Margriet-rutgers.nl

BEROEPSCODE VOOR DE SOMA-THERAPEUT
DIE LID IS VAN DE NVST (NEDERLANDSE VERENIGING VAN SOMA-THERAPEUTEN) Inleiding
De NVST is een beroepsorganisatie van en voor Soma-therapeuten. De organisatie heeft de privaatrechtelijke of juridische vorm van een vereniging. De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de professionele beoefenaren van door de vereniging aanvaarde vormen van lichaamsgerichte therapie. Nadrukkelijk streeft zij naar een gekwalificeerde beroepsstand op een optimaal niveau.
Iedere therapeut dient een goede beroepsopleiding gevolgd te hebben.
Iedere therapeut dient zich te onderwerpen aan de gedragsregels die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening.
Indien leden van de vereniging of buitenstaanders, belanghebbenden of cliënten geconfronteerd worden met schendingen van deze beroepscode, verzoekt het Hoofdbestuur dit te melden bij het Secretariaat van de vereniging, opdat de vereniging corrigerend respectievelijk disciplinair kan optreden tegen de betreffende therapeut.
Begripsomschrijvingen
Waar in deze beroepscode wordt gesproken van NVST wordt bedoeld de Nederlandse Vereniging van Soma-therapeuten.
Met de term "therapeut" worden in deze beroepscode bedoeld al e praktiserende leden van de NVST, zoals vermeld in de ledenadministratie. Om de leesbaarheid te vergroten verwijst het stuk met “hij”, ‘zijn’ en ‘hem’. Uiteraard is het document ook van toepassing op vrouwelijke leden van de vereniging.
Onder "Hoofdbestuur" wordt in deze beroepscode bedoeld het reglementair gekozen Hoofdbestuur van de NVST.
ALGEMENE ASPECTEN
Artikel 1
De therapeut neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt
daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit zijn
professionele standaard. De therapeut stelt al es in het werk om een goede kwaliteit van technisch
handelen te hebben en te handhaven. Hij geeft blijk van een goede beroepshouding en zorgt voor
een goede organisatie van de beroepsuitoefening. De therapeut houdt zich aan de
kwaliteitsvoorschriften van de NVST zoals vermeld in deze beroepscode, het beroepsprofiel, de
statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 2
Therapeuten dienen om een praktijk uit te oefenen bekwaam te zijn in de werkvorm waarin ze
gespecialiseerd zijn.
Deze bekwaamheden en deskundigheid staan ter beoordeling van het Hoofdbestuur, onverminderd de in het huishoudelijk reglement gestelde eisen voor toelating. De therapeut is al een gerechtigd die behandelingen toe te passen waartoe hij een gedegen opleiding en goede na- en bijscholing heeft gevolgd.
Artikel 3
De NVST stelt vast welke diploma's, certificaten of andere documenten zij erkent. Op verzoek van het
Hoofdbestuur, de visitatiecommissie en cliënten geeft de therapeut inzage in zijn diploma's en is hij
bereid hiervan kopieën te verstrekken.
Artikel 4
De therapeut onthoudt zich van handelingen waarvan hem de kennis of kunde ontbreekt. De
therapeut past al een die therapieën toe waartoe hij door zijn opleiding bevoegd en bekwaam is
verklaard. De therapeut is bereid om in dit kader op verzoek van de cliënt of andere
belanghebbenden inzage te geven in zijn diploma's.
Artikel 5
De therapeut is vol edig aansprakelijk voor de wijze waarop hij praktijk uitoefent. De aansprakelijkheid
van de therapeut kan niet contractueel worden beperkt of uitgesloten.
Artikel 6
De therapeut voert bij het begin van de zorgverlening een intake-/entreegesprek. Hij vraagt de cliënt
naar de ziektegeschiedenis. Aan de hand hiervan stelt de therapeut in overleg met de cliënt een
behandelplan op. De therapeut houdt aantekeningen bij van de behandeling en evalueert de
resultaten. Op grond hiervan wordt het behandelplan -indien nodig - aangepast.
Artikel 7
De therapeut neemt bij zijn werkzaamheden de zorg in acht die een goed hulpverlener betaamt. De
therapeut behandelt de cliënt met respect, vraagt naar de anamnese, geeft informatie over de
diagnose en het behandelplan, vraagt de cliënt om toestemming voor de toe te passen
behandelingen, houdt een medisch dossier bij, respecteert de privacy van de cliënt en houdt zich aan
de geheimhoudingsplicht.
Artikel 8
De therapeut zorgt voor een hygiënische en privacy-beschermende praktijkruimte met gemakkelijke
toegang tot sanitaire voorzieningen.
De therapeut zorgt voor een goede, persoonlijke hygiëne. Dit om het aanzien van het beroep niet te schaden en er voor te zorgen dat de behandeling geen enkel risico voor de cliënt met zich meebrengt.
Artikel 9
Om zijn functie goed te kunnen uitoefenen houdt de therapeut zijn kennis en vaardigheden op peil
door na- en bijscholingsactiviteiten. De therapeut houdt zijn vakliteratuur bij en doet aan zelftoetsing.
De therapeut onderwerpt zich aan intercol egiale toetsing zoals visitatie.
Artikel 10
De therapeut dient in al e redelijkheid en openhartigheid - en nadat hiervoor een afspraak is gemaakt
- de door het Hoofdbestuur van de NVST aangewezen visiteurs te ontvangen. De therapeut dient
eventuele op- of aanmerkingen die hem naar aanleiding van visitatie via het Hoofdbestuur bereiken,
ernstig ter harte te nemen.
Artikel 11
Therapeuten mogen - tenzij gedwongen door bijzondere omstandigheden - niet overgaan tot
behandeling als onderstaande omstandigheden zich voordoen:
als de lichamelijke toestand van een cliënt zodanig is dat gesproken kan worden van acute bedreiging van het leven, waarbij de therapeut weet of geacht wordt te weten dat regulier medische c.q. specialistische hulp noodzakelijk is; als bij de therapeut als bekend mag worden verondersteld dat de cliënt lijdt aan tuberculose, een geslachtsziekte of aan een besmettelijke ziekte als bedoeld en aangegeven in de Besmettelijke Ziektenwet; als de therapeut kan weten dat door zijn behandeling een andere geneeskundige behandeling wordt afgebroken of achterwege blijft, waardoor het leven of de gezondheid van de cliënt in gevaar zou kunnen komen; als de therapeut er ondanks zijn kennis en vaardigheden niet in slaagt een helder inzicht te krijgen betreffende de gezondheidstoestand van de cliënt; als de gezondheidstoestand van de therapeut van dien aard is dat die schade voor de cliënt op zou kunnen leveren; de therapeut mag, indien daartoe niet wettelijk bevoegd, geen conventioneel medische adviezen doorkruisen en op conventioneel medische gronden voorgeschreven medicijnen afraden. Wel kan de therapeut op grond van gerede twijfel - zonder vooraf een oordeel te geven - de cliënt aanraden met de conventionele behandelaar in discussie te gaan over medische adviezen en/of voorgeschreven medicijnen.
De therapeut mag, indien daartoe niet wettelijk bevoegd, geen medische diagnose stel en.
ASPECTEN IN RELATIE TOT DE CLIËNT
Artikel 12
De belangen van de cliënt staan op de eerste plaats.
Artikel 13
Therapeuten dienen hun beroep zodanig uit te oefenen dat de naam van de vereniging en die van de
beroepskwaliteit te al en tijde wordt beschermd en hoog gehouden.
Artikel 14
De therapeut geeft blijk van bereidheid om informatie te geven en verantwoording af te leggen voor
de behandeling. De therapeut bejegent de cliënt respectvol en geeft de cliënt op een duidelijke wijze
en desgevraagd schriftelijke informatie over het onderzoek, de resultaten hiervan en de voorgenomen
behandeling. De therapeut laat zich bij het verstrekken van informatie leiden door wat de cliënt
redelijkerwijze dient te weten over de behandeling, de alternatieven en de te verwachten gevolgen en
eventuele risico's voor de gezondheid van de cliënt.
Artikel 15
Als de cliënt geen informatie over de behandeling wil ontvangen, hoeft de therapeut die niet te geven.
De therapeut moet daarbij wel steeds de belangen van de cliënt blijven afwegen en de informatie toch
verstrekken als hij van mening is dat dit in het belang van de cliënt nodig is.
Artikel 16
Cliënten zul en zich dikwijls tot een therapeut wenden in die geval en waarin zij in de reguliere
gezondheidszorg geen (bevredigende) oplossing voor hun gezondheidsproblematiek hebben
gevonden. De therapeut dient ervoor te zorgen dat hij nimmer onterechte verwachtingen wekt.
Artikel 17
De therapeut houdt conform de praktijkregels van de NVST een cliëntenadministratie bij. Gegevens
van cliënten dienen tenminste zeven jaar na het laatste bezoek bewaard te blijven.
Artikel 18
De therapeut dient zijn tarieven aan te passen aan de binnen de beroepsgroep gebruikelijke tarieven.
Artikel 19
De therapeut houdt een medisch dossier bij. De therapeut geeft de cliënt op diens verzoek inzage in
het medisch dossier. Desgevraagd wordt hem ook een afschrift verstrekt. De therapeut brengt
hiervoor niet meer in rekening dan de daadwerkelijke kosten.
Het dossier wordt zodanig opgeborgen dat gegevens daaruit niet toegankelijk zijn voor derden.
De therapeut dient zorg te dragen voor een praktijkinrichting, bereikbaarheid en verzorging in overeenstemming met de daartoe strekkende voorschriften als vastgesteld door het Hoofdbestuur. De therapeut houdt zich aan de praktijkregels van de NVST.
Artikel 21
Therapeuten zijn gebonden aan een beroepsgeheim, behalve tegenover personen die uit hoofde van
hun beroep of functie eveneens geheimhouding verplicht zijn en behoudens geval en als bepaald in
artikel 272 van het wetboek van strafrecht. Zij dienen het stilzwijgen te bewaren over wat hen als vertrouwenspersoon van hun cliënten en hun persoonlijke omstandigheden wordt toevertrouwd.
Artikel 22
De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht. De therapeut verstrekt geen inlichtingen over de cliënt
en geeft geen andere persoon dan de cliënt inzage in het medisch dossier tenzij de cliënt hiervoor
toestemming heeft gegeven. Bij inlichtingen in verband met statistiek of wetenschap houdt de
therapeut zich aan de wettelijke regels.
Artikel 23
De therapeut heeft de verantwoordelijkheid om de cliënt door te verwijzen naar andere hulpverleners,
zowel in de reguliere als in de niet reguliere beroepssector, in het geval de therapeut de cliënt niet
(verder) kan behandelen of verwijzing naar de mening van de therapeut noodzakelijk is.
Artikel 24
De behandeling door de therapeut vindt plaats buiten waarneming van anderen tenzij op verzoek van
de cliënt of met de toestemming van de cliënt.
Artikel 25
De therapeut zorgt voor een goede bereikbaarheid. Indien noodzakelijk zorgt de therapeut ervoor dat
de cliënt tijdens zijn afwezigheid bij een col ega-therapeut terecht kan.
ASPECTEN IN RELATIE TOT COLLEGA-THERAPEUTEN EN ANDERE HULPVERLENERS
Artikel 26
De therapeut dient zich te onthouden van negatieve uitspraken of kritiek op col egae. Daarnaast past
het de therapeut niet zich in negatieve of laatdunkende bewoordingen tegenover een cliënt uit te laten
over vertegenwoordigers van de reguliere geneeskunde. Als een therapeut echter informatie krijgt
over optreden, gedragswijze of behandelvormen van een col ega van de NVST, die schade zouden
kunnen toebrengen aan een cliënt en/of aan de beroepsstand, dient de therapeut zonder aarzeling
het Hoofdbestuur daarvan in kennis te stel en, tenzij de cliënt daartegen nadrukkelijk bezwaar maakt.
Artikel 27
De therapeut zal streven naar het tot stand brengen en het in stand houden van een goede
samenwerking met col ega-therapeuten en andere beroepsbeoefenaren op het terrein van de
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Artikel 28
De beroepsbeoefenaar biedt col ega-therapeuten al e hulp die hij krachtens zijn deskundigheid en
ervaring kan bieden en toont bereidheid tot samenwerking en verstrekken van wederzijdse informatie.
Artikel 29
De therapeut zal bij verwijzing van de cliënt in overleg al e relevante en voor de verdere behandeling
noodzakelijke informatie toezenden.
Artikel 30
Deze gedragsregels zijn ook van toepassing op stagiaires en/of assistenten.
ASPECTEN IN RELATIE TOT DE SAMENLEVING
Artikel 31
De therapeut zal nieuwe, relevante kennis en/of behandelingsmethodiek beschikbaar stel en aan
andere beroepsbeoefenaren. Ook zal hij meewerken aan onderzoek t.b.v. kennisvergroting en
kwaliteitsverbetering van de therapie waarin hij gespecialiseerd is.
Artikel 32
De beroepsbeoefenaar heeft de plicht de volksgezondheid te bevorderen waar dit mogelijk is.
Artikel 33
Een therapeut mag geen beschermde titels (waaronder de titel van arts) voeren tenzij hij daartoe
wettelijk bevoegd is. De uitoefening van de praktijk dient uitsluitend onder de wettige eigen naam te
geschieden. Daarnaast kan de therapeut voor de duidelijkheid in kernwoorden aangeven welke
therapieën worden toegepast.
Artikel 34
Het is therapeuten toegestaan zich als volgt te afficheren:
idem bij tijdelijke onderbreking en heropening van de praktijk, verhuizing en hervestiging; d.m.v. een naambord aan de praktijk met vermelding van de praktijkgegevens, vergezeld van het muurschild van de NVST; d.m.v. briefpapier, naam-/afsprakenkaartjes, receptpapier; vermelding in adresboeken, telefoongidsen en dergelijke als bedoeld onder lid c van dit artikel.
De therapeut dient zich te onthouden van het aanprijzen van zijn kwaliteiten en/of therapeutische prestaties in woord of geschrift. Het is toegestaan interviews te laten publiceren, mits de therapeut: uitleg geeft over of bekendheid geeft aan een therapie; geen beloftes of toezeggingen doet over genezing van klachten/ziektes.
ASPECTEN MET BETREKKING TOT DEZE GEDRAGSREGELS
Artikel 35
Overtreding van deze beroepscode kan resulteren in de volgende sancties:
onderzoek door een onafhankelijke door de NVST benoemde commissie; schorsing van het lidmaatschap voor een bepaalde tijd; royement als lid van de NVST onder inlevering van de NVST-bescheiden en rapportage aan de ANG en SRBAG (indien geregistreerd).
Handtekening . (bovenstaande beroepscode maakt een geheel uit met het aanmeldingsformulier en dient ook ondertekend te worden ter eventuele inzage door cliënten en/of belangstel enden)

Source: http://www.margriet-rutgers.nl/UserFiles/File/Beroepscode.pdf

Institute of quantum medicine

Institute of Quantum Medicine ZAO MILTA-PKP GIT Department of Urology and Nephrologic Surgery Russian University of Friendship of People QUANTUM THERAPY USING RIKTA DEVICE IN MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ERECTILE DYSFUNCTION Printed by the decision of the Scietific Council of the Institute (Rector: A.Y.Grabovshchiner, Academician of the Academy Russian University of Frien

Lei 1873_1992

LEI Nº 1873 DE 29 DE MAIO DE 1992 Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, define os objetivos da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, institui o Fundo Municipal para atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e dá outras providências. Vereadores CARNEIRO, ADILSON PIRES, ALFREDO SYRKIS, ED

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles