Korj.-ja energia-av. valtuuksien tilanne


ASUNTOHAKEMUS


HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)
Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina
AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
(täytetään vain jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon)
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)
HAETTAVA HUONEISTO
Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka) ASUNNON TARVE (kohdat 1 – 3 täytetään tarpeen mukaan)
1. ASUNNOTTOMUUS
Syy (jos asunto asuinkelvoton, liitä viranomaisen, esim. terveystarkastajan tai muu vastaava selvitys)
2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
(päätökset liitteeksi)
Asunnon hallintasuhde päättynyt/päättymässä Tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen
3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI


4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA

Asumisväljyys

Talotyyppi

Huoneistotyyppi


Varustetaso


Asunnon kunto

Hallintasuhde
Asumiskulut

Muut asunnon-

Perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma edellyttää terveellisempää tai sopivampaa asuntoa tarpeeseen
vaikuttavat

5. TULOT JA VARALLISUUS
Kirjoita kenttiin kohtiin tulo- tai menotieto. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia, kirjoita yhteissumma ja yksilöi tiedot
lisätietoja (8) kohtaan tai erillisellä selvityksellä.
Avio/avopuoliso
Huomioon otettavat
tulot yhteensä

Varallisuus, omaisuuden käypä arvo, euroa Huomioon otettava
varallisuus yhteensä

6. SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi
Kiinteistön/Yhtiön sijaintikunta ja hankkimisaika Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo
7. SELVITYS MUUSTA VARALLISUUDESTA

Pörssinoteerattuja osakkeita yhteensä Muuta, mitä

8. LISÄTIETOJA


9. ALLEKIRJOITUS

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.

HAKEMUKSEN LIITTEET
(toimitettava ennen vuokrasopimuksen tekemistä, poikkeukset määrittelee asukasvalitsija)
Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu) Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista) Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava
erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.
Jos asuntosi on asuinkelvoton, syy on osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä.
Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne
ilmenevät veroselvityksestä.
Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asuinkiinteistön käyvästä
arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset
ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai
muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.
Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava
erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.
Mikäli haluat perustella asunnontarvettasi muilla seikoilla, liitä hakemuksesi tueksi erillinen liite (esim. lääkärinlausunto tai
lasten huollosta/tapaamisoikeudesta tehty sopimus).
Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ


Päätösehdotus

Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste Jää odottamaan sopivan asunnon vapautumista tai valmistumista

Source: http://www.sastamalankaupunki.fi/sastamala/liitetiedostot/editori_materiaali/14592.pdf

aol.org.au

Psycho-somatic therapy (psyche = mind; soma = body) theorizes that there are psychological and emotional factors involved in both the onset and healing of cancer and other diseases. One of the most recent studies on psychosomatic cancer therapy comes from Germany. Over the past 10 years, medical doctor and cancer surgeon Ryke Geerd Hamer has examined 20,000 cancer patients with all types of cancer

Microsoft word - knoelker-publications.doc

List of Publications 242. S. Penkov, A. Ogawa, U. Schmidt, D. Tate, V. Zagoriy, S. Boland, M. Gruner, D. Vorkel, J.-M. Verbavatz, R. J. Sommer, H.-J. Knölker, T. V. Kurzchalia, Nature Chem. Biol. 2014 , 10 , DOI: 10.1038/NCHEMBIO.1460: A Wax Ester Promotes Collective Host Finding in the Nematode 241. A. Kunfermann, M. Witschel, B. Illarionov, R. Martin, M. Rottmann, H. W. Höffken, M.

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles