Microsoft word - resultaten gfd online.docx

Resultaten van de online-enquête over het gedeeld farmaceutisch Naar aanleiding van het initiatief van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) om een gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) te ontwikkelen, wilde het Vlaams Patiëntenplatform weten hoe patiënten hierover denken. Daarom stuurden we eind 2011 een online-enquête naar onze achterban die begin 2012 werd afgesloten en geanalyseerd. Hier vind u meer uitleg bij het GFD en de resultaten. WAT IS HET GEDEELD FARMACEUTISCH DOSSIER? Het gedeeld farmaceutisch dossier is een centraal opgeslagen dossier waarin al je aankopen in de apotheek geregistreerd kunnen worden: zowel je aankopen bij je ‘vaste’ apotheker als de aankopen in een andere apotheek. Elke apotheker kan in dat centrale dossier registreren wat hij aan jou heeft afgeleverd. Deze persoonlijke medicatiehistoriek bevat gegevens over het afgeleverde geneesmiddel, de afleverdatum en de dosering. De gegevens in het gedeelde dossier worden 1 jaar bewaard. Nadien worden ze vernietigd. Bij de aankoop van een product in de apotheek kan je als patiënt aangeven of dit al dan niet in het gedeeld farmaceutisch dossier mag worden opgenomen. Als je ervoor kiest om het niet te laten opnemen, wordt er nog altijd geregistreerd dat er een aflevering gebeurd is, maar worden de details van het product niet geregistreerd. Deze informatie zit dan enkel in het dossier van de afleverende apotheker, maar niet in de centrale databank. Een apotheker kan het gedeeld farmaceutisch dossier enkel inkijken met toestemming de patiënt of als er een zorgrelatie bestaat. Maar hoe deze toestemming gegeven moet worden, is nog niet duidelijk. Wat denk je van het gedeeld farmaceutisch dossier? 81,7% van de deelnemers aan de enquête ziet voordelen verbonden aan het GFD. De belangrijkste voordelen, die de respondenten aangeven zijn een betere opvolging van de patiënt (ongeacht waar hij zijn geneesmiddelen afhaalt), een grotere medicatieveiligheid en het tegengaan van verslavingen en overmatig geneesmiddelengebruik. 12,5% van de deelnemers geeft aan veeleer nadelen te zien in het GFD. Deze groep maakt zich vooral zorgen over hun privacy of vindt dat de opvolging van geneesmiddelengebruik een taak is van de huisarts en niet van de apotheker. 4,7% geeft aan geen mening te hebben met betrekking tot voordelen of nadelen van het GFD. Wil je expliciete of impliciete toestemming geven? Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel.: 016/23.05.26 Fax: 016/23.24.46 Ondernemingsnummer: 470.448.218 E-mail: info@vlaamspatientenplatform.be Een meerderheid van de respondenten (54%) wenst expliciete toestemming te geven voor er ook maar sprake kan zijn van inzage in zijn GFD door apothekers. De mogelijkheid van een expliciete toestemming geniet voor hen de voorkeur op een impliciete toestemming (41%). Bij een impliciete toestemming wordt er van uitgegaan dat de patiënt akkoord is en zijn toestemming geeft tenzij hij nadrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is. 4,7% geeft aan geen mening te hebben over de modaliteiten inzake toestemming tot inzage. Vind je dat apothekers verplicht moeten worden om jouw aankopen te registreren of mogen ze vrij kiezen of ze al dan niet registreren? 60,1% van de respondenten is van mening dat apothekers verplicht moeten worden om te registreren in het GFD. 36,4% van de respondenten wil aan de apotheker de keuze laten om al dan niet te registreren in het GFD. 3, 6% geeft aan geen mening te hebben over een verplichte of vrijblijvende registratie door de apotheker. Welke geneesmiddelen vind je dat geregistreerd mogen worden? De meeste respondenten (82%) vinden dat naast voorschriftplichtige geneesmiddelen ook de niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen (bv. pijnstil ers, vitamines en mineralen, …) geregistreerd mogen worden in het GFD. De helft hiervan vindt dat dit enkel kan als deze niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen kunnen inwerken op andere geneesmiddelen. In de apotheek kan je naast voorschriftplichtige en niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen ook verrzorgingsproducten, voedingssupplementen, cosmetica, homeopatische producten e.a. kopen. Voor deze producten is 62% van de respondenten niet tegen een registratie, maar 70% van deze voorstanders vindt ook hierbij dat dit enkel kan als deze producten kunnen inwerken op andere geneesmiddelen. Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel.: 016/23.05.26 Fax: 016/23.24.46 Ondernemingsnummer: 470.448.218 E-mail: info@vlaamspatientenplatform.be geen mening Registratie van niet-voorschriftplichtige Op de vraag of men gebruik zou maken van de mogelijkheid om bepaalde afleveringen uit het GFD te weren, antwoorden 64,5% van de respondenten neen en 22,2% van de respondenten ja. Voorbeelden van zaken, die de personen die ja antwoorden, liever niet zouden laten opnemen in hun GFD zijn: psychofarmaca (bv. omwil e van angst voor stigmatisering); pijnmedicatie (bv. omwil e van vooroordelen ten aanzien van pijnpatiënten); morning-afterpil en andere anticonceptiemiddelen; Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel.: 016/23.05.26 Fax: 016/23.24.46 Ondernemingsnummer: 470.448.218 E-mail: info@vlaamspatientenplatform.be 13,3% geeft aan hierover geen mening te hebben. Vind je dat de ziekenhuisapotheker je gedeeld farmaceutisch dossier mag aanvul en met medicatie die je in het ziekenhuis hebt gekregen? 90% van de respondenten ziet een rol weggelegd voor de ziekenhuisapotheker om het GFD aan te vul en. Van deze 90% respondenten vindt 44% het een vereiste om hiervoor toestemming aan de ziekenhuisapotheker te geven tegenover 56% voor wie deze toestemming niet noodzakelijk is. Vind je dat je als patiënt zelf rechtstreeks toegang moet hebben tot je gedeeld farmaceutisch dossier? Uit de enquête blijkt ten slotte dat 77,1% van de respondenten graag over de mogelijkheid zou beschikken om via een webtoepassing thuis toegang te krijgen tot het GFD. Bij de analyse van de resultaten stelt het Vlaams Patiëntenplatform vast dat: 1. patiënten vooral de voordelen van een betere opvolging en een grotere patiëntveiligheid zien in het gebruik van het GFD, terwijl patiënten die kritisch staan ten aanzien van het GFD voornamelijk bezorgd zijn over de bescherming van hun privacy; 2. meer dan de helft van de patiënten expliciete toestemming wenst te geven voor het gebruik van 3. voor een optimaal en nuttig gebruik van het GFD apothekers best verplicht worden om te 4. patiënten de mogelijke inwerking op andere geneesmiddelen een belangrijke voorwaarde vinden om niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen en gezondheidsproducten (zoals cosmetica, homeopathische middelen, voedingssupplementen, …) te registreren in het GFD; 5. apothekers bijzondere aandacht moeten hebben voor de gegevensbescherming van privacygevoelige geneesmiddelen en gezondheidsproducten zoals psychofarmaca, pijnmedicatie, Viagra, anticonceptiemiddelen en zwangerschapstesten; 6. patiënten een rol zien weggelegd voor de ziekenhuisapotheker om het GFD aan te vul en; 7. patiënten over de mogelijkheid wil en beschikken om ook zelf hun GFD elektronisch in te kijken. Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel.: 016/23.05.26 Fax: 016/23.24.46 Ondernemingsnummer: 470.448.218 E-mail: info@vlaamspatientenplatform.be

Source: http://vlaamspatientenplatform.be/uploads/documents/Resultaten_GFD_online.pdf

moÂi trÖÔØng vaØ thaØnh phaÀn myÕ phaÅm

MOÂI TRÖÔØNG VAØ THAØNH PHAÀN MYÕ PHAÅM Nhöõng yeáu toá chính gaây taùc haïi leân söùc khoûe, laøm laøn da caèn coãi, nhaên nheo phaàn lôùn do tuoåi giaø, tuy nhieân nhieàu yeáu toá khaùc goùp phaàn laøm hö haïi da do ñôøi soáng caù nhaân, moâi tröôøng, di truyeàn, thieáu dinh döôõng, tieáp xuùc maët trôøi…. Theo Vieän ung

University of pennsylvania

CURRICULUM VITAE Annet Davis-Vogel, R.N., M.S.W., CCRC University of Pennsylvania HIV Prevention Research Division 3535 Market Street, Philadelphia, PA 19104 advogel@mail.med.upenn.edu Description of Skills: Project Director with 11 years experience in all facets of clinical trial research with responsibility for consent forms, specific study procedures, (SSP), monito

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles