moÂi trÖÔØng vaØ thaØnh phaÀn myÕ phaÅm

MOÂI TRÖÔØNG VAØ THAØNH PHAÀN MYÕ PHAÅM
Nhöõng yeáu toá chính gaây taùc haïi leân söùc khoûe, laøm laøn da caèn coãi, nhaên nheo phaàn lôùn do tuoåi giaø, tuy nhieân nhieàu yeáu toá khaùc goùp phaàn laøm hö haïi da do ñôøi soáng caù nhaân, moâi
tröôøng, di truyeàn, thieáu dinh döôõng, tieáp xuùc maët trôøi….
Theo Vieän ung thö quoác gia (National Cencer Institude), Hoäi ung thö Hoa kyø (American
Cancer Society), vaø Toå chöùc ung thö da (Skin Cancer Foundation) ñeàu ñöa cuøng thoáng keâ coù
hôn 80 % con ngöôøi bò aûnh höôûng xaáu ñeán laøn da do tieáp xuùc maët trôøi nhöng chæ coù moät nöõa
trong soá ñoù bieát baûo veä. Löôïng maët trôøi kích thích da saûn xuaát vitamin D, trao ñoåi chaát löôïng
calcium, giöõ cho xöông cöùng chaéc, nhöng chæ vôùi 15 phuùt tieáp xuùc haèng ngaøy laø ñuû. Tia UV töø
nguoàn saùng maët trôøi keát hôïp vôùi myõ phaåm, chaát thôm, xaø phoøng, vaø thuoác chöõa trò beänh kinh
nieân cuõng deã taïo dò öùng da, muït nöôùc nhoû, muïn ñaàu traéng (whitehead), hö haïi da, ngheït loã
chaân loâng (clogging of pores).
AÛNH HÖÔÛNG MAËT TRÔØI
Tia cöïc tím (UVA & UVB) trong
khoaûng töø 10 A.M ñeán 3 P.M. raát cao
hôn 80 phaàn traêm töø maët trôøi deã laøm
maát ñaøn hoài, neáu tieáp xuùc thöôøng xuyeân. Hai daïng tia cöïc tím: - Tia cöïc tím A (UVA) laøm suy yeáu sôïi ñaøn hoài da, huûy hoaïi chaát taïo da (collagen) laøm da xeä vaø laõo hoùa, tia UVA chieám 90 phaàn traêm tia maët trôøi haïi laøn da, choùng giaø (aging rays). - Tia cöïc tím B (UVB) taêng ñoä raùm da, ñaäm maøu da, giuùp taêng löôïng vitamin D, chaát khoaùng. Duø UVB khoâng xaâm nhaäp saâu so vôùi UVA, nhöng tieáp xuùc laâu vaø thöôøng xuyeân cuõng daãn ñeán hö da, hö maét. Tia UVB coøn goïi laø tia deã chaùy laøn da (burning rays). Laïm duïng röôïu, chaát gaây kích thích, thuoác laù seõ giaûn nôû vaø co thaét thöôøng xuyeân caùc maïch
maùu seõ laøm maïch maùu vaø mao quaûn (capillaries) yeáu ñi, ruôuï, thuoác laù, chaát kích thích gaây caûn trôû cô theå haáp thuï oxygen, laøm maát nöôùc cô theå, vì theá laøm laøn da mau caèn coãi, maøu da môø ñuïc. Söï caêng thaúng trong cuoäc soáng, thieáu nguõ caøng taêng taùc haïi cho da. Moâi tröôøng soáng vôùi ñaày oâ nhieãm, khoùi thaûi nhieàu töø xe, kyõ ngheä saûn xuaát, vaø nhaát laø aûnh höôûng
töø ngöôøi thaân huùt thuoác laù beân caïnh (secondhand smoke) ñeàu aûnh höôûng leân laøn da laøm tieán trình
da caèn coãi mau hôn.
Thieáu nöôùc traàm troïng, luoân nhôù raèng löôïng nöôùc trong ngöôøi chieám töø 50 ñeán 70 phaàn traêm
toaøn troïng löôïng cô theå vaø coù hôn 75 phaàn traêm laøn da ngöôøi Myõ bò thieáu nöôùc.  Cô theå thieáu chaát ñaïm (proteins), ñöôøng boät (carbohydrates), chaát khoaùng (minerals), vaø
vitamins. - Thieáu chaát ñaïm (protein) coù trong ñoäng vaät nhö caù, thòt, söõa, tröùng vaø thöïc vaät nhö ñaäu, nguõ coác. - Thieáu boät, ñöôøng (carbohydrates) coù trong nguõ coác, baùnh mì, gaïo, khoai taây. - Thieáu chaát khoaùng magnesium, iron, copper, calcium, phophorus, potassium - Thieáu chaát boå döôõng (vitamin) A,B, C, D,E,K  Khoâng thoa kem choáng naéng khi tieáp xuùc maët trôøi vaø thieáu chaêm soùc, giöõ saïch laøn da.
SAÛN PHAÅM CHAÊM SOÙC DA
Choïn kem choáng naéng laø yeáu toá quan troïng, caàn hieåu trò soá SPF (sun protection factor). Vôùi SPF 15 baûo veä da 93 phaàn traêm UVB vaø SPF 30 laø 96 phaàn traêm cho UVB vaømoät soá tia UVA. Choïn saûn phaåm chaêm soùc da, caàn giaûi thích cho khaùch bieát veà giaù caû, thaønh phaàn caàn thieát vaø höõu hieäu cho da chæ ñöôïc mua daønh cho ngöôøi thôï coù baèng (professional use only). Choïn saûn phaåm caàn quan saùt moät soá ñaëc tính nhö teân cuûa saûn phaåm ñaõ coù tieáng taêm, thaønh
phaàn saûn phaåm coù giaù trò cao vaø thaät söï giuùp ích, duøng ñuùng cho töøng loaïi da, giaù caû töông ñoái…. Vaø ñaëc bieät ngöôøi thôï caàn thöôøng xuyeân hoïc hoûi töø nhöõng thay ñoåi cuûa haõng saûn xuaát, boå tuùc kieán thöùc ñeå phuïc vuï höõu hieäu cho khaùch. Saûn phaåm chaêm soùc da caên baûn duøng haèng ngaøy nhö cleanser, toner, moisturizer, eyecream, sunscreen vaø haøng tuaàn caàn theâm kem chaø da cheát (exfoliation), vaø ñaép maët naï (mask) tuøy theo ñieàu kieän da. Saûn phaåm caàn giöõ nôi maùt vaø quan saùt coù daáu hieäu laï nhö caën, ñuïc… phaûi vöùt boû ngay. Vôùi saûn phaåm môùi caàn thöû tröôùc leân da vuøng beân trong caùnh tay hoaëc moät ít leân maët, xem phaûn öùng ra sao tröôùc khi duøng cho khaùch. THAØNH PHAÀN THAÛO MOÄC ÑANG XÖÛ DUÏNG ROÄNG RAÕI TRONG SAÛN PHAÅM CHAÊM SOÙC DA NHÖ:
Moisturizer
Astringent
Antiseptic
Stimulating
Soothing
Cleansing
Emollient
Aromatic
(Calming)
Orange
Comfrey
Eucalyptus
Peppermint
Sandalwood Almond
Milfoil
Almond
Fennel
blossoms
root
(allantoin)
Rose
Lemon Peppermint
Camomile
Fennel
Lettuce
Lovage root
Comfrey
Rosemary
leaves
flowers
root
Rose hips
Magnolia
Lavender
Comfrey
Winter-
Camomile
Geranium
Aloe
Lavender
bark
root
green
flowers
leaves
Reã cam thaûo Caây loäc ñeà (azulene)
Camomile Radish Sandalwood
Aloe
Magnolia
Ginseng
Lemongrass
Hollyhock
Ginseng
flowers
bark
White
Witch hazel
Thyme
Milfoil
Rosemary
Comfrey
Witch hazel
Olive leaves
Ginger
willow bark
root
(allantoin)
Alum root
Sage
Lavender
Lavender
Jasmine
Aloe
Spearmint
Oak
bark
Tea tree
Eucalyptus
Eucalyptus
Tea tree
Orange
Rose
Clove
Spearmint
Grapeseed
Eucalyptus

Source: http://www.levan900.biz/shop/images/info/Bai%2017%20Moi%20truong%20va%20thanh%20phan%20my%20pham.pdf

euroeuro.co.il

List of kosher products - 5769 MANUFACTURER NON KOSHER BABY FOODS Original Rusks (P)Reduced Sugar Rusks (P)First Milk Ready to Feed(D)Follow on Milk (D)Premcare (D)Second Milk (D0)Soy Formula (P) Green & Blacks Banana Porridge (P)Hipp-a-Bisc Cereal (P)Mashed Potato with Rosemary (P)Creamy Porridge (D)Creamy Rice Pudding (D)Peach & Banana Breakfast (D)Gold Powder (D) Progre

Programm sept 24

Economic Success on the Basis of New Technologies Techno-Parks, ETH and Universities Present Fascinating Start-ups from Switzerland and the Russian Federation and Discuss Chances and Risks of Investments Economic Growth and Success are closely linked with technological innovation. Scientific ex-change between countries like Switzerland and Russia can be truly beneficial provided both par

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles