Microsoft word - rutiner för att arbeta med iup juli 2011 a

Rutiner för arbetet
Individuella
utvecklingsplaner
på Beta School
Läsår 2011-2012
Innehåll

Inledning………………………………………….S.3
Syfte……………………………………………….S.4
Utvecklingsplanens innehåll …………………….S.5
Den individuella utvecklingsplanen och
åtgärdsprogram……………………………………S.7
Utvecklingssamtal ………………………………….S.8
Dokumentation……………………………………S.8
Arkivering…………………………………………S.9
Sekretess…………………………………………….S.9


Inledning

I samband med utvecklingssamtalet ska elev och vårdnadshavare få tydlig information om hur elevens kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanens och kursplanernas mål. Tillsammans ska lärare, elev och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. ”Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för. Den skriftliga information som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet, inte att ersätta denna. Den individuella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som bara ses över en gång per termin, utan ska revideras när det behövs med hänsyn till elevens skolsituation och studieresultat”. Även under de terminer när betyg utfärdas ska skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ges. Notera att en elev som inte kan ges betyg i ett ämne i årskurs 9 ska få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling (7 kap. 9 § grundskoleförordningen). Benämningen av denna bedömning som tidigare var ”skriftligt omdöme” har nu ändrats till ”skriftlig bedömning”1.

1 Allmänna råd och kommentarer – Den utvecklingsplanen med skriftliga omdömen- Skolverket ALLMÄNNA
RÅD 2008. Reviderad 2009.

Syfte

Syftet med den individuella utvecklingsplanen är att den ska ge elev och
vårdnadshavare tydligt information om elevens kunskapsutveckling . Den ska också vara ett aktivt verktyg för att främja elevens lärandeprocess och identifiera olika elevers stödbehov samt ska ge eleven ökade möjligheter att ta ansvar för ”En förutsättning för att kunna stödja och stimulera elevens lärande är att känna till elevens kunskaper i förhållande till de nationella målen.” ”Detta är också en förutsättning för tydliga beskrivningar i form av skriftliga omdömen.” Den individuella utvecklingsplanen är också ett underlag för lärarens kontinuerliga uppföljning och planering av undervisningen. Den ska ge goda förutsättningar för kontinuitet för elevens fortsatta lärande vid förändringar i Det är därför mycket viktigt att framför allt eleven, men även föräldrarna, känner sig delaktiga i utformandet av planen för det fortsatta arbetet. ge tydlig information till elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och, om rektor beslutar elevens sociala utveckling, innehålla en plan för elevens fortsatta lärande, vara ett redskap för att identifiera elevers stöd behov, ge eleven ökade möjligheter till att ta ansvar och påverka sina studier, stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet, underlätta kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola.
Den individuella utvecklingsplanens innehåll

Den individuella utvecklingsplanens innehåll kan sammanfattas på följande sätt:

”Den individuella utvecklingsplanen är både tillbakablickande och

framåtsyftande. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver elevens kunskapsutveckling i alla ämnen som eleven har fått undervisningen i, dels framåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling ska stödja och stimuleras. Överenskommelser om ömsesidiga åtaganden som görs mellan parterna ska alltid dokumenteras i utvecklingsplane. Planen innehålla en bedömning av elevens utveckling”2. De skriftliga omdömena – en tillbakablick
- Ge tydlig information om elevens kunskaper i relation till nationella mål. - Lyfta elevens utvecklingsmöjligheter. - Ge tydlig signal om målen riskeras att inte nås. De skriftliga omdömena – framåsyftande planering
- Sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor eleven ska utveckla. - Sammanfattande beskriva skolan insatser. 2 Allmänna råd och kommentarer – Den utvecklingsplanen med skriftliga omdömen- Skolverket ALLMÄNNA RÅD 2008, Reviderad 2009 - Uttrycka positiva förväntningar på eleven. - Utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. Den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen ska innehålla både kortsiktiga och långsiktiga mål. Fokus ska ligga på de långsiktiga och övergripande målen. Den individuella utvecklingsplanen ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor, uttrycka positiva förväntningar på eleven. ”De skriftliga omdömena ska innehålla en beskrivning av elevens kunskaper i förhållande till den pedagogiska planeringen och de nationella målen.” Bedömningarna är underlag för den framåtsyftande planeringen av undervisningen utifrån läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot. Det är viktigt att tydligt redogör för om eleven riskerar att inte nå de nationella styrdokumentens mål då IUP:n ska kompletteras med ett åtgärdsprogram. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla en beskrivning för hur dessa mål ska nås. Det ska konkret beskrivas vilka insatser som ska göras av skolan för att stödja elevens fortsatta lärande. ”Mål som undervisningen riktas mot och kunskaper och förmågor som ska bedömas måste var kända i förväg.” I detta arbete ska elev och vårdnadshavare vara delaktiga. De kunskaper och förmågor som ska bedömas och vilka mål att sträva mot som undervisningen inriktats mot ska vara kända av elev och vårdnadshavare så att de vet vad lärandet syftar till och ska få för resultat. Det är av yttersta vikt att läraren/ mentor har ett öppet sinnelag och att vägen för att nå upp till de mål som beskrivs kommer upp till diskussion och inte är fastlagd i förväg. Elev och lärare väljer kontinuerligt ut nya mål att arbeta med som sätts samman till en individuell arbetsplan. I den framgår även när och hur dessa mål ska utvärderas. Omfånget av mål samt elevens inverkan på arbetssätt varierar beroende på elevens ålder och mognad. Läraren ska dock aktivt sträva efter att elevens IUP:n kan innehålla en beskrivning av elevens sociala utveckling, samt en plan för hur denna utveckling ska fortsätta. IUP:n ska dock alltid vara skriven i positiva ordalag innehållandes positiva förväntningar.
Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet

Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen ersätter inte åtgärdsprogrammet. En del elever kommer att ha både en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram. Den individuella utvecklingsplanen upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet, som ska genomföras minst en gång per termin. Ett åtgärdsprogram kan upprättas när som helst under läsåret. Detta gäller också den individuella utvecklingsplanen, som ska revideras när det behövs utifrån elevens skol- och studiesituation. De flesta elever når läroplanens och kursplanernas mål. En del elever riskerar dock att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av årskurserna tre, fem och nio. Så snart det framkommit att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behovet utredas och ett åtgärdsprogram upprättas i vilket skolan beskriver de Det är viktigt att stödinsatserna utgår från en analys av undervisningen och elevens hela skolsituation. Skolsvårigheter kan bero på och/eller förstärkas av sådana faktorer som arbetssätt, organisation och grupprocesser, attityder och förväntningar, relationer i och utanför skolan etc. Det är av största vikt att vidtagna åtgärder kontinuerligt följs upp och utvärderas3.
Utvecklingssamtal

Klassföreståndaren ska komma väl förberedd till utvecklingssamtalet med idéer
om hur det fortsatta arbetet kan se ut. Samtidigt är det viktigt att så mycket som möjligt fortfarande är öppet för diskussion och att klassföreståndaren är ödmjuk i sitt bemötande av andra tankebanor. Klassföreståndaren ansvarar för att hålla elev och vårdnadshavare informerade om målen i de aktuella kursplanerna. Vid varje utvecklingssamtal ska elevens IUP-pärm finnas med så att utvecklingen sedan förra utvecklingssamtalet kan överblickas på ett bra sätt. Det är värt att betona att IUP:n ska upprättas vid utvecklingssamtalet. För att alla ska ha reell chans att påverka dess innehåll kan en färdig utvecklingsplan däremot inte ligga färdig när samtalet börjar. Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell
utvecklingsplan
Ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje Sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplan och 3 Allmänna råd och kommentarer – Den utvecklingsplanen med skriftliga omdömen- Skolverket ALLMÄNNA RÅD 2008- Reviderad 2009 Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektor beslutar De nationella målen måste vara kända för elev och vårdnadshavare. Hur elevens kunskaper har bedömts mot de nationella målen måste var Vårdnadshavaren måste ha informerats om elevens kunskapsutveckling. Dokumentation

Den individuella utvecklingsplanen ska grunda sig på hur eleven ligger till i
förhållande till de mål som satts upp i ämnet för de olika skolåren. Dessa mål finns beskrivna i varje elevs IUP-pärm som förvaras i lärarrummet. Det är därför av avgörande betydelse att ansvarig lärare för varje ämne kontinuerligt uppdaterar resultaten av lärarens och elevens utvärderingar av det pågående Inför utvecklingssamtalet har klassföreståndaren och elevens övriga lärare ett gemensamt ansvar för att den förstnämnde är väl informerad om elevens situation i dess samtliga ämnen. Klassföreståndaren ska även erhålla skriftlig information om detta (utformad för varje enskild elev) innan utvecklingssamtalet. Denna information ska lämnas till elev och vårdnads - havaren minst två veckor innan utvecklingssamtalet. Språket

Använd ett sakligt, inte värderande språk!
Bedömningar av eleven i IUP och utvecklingssamtal ska inte ”innehålla värderingar av elevens personliga egenskaper” (Skolverket, 2005, s.11) Skolans lärare bör ha gemensamma rutiner och former för dokumentation utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen Du använder dig av det svenska språket på ett korrekt sätt. Ditt rika ordval gör att det du skriver intresserar läsaren. Exempel på kommentarer som INTE godkänns av Skolverket: Har en härlig humor. Får gärna ta mer plats. Ambitiös & noggrann.
Är rörig av sig. Är ibland lite pratig & okoncentrerad. Vill gärna veta allt om alla. Uppfyller målen med god marginal. Goda möjligheter till överbetyg. Erik uppnår inte riktigt delmålen vi tagit upp Börja med att skriva om elevens styrkor, beskriv därefter vad eleven ska
utveckla:

1. Du har gått framåt i din läsning och det är viktigt att du fortsätter att läsa regelbundet för att öka läsförståelsen. 2. Du är pigg och aktiv, du sköter läsläsningen perfekt och på provet hade du ett fantastiskt bra resultat. Öva på att uttrycka dig fritt i tal och skrift på engelska och försök hitta fler utmaningar, som tex. att gå in på spanska webbsidor och se hur 3. Det är jätteroligt att se vilka framsteg du har gjort! Du tar till dig information som ska underlätta din inlärning och du är inte rädd för att skriva lite stöd ord i Frågor du kan ställa dig då du fyller i alla målutvecklande dokument
IUP/Åtgärds-program/Månadsutvärderingar/Utvecklingssamtalslappar)
• Vilka kommentarer siktar på framtiden?
• Vilka kommentarer handlar om målen (lärandet)? VAD
• Vilka kommentarer handlar om görandet ? HUR
• Är språket sakligt beskrivande eller värderande?
Tänk dig in i föräldrarnas och elevens situation: Vilka kommentarer ger
information så att eleven förstår hur den ska arbeta för att utvecklas och på så Frågor att ta upp i arbetslaget
• En plan ska skrivas i arbetslaget . • Hur delaktiga är eleverna i bedömningarna? som mentor låter du eleverna utvärdera, inför utvecklingssamtalet. Ansvarig ämneslärare kan se efter och se vad eleverna tänker om sin egen måluppfyllelse). Diskutera det här! • Hur förbereder du föräldrarna inför utvecklingssamtalet? • Är IUP:n tydlig med skolans ansvar för att eleven skall nå målen? • Hur håller ni IUP:n levande till nästa utvecklingssamtal? Arkivering

När en individuell utvecklingsplan är färdigställd ansvarar klassföreståndaren
för att den arkiveras på därför avsedd plats i elevens IUP-pärm, samt att en digital kopia sänds till rektor. Exemplaren i det digitala formatet behöver ej vara Rektor ansvarar sedan för att fortsatt arkivering sker enligt gällande föreskrifter. Sekretess
Som tidigare nämnt ska IUP:n inte innehålla uppgifter som är av integritet - skänslig natur. I övrigt gäller följande: ”Fristående skolor är inga myndigheter och omfattas inte av offentlighets principen… Det innebär att handlingar i fristående skolor inte är allmänna handlingar och att skolan inte heller är skyldig att lämna ut handlingar.”4 Beta Schools princip är att inte lämna ut individuella utvecklingsplaner till någon annan än berörd elev och dess vårdnadshavare. Undantag kan göras från denna princip särskilda anledningar anses föreligga, t.ex. på begäran av tillsynsmyndigheter. Dessa undantag ska alltid föregås av ett beslut av rektor I samband med IUP gäller naturligtvis även samma sekretessregler som i ”Ingen som är eller varit verksam i en fristående skola som avses i detta kapitel får obehörigen röja (1) vad han eller hon i den elevvårdande verksamheten har 4 Allmänna råd och kommentarer – Den utvecklingsplanen med skriftliga omdömen- Skolverket ALLMÄNNA RÅD 2008- Reviderad 2009 fått veta om någons personliga förhållanden, (2) uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.”

Source: http://www.betaschool.eu/wp-content/uploads/2012/02/Rutiner_for_att_arbeta_med_IUP_juli_2011_a.pdf.pdf

How to prevent and treat diarrhea while you are traveling

How to prevent and treat Diarrhea while you are traveling Why might I get diarrhea while I am traveling? There are many infections people can get while traveling that cause diarrhea. Many of these infections do not affect the people living in the areas that you are traveling since they may have had them before (and are immune). People also get diarrhea while traveling from the stress of t

Memo traitements médicamenteux douleur neuropathique

Les traitements médicamenteux de la douleur neuropathique Les traitements médicamenteux de la douleur neuropathique sont destinés à réduire, voir éradiquer, les divers symptômes douloureux. Outre leur efficacité antalgique, selon leurs propriétés pharmacologiques, ils peuvent également être prescrits afin de prendre en charge les comorbidités fréquemment associées à la doule

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles