Kwaliteitshandboek
Medicijnverstrekking GOB
Algemene richtlijnen voor medicijnverstrekking GOB

 Het belang van het kind staat voorop.
 Medicijnen worden bij voorkeur voor of na de opvang door de ouders/ verzorgers toegediend. Ouder/ verzorgers van het kind zijn en blijven verantwoordelijk voor de medicijnverstrekking.  Medicijnen en of handelingen met een medisch karakter (dit zijn handelingen waarbij een medische achtergrond noodzakelijk is, zoals het toedienen van injecties) worden nimmer door gastouders toegediend, doch uitsluitend door verpleegkundigen.  Indien een gastouder toch medicijnen moet toedienen, zullen de ouders/ verzorgers voorafgaand een "overeenkomst medicijngebruik" (GOB.GEZ.FOR-002) moeten invullen en ondertekenen.  Ouders/ verzorgers dienen ten alle tijden telefonisch bereikbaar te zijn. Bij twijfel, onrust of klachten van het kind worden de ouders/ verzorgers ogenblikkelijk gewaarschuwd en verzocht het kind op te halen bij de gastouder. Te bespreken bij de intake
 Gastouders mogen uitsluitend zelfzorgmedicijnen of medicijnen toedienen die door een arts zijn
voorgeschreven onder voorwaarde dat er een getekende "overeenkomst medicijngebruik" GOB.GEZ.FOR-002 Overeenkomst medicijngebruik GOB in hun bezit is.  In het kader van eerste hulp of wanneer een kind ziek is en ouders van ver moeten komen, kan de gastouder in afwachting van de spoedige komst van de ouders alvast een zetpil geven om de ziekteverschijnselen te onderdrukken. Ook hier geldt dat ouders hiervoor toestemming moeten hebben gegeven, hetzij tijdens het koppelingsgesprek vastgelegd op het afsprakenformulier koppelingsgesprek GOB.KOP.FOR-001 Afsprakenformulier koppelingsgesprek hetzij via de "overeenkomst medicijngebruik". Overeenkomst medicijngebruik
 Door de ouders ingevulde en ondertekende "overeenkomst medicijngebruik" (GOB.GEZ.FOR-
Voor gebruik
 Laat ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis gebruiken, zodat mogelijke allergische
reacties niet voor het eerst pas optreden tijdens het verblijf bij de gastouder.  Het medicijn dient altijd in de originele verpakking te zitten en voorzien van de bijsluiter  Het medicijn mag geen schadelijke gevolgen voor het kind hebben als het verkeerd zou worden  Als een medicijn niet vaker dan 3 keer per dag toegediend moet worden, mag dat niet vaker dan 1 keer per dag bij de gastouder gebeuren, tenzij het kind langer dan 10 uur bij de gastouder verblijft.  Ouders hoeven niet steeds opnieuw een formulier in te vullen voor hetzelfde medicijn, doch kunnen aangeven dat de toestemming geldt tot het einde van de opvangperiode. Voor ieder nieuw medicijn moet wel weer een nieuwe verklaring worden ingevuld. Medicijnbeheer
 Medicijnen dienen altijd volgens voorschrift en op een vaste, voor kinderen veilige plek bewaard

Als het niet goed gaat
 De gastouder kan bij twijfel ten alle tijden besluiten het geneesmiddel niet toe te dienen, contact
op te nemen met de behandelend arts of apotheker dan wel 1-1-2 te bellen of bij hoge uitzondering het kind zelf naar de spoed-eisende hulp van het ziekenhuis te brengen  Noch de SKV noch Groot in Klein, noch de gastouder kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de medicijnen of het toedienen ervan, noch voor de medische handelingen Kwaliteitshandboek
Medicijnverstrekking GOB

Advies uit te sluiten medicijnen
Er zijn steeds meer aanwijzigen dat medicijnen met een kalmerende werking een rol kunnen spelen bij het optreden van wiegendood bij jonge kinderen. Dit effect berust mogelijk op een verlaging van de ademhalingsfrequentie of op een vermindering van de wekreflex, waardoor een lichte adembelemmering niet meer gecompenseerd wordt door meer ademactiviteit. In een aantal hoestprikkel onderdrukkende middelen (zoals Promethazine) zitten middelen met een kalmerende werking. Wij adviseren onze gastouders en vraagouders dan ook dringend deze middelen aan kinderen onder de twee jaar niet toe te dienen.

Source: http://www.grootinklein.nl/uploads/medicijnverstrekking.pdf

British pharmacopoeia commission

Committee P: Pharmacy BRITISH PHARMACOPOEIA COMMISSION Committee P: Pharmacy SUMMARY MINUTES A meeting of this Committee was held at Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ on Tuesday, 6 June 2006. Present: Dr R L Horder (Chair), Prof. A D Woolfson (Vice Chair), Prof. M E Aulton, Mrs E Baker, Dr S K Branch, Dr G Davison, Dr G Eccleston, Dr B R Matthews, Dr W F McLean,

Gastroenterology associates, p

Gastroenterology Associates, P.A. 1165 Park Avenue Plainfield, New Jersey 07060 (908) 754-2992 Fax (908) 754-8366 Allan B. Cohen, M.D., F.A.C.G. David A. Goldenberg, M.D., F.A.C.G. Diplomat of the American Boards of Diplomat of the American Boards of Internal Medicine and Gastroenterology Internal Medicine and Gastroenterology What is the HalfLytely® and Bisacody

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles