Advertentie december 2012.pdf

Lokaal Centraal informeertWe zijn er nog steeds niet! Het economisch tij zit niet mee! De gevol- gebieden, die groter zijn dan de huidige wij- kindeling. Op deze manier kan de zorg aan- geboden worden in de nabijheid van klanten maatregelen die de burger direct, maar ook geschrapt. De tijd voor grote ambities is en kan er efficiënter gewerkt worden. Toch indirect, raken. Het rijk geeft meer taken en voorbij en de regionale doelstellingen wor- zullen we er niet aan ontkomen dat er een maat te waarborgen. De kerntakendiscussie den bijgesteld. Wij gaven al aan dat een ver- begon in het vroege voorjaar van 2012 en is regionale samenwerkingsverband) reëel is.
Lokaal Centraal vindt dat de organisaties ting voor 2013 en verdere jaren sluitend te van mantelzorgers en vrijwilligers gemeen- telijke steun verdienen. Wij vinden zelfs dat zij, waar nodig, extra middelen moeten krij- Voor ons was van begin af aan duidelijk dat gen om een stevig platform te vormen voor broekriem aangehaald, dat kan niet verder er drie gemeentelijke diensten zijn waar kos- een groot deel van het, door haar zelf in de zonder dat we stikken. Het gaat nu om het tenbesparend gewerkt zal moeten worden.
regionale plannen geïnvesteerde, geld terug maken van keuzes. Dat heet politiek…. deze Dat zijn het zwembad, de bibliotheek en Het Kielzog. Er ligt een uitdaging om voor deze te kiezen, op meer afstand van het gemeen- Lokaal Centraal heeft zich geschaard ach- tebestuur. Lokaal Centraal vindt dat er een ter het coalitieakkoord “Sociaal en uitda- gend”. Daarin ligt het accent niet alleen op noodzakelijke en niet strikt noodzakelijke deuren te sluiten. Meer mensen zullen een “leuke” voorzieningen. Wij vinden bijvoor- beroep doen op een gemeentelijke uitkering.
beeld dat sport noodzakelijk is en betaalbaar Lokaal Centraal vindt dat mensen, die een moet blijven, maar recreatieve voorzienin- gemeentelijke uitkering krijgen gestimuleerd gen zoals het theater, het cursusaanbod en betreft blijven maar moeten wel kostendek- De komst van een groot distributiecentrum Bedrijvenpark zal een positieve invloed heb- Lokaal Centraal hoopt dat de herstructure- ring in Gorecht West niet hoeft te lijden bouwen. Voor veel burgers een moeilijk te gewacht op de herstructurering en zelf een Lokaal Centraal heeft zich altijd ingezet heeft waardering voor alle creatieve initiatie- het gemeentelijk apparaat, de bibliotheek en voor gescheiden inzameling van huishoude- ven die de wijkbewoners hebben ontplooid.
Het Kielzog onder één dak te brengen.
lijk afval. Wij hebben er bij het College her- plannen is wel dat het huidige gebouw van Onlangs heeft onze burgemeester, mevr.
Het bedrijfspand van het gemeentelijk bedrijf.
voor grofvuil. Voor veel mensen is het niet een reële prijs. Door de nieuwbouw/renova- gemeente te gaan verlaten. Zij wordt gede- tie van het “gemeentehuis plus” zal het Aanbreng Punt te brengen. Je kunt een “big bedrijf. Er komt geld binnen en er gaat geld totaal van de jaarlijks terugkerende lasten bag” aanvragen, maar daar passen kasten, Het tijdstip is niet erg gelukkig gezien alle uit. Het gemeentelijk bedrijf heeft personeel, (energie, onderhoud, afschrijving en kosten zware opgaven die er liggen. De vraag rijst: er is een bestuur en de burgers zijn de klan- per werkplek) van de drie organisaties niet Gebleken is dat de aanhouder wint, want op Wat nu? Zo snel mogelijk een nieuwe burge- ten. Bij de gemeente gaat het echter niet om stijgen. De hoge investeringskosten wegen meester? Lokaal Centraal denkt van niet.
grofvuil er en worden de burgers hierover voor haar klanten. Bij bezuinigingen moet in Lokaal Centraal is van mening dat renova- Lokaal Centraal is van mening dat de inza- meling van het huishoudelijk afval gereorga- werkingsvormen en fusies. De provincie is Kielzog een reële optie is. Wij verwachten niseerd kan worden om de kosten te reduce- daarvan de opdrachtgever. Binnen ruim een dat (gedeeltelijke) renovatie een financieel ren. Wij hebben het College gevraagd hier- half jaar moeten de resultaten bekend zijn. diend waarin het College de opdracht kreeg voordeel op zal leveren en zeker een bijdra- om op korte termijn met een plan te komen ge levert aan duurzaamheid! Ons uitgangs- een pas op de plaats te maken met de pro- waarin fors bezuinigd wordt op het ambte- punt is altijd geweest “duurzaam doen wat lijk apparaat. Wij stelden voor een bezuini- Onze kwetsbare burgers maken zich terecht ging van 10% op de vaste personeelslasten “gemeentehuis plus” zal op de huidige loca- en 75% op de ingehuurde (tijdelijke) krach- van de zorg, die ze nodig hebben om zelf- standig te kunnen blijven functioneren. Bijna dagelijks wordt in de media gesproken over nieuwe situatie een goede bijdrage leveren onbetaalbare zorg. Het is duidelijk dat de Het is ondoenlijk om in één advertentie alle aan het verlevendigen van het Stadshart. gemeente minder geld van het rijk krijgt om gemeente heeft met andere gemeenten.
Centraal te benoemen. In deze advertentie Hierover meer bij de “Regiovisie”.
subsidie om dit gebied te verfraaien. Wij Maatschappelijke Ondersteuning) uit te voe- willen wij u op de hoogte stellen van onze verwachten dat dit ook de detailhandel in De standpunten over recente ontwikkelingen.
Lokaal Centraal is van mening dat, ook op De gemeente kan, naast bezuinigingen, ook de detailhandel hebben wij wel. Het is ons dit terrein, in de eerste plaats gekeken moet het hele gedachtegoed van Lokaal Centraal.
lasten verzwaren om meer geld te innen. In bekend dat veel winkelbedrijven het moeilijk worden naar de eigen organisatie. Wij den- veel gemeenten wordt een forse stijging van hoopt toch voor, dan zullen creatieve oplos- Lokaal Centraal heeft haar kiezers beloofd zich in te zetten om lastenverhogingen te negatieve gevolgen van leegstand tegen te verhoging, van de OZB niet aan de orde.
tijd te steken in uitsluitend de lokale politiek.
Eerst kijken hoe je de uitgaven kunt beper-ken, voordat je de rekening bij de burgerlegt. In dit opzicht waren we het niet eens Lokaal Centraal is een plaatselijke politieke vereniging. met de fracties van Groen Links en de PvdA, die wel voor een OZB verhoging waren.
Gelukkig heeft de meerderheid van de raad taken, die uitgevoerd moeten worden.
inspanningen op het gebied van veiligheid, Nu de tram in de stad Groningen definitief Correspondentie: Barth v.d. Helststraat 35 zorg, cultuur, sport, onderwijs en andere ter- van de baan is, zal er ook geen regiotram

Source: http://www.lokaalcentraal.nl/archief/Advertentie%20december%202012.pdf

Doi:10.1016/j.tetlet.2005.06.093

Tetrahedron Letters 46 (2005) 5559–5562Muneo Shoji,a Kaoru Shiohara,a Masato Oikawa,a Ryuichi Sakaib and Makoto Sasakia,*aGraduate School of Life Sciences, Tohoku University, Tsutsumidori-amamiya, Aoba-ku, Sendai 981-8555, JapanbSchool of Fisheries Science, Kitasato University, Sanriku-cho, Iwate 022-0100, JapanReceived 4 April 2005; revised 6 June 2005; accepted 8 June 2005Abstract—Syn

Microsoft powerpoint - dementia_symposium

Postoperative Delirium & Cognitive Decline Delirium & POCD DELIRIUM vs. POCD Wang et al., Am J Geriatr Psychiatry 2007;15:50 Incidence of Delirium J Am Geriatr Soc Population Incidence Hip fracture Berggren et al. Edlund et al. Morrison et al. Schuurman et al. Elective orthopedic Fisher et al. Rogers et al. Elective Liver resection

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles