Bijsluiter menofort

bijsluiter MENOFORT 13-11-2007 13:09 Pagina 1 Zilverkaars op een milde en doeltreffende len (oa. tamoxifeen, raloxifeen en aroma- Streptococcus thermophillus) 500.106 CFU - NL
wijze bij overgangsverschijnselen zoals tase-inhibitoren). Bij inname van deze extrait sec de Soja (Glycine max) 50 mg stan- opvliegers, nachtelijk transpireren en inner- middelen gelieve steeds het advies te dardisé à 20 mg d’isoflavones - extrait sec MENOFORT®
lijke onrust. Vitamine E, gekend als antioxi- de Sauge (Salvia officinalis) 50 mg standar- dant, wordt gebruikt ter bescherming tegen • Er zijn geen gegevens over het effect van disé à 2,5 % d’acide rosmarinique – cellulo- vrije radicalen en houdt uw uiterlijk fris en Menofort® op het vermogen om voertui- se microcristalline (excipient) – extrait sec + probioticum
gen te besturen. Een effect is echter d’Actée à grappes (Cimicifuga racemosa) 40 Menopauzale
mg standardisé à 2,7 % de saponines triter- • Bij een overdosering kunnen ongewenste péniques (exprimés en déoxyactéine) - verschijnselen -
effecten optreden die spontaan verdwij- dioxyde de silicium (antiagglomérant) - vita- warmteopwellingen
nen wanneer de dosering wordt verlaagd. mine E (acétate de d-alpha-tocophérol) 15 Dit voedingssupplement ondersteunt opvlie- Wanneer u teveel Menofort® heeft inge- mg (150 % AJR) – stéarate de magnésium gers, prikkelbaarheid en overmatige transpira- nomen, neem dan onmiddellijk contact *AJR = Apport Journalier Recommandé Antigifcentrum (070/245245). Er werden echter nog nooit gevallen van overdose- Ingrediënten per tablet: Raftiline 330 mg – sorbitol (vulstof) - Raftilose 125 mg – Microbiota-mengsel (Lactobacillus acidop- 1 tablet ’s morgens en 1 tablet ’s avonds hillus, Bifidobacterium breve, Streptococcus Comprimés pour administration orale. met water of andere drank innemen, tij- thermophillus) 500.106 CFU - Soja droogex- Boîte de 60 comprimés sous blister. dens of onmiddellijk na de maaltijd. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in tract (Glycine max) 50 mg gestandaardiseerd Gelieve Menofort® niet in te nemen met op 20 mg isoflavonen – Salie droogextract Buiten het bereik en zicht van jonge kinde- (Salvia officinalis) 50 mg gestandaardiseerd De ondersteuning die Menofort® biedt bij op 2.5 % rosmarinezuur – microkristallijn overgangsverschijnselen treedt geleidelijk De aanbevolen hoeveelheid niet overschrij- cellulose (vulstof) – Zilverkaars droogextract op en is na een aantal weken optimaal. Het (Cimicifuga racemosa) 40 mg gestandaardi- Menofort® est une association d’extraits de veranderingsproces in het lichaam is tijdens Ten minste houdbaar tot het einde van de seerd op 2.7 % triterpeensaponinen (uitge- plantes et de nutriments rigoureusement de menopauze continu; daarom wordt aan- drukt in deoxyacteïne) – siliciumdioxide sélectionnés pour soulager en douceur les bevolen Menofort® dagelijks te gebruiken (antiklontermiddel) - vitamine E (d-alfa- symptômes de la ménopause. Le Soja (non indien u de overgangsverschijnselen opti- Menofort® is verkrijgbaar in de apotheek. tocoferylacetaat) 15 mg (150 % ADH) – mag- génétiquement modifié) et la Sauge contien- nent des phyto-oestrogènes. Ces substances *ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid sont actives contre les bouffées de chaleur, l’irritabilité et la transpiration excessive suite à la ménopause.
Les probiotiques favorisent une bonne flore
Tot op heden werden er met het voedings-supplement Menofort® nog geen ongewens- intestinale. C’est au niveau intestinal que se te effecten gerapporteerd in de aangegeven fait la transformation des phyto-oestrogènes Tabletten bestemd voor orale inname. sous leur forme active. Le complexe de pro- Doos van 60 tabletten, in blisterverpakking. Mogelijke ongewenste effecten bij inname biotiques présent dans Menofort®, en opti- van een overdosering: hoofdpijn, allergi- malisant cette transformation, rend sche reacties, constipatie, misselijkheid, L’Actée à grappe ou Cimicifuga racemosaest une plante qui contribue naturellement à préserver l’équilibre physique. C’est une Menofort® is een combinatie van zorgvuldig aide efficace face aux symptômes de la FR
gekozen plantenextracten en nutriënten waarmee de verschijnselen van de meno- La vitamine E est un antioxydant. Utilisé pauze op een zachte manier worden aange- MENOFORT®
pour protéger des radicaux libres, elle aide pakt. De in Menofort® aanwezige Soja, • Voedingssupplementen kunnen niet à lutter contre le vieillissement. genetisch niet-gemanipuleerd, en Salie zor- gebruikt worden ter vervanging van een + probiotiques
gen voor een aanvoer van fyto-oestrogenen, actieve stoffen die gebruikt worden bij Symptômes
opvliegers, prikkelbaarheid en overmatige - overgevoeligheid voor één van de ménopausiques-
Ce complément alimentaire est destiné à transpiratie ten gevolge van de menopauze. soulager les symptômes de la ménopause Het probioticum-mengsel bevordert een bouffées de chaleur
tels que les bouffées de chaleur. goede darmflora waardoor de fyto-oestroge- nen beter worden omgezet in actieve vor- kelijk zijn of een voorgeschiedenis men en dus nog beter hun werking kunnen Zilverkaars of Cimicifuga racemosa is een 1 comprimé matin et soir. A prendre avec plant die helpt op natuurlijke wijze het • Menofort® mag alleen maar worden Ingrédients par comprimé: Raftiline 330 mg de l’eau ou une autre boisson, pendant ou lichamelijke evenwicht in stand te houden, – sorbitol (excipient) – Raftilose 125 mg - après le repas. Ne prenez pas Menofort® zonder het lichamelijke verouderingsproces • Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig Complexe de probiotiques (Lactobacillus avec une boisson chaude. Il faut plusieurs te beïnvloeden. Op deze manier helpt gebruik van anti-tumorale geneesmidde- acidophilus, Bifidobacterium breve 25 mg, semaines avant d’observer les effets de bijsluiter MENOFORT 13-11-2007 13:09 Pagina 2 Menofort® . Il est donc recommandé de AL
prendre Menofort® quotidiennement sur le Hitzewallungen, nächtliches Schwitzen und • Über die Auswirkung von Menofort® auf long terme pour bénéficier d’un effet optimal. innere Unruhe. Vitamin E, ein Antioxidans, die Fahrtüchtigkeit liegen keine Daten MENOFORT®
schützt gegen freie Radikale und sorgt für ein frisches und jugendliches Aussehen. Fahrtüchtigkeit ist jedoch unwahr- +Probiotikum
• Bei einer Überdosierung können Aucun effet indésirable n’a été décrit à ce Nebenwirkungen auftreten, die nach einer jour avec Menofort® aux doses recomman- Menopausale Symptome -
Dosisreduzierung wieder spontan ver- dées. En cas d’utilisation d’une trop forte Hitzewallungen
Diese Nahrungsmittelergänzung trägt zur schwinden. Wenn Sie eine zu hohe Dosis dose, les effets suivants pourraient survenir: Linderung von Menopausesymptomen wie benutzt haben, sollten Sie unverzüglich maux de têtes, réaction de type allergique, Hitzewallungen, Reizbarkeit und übermäßi- mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem constipation, nausées, vomissements, l’hy- Antigiftzentrum (070/245245) Kontakt auf- nehmen. Bislang wurde jedoch noch nie Bestandteile je Tablette: Raftilin 330 mg – eine Menofort® -Überdosierung gemeldet. Sorbit (Füllstoff) - Raftilose 125 mg –Mikrobiotakomplex (Lactobacillus acidophil- • Les compléments alimentaires ne rempla- lus, Bifidobacterium breve, Streptococcus 1 Tablette morgens und abends während cent pas une alimentation variée. thermophillus) 500.106 CFU - Soja- oder sofort nach dem Essen mit Wasser Kühl und trocken in der Originalverpackung • Ne pas prendre Menofort® en cas: Trockenextrakt (Glycine max) 50 mg stan- oder einem anderen Getränk einnehmen. - d’hypersensibilité à un des composants dardisiert auf 20 mg Isoflavone - Salbei- Menofort® bitte nicht mit einem warmen Außerhalb der Reichweite und Sicht von Trockenextrakt (Salvia officinalis) 50 mg Getränk einnehmen. Die Wirkung von - d’affections hormono-dépendantes ou standardisiert auf 2,5 % Rosmarinsäure - Menofort® tritt allmählich ein und ist erst Die empfohlene Dosis nicht überschreiten. d’antécédents (p.e. cancer du sein, mikrokristalline Cellulose (Füllstoff) - nach einigen Wochen optimal. Während der Mindestens haltbar bis zum Ende des auf Trockenextrakt aus Traubensilberkerze Menopause setzt sich der Alterungsprozess - de grossesse ou d’allaitement. (Cimicifuga racemosa) 40 mg standardisiert ununterbrochen fort. Um eine optimale • Menofort® ne peut être utilisé que chez auf 2,7 % Triterpensaponine (ausgedrückt in Linderung der menopausalen Beschwerden Intestifort® ist rezeptfrei erhältlich in der zu erzielen, ist es daher ratsam, Menofort® • La prudence est de mise en cas de prise de (Antiklumpmittel) - Vitamin E (D-Alpha- médicaments anti-tumoraux (Tamoxifène, Tocopherol Acetaat) 15 mg (150 % ETD) - Raloxifène ou inhibiteurs de l’aromatase), consulter un médecin à ce sujet. • Bien qu’il n’y ait pas de données relatives aux conséquences de la prise de Menofort® Bis zum heutigen Tage wurden für die sur la conduite d’un véhicule, un quelcon- Nahrungsmittelergänzung Menofort® in der empfohlenen Dosis keine Nebenwirkungen • Aucun surdosage n’a été décrit à ce jour avec Menofort®. En cas d’utilisation d’une trop Mögliche Nebenwirkungen bei Einnahme forte dose, consultez votre médecin, votre einer zu hohen Dosis sind: Kopfschmerzen, pharmacien ou le Centre Antipoison allergische Reaktionen, Konstipation, Übel- Menofort® ist eine Zusammensetzung von Conserver dans l’emballage d’origine à tempé- sorgfältig auserwählten Pflanzenextrakten rature ambiante (15-25°C), hors de la portée et und Nährstoffen, die auf sanfte Weise • Nahrungsmittelergänzungen sind kein de la vue des jeunes enfants. Ne pas dépasser menopausale Beschwerden lindert. Das in Ersatz für eine abwechslungsreiche la dose recommandée. Ne plus utiliser le pro- Menofort® enthaltene (genetisch unverän- duit après la date de péremption (dernier jour derte) Soja versorgt den Körper gemeinsam • Menofort® nicht verwenden bei: du mois mentionné sur l’emballage). mit Salbei mit Phytoöstrogenen. Dies sind - einer Überempfindlichkeit für einen Wirkstoffe, die menopausale Symptome wie Menofort® est disponible en pharmacie. Hitzewallungen, Gereiztheit und übermäßi- Der Probiotikumkomplex fördert eine gesunde Darmflora, wodurch die Phytoös- trogene besser in ihre aktive Form umge- wandelt werden und folglich effektiver sind. - Schwangerschaft und während der Traubensilberkerze oder Cimicifuga racemo- sa ist eine Pflanze, die auf natürlichem • Menofort® darf nur von Erwachsenen ver- Wege und ohne Beeinflussung des norma- len Alterungsprozesses zur Instandhaltung • Bei gleichzeitiger Einnahme tumorbe- des körperlichen Gleichgewichtes beiträgt. kämpfender Arzneimittel (u.a. Tamoxifen, Auf diese Weise bewirkt die Traubensil- Raloxifen und Aromatasehemmer). Bei berkerze eine milde und effektive Bekämp- Einnahme dieser Mittel sollten Sie stets

Source: http://www.sanifortpharma.be/cms/bib/files/267_bijsluitermenofort1.pdf

Microsoft word - micofenolato mini bula.doc

“medicamento genérico – Lei 9.787/99” 1) Nome do medicamento: micofenolato de mofetila 2) Nome do principio ativo/DCB: micofenolato de mofetila / 0290 O micofenolato de mofetila é efetivo na profilaxia da rejeição de órgãos e no tratamento da rejeição refratária, em pacientes que receberam transplante renal, transplante cardíaco ou transplante hepático. O Micofenolato de mofe

Microsoft word - needtoknow.doc

SECOORA SUMMER PHYSICAL SCIENCE WORKSHOP PRIOR TO THE WORKSHOP WHAT YOU NEED TO KNOW.DAY ONE.MONDAY Meeting Place for Monday: (See attached map for directions.) Meeting Time for Monday: What to Wear: Comfortable clothing (shorts, tennis shoes, etc.) What to Bring on Monday: • Sun Protection (hat, sun visor, sunglasses, sun screen) • Water bottle. • Lunch, snacks, and any

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles