Sharedhosting.skynet.be

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
FOLAVIT 4, 4 mg tabletten.
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM
De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling 4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Therapeutische indicaties
Behandeling van ernstige hyperhomocysteïnemie omdat foliumzuur het homocysteïnegehalte in het bloed kan doen dalen. Homocysteïne is een gekende onafhankelijke risicofactor van arteriotrombose. Hemodialysepatiënten hebben vaak een hyperhomocysteïnemie als gevolg van een chronische nierinsufficiëntie en patiënten die worden behandeld met anti-epileptica zijn eveneens risicopatiënten voor hyperhomocysteïnemie. Het nut van foliumzuur bij de behandeling van matige hyperhomocysteïnemie is niet bewezen. Preventie van afwijkingen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel (anencefalie, spina bifida) bij vrouwen met een verhoogd risico zoals een positieve familiale anamnese voor defecten van de neurale buis en bij vrouwen die vroeger al zwanger geweest zijn van een kind met neurale buisdeficiënties. Behandeling van macrocytaire bloedarmoede door foliumzuurtekort tot wanneer correctie is bereikt. - Megaloblastische macrocytaire anemie door foliumzuurdeficiëntie Behandeling van megaloblastische anemie met foliumzuurtekort als gevolg van alcoholisme en ongezonde voeding, vooral bij bejaarden, dit tot het bereiken van de correctie. Behandeling van megaloblastische anemie met foliumzuurtekort als gevolg van de inname van bepaalde geneesmiddelen nl. bepaalde anti-epileptica, orale contraceptiva, sulfasalazine, tuberculostatica, dit tot het bereiken Behandeling van megaloblastische anemie met foliumzuurtekort als gevolg van malabsorptie te wijten aan intestinale aandoeningen, dit tot bereiken van de correctie. De normale plasmaserumconcentraties voor foliumzuur zijn hoger dan 5 ng/ml met een intra-erytrocytaire waarde van meer dan 200 ng/ml. Wanneer de plasmaconcentratie onder de 3 ng/ml daalt en de concentratie in de rode bloedcellen boven de 200 ng/ml blijft spreekt men van een negatieve balans. Een duidelijk tekort aan foliumzuur wordt vastgesteld wanneer de waarden in het plasma lager zijn dan 3 ng/ml en de intra-erytrocytaire waarde onder de 160 ng/ml daalt. 4.2 Dosering en wijze van toediening
- Behandeling van hyperhomocysteïnemie 1 tablet Folavit 4 per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water. - Preventie van afwijkingen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van de foetus 1 tablet Folavit 4 per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water. Bij preventie van foetale neurologische misvormingen dient de moeder met de inname van foliumzuur (4 mg per dag) voor de conceptie te starten en ze tot de twaalfde week erna te handhaven. - Behandeling van megaloblastische anemie door foliumzuurtekort bij zwangerschap 1 tablet Folavit 4 per dag, oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd. De behandeling wordt verder gezet tot wanneer de anemie gecorrigeerd is; vervolgens wordt toegezien op een adequate aanvoer van foliumzuur (ongeveer 400 µg/dag). - Behandeling van megaloblastische anemie met foliumzuurtekort als gevolg van carentie, alcoholisme en in de 1 tablet Folavit 4 per dag oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd. De behandeling wordt verder gezet tot wanneer de anemie gecorrigeerd is; vervolgens wordt toegezien op een adequate aanvoer van foliumzuur (ongeveer 200 µg/dag). - Behandeling van megaloblastische anemie met foliumzuurtekort als gevolg van de inname van bepaalde 1 tablet Folavit 4 per dag oraal in te nemen tijdens de maaltijd met een glas water, nadat het tekort aan foliumzuur werd bevestigd. De behandeling wordt verder gezet tot wanneer de anemie gecorrigeerd is; vervolgens wordt dagelijks 200 µg foliumzuur toegediend om een nieuw tekort te vermijden. De dagelijkse behoefte bedraagt ongeveer 200 µg voor de man en 180 µg voor de vrouw; in geval van zwangerschap 400 µg en bij borstvoeding 280 µg. Bij een gevarieerde en evenwichtige voeding, bestaande uit verse groenten en fruit 4.3 Contra-indicaties
- Overgevoeligheid voor foliumzuur of voor één van de hulpstoffen. - Megaloblastische (pernicieuze) anemie veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12. Er bestaat in dat geval een risico op subacute afbraak van het ruggenmerg bij toediening van hoge doses foliumzuur (5 mg en meer), voornamelijk bij oudere personen,en een risico op maskering van vitamine B12-deficiëntie vanaf een toediening van 1 mg foliumzuur per dag, wat toelaat om de neurologische aantasting verder te laten evolueren. Elk tekort aan vitamine B12 geassocieerd aan een tekort aan foliumzuur dient te worden gecorrigeerd. - Anemie veroorzaakt door antifolaten zoals methotrexaat, trimetoprim, pyrimetamin, triamterene. In dit geval dient folinezuur toegediend te worden en geen foliumzuur (zie rubriek 4.5). 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
- In het geval van een levensbedreigende megaloblastische anemie is het noodzakelijk om de concentratie aan cobalamine in serum en erytrocyten te bepalen alvorens een therapie te starten, teneinde de aanwezigheid van een geïsoleerd tekort aan cobalamine uit te sluiten, daar dit irreversibele neurologische gevolgen kan hebben (zie rubriek - Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose- galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Tijdens de correctie van een bloedarmoede met foliumzuur kunnen ijzersupplementen nodig zijn. Foliumzuur kan de absorptie van zink verminderen; het mechanisme is onbekend. Bepaalde anticonvulsiva kunnen in sommige gevallen aanleiding geven tot een megaloblastische anemie door verlaging van de serumconcentratie aan foliumzuur ofwel door een intestinale malabsorptie als gevolg van het inactiveren van de conjugase ofwel van de activering van het katabolisme van het foliumzuur. De interactie met fenytoïne is zeer specifiek. Als gevolg van het chronische gebruik van fenytoïne ontstaat een grote vermindering van de serumconcentraties van foliumzuur. Bij toevoeging van foliumzuur aan het dieet van de patiënt dient men de serumspiegels van de anticonvulsiva te laten bepalen. Deze toevoeging kan leiden tot een verhoogd metabolisme van fenytoïne wat resulteert in lage serumspiegels. Bij sommige patiënten kan deze serumspiegel zo snel dalen dat de aanvallen niet meer worden gecontroleerd. Foliumzuur kan de werking van het antidepressivum fluoxetine versterken. Oestrogenen kunnen aanleiding geven tot een daling van de foliumzuurconcentratie in het serum waarbij soms hematologische wijzigen optreden als gevolg van het inactiveren van de intestinale conjugase. Sulfasalazine kan aanleiding geven tot selectieve malabsorptie van de folaten. Bij de behandeling met tuberculostatica kan foliumzuurtekort optreden gepaard gaande met megaloblastose. Het De antifolaten methotrexaat, fluorouracil, trimetoprim , pyrimetamine en triamterene kunnen een anemie veroorzaken door blokkering van het dihydrofolaat reductase. In dit geval dient folinezuur te worden toegediend en geen foliumzuur. 4.6 Zwangerschap en borstvoeding
Uit degelijke epidemiologische onderzoeken blijkt dat foliumzuur geen bijwerkingen heeft op de zwangerschap of op de gezondheid van de foetus en het pasgeboren kind. FOLAVIT 4 kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Zwangere en vrouwen die borstvoeding geven hebben dikwijls een supplement aan foliumzuur nodig (zie rubriek 4.1). 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen
FOLAVIT 4 heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 4.8 Bijwerkingen
Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Zeer vaak(>1/10); vaak (>1/100, <1/10); soms (>1/1000, <1/100); zelden (>1/10000, <1/1000); zeer zelden (<1/10000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen. Uiterst zelden kan bij gevoelige patiënten allergie aan één van de bestanddelen van de tablet optreden. Allergie kan zich manifesteren als erytheem, pruritus, urticaria, oedeem of braken. Zeer zelden worden maagdarmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, winderigheid of een bittere smaak waargenomen te wijten aan het gebruik van hoge doses. 4.9 Overdosering
Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. In geval er zich een accidentele overmaat voordoet zal deze zich uiten onder de vorm van gastrointestinale klachten en eventueel een allergische reactie op een van de bestanddelen van de tablet. De overmaat aan foliumzuur wordt niet opgeslagen maar door het organisme geëlimineerd via de urine of de feces. 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: Foliumzuur en derivaten, ATC-code: B03BB De werking van foliumzuur- ook vitamine B9 genoemd- is verbonden aan deze van vitamine B12. Haar belangrijkste functie is de transfer van de molecuulgroepen die één koolstofatoom bevatten (methyl–formyl). Foliumzuur speelt een belangrijke rol bij de vorming van weefsel en het is een essentiële factor bij de groei en de vermenigvuldiging van de cellen wegens haar rol bij de synthese van de nucleïnezuren. Foliumzuur is de donor van een methylgroep in de remethylatie van homocysteïne naar methionine. Foliumzuur verbetert bovendien de endotheliale functie via een mechanisme dat onafhankelijk is van haar werking op homocysteïne. Tekorten aan foliumzuur zijn doorgaans het gevolg van intestinale aandoeningen of alcoholisme die zich uiten onder vorm van storingen in het maagdarmkanaal en anorexia. De symptomen zijn hematologisch (megaloblastische anemie), neurologisch (neuropathie, anorexia) en gastro-intestinaal (stomatitis, glossitis). 5.2 Farmacokinetische eigenschappen
Foliumzuur wordt, afhankelijk van de pH, na hydrolyse tot monoglutamaat, snel geabsorbeerd. Dit gebeurt voornamelijk in het proximale deel van de dunne darm. Het is niet als dusdanig bruikbaar door het organisme en het wordt eerst gereduceerd tot tetrahydrofolaat. Deze molecule wordt omgezet in het 5-methyl- en het 5- formyltetrahydrofolaatderivaat die beide actief zijn en circuleren in het lichaam. Een maximale serumspiegel wordt 2 tot 3 uur na de absorptie bereikt. De plasmahalfwaardetijd bedraagt 3 uur. Foliumzuur wordt snel verdeeld over weefsels en lichaamsvloeistoffen. De totale lichaamsvoorraad bedraagt 5 tot 10 mg waarvan 50% aanwezig is in de lever. Het wordt gebonden aan verschillende proteïnen, "folic acid binding proteins ", die aanwezig zijn in het serum, de urine en de weefsels en die de beschikbaarheid van deze vitamines in het lichaam Foliumzuur wordt geëlimineerd via de urine na reductie en irreversibele oxidatieve splitsing van de laterale keten. Het 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1 Lijst van hulpstoffen
Microkristallijne cellulose – gepregelatineerd zetmeel - lactose- anhydrisch colloidaal silicium - magnesiumstearaat. 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid
6.3 Houdbaarheid
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C). 6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Doos van 20 of 40 tabletten verpakt in blister. Het is mogelijk dat niet alle presentaties gecommercialiseerd zijn. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
9. DATUM VAN DE EERSTE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING
10. DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DE TEKST
A; Datum van de laatste herziening van de SKP : 09/ 2007 B; Datum van de laatste goedkeuring van de SKP: 09/2010. AFLEVERINGSWIJZE
ATC5 rangschikking
Omschrijving
BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANENMIDDELEN BIJ ANEMIE Verpakking
FOLAVIT 40 TABL 4MG 1351-394 € 7,64 D Origineel

Source: http://sharedhosting.skynet.be/ru754454/kelapharma/external//bijsluiters/be-spc-folavit4nl.pdf

wcs.k12.oh.us

CONSENT FOR SERVICE My child, _______________________________________________, does not have my permission (please check one) to be seen by the health care provider(s) from Nationwide Children’s Hospital at the School Based Mobile Care Center. I understand I will receive either a written or phone follow-up report when my child is seen. I also give permission for the health care provider to

Fulltext.pdf

How do clinicians reconcile conditions and medications?The cognitive context of medication reconciliationGeva Vashitz • Mark E. Nunnally • Yisrael Parmet •Yuval Bitan • Michael F. O’Connor •Richard I. CookReceived: 17 April 2011 / Accepted: 22 August 2011Ó Springer-Verlag London Limited 2011Medication omissions and dosing failures aresubjects matched conditions and medications rel

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles