Msds5024nlnl-05

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne.
· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:

Diversey B.V.
Maarssenbroeksedijk 23542 DN Utrecht, NederlandTel. 030-2476911Email: MSDS.JD-NL@diversey.com
· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Telefoonnummer voor noodgevallen:
Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen met:N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren) 2 Identificatie van de gevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. · Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur envan de onderneming. · Etiketteringselementen
· Kentekening volgens EEG-richtlijnen: Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.
· Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
· R-zinnen:
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. · S-zinnen:
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch adviesinwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hemdit etiket tonen). · Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet van toepassing.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
· zPzB: Niet van toepassing.
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke componenten:
EINECS: 252-104-2 stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer N,N-dimethyltetradecylamine-N-oxide EINECS: 222-059-3 Xi R38-41; N R50 Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivaten., N-oxides EINECS: 263-179-6 Xi R38-41; N R50 · Aanvullende gegevens: De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.
4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na het inademen: Bij bewusteloosheid de betrokkene neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.
· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren. · Na inslikken: Mond omspoelen. Drink één of twee glazen water of melk en onmiddellijk een arts consulteren.
· Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim bestrijden. · Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie beschikbaar. · Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht.Niet beschermde personen opafstand houden. · Milieuvoorzorgsmaatregelen: Met veel water verdunnen.
· Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Neutralisatiemiddel gebruiken.
Opnemen in droog zand of ander inert materiaal.
· Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
7 Hantering en opslag
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren. · Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de PGS/CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften. · Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Raadpleeg de PGS/CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

· Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN 374. Inoverleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van overeenkomende kwaliteitgekozen worden. · Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.
Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.
· Algemene gegevens.
· Voorkomen:

Vorm:
Kleur:
· Geur:
· Geurdrempelwaarde:
· pH-waarde:
· Toestandsverandering.
Smeltpunt/smelttraject:
Kookpunt/kooktraject:
· Vlampunt:
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
· Ontstekingstemperatuur:
· Ontledingstemperatuur:
· Ontploffingseigenschappen:
Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. · Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
· Oxidatie-eigenschappen:
· Dampspanning:
· Dichtheid bij 20°C:
· Dampdichtheid:
· Verdampingssnelheid:
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water:
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit

dynamisch:
· Overige informatie:
Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 10 Stabiliteit en reactiviteit
· Reactiviteit: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Chemische stabiliteit:

Stabiel bij normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering. · Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
· Mogelijke gevaarlijke reacties: Reacties met zuren.
· Te vermijden omstandigheden: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
11 Toxicologische informatie
· Informatie over toxicologische effecten:
· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) 200-2000 mg/kg.
Deze waarde heeft geen praktische betekenis vanwege de bijtende eigenschappen van het product.
· Primaire aandoening:
· huidcontact: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
· oogcontact: Veroorzaakt ernstige of blijvende schade.
· inhalatie: Ernstig irriterend, kan longoedeem veroorzaken.
· inslikken:

Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie van deslokdarm en de maag.
· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EGvoor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:Bijtend · Sensibilisatie: Geen effecten bekend.
· Toxiciteit bij herhaalde toediening: Geen effecten bekend.
· STOT bij eenmalige blootstelling: Geen effecten bekend.
· STOT bij herhaalde blootstelling: Geen effecten bekend.

12 Ecologische informatie
· Toxiciteit:
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Indeling: Deze classificatie heeft betrekking op het onverdunde product.
· Bioaccumulatie: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Mobiliteit in de bodem: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Algemene informatie:

Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden. · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet van toepassing.
· zPzB: Niet van toepassing.
· Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· Europese afvalcatalogus
· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA

· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR

· IMDG, IATA
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR
· klasse
· Etiket
· IMDG, IATA
· Class
· Label
· Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA

· Milieugevaren:
· Marine pollutant:

· Kemler-getal:
· EmS-nummer:
· Segregation groups
· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voorbepaalde klassen van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerdehoeveelheden. · ADR
· Tunnelbeperkingscode

15 Regelgeving
· Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
anionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen · Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie vanproducteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. · Relevante zinnen
Schadelijk bij opname door de mond. R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R38
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. · De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre
· Internationale referentie: MSDS5024 (10-Feb-2010), FM003906
· VIB versie: 5
· Herzieningsdatum: 29.08.2011

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Source: http://www.neptunusbv.nl/documenten/2011107%20Suma%20Gel%20Force%20D3.2.pdf

Client care information

Client Care Information Name:____________________________________________________________________________________ Mailing Address: ___________________________________________________________________________ Phone: _____________________________________ Cell: _____________________________________ Email (please print clearly): _____________________________________________________________

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles