Terraetempo.com

TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:55 Página 59 Eduardo Blanco Amor
e A esmorga
O cincuenta aniversario d'A esmorga pasou con máis pena que gloria. Que eu saiba, só a Concellaría de Doutor en Filoloxía Románica pola Cultura do Concello de Ourense, en mans Compostela. É autor dunha ampla obra nacionalistas, articulou unha serie de actividades en de investigación e ensaio en temas lembranza de Eduardo Blanco Amor e a súa lingüísticos, literarios, históricos, excepcional novela, alén dun acto illado noutra cidade culturais e políticos. Destacamos o libro “Eduardo Blanco Amor, o desacougo da (Ferrol) por conta da Sociedade Cultural Medulio. Sen dúbida, todo un síntoma de como anda a promoción da literatura nacional, nomeadamente os clásicos, por conta da oficialidade e da carencia de espallamento e actualización que sofren na práctica cultural popular. 2009 terra e tempo 59
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:55 Página 60 ocasión, a súa persoa e a súa obra ex- tórico do noso país e as súas perspec- niño (1948) é a xustificación da fuxi- ás veces da propia autodestrución.
nón na editorial Citania de Bos Aires.
60 terra e tempo 2009
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:56 Página 61 era director, Blanco Amor deixouconstancia de que saía alí pola mestu-ra de dous impedimentos: “Os crite-rios que até agora funcionaron arre-dor da ineditez d’A esmorga forondous: o moi honroso ditame do Con-sello de Redacción da Editorial Gala-xia –Vigo– para a cal foi escrita, e onon, mondo e lirondo, sen sequera oshabilidosos (até parecer corteses),pretextos de todo xesuitismo, da cen-sura española que prohibiu a súa pu-blicación”. Aproveitaba a ocasión paradenunciar que, na España franquista,funcionaba un aparato policial para apersecución das obras literarias e osseus autores, exercida por un dos or-ganismos máis “arbitrarios, sinistros ecorruptos”.O organismo censor, ta-mén por aquelas datas, impedía a im-presión da Obra Completa de RamónCabanillas, entón octoxenario e enfer-mo. As dilacións na publicación danovela, desde que fora escrita, segura-mente xa ao longo de 1954, indicabanas dificultades para o retorno. As pre-visión e cautelas a respecto da súa si-tuación económica, das súas posibili-dades de subsistencia como escritor Eduardo Blanco Amor co presidente Manuel Azaña na radio nos anos da república ralista e ideolóxica, non favorecía un- e insólito d’A esmorga dentro da lite- e “dun mundo de picaresca” que sería máis importantes dos últimos anos.
ciais e psicolóxicas, de dialécticas his- 2009 terra e tempo 61
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:56 Página 62 Representación da obra “A Esmorga” da man de rrogatorio (os 5 capítulos da novela).
lega na transición finisecular; arrabal- mes); o ‘bisexual’ machista, de aspec- 62 terra e tempo 2009
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:56 Página 63 ción da pobre Socorrito, a toliña, poloBocas, o asasinato deste por Milho-mes, entolecido por tanto sufrimentoconsoante cunha relación sadomaso-quista, e o desfalecemento do Castizo,incapaz de impedir o suicidio de Ela-dio Vilarchao. O único sobreviventeserá aniquilado polo poder estabeleci-do, após narrar os sucesos como acu-sado perante o xuíz, desde a súa pe-culiar interpretación e moralidade.
Mais esta historia non pode chegar anós se non hai autor-cronista para darvoz a estes personaxes oprimidos,sen voz na historia, nunha nación ne-gada. Tamén, para darnos conta do fi-nal desta historia (o narrador-protago-nista, asasinado pola Garda Civil), quedescoñeceríamos, como tantas outrasanónimas, que suceden nos países co-lonizados, ‘sen historia’, se alguén nosfurgase nos papeis e na tradición oral,como historiador, para elaborar máistarde esta obra literaria. A estruturaglobal da novela é tan simbólica e re-presentativa que dela se deriva todaunha imaxe do país, precisamente po-la súa fragmentariedade e pola pre-senza ameazante dun poder estraño.
Orador en Compostela diante do monumento a Rosalía no día da patria galega do ano 1934 nós. Acredito en que a lectura d’A es- mento dos nosos escritores clásicos.
periferia rústica, entre o alto señorío 2009 terra e tempo 63

Source: http://www.terraetempo.com/media/documentos/TT_149_152_Cultura_Francisco_Rodriguez_Sanchez.pdf

Geo1.qxd

REFLEXÕES SOBRE O ESPAÇO, O URBANO E A URBANIZAÇÃO É nossa intenção discutir se a urbanização é passível de ser compreendida comoparte integrante do processo geral de estruturação da sociedade e do território. Umprocesso onde as desigualdades geográficas, econômicas, sociais etc. conjugadasà mobilidade espacial e setorial do trabalho contribuem para alterar o território,s

Microsoft word - mexico trip package web.doc

Dear Parents, youth and leaders participating in Mexico 06 Mission / Vision Trip: I truly feel God has called us to go to Mexico this summer not just to “do work” but to experience God’s love in a deeper way. In John chapter 1, Jesus first called the disciples into ministry. They asked, “Where do you stay?” He said, “Come and See” (John 1: 38-39). Today Jesus is calling believers to

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles