2013 ccrvdf verslag _2_

Verslag Codex Committee on Veterinary Drugs in Foods
Minneapolis, 26-30 aug 2013
Algemeen
Tijdens de 21e bijeenkomst van de CCRVDF waren 61 landen vertegenwoordigd, waarvan 13
landen van de EU. Er is flinke vooruitgang geboekt op de ontwikkeling van wereldwijde
standaarden voor diergeneesmiddelen waarbij risico’s voor de volksgezondheid bestaan als deze in
voedsel terecht komen. Voor 8 stoffen, waaronder chlooramfenicol, is afgesproken dat er geen
residuen in voedsel mogen voorkomen. Dit kan bereikt worden door deze middelen niet bij
voedselproducerende dieren te gebruiken. Deze afspraken zullen ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de komende vergadering van de Codex Alimentarius Commission. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over technische richtsnoeren voor het vaststellen van residulimieten en
controlemethoden.
MRLs
De MRL voor monepantel blijft op stap 7 staan in afwachting van een JECFA evaluatie van hogere
MRLs van oa de EU. NZ is tegen omdat dit vertraging betekent. Toen deze afspraak werd gemaakt,
werd ervan uitgegaan dat JECFA voor deze sessie van de CCRVDF bijeen zou komen. De volgende
JECFA bijeenkomst vindt echter pas in oktober/november plaats.
Werk voor een MRL voor apramycine wordt gestaakt bij gebrek aan data. De sponsor heeft
aangegeven de aanvullende data niet te kunnen leveren.
De verzochte data voor derquantel wordt pas bij de komende JECFA beoordeeld. Tot die tijd blijft
de MRL op stap 4.
Stoffen zonder ADI/MRL ivm risico’s voor de volksgezondheid
Gedurende de vorige CCRVDF is lang gesproken over een aanbeveling voor chlooramfenicol en
malachiet groen. Uiteindelijk is een compromis bereikt, de aanbeveling luidt:

“In view of the JECFA conclusions on the available scientific information, there is no safe level of
residues of X or its metabolites in food that represents an acceptable risk to consumers. For this
reason, competent authorities should prevent residues of X in food. This can be accomplished by
not using X in food producing animals.”

Deze aanbeveling beslecht een discussie die al decennia wordt gevoerd. Een aantal landen had ook
deze sessie bezwaren tegen deze aanbeveling omdat ze vinden dat het niet aan de CCRVDF is om
zo’n gedetailleerde aanbeveling te geven. Zij zijn van mening dat dit aan de nationale autoriteiten
is. De achtergrond van deze discussie is dat bepaalde stoffen in bepaalde landen nog worden
gebruikt en het risico bestaat voor een glijdende schaal, hoe groot wordt deze ‘zwarte lijst’ met
niet te gebruiken stoffen? De overgrote meerderheid vindt echter dat de CCRVDF duidelijk moet
zijn in haar aanbeveling.

Chlooramfenicol, malachiet groen, carbadox en furazolidone
: ongewijzigd aangenomen op stap 5/8.

Nitrofural, Chlorpromazine en Olaquindox: aangenomen op 5/8 met kleine aanpassing in de tekst
om te erkennen dat hier sprake is van een ‘lack of data’. Verder is de tekst gelijk, aangezien er
voldoende data beschikbaar is om risico aan te tonen. Voor nitrofural is een voetnoot opgenomen
die aangeeft dat voorkomen van een van de metabolieten, semicarbazide, niet uniek is voor
gebruik van nitrofural maar ook andere (legitieme) oorzaken kan hebben.
Nitroimidazolen (dimetridazole, ipronidazole, metronidazole, ronidazole): Op stap 4 gehouden
omdat het lang geleden is dat JECFA deze heeft beoordeeld en de beoordeling op grond van weinig
beschikbare data heeft plaatsgevonden. Deze groep wordt voor de volgende CCRVDF opnieuw door
JECFA beoordeeld. De volgende CCRVDF wordt hoe dan ook actie ondernomen en de toezegging
wordt gedaan om de aanbeveling dan aan te nemen op stap 5/8.
Concern form
Door het Executive Committee is de vraag aan de CCRVDF voorgelegd of een concern form (zoals
gebruikt bij het comité voor pesticiden) ook praktisch kan zijn binnen de CCRVDF. Er wordt
benadrukt dat een concern form alleen is bedoeld voor communicatie tussen CCRVDF en JECFA en
het gebruik de transparantie en harmonisering bevordert. De EU geeft aan de noodzaak niet in te
zien, aangezien de CCRVDF maar een paar MRLs per vergadering behandelt, en maakt zich zorgen
dat het het werk van het comité ingewikkelder kan maken als het concern form als additionele
procedure wordt ingevoerd. Als het wordt voortgezet, dient de tekst te worden bijgeschaafd. De
rest van de aanwezige landen is voor invoering en het werk aan het concern form wordt dan ook
afgerond. De EU doet een aantal voorstellen om de tekst aan te passen. Dit is tweeledig. Aan de
ene kant is het een verduidelijking dat het alleen om communicatie over wetenschappelijke
bezwaren tussen lidstaat en JECFA gaat. Aan de andere kant wordt zoveel mogelijk verduidelijkt
dat dit niet de enige wijze voor het indienen van een bezwaar is.
Technische richtsnoeren
Er is een aantal technische richtsnoeren behandeld waaronder een voor analysemethoden waarbij
meerdere residuen tegelijk worden gemeten en een voor extrapolatie van MRLs naar andere
diersoorten en weefsels. De tekst van de richtsnoeren is in werkgroepen herzien en de richtsnoeren
zijn geaccepteerd. Voor het vaststellen van residulimieten in honing is aan JECFA de vraag
voorgelegd of hierbij dezelfde methode zou kunnen worden gebruikt als JMPR gebruikt bij kruiden.
Dit is namelijk vergelijkbaar. Zowel in honing als in kruiden vindt geen metabolisme plaats van
stoffen, zoals wel in een levend dier. Stoffen worden dan ook niet afgebroken en er kan hierdoor
bijvoorbeeld geen wachttermijn voor honing worden gehanteerd.
Priority list
Er worden twee stoffen aan de lijst toegevoegd die door JECFA zullen worden beoordeeld.
Allereerst Sisapronil (phenylpyrazole), een insecticide dat ook als diergeneesmiddel wordt gebruikt.
Daarnaast Ethoxyquin, dat een technisch voederadditief is. Het gaat om een antioxidant die als
conserveringsmiddel aan diervoer wordt toegevoegd. Deze wordt op voorstel van de Filippijnen op
de lijst geplaatst op voorwaarde dat de Codex Alimentarius Commission het passend vindt dat deze
stof binnen de CCRVDF wordt behandeld. De EU heeft aangegeven dat het ons inziens niet om een
diergeneesmiddel gaat. Aangezien de Taskforce on Animal Feeding haar werkzaamheden heeft
afgerond, is het niet duidelijk waar dergelijke voederadditieven thuishoren.
Terms of reference
De terms of reference van de CCRVDF zullen niet worden aangepast. Er is geen consensus en de
oorspronkelijke noodzaak voor aanpassing is weggevallen. De aanpassingen zijn namelijk
voorgesteld toen het comité in de veronderstelling was dat er geen standaarden voor stoffen
zonder ADI en MRL konden worden ontwikkeld. Dit blijkt ondertussen echter wel te kunnen binnen
de huidige terms of reference. Een aantal leden, waaronder de EU, is voor aanpassing om deze
onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen. Andere leden zijn tegen omdat het risico bestaat dat
de reikwijdte van het comité wordt vergroot. Er wordt in het verslag opgenomen dat het de
algehele consensus is van het comité dat de CCRVDF al andere risk-management aanbevelingen
kan voorstellen en het daarom niet nodig is de terms of reference aan te passen.
Other business
De komende CCRVDF wordt een aantal belangrijke agendapunten behandeld die gevoelig liggen
(m.n. zilpaterol). De voorzitter wil een discussiestuk schrijven voor de volgende sessie, waarin ook
perspectief wordt geboden voor de toekomst. Hierbij zal de voorzitter de inbreng van delegaties
betrekken.

Source: http://www.codexalimentarius.nl/sites/default/files/committee_attachtment/CCRVDF%202013.pdf

Actos judiciales no contenciosos

Miguel Angel Reyes Poblete, abogado , Escuela de Derecho Universidad Arcis, sede Concepción 1-2009 1 ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS Concepto: Art. 817 CPC y 2 COT son aquel os que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes. Requisitos 1 .- Existencia de una ley que requiera la intervención del juez. Si no existe dicho

ir.synergypharma.com

Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934Date of Report (Date of earliest event reported): October 6, 2009(Exact name of registrant as specified in its charter)Registrant’s telephone number, including area code: (212) 297-0020(Former name or former address, if changed since last report)Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simulta

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles