Littlemagazine

udgør ta’ box et lille, men inte- folkene bag ta’ box efter alt at tidsskrifter og ta’ blev tilmed Tidsskriftet som box
nede tidsskrift ta’ (1967–68) og at sens lillebitte forlag Panel 133. Ligesom tidsskriftet ta’ skulle årsag er at ta’ har været for ”ensporet” og for ”eksklusivt”. I genhør. Tidsskriftet ta’ box deler løbeseddel til ta’ box nr. 1 blevet ter Voldgade 14). ta’ box kunne til abonnementet på ta’ box er ta’ box af praktiske grunde kun nemsigtige plasticposer, ta’ box nr. 2 ½ i en brun kuvert. ta’ box til at præge ta’ box. Hvem der fik ideen til ta’ box står imidlertid skriftet ta’ (1967–68) og traditio- mer netop fra ta’, der udover de (Nørgaard 2007: upag.). At ingen har opdaget ta’ box er måske så 1968 (ta’ nr. 6 ½) og i tidsskriftet Selvsyn nr. 3, 1969 (ta’ nr. 8 ½)5. Thomas Hvid Kronmann
”Vi dropper ud af det fine tidsskriftsrace, tager den med ro, ser os omkring, laver vore ting (selv), ok?” Om det kortlevende, ustabile, ahierarkiske og kompilatoriske tidsskrift ta’ box (1969 –70) dag relationen mellem ta’ og ta’ inkluderes der i ta’ box også ma- Bidragyderne til ta’ box bestod i og den del af ta’s redaktion, der forgænger til ta’ box, idet man her vælger ikke at trykke et kata- nævnt nogetsteds. Ifølge Ordbog svarer ikke til ta’ box: Langt de tidsskrifter, Aspen, S.M.S. og ta’ Aspen modsat S.M.S forefindes diggør at Aspen foretrækkes som enkelte bidrag. Aspen nr. 1, 1965 x 43 cm. I ta’ box er bidragenes (ta’ box nr. 1–4) eller den kuvert (ta’ box nr. 2 ½) som bidragene til Aspen, S.M.S. og ta’ box er plader, film, pamfletter eller i ta’ objekter, bl.a. The Medium is the box’s tilfælde tillige (hverdags)- Massage (1967) og War and Peace skrift OU fra 1964–7310) havde jo forskelle mellem S.M.S. og As- pen på den ene side og ta’ box på ligne Aspen og ta’ box. Et andet nummer af ta’ box følgende seks i det franske tidsskrift Mantéia. tionen i ta’ box. Man læser ikke nummer af ta’ box er der en liste slående hvor godt ta’ box svarer stande, ikke mindst fra ta’ box er der i ta’ box ofte tale om et in- finder i Aspen. For nu at tage ta’ box nr. 1 som eksempel, så finder litterære værker, fint beskriver ”Den mand der kalder sig Alvard”, af ungdomskulturen” i ta’ box nr. Christianshavn i ta’ box nr. 2. ta’ box og assembling-traditionen
er dokumenteret i ta’ box14.
minder ta’ box tillige om de så- ta’ box ikke er anført på listen. skrift ta’ box på dette tidspunkt Omnibus News. Omnibus News men med foreløbigheden. ta’ box et vaskeægte collectors’ item er sendt ud til alle bidragydere. ta’ Selvsyn nr. 3, 1969, også betitlet ta’ 8 ½ (ta’ box nr. 2), ta’ 6 ½ (ta’ box nr. 2 ½), et nummer af Hætsjj (ta’ box nr. 3) samt Vietnam-Soli- daritet nr. 2, 1969 (ta’ box nr. 4). og ta’ box er ustabil både i tids- Second assembling fra 1971 lever, skriftet kun kan inkludere trykte tænkt som egentlige processuelle rosengelé” i ta’ box nr. 317 og den mørnede grankogle i ta’ box nr. ger: i Assembling er det formatet cm), i ta’ box er det som tidligere bling og ta’ box består i at bidra- lige numre af ta’ box kan f.eks. ceptet bag ta’ box muliggør såle- stesens udklipskube i ta’ box nr. box nr. 2), hvorimod Assembling kun tillader bidrag, der er trykt. efternavne. ta’ boxs genstande ta’ boxs amerikanske slægtning? Assembling (1971) at tidsskriftet Hætsjj (1968–70), hvori det i en rimelig pris modsat ta’ box, der for ta’ box fremgår af følgende (der var med i både Hætsjj og ta’ forskydning fra ”redaktør” til ”kompilator”, påpeget at assem- form udgøres af ta’ box nr. 2 ½, cipper for ta’ box er betydelig sembling. I følgesedlen til ta’ box materiale til ta’ box nr. 2 ½, skrifter er ta’ box dog et værk værk per se er demokratisk, læs: eren som ta’ box er et udtryk for rimenter internationalt set. ta’ (løbeseddel i ta’ box 2 ½).
box besidder ikke som Aspen helstøbt værktænkning som ta’ Assembling synes ta’ box i kraft være 250. I den liste over ta’ ta’ box endnu et relativt ukendt lektivt projekt som ta’ box? To af Perkins’ fire kategorier på ta’ box, så kan man sige at tidsskrif- vellykkethed i ta’ box’s tilfælde kontrol på ta’ box var overladt på hvem der måtte deltage, dvs. til ta’ beskriver Tania Ørum i en artikel ta’ box som ”et mere der voksede ud af tidsskriftet ta’ Alberro, Alex (2001): “Inside the White Box 1 For bogobjektet (eller artists’ books) 5 Kun ta’ 6 ½ er et regulært ta’-nummer. Brian O’Dohertys Aspen 5+6” In: Art Forum, som genre, se de to væsentligste indsat- ta’ 8 ½ var et temanummer af Selvsyn September 2001, XL, nr. 1, pp. 170–174.
Anonymiteter: kommunikationszoner (1968), The Century of Artists’ Books (1995) og Selvsyns redaktører Henning Harmer og Anne Mœglin-Delcroixs Esthétique Aspen. The Magazine in a Box (1965–71), du livres d’artistes (1997). En fin dansk med ta-redaktør Erik Thygesen stod for udvalget af teksterne. Hertil kommer DK yderst begrænset) er Niels Brügger: ta’ 8 ¾ (Passage nr. 53, 2005). ta’ 8 ¾ er et temanummer af Passage om ta’ uden Jameson, Frederic (1985) “Post-modernis- jektets historiske transformationer” i Passage 48, 2003, Aarhus Universitet, le logik” In: Kultur & Klasse 51, Aalborg: pp. 77–95. Andre bidrag på dansk kunne Svend Åge Madsens roman Tilføjelser Kirkeby, Per (1999): “At genvinde kaos” (1967), Stig Brøggers To Lady Victoria In: Historier om nyere nordisk litteratur Welby (1968) og Per Højholts Punkter og kunst” (red. Anne-Marie Mai og Anne lille indkredsning af bogobjektets histo- (1971), der på forskellig vis bearbejder Borup), København: Gad, pp. 211–232.
rie” der er inkluderet i det bogobjekt, Kirkeby, Per (2007): Skriftligt svar på litteraturfestivalen ”Verbale Pupiller” (14.–16. september 2007 i Århus) samt Kostelanetz, Richard (1971): [forord] In: Second Assembling. A collection of otherwise unpublishable manuscripts Kostelanetz, Richard (1977): ”Recalling Assembling” In: www.richardkostela- og Joringel, Arena Sub-pub, tidsskriftet den åben for alle”, som der stod i den Nørgaard, Bjørn (2007): Skriftligt svar på Information d. 14. august 1968. Et andet Perkins, Stephen (red., 1996). Assembling tidsskrift Pist Protta, der siden 1981 i rum”. Installationen, der i 1968 blev Magazines: International Networking Col- udstillet i Lund, Oslo og København, be- stod af 100 objekter indlagt i plastichyl- Perkins, Stephen (udateret): ”Assembling Magazines (a.k.a. Compilations)” In: The Zine & E-Zine Resource Guide på www. zinebook.com./resource/perkins/perkins6. 8 Tilsvarende ”tidsskrifter” kunne være tidsskriftet Publikation uden navn, der Xerox book (fra 1968 med fotokopierede Seitz, William C. (1961): The Art of ta’ box nr. 1–4 + 2½. 1969–70.
Thygesen, Erik (1968): (leder) In: ta’ nr. 8, ter: Christiansens egen En rose til frk. er Artists and Photographs, der udkom i 1968, København: h. m. bergs forlag, p. 3.
Stein, opus 31 (1965) samt Per Kirkebys Thygesen, Erik (1978): ”To forsider af Blå, 5 (1965) og Fluxus 1968: Blå, tid Hætsjj” i Dengang i 60’erne, København: Walsh, Mary Ruth (2003): “A Labyrinth in oversættelse af brevet til abonnenterne a Box: Aspen 5+6” In: CIRCA 104, Sum- i det eksemplar af ta’ box, der er til salg Fluxus I fra 1964. I og med at de ikke ud- (20. august 2007) via cgi.choosebooks.
kommer som regulære tidsskrifter, så vil Ørum, Tania (2005): “Tidsskriftet ta’ som manifest” In: Passage 53, Aarhus, pp. både Artists and Photographs og Fluxus I kann aus praktischen Gründen nur in einer begrenzten Auflage hergestellt werden. ta’ box wird den bisherigen Abonnenten von ta’ vorbehalten bleiben. Neue Abonnenten können nur aufgenommen werden, insofern Plätze frei werden.” Jeg har dog ikke kunnet få bekræftet (eller afkræftet) denne oplys-ning andre steder, men den forekommer mig realistisk.
for et ikke-fikseret indhold. Herover for består Xerox Book ikke af en boks, men kel” på Louisiana, var en protest mod 15 Dette er prisen for et komplet sæt af ta’ box i 2007 hos Booktrader i Køben- havn: ” TA’ BOX. Nr 1,2,2½,3,4. Alt der
9 Den ta’ box, der ligger til grund for plasticpose [ta’ box nr. 1] i fin stand. Nr. havde et eksemplar af ta’ box til salg for den nette sum af 3.800 kroner, tilføjede kunne ikke købes i løssalg.” Prisen er lakonisk i sin beskrivelse af værket på 10 Man kan også nævne Åke Hodell, Bengt eksempler på forfattere, der i perioden sæt til knap 12.000 kr. Her bør det være på sin plads at takke Lars Bukdahl, der 11 Tidsskriftet S.M.S. blev udgivet i seks generøst har udlånt sit eget eksemplar til denne artikels forfatter i en længere 1968. I alt 73 multiples (de fleste af dem signerede) optræder i S.M.S., herunder sium” i Essays on Assemblage. The 17 Dåsen samt opskriften(!) til rosengeléen 18 I boghandlen Printed Matter i New York købte jeg i april 2007 bl.a. Second som man også finder i Aspen. Materia- lemæssigt var der tale om papir, plastic, 19 For en diskussion af dette se Johanna Et samlet sæt af S.M.S. koster 30.000 ocratic Multiple” i Figuring the Word. Essays on Books, Writing, and Visual 12 Indholdet beskriver Brian O’Doherty Poetics, New York: Granary Books.
som hørende under en af de seks kate-gorier ”Constructivism”, ”Structural-ism”, ”Conceptualism”, ”Objects”, ”Tradition of Paradoxical Thinking” og ”Between Categories”. Hertil kommer tre temaer: ”Time”, ”Silence and Re-duction” og ”Language”. Her skal ikke gøres mere ud af disse temaer.
avantgardeeksperimenter, studenter- og ungdomsoprør i min artikel om MAK i nærværende tidsskrift.
14 Eksempler på denne politisk-kunstner- iske aktivisme er ”Den kvindelige Kris-tus” (også kaldet ”Børsaktionen”) den 29. maj 1969 og ”Hesteofringen” den 30. januar 1970, der er dokumenteret i hhv. ta’ box 2 og 2½ med billedmate-riale, bl.a. digtet ”Døde hest” som Lene Adler Petersen læste op under seancen i januar 1970, hvor Nørgaard foretog en ritualiseret slagtning af en hest i Hornsherred og konserverede hestens

Source: http://thomashvidkromann.dk/files/ta'box.pdf

1326.pdf

ANALYSES OF MARTIAN SURFACE MATERIALS DURING THE MARS SURVEYOR 2001 MISSION BY THE ATHENA INSTRUMENT PAYLOAD. R. V. Morris (NASA Johnson Space Center, Houston, TX 77058 rvmorris@ems.jsc.nasa.gov), S. W. Squyres and J. F. Bell III (Cornell University), P. H. Christensen (Arizona State University), T. Economou (University of Chicago), G. Klingelhöfer and P. Held (T.H. Darmstadt), L. A. Haskin, A.

Abstracts june 2.cdr

The UPMANILA The Perspectives of Pharmacy, Medical and Nursing Students Towards Interdisciplinary Approach in Medication Management Sherilyn E. Cabarles, Ruffa C.D. Castro, Lynette Bernardine Kawi, Roderick L. Salenga The objective of the study was to determine the understanding by pharmacy, medical, and nursing students of Interdisciplinary Approach in medication management. Pharm

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles