Microsoft word - 200018-9-examen engels n,o.doc

Examen VWO
tijl en oude sti
(nieuwe s
Vragenboekje
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
gevraagd en je antwoordt met meer dan één punten met een goed antwoord behaald kunnen
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Camera vanished on the beach? Tell us more … 1 † Wie worden bedoeld met ‘us’?
2 † Welke zin uit het artikel verwoordt de kern van de boodschap aan het adres van leraren?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin. 3 † Geef van ieder van de onderstaande beweringen aan of deze, met betrekking tot de ‘ik-persoon’ in het
verhaal, juist of onjuist is. 1 Iets buiten hemzelf heeft de ik-persoon doen aarzelen om Henry aan te spreken. 2 De ik-persoon neemt zich voor niets positiefs over Henry en Sarah te schrijven. 3 De ik-persoon verkeert in een ongelukkige fase van zijn leven. 4 Als hij naar buiten gaat, wordt de ik-persoon aan een bombardement herinnerd. 5 Door het slechte weer ziet de ik-persoon Henry te laat om hem te ontlopen. 6 Het doet de ik-persoon plezier om te horen dat Sarah het slecht maakt. 7 Sarah is de reden dat de ik-persoon en Henry elkaar lang niet gezien hebben. Noteer het nummer van iedere bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”. Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. Lees verder
1p 13 „ What is the main point made by Jenny Tillyard in her letter?
Candidates for a job should take into account the employer’s preferences. Employers are easily taken in by applicants with good communication skills. Employers are led by bias when selecting applicants. Recruitment should focus on jobless people rather than on people already in jobs. Tekst 6 Forget IQ – it’s brains that matter 1p 14 † Wat willen de auteurs door middel van het voorbeeld van het ongeluk in de kerncentrale aantonen?
1p 15 † Citeer uit alinea 2 de eerste en de laatste twee woorden van het zinsgedeelte waarin voorbeelden van
kenmerken van ‘emotional maturity’ gegeven worden. Lees verder
1p 16 „ Which outcome of ‘academic research’ is discussed in paragraphs 3–4?
Defensive behaviour is the only effective response in threatening situations. Instinct is man’s most important asset in the struggle for survival. Rational behaviour is the most productive strategy in any given situation. When man feels threatened instinct takes precedence over reason. 1p 17 „ With which of the following could paragraph 5 also begin?
Welke twee zelfstandige naamwoorden benoemen de essentiële kenmerken van Goleman’s visie zoals weergegeven in alinea 8 en 9? Citeer deze. 1p 19 „ Which of the following is the key phrase in Danah Zohar’s analysis (paragraph 10)?
‘the hallmark of the effective modern manager’ ‘neurons which determine our behaviour’ ‘a highly developed spiritual intelligence’ 1p 20 „ Which of the following statements is in accordance with paragraphs 11–12?
Good employers will be personally involved in hiring new staff. Good employers will invest in encouraging their employees’ personal growth. Good employers will make their employees’ emotional health a priority. Good employers will maximise a spirit of cooperation in the workplace. 1p 21 „ Which sentence from Dr Panton’s letter sums up his argument?
‘The introduction … animal habitats.’ 1p 22 „ Which of the following is the point made in paragraphs 1–2?
Music can only be appreciated in the absence of distracting noise. Silence is an integral part of what music is meant to convey. The effect of silence may last longer than that of music. The perception of silence depends on the occurrence of sound. 1p 23 „ Which of the following is in line with the first sentence of paragraph 3?
Many people are more inclined to remain silent than to speak. Silence can be an important instrument in human interaction. Silence in conversations may make people feel uncomfortable. Silent people may be considered to lack social grace. ‘it may indeed pay to mind the gap’ (eind alinea 3). Leg uit wat, gelet op de inhoud van alinea 3, met deze zinsnede bedoeld wordt. Lees verder
De vierde alinea bevat woorden als ‘vibrating air’, ‘thump, rumble and hiss’. Welke opvatting brengt de schrijver tot uitdrukking met deze woordkeus? 1p 26 „ What does paragraph 5 focus on?
Life in Britain being conditioned by the irritating habits of the young. The effects of overcrowding of the British isles. The intrusion of noise into many areas of British life. The irreversibility of the American influence on the way of life in Britain. 1p 27 † Leg uit wat volgens David Thompson ‘ironic’ (alinea 6) is.
1p 28 „ Which of the following is the point made in paragraph 7?
Isolation is a recent phenomenon, totally contrary to modern man’s deepest longings. Modern man has to find new inspiration in order to achieve peace of mind. The loss of traditional values has caused modern man to hold originality in low esteem. The preoccupation with leisure is symptomatic of man’s stressful existence. The strong hold of the outside world on modern man chokes imaginative thought. ‘One is obliged to be at all times “up for it”.’ (alinea 8) 1p 29 † Geef door middel van een citaat aan waarvoor men altijd klaar zou moeten staan.
1p 30 † Welk beeld bedoelt de schrijver met ‘This nightmarish vision of the future’ in de laatste alinea?
De tekst geschreven door Richard Burge werd op internet gevonden. Alleen de eerste en de vierde alinea staan op de juiste plaats. De overige alinea’s zijn op de verkeerde plaats terechtgekomen. 1p 31 „ Wat is de juiste volgorde?
1p 32 † Waarnaar verwijst ‘their differences’ (alinea 1)?
Geef bij je antwoord aan tussen wie de verschillen bestaan en wat hun strijdpunt is. 1p 33 † Welke combinatie van de onderstaande beweringen vat de inhoud van alinea 3 samen? Schrijf de
nummers op van de twee beweringen die het juiste paar vormen. 1 De godsdiensten missen de aansluiting bij de moderne tijdgeest. 2 De godsdiensten zijn van oudsher meer geïnteresseerd in geestelijke dan in wereldlijke noden. 3 De moderne mens verkiest de psychoanalyse boven traditionele religieuze inzichten. 4 De psychoanalyse kent geen systeem van waarden dat mensen houvast kan bieden. 1p 34 „ Which of the following characterises the content of paragraph 4?
calls upon both religion and psychoanalysis to forget the past. defines the common ground between religion and psychoanalysis. indicates the way in which religion and psychoanalysis should join forces. shows that present-day religion can lead the way for psychoanalysis. Lees verder
What would make the conversation ‘uncomfortable’ (paragraph 5)? Psychoanalysts’ distrust of religious concepts. Psychoanalysts’ habit of listening rather than talking. The denial of the importance of morals and values in psychoanalysis. The essential intolerance of religions towards non-religious values. ‘There’s some realisation that there is something missing’ (paragraph 6). 1p 36 „ What does ‘something missing’ refer to?
1 ‘those core values which have been central to all the great religious traditions’ (paragraph 3). 2 ‘a dialogue between thinkers from traditional religions and the psychotherapeutic movement’ (paragraph 5). 1p 37 „ Which of the following is true of paragraph 7?
It further explains Dr Symington’s point about where psychoanalysis falls short. It points out the value of Freud’s contribution to the development of psychoanalysis. It shows that psychoanalysis has moved away from Freud’s original principles. It underlines Dr Symington’s view that emotion should always be guided by reason. 1p 38 „ What phenomenon does Dr Symington’s life story illustrate?
exchanging spirituality for the temptations of the material world. opting for the challenge of psychotherapy rather than the safety of religion. refusing to live a life circumscribed by traditional values. rejecting religion because it fails to connect to the contemporary world. 1p 39 „ What becomes clear from paragraphs 11–12?
psychoanalysis and religion fulfil different spiritual needs. psychoanalysis lacks the certainty of morality, which is the only basis for self-improvement. religion and psychoanalysis have much in common and complement each other where they differ. religion offers rigid dogma where psychoanalysis offers true insight. Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. Je wilt iets vinden dat je binnen enkele dagen van het roken afhelpt. 1p 40 † Is Zyban hiervoor het aangewezen middel?
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’, en geef een op de tekst gebaseerde verklaring voor je antwoord. Beveelt Neil Spencer zonder voorbehoud een cd aan? Zo ja, schrijf de titel van de cd op. Zo nee, antwoord ‘nee’. Lees verder
Welke twee films zou je volgens Time Out NIET moeten kiezen? Voor een werkstuk over Amerikaanse muziek zoek je in de bibliografie naar een boek over de eerste beroepscomponist van Amerikaanse bodem. Staat er een dergelijk boek in de bibliografie? Zo ja, schrijf de titel van het boek op. Zo nee, antwoord ‘nee’. Lees verder

Source: http://engels.hlz.nl/eindexamens/vwo%202002-1/2002-1%20vr.pdf

luischarua.infored.mx

Guías de diagnóstico y tratamiento en gastroenterología Guías clínicas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diverticular del colon. Tratamiento Coordinador: Dr. Luis Charúa Guindic Participantes: Dr. David Mazza Olmos, Dr. David Orduña Téllez, Dr. Héctor Orozco Zepeda, Dr. Luis Fernando Peniche Gallareta, Dr. Gerardo Reed San Román, Dr. Federico Roesc

ensign.ftlcomm.com

Monday » September 29 » 2003 Prozac pushers target women -- study Patients told they needed drug to cope with everyday life Sharon Kirkey CanWest News Service Like '60s housewives, women today are being led to think they need mind-altering drugs tocope with normal life events, a new study suggests. U.S. researchers who analysed the media's coverage of depression over the first

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles