luonnos i

______________________________________________________________________________ PALTAMON KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT
YLEISTÄ
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvol inen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnal e maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten (arava-, pelastus-, väestötieto-, uhkasakko- ja naapuruussuhdelaki sekä näihin liittyvät asetukset) nojal a.
RAKENNUSLUPIEN KÄSITTELY JA VALVONTA (MRL 125 §)
Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen· rakennusta kohti · lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen ja vapaa-ajanasunnon rakentaminen sekä täl aisten rakennusten · lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Lämpimien varastorakennusten ja asuntoon tai vapaa-ajanasuntoon liittyvän saunan ja talousrakennusten rakentaminen tai näiden · lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen kuten kylmän varaston, kasvihuoneen ja pressuhal in rakentaminen sekä rakennelman tai katoksen rakentaminen ja näiden laajentaminen.
Myös eril inen maanalainen rakentaminen (varastoluolat, hiihto/autotunnelit tms.) tai täl aisten laajentaminen· rakennusta/rakennelmaa/katosta kohti · lisäksi rakennuksen/rakennelman/katoksen Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus)· rakennusta kohti Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 §), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jol a on vaikutusta käyttäjien turval isuuteen tai terveydel isiin oloihin· rakennusta kohti · lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125,3 §)· rakennusta kohti · lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen· rakennusta kohti · lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Muut toimenpiteet, jotka edel yttävät rakennuslupaa RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON
RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA JA VÄHÄISEN
POIKKEAMISEN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ
(MRL 175 §)
· lupapäätöksen yhteydessä asemakaavasta myönnetty vähäinen poikkeaminen muutoin · jos vähäisiä, kaaval isia poikkeamisia on kaksi tai useampi, niin maksu on muutoin määräytyvän TOIMENPIDELUPIEN KÄSITTELY JA VALVONTA (MRL 126 §, MRA 62 §)
ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN KÄSITTELY
(MRL 129 §, MRA 62, 63 §)
Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)
Rakennuksen purkamisluvan käsittely· rakennusta kohti Purkamisluvan käsittely rakennusluvan yhteydessä· rakennusta kohti Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely Purkamisilmoituksen käsittely rakennusluvan yhteydessä· ilmoitusta kohti MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)
TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA ( MRL 176 §)
Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi POIKKEUKSEN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA
TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ,
KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA ( MRL 171 §)
· ympäristökeskuksel e annettava lausunto VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET
Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai työn lopuunsaattamista varten (MRL 143 §)· rakennuslupaa kohti Rakennuslupapi rustuksiin rakennusaikaisten vähäisen muutosten hyväksyminen ja rakennushanketietojen ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET
Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §) Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus/tarkastus tai ylimääräinen 2.
VASTAAVIEN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN
· rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen · erityisalan työnjohtajan hyväksyminen RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI
Rakennusvalvontaviranomaisen rakennushankkeeseen ryhtyväl e pyynnöstä annettava kirjal inen ennakkolausunto, arvio tai todistus toimenpiteeseen liittyvästä, laajuudeltaan rajatusta asiasta· lausunto tai arvio, jonka antaminen edel yttää vähintään 60,00 €/h arkistoselvitystä tai rakennuspaikal a käyntiä · toimistotyönä annettu lausunto tai arvio · lupapäätöksen lainvoimaisuustodistus RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE
MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL
150 §, MRA 75 §)
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen.
14.1.1 Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä 14.1.2 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3-8 14.1.3 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8 sekä teol isuus-, liike- ja julkiset rakennukset· kultakin pisteeltä 14.1.4 Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus, kevytrakenteinen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos· kultakin pisteeltä Rakennuksen sijaintikatselmuksen toimittaminen
14.2.1 Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä 14.2.2 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3-8 14.2.3 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8 sekä teol isuus-, liike- ja julkiset rakennukset· kultakin pisteeltä 14.2.4 Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus, kevytrakenteinen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos· kultakin pisteeltä 14.2.5 Pihamaan korkeuksien tarkistaminen ennen Aidan paikan merkitseminen tai sijaintikatselmuksen
toimittaminen
· kultakin pisteeltä
RAKENNUSRASITTEET (MRL 158 §, 159 §, 160 §)
Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite)· rakennusrasitteen perustaminen/rasite AIDAN RAKENTAMINEN ( MRA 82 §)
Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvol isuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 §)
Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeel isista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureil e tai ohikulkijoil e).
· lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijal e välttämättömän rakennustyön tai toimenpiteen YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN
(MRL 161 §, 162 §)
Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös Edel ä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 §)
Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ
(MRL 165 §)
Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
(MRL 133 §, MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 §)
Kuuleminen rakennuslupaa-, toimenpidelupaa- ja maisematyölupaa 21.1.2 Kunnal isen ilmoituksen julkaiseminen Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden Kuuleminen poikkeamista tai suunnittelutarvetta koskevan 21.3.2 Kunnal isen ilmoituksen julkaiseminen ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 §)
Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut RAKENNUTTAJAVALVONTA ( MRL 151 §, MRA 78 §)
Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennus- valvontamaksusta antaa vastaava alennus.
Alennus on enintään 30 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.
Jos rakennuttajal e myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana el ei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.
KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 §)
Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sal ittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun.
Kokoontumistilassa samanaikaisesti sal ittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen· huoneistoa kohti · lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan Suuren hal imaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon 1000m2 ylittävältä osalta huomioon 30 %.
Kokoontumisalueiden tarkastus· aluetta kohti VIRANOMAISTEHTÄVIÄ ARAVALAIN TAI MUUN LAIN PERUSTEELLA
Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisäl y rakennusvalvontatehtäviin ja edel yttävät seuraava tunti 50 € ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MUUT TEHTÄVÄT
Muun kuin rakennuslupaan liittyvän lausunnon tai todistusten lunastaminen ja muiden viranomaistehtävien yksikköhinta· lausunto tai todistus, jonka antaminen · toimistotyönä annettu lausunto tai todistus Arkistoidusta lupapi rustuksesta otetun kopion lunastaminen· kopio (A3 tai A4), veroton · painatuskeskuksessa otetut kopiot, veroton Yksilöity, rajattu kopio rakennuslupapäätöksestä tai Yksilöity, rajattu ATK-luettelo rakennusluvista JATKUVAN VALVONNAN MAKSUT
Mikäli rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja laiminlyö hakea tarvittavan rakennus- tai toimenpideluvan tai muutoin laiminlyö velvoitteensa tai tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta, korotetaan maksuperusteiden mukaista rakennus- tai toimenpidelupamaksua 200 %:l a.
Jos jatkoaikaa haetaan luvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen, korotetaan kohdan 10.1 mukaista maksua 100 %:l a.
Erääntyneel e maksul e on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa MAKSUN SUORITTAMINEN
Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu.
Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu.
Erääntyneel e maksul e on suoritettava korkoa kohdan 27.2 mukaisesti.
Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.
MAKSUN PALAUTTAMINEN
Mikäli rakennuslupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ol essa luopuu siitä, luvan haltijal e palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö Mil oin rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta Tämän taksan mukainen maksu palautetaan vain siltä osin, kuin on kyse 2 §:n mukaisista uudisrakentamisista ja siihen verrattavia muutoksia koskevista luvista. Muiden taksakohtien perusteel a Uuden luvan käsittely vanhan ol essa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ol essa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspi rustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.
Mil oin kysymyksessä on muu lupa kuin rakennuslupa, sovel etaan hyvitykseen soveltuvin osin tämän kohdan määräyksiä.
Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.
14 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.
Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennuslupaviranomaisel e, joka muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdol isesti peritty Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkel ä voimassa KOKONAISALAN LASKENTA
Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kel areiden ja ul akon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita.
Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala.
Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 7 500 m2 ylittävältä osalta 75 % ja 15 000 m2 ylittävältä osalta 50 %.
MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Nämä maksuperusteet ovat Paltamon kunnan valtuuston hyväksymät ja Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen päätöspäivänä ja asiakirjojen lunastuksen osalta asiakirjan antamispäivänä voimassa olevan

Source: http://www.kainuu.fi/pa_paatokset/kokous/2009300-5-2162.PDF

(microsoft word - dgppn-agnp stellungnahme zum iqwig-abschlu\337bericht reboxet\205)

Stellungnahme zum Abschlußbericht „Bupropion, Mirtazapin und Reboxetin bei der Behandlung der Depression“ des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)1 Die Veröffentlichung des Abschlußberichtes „Bupropion, Mirtazapin und Reboxetinbei der Behandlung der Depression“ durch das IQWiG am 24.11.2009 hatinsbesondere aus zwei Gründen für einige

Layout

Bei Einnahme von Elontril mit anderen ArzneimittelnInformieren Sie Ihren Arzt und nehmen Sie Elontril nicht ein, wenn Sie Arzneimittel gegenGEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDERDepressionen einnehmen oder in den letzten 14 Tagen eingenommen haben, die Mono- aminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer oder MAOIs) genannt werden (siehe auch „Elontrildarf nicht eingenommen werden,“

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles