Porschebank.ro

CONDI| II COMERCIALE GENERALE
PENTRU LEASING FINANCIAR
DOBÂND{ FIX{ - PERSOANE FIZICE
Articolul 2. Dreptul de proprietate. Paza juridic[ Articolul 3. Livrare. Înmatriculare. Perioada de leasing. Durata contractului Articolul 4. Avansul. Diferen\e de curs valutar privind Volumul Finan\at Articolul 5. Dobânda de leasing. Dobânda anual[ efectiv[. Costuri majorate Articolul 6. Rate de leasing. Prime de asigurare. Taxe §i comisioane. Condi\ii de plat[ Articolul 7. Utilizarea obiectului în leasing. Între\inere §i service Articolul 8. Derularea contractului. Cauze de încetare înainte de termen Articolul 9. Transferul dreptului de proprietate asupra obiectului de leasing. Valoarea rezidual[ Articolul 10. Restituirea obiectului în leasing Articolul 11. Asigurarea obiectului în leasing Articolul 14. Limitarea r[spunderii contractuale a Locatorului Articolul 15. Legea aplicabil[. Solu\ionarea reclama\iilor/litigiilor Articolul 16. Cazul fortuit. For\a major[ Articolul 17. Integralitatea contractului Articolul 18. Confiden\ialitate. Prelucrarea datelor Articolul 19. Declara\ii §i garan\ii din partea Utilizatorului Articolul 20. Transferul contractului c[tre ter\i Articolul 21. Diverse. Forma scris[. Limba. Num[rul de exemplare Porsche Leasing
Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
F[r[ a aduce atingere altor defini\ii cuprinse în prezentul Contract, termenii §i expresiile folosite în (i) Rata de leasing = suma pl[tit[ cu titlu periodic prezentul Contract au în\elesul determinat potrivit de c[tre Utilizator în schimbul folosin\ei asupra Obiectului în leasing, reprezentând cot[-parte Dealer/Vânz[tor = Persoan[ juridic[ vânz[tor din valoarea de intrare a Obiectului în leasing 1
/ distribuitor autorizat al autovehiculelor unui plus Dobânda de leasing aferent[, a§a cum sunt L
produc[tor, care în calitate de furnizor vinde/ men\ionate în Oferta de leasing (Anexa nr.2) a Lu
intermediaz[ Locatorului §i respectiv furnizeaz[/ livreaz[ Utilizatorului Obiectul în leasing în con- Valoarea de intrare = costul de achizi\ie a artico
di\iile convenite cu Utilizatorul în Contractul de Obiectului în leasing de c[tre Locator, a§a cum livrare / Contractul de vânzare-cump[rare; este men\ionat[ în Oferta de leasing (Anexa nr.2) Contractul de livrare / Contractul de vânzare- cump[rare = contractul de achizi\ie de bunuri pe baza c[ruia Locatorul dobânde§te proprietatea prevederilor Ordonan\ei de urgen\[ nr. 50/2010. asupra Obiectului în leasing în vederea transmiterii acestuia în leasing c[tre Utilizator §i (l) Dobânda de leasing anual[ = dobânda este fix[ pe baza c[ruia Utilizatorul stabile§te împreun[ cu . % pe an. Atât Dobânda de leasing anual[, cât §i Dealerul/Vânz[torul caracteristicile Obiectului în DAE sunt men\ionate explicit în Oferta de leasing, leasing §i termenul de livrare a acestuia (Anexa (m) Livrare/Furnizare = opera\iunea de predare de (c) Comanda auto = Anex[ a Contractului de vânzare- c[tre Dealer/Vânz[tor a Obiectului în leasing c[tre cump[rare, prin care Utilizatorul stabile§te Utilizator pe baza Procesului verbal de predare- împreun[ cu Dealerul/Vânz[torul caracteristicile primire, care reprezint[ Anexa nr. 4 la prezentul Obiectului în leasing precum §i accesoriile Contract, la data convenit[ în Contractul de Obiectului în leasing (Anexa 1 la Contractul de (n) Data livr[rii = data semn[rii de c[tre Utilizator a (d) Obiect în leasing = bunul sau bunurile (inclusiv Procesului verbal de predare-primire a Obiectului fiecare dintre acestea) inclusiv accesoriile/ în leasing (Anexa nr.4) sau ultima zi a termenului op\ionalele Obiectului în leasing, conform la care Utilizatorul era obligat s[ preia Obiectul în Contractului de vânzare-cump[rare (ce include §i leasing a§a cum este prev[zut în Contractul de Comanda auto) - Anexa nr.6 la prezentul Contract §i/sau Procesului-verbal de predare-primire - Garan\ia Obiectului în leasing (garan\ie de calitate) = garan\ia oferit[ Utilizatorului de c[tre (e) Moneda Contractului = moneda în care s-a f[cut Dealer/Vânz[tor, de c[tre produc[torul Obiectului finan\area de c[tre Locator §i care poate fi: EUR în leasing sau de c[tre importatorul în România (Euro), sau RON (Leu). Moneda Contractului este al Obiectului în leasing în conformitate cu cea convenit[ de P[r\i §i men\ionat[ în Oferta de (p) Manual de Utilizare = documenta\ia furnizat[ de Cursul de schimb = cursul de schimb valutar Dealer/Vânz[tor, înmânat[ Utilizatorului la livrare folosit la data factur[rii, este cursul BNR la care §i în care sunt descrise în detaliu condi\iile în care se adaug[ 1% (unu la sut[) denumit în cele ce urmeaz[ “BNR+1%”. Cursul valutar poate fi Caiet de service = documenta\ia înmânat[ consultat la adresa http://www.porschebank.ro/ro/ Utilizatorului de c[tre Dealer/Vânz[tor cu ocazia pred[rii Obiectului în leasing în care se (g) Avans = plata/pl[\ile efectuate de c[tre Utilizator consemneaz[ toate interven\iile tehnice realizate c[tre Locator, în condi\iile art. 4 din prezentul (r) Valoare rezidual[ = valoarea stabilit[ de P[r\i, la Volum finan\at/Valoare finan\at[ = valoarea care, dup[ achitarea de c[tre Utilizator a tuturor creditului / creditul acordat Utilizatorului de c[tre sumelor datorate conform Contractului, se face Locator în vederea acoperirii diferen\ei de pre\ transferul dreptului de proprietate c[tre Utilizator. dintre Valoarea de intrare §i Avansul pl[tit de Valoarea rezidual[ se factureaz[ cu TVA, cu Porsche Leasing
§i care include eventuala prelungire asupra c[reia (s) Utilizator = Persoan[ fizic[ / Consumatorul c[ruia P[r\ile convin, cu respectarea dispozi\iilor legale Locatorul îi transmite pe Perioada de leasing aplicabile opera\iunilor de leasing financiar; dreptul de folosin\[ asupra Obiectului în leasing; (aa) Prepus = reprezint[ orice persoan[ fizic[ sau (t) Copl[titor = Persoana care particip[ împreun[ juridic[ c[reia Utilizatorul, i-a cedat dreptul de cu Utilizatorul la calculul veniturilor nete, care folosin\[ material[ asupra Obiectului în leasing, îndepline§te acelea§i condi\ii de eligibilitate ca §i fie prin încheierea unui contract în acest sens, fie Utilizatorul §i care se angajeaz[ s[ pl[teasc[ în doar prin l[sarea bunului la dispozi\ia acestuia, solidar cu Utilizatorul toate sumele datorate în astfel încât Utilizatorul a pierdut, chiar §i pe o perioad[ scurt[ de timp, dreptul de control §i Cheltuieli de Repunere în Func\iune = orice cheltuieli necesare a fi efectuate de c[tre Locator (bb) Tragere = Utilizarea Volumului finan\at pentru pentru aducerea Obiectului în leasing la starea plat[ c[tre Dealer/Vânz[tor a pre\ului Obiectului normal[ de func\ionare, inclusiv aducerea în leasing. Tragerea creditului apare în Contract Obiectului în leasing la starea ini\ial[, cu excep\ia în expresia „credit tras” la art3.8.1 lit. b); (cc) Afiliat = reprezint[ orice societate comercial[, (v) Asigurator = societarea de asigurare aleas[ de parteneriat, asociere sau alt[ entitate care este c[tre Utilizator, din lista asiguratorilor agreat[ de controlat[ de sau este sub control comun cu Articolul
Locator, ale c[rei condi\ii de asigurare CASCO sau care controleaz[ Locatorul sau care ac\io- sunt anexate ca Anexa nr.5 §i la care este/va fi neaz[ în orice alt mod pe seama Locatorului. În scopul prezentei defini\ii, no\iunea de control are Broker / Broker de Asigurare = societate de sensul stabilit de legisla\ia aplicabil[ institu\iilor brokeraj în asigur[ri, agreat[ de Locator care va intermedia încheierea poli\elor de asigurare 1.2 Obiectul prezentului Contract îl constituie transmi- terea de c[tre Locator c[tre Utilizator a dreptului de (x) Prima de Asigurare CASCO = suma pl[tit[ cu titlu folosin\[ asupra unuia sau mai multor Obiecte în periodic de c[tre Utilizator în schimbul asigur[rii lea-sing, Utilizatorul având dreptul de op\iune ca, la CASCO a Obiectului în leasing, reprezentând cota sfâr§itul Perioadei de leasing, s[ cumpere bunul, s[ parte din valoarea de nou a autovehiculului (pre- prelungeasc[ prezentul Contract de leasing, f[r[ a \ul DDP), a§a cum este men\ionat[ în Scaden\arul schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile contractuale, în conformitate cu prevederile legale (y) Prima de asigurare RCA = suma pl[tit[ cu titlu aplicabile opera\iunilor de leasing financiar §i ale periodic de c[tre Utilizator în schimbul asigur[rii prezentului Contract. În consecin\[, ca urmare a de r[spundere civil[ auto (RCA) a Obiectului în alegerii, configur[rii Obiectului în leasing dup[ bu- leasing, conform tarifelor § criteriilor de calcul nul plac al Utilizatorului §i a comenzii date Dealeru- lui/Vânz[torului de c[tre Utilizator, la cererea celui Perioada de leasing = perioada de utilizare a din urm[, Locatorul îl crediteaz[ pe acesta cu Obiectului în leasing agreat[ de P[r\i §i specificat[ Volumul finan\at. P[r\ile au cuno§tin\[ c[, potrivit în Oferta de leasing (Anexa nr.2 la prezentul Legii nr.93/2009, activitatea de leasing financiar Contract) care începe s[ curg[ de la Data livr[rii Articolul 2. DREPTUL DE PROPRIETATE. PAZA JURIDIC{
Pân[ la momentul transmiterii dreptului de leg[tur[ cu titlul de proprietate asupra Obiectului în proprietate c[tre Utilizator în condi\iile prezentului Contract, Locatorul este §i r[mâne proprietarul Utilizatorul este obligat s[ în§tiin\eze Locatorul pe exclusiv al Obiectului în leasing. Impozitele §i taxele propria cheltuial[, despre orice tulbur[ri ale posesiei asupra Obiectului în leasing sunt suportate de c[tre sale ori despre orice fel de ac\iuni din partea unor Utilizator, cu excep\ia cazurilor în care legea sau ter\i, care ar putea afecta dreptul de proprietate al Locatorului asupra Obiectului în leasing, în termen Numai Locatorul va avea dreptul s[ ridice preten\ii de 48 de ore de la data la care a luat la cuno§tin\[ Articolul
de orice fel, în special preten\ii de desp[gubire sau de astfel de tulbur[ri sau ac\iuni §i va lua, dac[ este ac\iuni în revendicare, care rezult[ din sau sunt în cazul, toate m[surile care sunt necesare §i utile Porsche Leasing
pentru a proteja dreptul de proprietate al Locatorului Contract §i pân[ la încetarea acestuia §i dup[ caz, recuperarea Obiectului în leasing, de c[tre Utilizatorul nu are dreptul de a transmite, greva sau Locator sau, transferul dreptului de proprietate constitui drepturi în leg[tur[ cu Obiectul în leasing, c[tre Utilizator, (i) Locatorul este exonerat de incluzând f[r[ limitare încheierea de contracte de orice r[spundere fa\[ de ter\i pentru prejudiciile loca\iune, leasing, gaj sau ipotec[ mobiliar[ §i provocate prin folosin\a Obiectului în leasing, nu poate folosi Obiectul în leasing în cadrul unor fapta sau omisiunea Utilizatorului sau a prepu§ilor activit[\i de taxi, rent a car, §coal[ de §oferi sau acestuia sau prin orice cauz[ independent[ de 2
altele de aceea§i natur[ sau de natur[ similar[ f[r[ culpa Locatorului §i (ii) Utilizatorul î§i asum[ acordul prealabil scris al Locatorului §i sub sanc\i- totalitatea obliga\iilor care decurg din folosirea unea rezilierii Contractului. Prepu§ii Utilizatorului bunului direct sau prin prepu§ii s[i, inclusiv riscul vor fi îndrept[\i\i s[ foloseasc[ Obiectul în leasing pierderii, furtului, distrugerii sau avarierii bunului Articolul
cu respectarea prevederilor prezentului Contract.
utilizat (par\ial sau total - daun[ total[), inclusiv din 2.3 Începând cu data intr[rii în vigoare a prezentului Articolul 3. LIVRARE. ÎNMATRICULARE. PERIOADA DE LEASING. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Obiectul în leasing este un bun exclusiv (i) ales, (ii) prevederile Contractului de livrare.
configurat dup[ bunul plac al Utilizatorului §i (iii) 3.5 Locatorul este exonerat de orice r[spundere în comandat Dealerului/Vânz[torului de c[tre Utilizator. cazul în care Obiectul în leasing nu este livrat sau În temeiul raporturilor juridice izvorând din este livrat necorespunz[tor Utilizatorului de c[tre Contractul de livrare / Contractul de vânzare- cump[rare §i din comanda autovehiculului anexat[ Contractul intr[ în vigoare la data semn[rii sale de acestuia, Obiectul în leasing va fi procurat §i livrat/ c[tre P[r\i, sub condi\ia pl[\ii Avansului conform furnizat Utilizatorului de c[tre Dealer/Vânz[tor. art.4, execut[rii de c[tre Utilizator a tuturor obliga\i- Condi\iile privind livrarea, calitatea, garan\iile, ilor din Contractul de livrare §i cu respectarea art.12 service-ul din perioada de garan\ie §i post-garan- din prezentul Contract. Derularea Contractului începe \ie precum §i oricare alte asemenea condi\ii privind cu Data livr[rii §i va înceta în ziua din ultima lun[ de leasing, corespunz[toare Datei livr[rii, cu excep- Obiectul în leasing sunt stabilite prin Contractul de \ia cazurilor în care Contractul prevede altfel. Durata livrare / Contractul de vânzare-cump[rare (Anexa Contractului se poate prelungi în condi\iile legale. 3.7 Perioada de leasing începe s[ curg[ de la Data 3.2 Obiectul în leasing va fi livrat/furnizat Utilizatorului livr[rii §i va înceta în ziua din ultima lun[ a Perioadei de c[tre Dealer/Vânz[tor, la data prev[zut[ în de leasing corespunz[toare Datei livr[rii, cu excep- Contractul de livrare. Dealerul/Vânz[torul va întocmi \ia cazurilor în care Contractul prevede altfel. cu ocazia livr[rii un Proces verbal de predare- Perioada de leasing se poate prelungi numai prin primire, Anexa nr.4 la prezentul Contract, care va fi acordul P[r\ilor, astfel încât Perioada de leasing 3
semnat de c[tre acesta §i de c[tre Utilizator.
s[ nu dep[§easc[ durata maxim[ admis[ de lege Dac[ Utilizatorul întârzie recep\ia Obiectului în pentru opera\iunile de leasing financiar §i cu condi- leasing, Data livr[rii va fi considerat[ ultima zi \ia ca Utilizatorul s[ achite în prealabil orice costuri a termenului la care Utilizatorul era obligat s[ suplimentare rezultate în acest sens.
Articolul
preia Obiectul în leasing, a§a cum este prev[zut Contractul înceteaz[ odat[ cu îndeplinirea de c[tre în Contractul de livrare, dat[ începând cu care Utilizator §i Locator a tuturor obliga\iilor prev[zute Utilizatorul datoreaz[ ratele de leasing §i primele în Contract sau în alte moduri stabilite de lege sau de asigurare în conformitate cu art. 6 din prezentul Contract. În acest din urm[ caz, dac[ Utilizatorul Înmatricularea Obiectului în leasing va fi f[cut[ de nu execut[ obliga\ia de plat[ integral[ a ratelor c[tre Locator pe numele s[u, dup[ înregistrarea de leasing §i/sau a altor sume datorate conform fiscal[ de c[tre Utilizator, cu men\ionarea Locatorului prezentului Contract precum §i a primelor de în calitate de proprietar. Este strict interzis[ asigurare timp de dou[ luni consecutive, Locatorul înmatricularea sau efectuarea oric[rui demers în poate exercita, la libera sa alegere, drepturile vederea înmatricul[rii Obiectului în leasing exclusiv conferite de paragrafele 8.3 §i /sau 8.4 din prezentul pe numele Utilizatorului, în calitate de proprietar, înainte de (i) încetarea Contractului §i exercitarea Dispozi\iile prezentului articol se vor corela cu Porsche Leasing
de c[tre Utilizator a op\iunii de a cump[ra bunul Locatorului FI±A DE ÎNMATRICULARE cu men\i- precum §i (ii) de plat[ valorii reziduale §i a tuturor unea înregistr[rii fiscale a Obiectului în leasing, în celorlalte sume datorate în conformitate cu §i/sau termen de 7 zile calendaristice de la data semn[rii în baza prezentului Contract, Utilizatorul urmând a Procesului verbal de predare-primire.
suporta consecin\ele contractuale §i legale, civile §i/ În cazul în care Locatorul NU PRIME±TE FI±A sau penale pentru înc[lcarea acestei prevederi.
DE ÎNMATRICULARE §i PROCESUL VERBAL DE Articolul
Utilizatorul are obliga\ia s[ înregistreze Obiectul PREDARE-PRIMIRE (Anexa 4 la prezentul Contract) în leasing la compartimentul de specialitate al în termenul men\ionat anterior §i nu poate autorit[\ii publice locale pe a c[rei raz[ î§i are înmatricula Obiectul de leasing în termenul legal, domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 5 acesta nu î§i asum[ nicio responsabilitate cu privire zile calendaristice de la data semn[rii Procesului la întârzierile survenite în înmatriculare §i nici cu privire la pierderile suferite de Utilizator ca urmare În plus, Utilizatorul se oblig[ s[ restituie a imposibilit[\ii de a folosi Obiectul în leasing.
Articolul 4. AVANSUL. DIFEREN|E DE CURS VALUTAR PRIVIND VOLUMUL FINAN|AT
În cazul în care nu s-a stabilit expres altfel în prezentul facturii de achizi\ie a Obiectului în leasing §i (ii) Contract, Utilizatorul va pl[ti c[tre Locator o sum[ valoarea în RON a Volumului Finan\at men\ionat în men\ionat[ în Oferta de leasing (Anexa nr.2) cu titlu Scaden\arul de leasing (Anexa nr. 3).
Odat[ cu emiterea primei Rate de leasing, Locatorul va emite §i o factur[ pentru diferen\a negativ[ de 4.2.1 Plata Avansului se va face integral în contul curs valutar, reprezentând un sold creditor. Soldul men\ionat pe factura emis[ de Locator, în termen creditor din contul Utilizatorului, va fi alocat pentru de 7 (§apte) zile calendaristice de la emiterea stingerea obliga\iilor de plat[ ale acestuia fa\[ de acesteia. Utilizatorul nu va putea face pl[\i 4.3 Prin excep\ie de la regula men\ionat[ anterior la DIFEREN|E DE CURS VALUTAR PRIVIND AVANSUL
Art. 4.2.1, Utilizatorul va putea face plata Avansului 4.2.2 Pentru Contractele în moneda EUR plata Avansului în rate, dac[ sunt îndeplinite cumulativ urm[toarele se va face în moneda RON, la cursul de schimb „BNR + 1%”, în func\ie de moneda Contractului. a) termenul de livrare a Obiectului în leasing este În cazul în care factura va fi achitat[ dup[ data mai mare de 45 de zile calendaristice de la data scadent[ §i cursul de schimb „BNR + 1%”se majoreaz[ cu mai mult de 2% între data emiterii b) valoarea Avansului reprezint[ cel pu\in 30% din §i data încas[rii contravalorii acesteia, diferen\a Valoarea de intrare, f[r[ TVA, a Obiectului în Articolul
de curs va fi suportat[ de c[tre Utilizator.
Pentru Contractele în moneda RON, plata c) prima rat[ de Avans reprezint[ cel pu\in 25% din Avansului se va face în moneda RON.
DIFEREN|E DE CURS VALUTAR PRIVIND VOLUMUL
Utilizatorul va achita prima rat[ a facturii de Avans în FINAN|AT
termen de 7 (§apte) zile calendaristice de la emiterea 4.2.4 Pentru Contractele în moneda RON, diferen\ele de facturii de Avans de c[tre Locator. Pentru Contractele curs valutar pozitive vor fi achitate de c[tre Utilizator. în moneda EUR, în cazul în care prima rat[ de Avans Diferen\a pozitiv[ de curs valutar este rezultatul este achitat[ dup[ data termenului de 7 zile §i cursul diferen\ei dintre (i) valoarea în RON a Volumului de schimb EUR/RON “BNR + 1%”se majoreaz[ cu Finan\at (calculat la cursul valutar din data emiterii mai mult de 2% între data emiterii facturii de Avans facturii de achizi\ie a Obiectului în leasing §i (ii) §i data încas[rii primei rate de Avans, diferen\a de valoarea în RON a Volumului Finan\at men\ionat în curs va fi suportat[ de c[tre Utilizator. Scaden\arul de leasing (Anexa nr. 3).
Plata restului de Avans se va face cel mai târziu cu Diferen\a pozitiv[ de curs valutar, va fi emis[ de 48 ore înainte de Data livr[rii Obiectului în leasing. c[tre Locator §i inclus[ în prima Rat[ de leasing §i va În cazul în care cursul de schimb EUR/RON “BNR fi suportat[ integral de c[tre Utilizator.
+ 1%”se majoreaz[ cu mai mult de 2% între data 4.2.5 Diferen\a negativ[ de curs valutar este rezultatul emiterii facturii de Avans §i data încas[rii restului diferen\ei dintre (i) valoarea în RON a Volumului de Avans, diferen\a de curs va fi suportat[ de c[tre Finan\at (calculat la cursul valutar din data emiterii Porsche Leasing
Plata integral[ a Avansului este o condi\ie prealabil[ livrarea/furnizarea Obiectului în leasing c[tre pentru intrarea în vigoare a Contractului §i pentru Articolul 5. DOBÂNDA DE LEASING. DOBÂNDA ANUAL{ EFECTIV{. COSTURI MAJORATE
5.1 Utilizatorul va pl[ti o Dobând[ de leasing anual[, fix[, în cuantumul stabilit în conformitate cu - D este valoarea unei ramburs[ri sau a Oferta de leasing (Anexa nr.2), care constituie parte integrant[ din prezentul Contract. - S este intervalul, exprimat în ani §i frac\iuni Dobânda se va aplica întotdeauna la soldul valorii de an, dintre data primei trageri §i data fiec[rei finan\ate, existent la data modific[rii.
Articolul
5.3 Dobânda anual[ efectiv[, denumit[ în continuare Dac[, dup[ semnarea prezentului Contract, (i) „DAE” este de .% §i a fost calculat[ în se adopt[ o nou[ lege, regulament sau alt[ conformitate cu prevederile Ordonan\ei de urgen\[ reglementare legal[ (ii) sau se adopt[ modific[ri nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru ale legilor, regulamentelor sau reglement[rilor consumatori, este cea men\ionat[, de asemenea, legale în vigoare sau (iii) are loc o modificare în în Oferta de leasing. Ecua\ia fundamental[ care interpretarea sau aplicarea acestor legi, regu- stabile§te DAE, exprim[, pe perioada unui an, lamente, reglement[ri legale de c[tre autorit[- egalitatea dintre valoarea total[ a tragerilor, pe de \ile publice îns[rcinate cu aplicarea acestora §i, o parte, §i valoare total[ prezent[ a ramburs[rilor ca urmare a acestor modific[ri, Locatorului îi este §i a costurilor suportate, pe de alt[ parte, adic[: impus[ în mod expres majorarea dobânzii §i/sau a costurilor aferente Contractului, atunci costul total al creditului §i/sau dobânda se vor/va majora, iar Utilizatorul în\elege c[ acest fapt este o obliga\ie legal[ §i care nu se datoreaz[ Locatorului.
F[r[ a aduce atingere prevederilor art. 5.4, - k este num[rul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m; Utilizatorul declar[ c[ (i) î§i asum[ toate riscurile care pot decurge din schimbarea, - tk este intervalul, exprimat în ani §i frac\iuni oricând dup[ încheierea prezentului Contract, a de an, dintre data primei trageri §i data fiec[rei oric[ror împrejur[ri, (ii) nu poate invoca astfel de schimb[ri, chiar de natur[ excep\ional[, în - m’ este num[rul ultimei ramburs[ri sau al vederea neexecut[rii totale sau par\iale a obliga- \iilor asumate prin prezentul Contract pe motiv - l este num[rul unei ramburs[ri sau al costurilor c[ executarea lor ar deveni prea oneroas[.
Articolul 6. RATE DE LEASING. PRIME DE ASIGURARE. TAXE ±I COMISIOANE. CONDI|II DE PLAT{
6.1 Pentru Contractele în moneda EUR, Ratele de încas[rii contravalorii acesteia, diferen\a de curs leasing, Primele de asigurare CASCO precum rezultat[ din majorare va fi suportat[ de c[tre §i orice alte obliga\ii de plat[ stabilite potrivit prezentului Contract se calculeaz[ în moneda Ratele de leasing §i Primele de asigurare CASCO Contractului §i se vor pl[ti în RON.
vor fi calculate lunar pentru luni întregi. Pentru Contractele în moneda RON, Ratele de Ratele de leasing §i Primele de asigurare leasing, Primele de asigurare CASCO precum CASCO vor fi facturate lunar, în condi\iile §i orice alte obliga\ii de plat[ stabilite potrivit reglement[rilor legale în vigoare, în func\ie de prezentului Contract se calculeaz[ §i se pl[tesc Data livr[rii, începând cu luna imediat urm[toare efectu[rii acestei opera\iuni, respectiv în ziua 6.2 În cazul Contractelor în EUR cursul valutar folosit corespunz[toare Datei livr[rii din fiecare lun[ Articolul
în toate facturile emise de c[tre Locator este „BNR + 1%” valabil la data factur[rii. În cazul în Valoarea Ratelor de leasing §i a Primelor lunare care, factura va fi achitat[ dup[ data scadent[ de asigurare CASCO, num[rul total al Ratelor §i, cursul de schimb EUR/RON se majoreaz[ cu de leasing §i al Primelor lunare de asigurare mai mult de 2% între data emiterii facturii §i data CASCO, Valoarea rezidual[ precum §i alte Porsche Leasing
cheltuieli datorate de Utilizator sunt stabilite (i) între Obiectele de leasing asupra obliga\iei potrivit Anexelor nr. 2 §i 3 la prezentul Contract, de plat[ celei mai vechi, a§a cum rezult[ din care poate fi modificat[ în condi\iile art. 5.3 în utilizarea tuturor Obiectelor în leasing cazul Contractelor cu dobând[ variabil[. (ii) în func\ie de natura lor, conform ordinii între Data emiterii facturilor pentru ratele de leasing categorii stabilite la literele a), b) §i c) de mai §i primele de asigurare CASCO va fi aceea§i în fiecare lun[. Locatorul §i Brokerul vor factura e) în cazul în care Utilizatorul are mai multe lunar Ratele de leasing §i Primele de asigurare Obiecte în leasing cu Locatorul, aferente CASCO separat pentru fiecare Obiect în leasing.
unuia sau mai multor contracte de leasing, §i Utilizatorul are obliga\ia de a anun\a Locatorul obliga\iile au aceea§i scaden\[, sumele se vor §i/sau Brokerul în termen de 5 zile calendaristice aloca asupra facturilor în ordinea cronologic[ de la data factur[rii despre o eventual[ neprimire f) în cazul în care Utilizatorul are mai multe Ratele de leasing §i Primele de asigurare trebuie Obiecte în leasing cu Locatorul, aferente s[ fie pl[tite în conturile specificate de c[tre unuia sau mai multor Contracte de leasing §i Locator §i/sau Broker pe facturile emise, cel obliga\iile au aceea§i scaden\[ §i Contractele mai târziu în a-15-a zi calendaristic[ de la data sunt semnate în aceea§i zi, plata se va aloca în ordine cresc[toare a num[rului facturilor În cazul în care data scaden\ei este o zi nelucr[toare, plata este datorat[ în ultima zi lucr[toare anterioar[ scaden\ei. Plata se consider[ f[cut[ la data la care este creditat a) un Comision de analiz[ dosar de finan\are în cuantumul men\ionat în Oferta de leasing Articolul
În cazul în care Utilizatorul/Copl[titorul va face (Anexa nr. 2) + TVA, pl[tibil în moneda RON plata într-un alt cont decât cel indicat, aceast[ la cursul „BNR + 1%” din data factur[rii §i plat[ nu va fi considerat[ valabil[, Utilizatorul/ b) o Tax[ de administrare (procent din Volumul Copl[titorul având obliga\ia de a efectua o plat[ finan\at de c[tre Locator), în cuantumul valabil[ potrivit prezentului paragraf.
men\ionat în Oferta de leasing (Anexa nr.2) 6.5 P[r\ile convin ca alocarea sumelor pl[tite de + TVA, pl[tibil[ în moneda RON la cursul c[tre Utilizator se va face astfel, \inând cont de a) mai întâi vor fi acoperite sumele scadente, administrare sunt datorate împreun[ în termen alocarea se va face în func\ie de data sca- de 7 zile calendaristice de la emiterea facturii.
den\ei acestora (cea mai veche fiind prima) 6.6.2 Costurile impuse prin legisla\ie nu sunt incluse nici b) în cazul în care mai multe facturi au scaden\a în finan\area acordat[ de c[tre Locator §i nici în în aceea§i zi, alocarea încas[rilor se va Ratele de leasing. Aceste costuri nu sunt incluse în face în urm[toarea ordine: cheltuielile de costul total al finan\[rii §i vor fi suportate separat recuperare, penalit[\ile de întârziere, primele de c[tre Utilizator/Copl[titor. Cu titlu de exemplu de asigurare, taxele de soma\ie,, dobânda nelimitativ amintim urm[toarele costuri/obliga\ii §i capitalul din rata de leasing, accizele, comisioanele §i taxele vamale, diferen\ele • Taxe §i comisioane vamale, în condi\iile de curs valutar orice alte taxe §i impozite datorate §i orice alte cheltuieli §i obliga\ii • „Timbrul de mediu” sau suma datorat[ pentru c) în cazul în care sumele pl[tite de c[tre Utilizator • Tax[ asupra mijloacelor de transport (impozit); dep[§esc valoarea facturilor scadente, sumele r[mase dup[ aloc[rile pe facturile scadente • Asigurarea obligatorie de r[spundere civil[ auto d) în situa\ia în care Utilizatorul are mai multe • Tax[ de utilizare a drumurilor na\ionale (Roviniet[); Obiecte în leasing cu Locatorul, aferente • Refacturarea amenzilor de circula\ie sau de alt[ unuia sau mai multor Contracte de leasing, natur[, inclusiv alte cheltuieli, taxe §i obliga\ii în leg[tur[ cu folosin\a Obiectului în leasing. Porsche Leasing
Utilizatorul/Copl[titorul va suporta riscul oric[rei de c[tre acesta în cazul în care Locatorul î§i va modific[ri a legilor referitoare la cheltuielile men- exercita, dreptul pe care §i l-a rezervat, de a refactura costul Primelor de asigurare.
Contravaloarea Timbrului de mediu pentru Taxa asupra mijloacelor de transport este autovehicule, stabilit[ în condi\iile legii, va fi datorat[ de c[tre Utilizator în conformitate cu refacturat[ c[tre Utilizator dup[ achitarea acesteia prevederile Codului Fiscal sau altor prevederi de c[tre Locator, în vederea înmatricul[rii Obiectului legale care pot deveni incidente în acest sens.
6.10 Utilizatorul/Copl[titorul va suporta orice costuri Locatorul va refactura Utilizatorului cuantumul în §i/sau cheltuieli suportate de Locator, în cazul RON al Timbrului de mediu, în func\ie de cuantumul în care pe numele Locatorului se emite, în în EUR al acestuia §i cursul de schimb aplicabil leg[tur[ cu Obiectul în leasing §i/sau cu fapta potrivit reglement[rilor legale, la care se adaug[ Utilizatorului, un proces verbal de constatare TVA aferent[, în cazul în care aceasta este datorat[ a contraven\iei sau orice alt act, decizie sau conform reglement[rilor fiscale în vigoare. document care ar obliga Locatorul la plata Utilizatorul va suporta toate cheltuielile de unei amenzi §i/sau a contravalorii oric[rei alte expertiz[, de m[surare a emisiilor (provenite de la presta\ii sau taxe. Contravaloarea acestora va autovehicul) efectuate de R.A.R etc. §i va face toate fi facturat[, de Locator c[tre Utilizator, cu TVA demersurile în vederea stabilirii/recalcul[rii valorii în cazul în care aceasta este datorat[ conform Timbrului de mediu pentru autovehicule, dac[ reglement[rilor fiscale în vigoare, iar acesta din urm[ le va achita în maximum 5 (cinci) zile 6
Utilizatorul va pl[ti c[tre Broker Primele aferente lucr[toare de la data emiterii facturii. Neachitarea asigur[rii CASCO încheiate cu Asiguratorul spe- în acest termen a sumelor refacturate d[ dreptul cificat în Oferta de leasing (Anexa nr. 2), denumit Locatorului la libera sa alegere, de a exercita Articolul
în continuare „Asigurator”, precum §i Primele drepturile conferite de paragrafele 8.3 §i /sau 8.4 Primele de asigurare RCA vor fi facturate anual În cazul neîndeplinirii obliga\iei de plat[ a de c[tre Broker, în condi\iile reglement[rilor oric[rei sume datorate în baza Contractului, legale în vigoare. Primele de asigurare RCA Locatorul î§i rezerv[ dreptul, la alegerea sa, de trebuie s[ fie pl[tite în conturile specificate de a percepe Utilizatorului penalit[\i în valoare de c[tre Broker pe facturile emise, cel mai târziu în 0,08% pe zi de întârziere din sumele datorate a-30-a zi calendaristic[ de la data factur[rii.
§i urm[toarele dou[ taxe de soma\ie (aferente În caz de neplat[ a Primelor de asigurare de serviciilor de notificare): „Soma\ie 1” în valoare c[tre Utilizator, f[r[ a prejudicia celelalte de 10 EUR (zece euro), pentru Contractele în drepturi ale Locatorului conform prezentului moneda EUR, respectiv 50 RON (cincizeci lei), Contract (inclusiv dreptul de reziliere a acestuia), pentru Contractele în moneda RON §i „Soma\ie Locatorul î§i rezerv[ dreptul, la libera sa alegere: 2” în valoare de 15 EUR (cincisprezece euro) per (i) fie de a aplica prevederile art 11.2.1 de soma\ie, pentru Contractele în moneda EUR, mai jos (ii) fie de a pl[ti primele de asigurare respectiv 75 RON (saptezecisicinci lei), pentru în locul Utilizatorului, urmând ca, ulterior achit[rii lor, Locatorul s[ le refactureze acestuia În cazul neîndeplinirii obliga\iei de plat[ a aplicând TVA conform reglement[rilor fiscale în oric[rei sume datorate în baza Contractului, vigoare. Utilizatorul este obligat la plata acestor Brokerul î§i rezerv[ dreptul, la alegerea sa, de facturi în maximum 15 zile de la data emiterii a percepe Utilizatorului taxe de soma\ie astfel: facturii. Neachitarea în acest termen a sumelor „Soma\ie 1” în valoare de 10 EUR (zece euro), refacturate d[ dreptul Locatorului, la libera sa pentru Contractele în moneda EUR, respectiv alegere, de a exercita drepturile conferite de 50 RON (cincizeci lei), pentru Contractele în paragrafele 8.3 §i/sau 8.4 din prezentul Contract. moneda RON §i „Soma\ie 2” în valoare de 15 Utilizatorul în\elege c[, în conformitate cu EUR (cincisprezece euro) per soma\ie, pentru reglement[rile legale în vigoare, prin plata Contractele în moneda EUR, respectiv 75 RON la termen a Primelor de asigurare direct c[tre (saptezecisicinci lei), pentru Contractele în Broker, Utilizatorul nu va trebui s[ pl[teasc[ §i TVA aferent[, TVA care va fi îns[ suportat[ Pentru Contractele în moneda EUR, plata se va Porsche Leasing
face în moneda RON la cursul „BNR + 1%” din a) Pentru modific[rile de Contract ce implic[ stornare de facturi. Comisionul se percepe Aceste obliga\ii de plat[ trebuie s[ fie pl[tite per stornare, per Obiect în leasing, numai în conturile specificate de c[tre Locator §i/sau dac[ aceste modific[ri au fost efectuate din Broker pe facturile emise, cel mai târziu în a-15-a ini\iativa sau din culpa Utilizatorului.
zi calendaristic[ de la data factur[rii. În cazul în b) Pentru modific[rile de Contract care implic[ care data scaden\ei este o zi nelucr[toare, plata schimb[ri ale Perioadei de leasing §i/sau ale este datorat[ în ultima zi lucr[toare anterioar[ Valorii reziduale. Comisionul se percepe per scaden\ei. Plata se consider[ f[cut[ la data la modificare, per Obiect în leasing, numai dac[ care este creditat contul Locatorului/Brokerului. aceste modific[ri au fost efectuate din ini- În plus, Utilizatorul va desp[gubi pe Locator §i \iativa sau din culpa Utilizatorului.
pe Broker pentru orice cheltuieli efectuate în Pentru cesionarea Contractului de leasing scopul recuper[rii sumelor neachitate de c[tre prin nova\ie de Utilizator sau prin cesiune Utilizator sau a recuper[rii Obiectului în leasing de Contract sau prin alte opera\iuni juridice în conformitate cu prezentul Contract. Astfel de similare sau care pot duce la efecte similare. cheltuieli de recuperare includ, f[r[ a se limita la: costuri administrative, onorariile achitate per Obiect în leasing, numai dac[ aceste unor ter\e persoane pentru recuperarea/luarea modific[ri au fost efectuate din ini\iativa sau în posesie a Obiectului în leasing, cheltuieli de din culpa Utilizatorului. Cesiunea de Contract depozitare §i/sau conservare a Obiectului în §i/sau orice opera\iune juridic[ similar[ sau cu Articolul
leasing supus restituirii, sumele pl[tite unor efecte similare nu se va putea opera pân[ la firme specializate în recuperarea crean\elor, îndeplinirea tuturor obliga\iilor Utilizatorului.
orice cheltuieli de judecat[ sau efectuate pentru Sunt considerate modific[ri ce nu sunt efectuate sau în leg[tur[ cu m[surile de executare silit[, din ini\iativa sau din culpa Utilizatorului cazuri onorariile consultan\ilor, inclusiv ale avoca\ilor, precum: decesul Utilizatorului/Copl[titorului, cele achitate executorilor judec[tore§ti sau exper\ilor, orice taxe de timbru, etc.
mo§tenitorilor, a partajului, exercitarea dreptului 6.12 Locatorul percepe comision unic în cuantum de de rambursare anticipat[, mai pu\in situa\iile 125 EUR (unasut[dou[zeci§icinci euro ) + TVA, în care Utilizatorul nu §i-a îndeplinit obliga\ia pentru Contractele în moneda EUR, respectiv de notificare a Locatorului sau, dup[ caz, de a 625 RON (§asesutedou[zeci§icinci lei) + TVA, solicita acordul prealabil al Locatorului pentru pentru Contractele în moneda RON, pentru efectuarea respectivei opera\iuni, conform oricare din urm[toarele servicii prestate la Articolul 7. UTILIZAREA OBIECTULUI ÎN LEASING. ÎNTRE|INERE ±I SERVICE
Pe toat[ durata Contractului, Utilizatorul trebuie altfel, Utilizatorul în\elege faptul c[ poate utiliza/ s[ foloseasc[ Obiectul în leasing în condi\ii normale de utilizare în conformitate cu (i) În cazul unor durate exprimate în luni, num[rul indica\iile Produc[torului cuprinse în Manualul de km conveni\i se determin[ dup[ formula: de utilizare §i Caietul de service, (ii) cu clauzele prezentului Contract §i (iii) cu reglement[rile Utilizatorul va efectua opera\iunile de între\inere legale aplicabile §i s[ îl men\in[, în orice §i service în mod regulat, conform Caietului moment, într-o stare bun[ de func\ionare, în de service, §i numai în service-urile autorizate Articolul
caz contrar, Utilizatorul urmând a suporta toate de c[tre produc[torul Obiectului în leasing §i daunele cauzate prin nerespectarea acestei agreate de importatorul Porsche România, sau de c[tre produc[torii/importatorii altor m[rci, în Obiectul în leasing este destinat a fi utilizat func\ie de provenien\a Obiectului în leasing. numai pe drumurile publice deschise circula\iei Utilizatorul trebuie s[ solicite service-urilor autorizate de c[tre produc[torul Obiectului În condi\iile în care p[r\ile nu au convenit expres în leasing ca la toate repara\iile/reviziile s[ fie Porsche Leasing
folosite piese de schimb §i/sau alte materiale c[l[torii în afara grani\elor \[rii cu Obiectul în leasing, Utilizatorul va solicita cu minim 7.4 Utilizatorul va permite Locatorului s[ examineze 5 zile lucr[toare înainte de p[r[sirea \[rii, Obiectul în leasing. Locatorul va notifica Utili- o împuternicire scris[ de la Locator. Pentru zatorului inten\ia sa de a inspecta Obiectul în perioada c[l[toriei, Utilizatorul va trebui s[ leasing cu cel pu\in 3 (trei) zile lucr[toare înainte aib[ în vigoare o extindere a valabilit[\ii poli- de data anun\at[ pentru inspec\ie. Inspec\ia va fi \ei de asigurare CASCO pentru str[in[tate, în anun\at[ cu indicarea unui interval orar, oricând caz contrar orice eveniment survenit în aceast[ în ziua inspec\iei. În cazul în care Utilizatorul, din perioad[ nu va fi desp[gubit de Asigurator §i motive obiective, nu poate fi disponibil la data orice consecin\e, inclusiv de natur[ pecuniar[, anun\at[ de Locator, p[r\ile vor conveni o alt[ ale unui astfel de eveniment vor fi suportate de dat[ §i/sau or[ la care se face inspec\ia. c[tre Utilizator. Costurile asigur[rii suplimentare Inspec\ia se va desf[§ura la locul situ[rii CASCO (extinderii valabilit[\ii poli\ei) vor fi Articolul
normale a Obiectului în leasing, la domiciliul suportate de c[tre Utilizator. Locatorul poate condi\iona emiterea împuternicirii de (i) Pe durata Contractului, Utilizatorul/Copl[titorul furnizarea de c[tre Utilizator a dovezii privind va suporta toate cheltuielile ce rezult[ din extinderea asigur[rii CASCO (ii) lipsa oric[ror utilizarea §i între\inerea Obiectului în leasing.
obliga\ii restante fa\[ de Locator §i/sau fa\[ de 7.6 Perioada în care Obiectul în leasing nu este exploatat în timpul repara\iilor sau din alte În cazul în care Utilizatorul pierde cheile motive nu constituie o limitare a posibilit[\ii Obiectului în leasing, talonul sau orice alte de folosin\[ §i nu va da dreptul Utilizatorului/ documente, acesta va aduce la cuno§tin- Copl[titorului s[ nu î§i execute obliga\iile \[ Locatorului pierderea, în scris, în termen de 24 de ore de la producerea unui astfel de 7.7 Prin excep\ie de la prevederile art. 7.2, pentru Articolul 8. DERULAREA CONTRACTULUI. CAUZE DE ÎNCETARE ÎNAINTE DE TERMEN
Derularea Contractului va începe la Data livr[rii notificare, soma\ie, punere în întârziere). Obiectului în leasing de c[tre Dealer/Vânz[tor.
În caz de neexecutare de c[tre Utilizator Contractul nu poate înceta înainte de împlinirea a oric[rei obliga\ii prev[zute de prezentul unui termen de 12 luni de la Data livr[rii Contract, Creditorul va putea, la alegerea sa §i Obiectului în leasing §i plata a 12 rate de leasing §i Prime de asigurare, cu excep\ia cazurilor în s[ solicite îndeplinirea întocmai de c[tre care Contractul §i legea prev[d altfel.
s[ suspende executarea propriilor obliga- Utilizatorul este de drept în întârziere prin \ii pân[ la îndeplinirea de c[tre Utilizator a simplul fapt al neexecut[rii tuturor §i oric[rei obliga\ii asumate prin prezentul Contract, f[r[ a c) s[ execute, unde este cazul, el însu§i obliga- fi necesar[ îndeplinirea oric[rei alte formalit[\i \ia respectiv[ pe cheltuiala Utilizatorului, toate de c[tre Locator (ex.: notificare, soma\ie, punere cheltuielile §i costurile ocazionate de Locator în acest sens urmând a fi suportate de c[tre 8.3.2 F[r[ a aduce atingere prevederilor paragrafului Utilizator (ex. plata primelor de asigurare); Articolul
8.3.1 §i celorlalte cazuri prev[zute de lege în d) s[ treac[ la executarea silit[ a obliga\iei; care Utilizatorul este de drept în întârziere, dac[, potrivit prezentului Contract sau legii, f) s[ utilizeze orice alt mijloc prev[zut de lege Utilizatorul trebuie s[ execute o anumit[ obliga- sau de prezentul Contract pentru realizarea \ie (inclusiv, dar nelimitativ, plata oric[rei sume drepturilor sale §i/sau pentru îndeplinirea de bani) într-un anumit termen, Utilizatorul este de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului, f[r[ a fi necesar[ îndeplinirea Orice notificare, scrisoare, adres[, soma- oric[rei alte formalit[\i de c[tre Locator (ex.: \ie sau alte comunic[ri similare transmise Porsche Leasing
Utilizatorului de c[tre Locator, inclusiv cele 8.3.5.3 Utilizatorul folose§te Obiectul în leasing f[r[ a men\ionate la art. 19.7 §i prin care i se pune respecta instruc\iunile cuprinse în Manualul de în vedere acestuia s[ îndeplineasc[ o anumit[ Utilizare sau pericliteaz[ dreptul de proprietate obliga\ie, nu va putea fi considerat[ ca fiind o derogare de la prevederile art. 8.3.1, 8.3.2 §i Informa\iile furnizate de c[tre Utilizator 8.3.3 referitoare la situa\ia Utilizatorului de a fi Locatorului, în special informa\iile privind situa- de drept în întârziere prin simpla neexecutare \ia sa financiar[, sunt neactualizate, inexacte, a obliga\iei §i/sau o renun\are a Locatorului la drepturile, beneficiile §i efectele unei astfel de Declara\iile §i garan\iile oferite conform art. 19.1, 19.2 §i 19.3 sunt inexacte, incomplete, 8.3.4.2 Astfel, aceste comunic[ri pot fi f[cute de c[tre neadev[rate sau, ulterior încheierii Contractului, Locator în scop informativ (servicii de notificare) sau în exercitarea dreptului s[u de a solicita, la Utilizatorul folose§te Obiectul în leasing la libera sa alegere, executarea întocmai a obliga- \iei de c[tre Utilizator §i continuarea derul[rii 8.3.5.7 Utilizatorul sau orice alt[ entitate din grupul Contractului. De asemenea, ele vor avea §i s[u, inclusiv orice Afiliat al Utilizatorului, nu valoare de punere în întârziere doar în cazurile î§i îndepline§te obliga\iile rezultând din alte în care legea nu recunoa§te c[ Utilizatorul este Contracte încheiate cu Locatorul sau cu orice de drept în întârziere, în baza art. 8.3.1 §i/sau alt[ entitate din grupul acestuia, inclusiv cu art. 8.3.2, cu privire la neexecutarea de c[tre orice Afiliat al Locatorului, obliga\ii care, Utilizator a unei anumite obliga\ii specifice conform prevederilor respectivelor Contracte prev[zute de prezentul Contract sau de lege. dau dreptul Locatorului sau, dup[ caz, entit[\ii 8.3.5 Locatorul are dreptul s[ considere Contractul din grupul Locatorului, inclusiv oric[rui Afiliat Articolul
reziliat de plin drept, f[r[ preaviz sau punere în întârziere, aceasta din urm[ rezultând din 8.3.5.8 Utilizatorul cedeaz[ oricare dintre drepturile §i simplul fapt al neexecut[rii, §i f[r[ interven- obliga\iile conferite de prezentul Contract sau \ia instan\elor judec[tore§ti ori arbitrale §i f[r[ cesioneaz[ prezentul Contract f[r[ acordul îndeplinirea oric[ror altor formalit[\i, în cazul Utilizatorul nu preia Obiectul în leasing în 8.3.5.1 Utilizatorul nu execut[ (i) obliga\ia de plat[ a unei p[r\i sau a întregii sume aferente oric[rei 8.4 Denun\area unilateral[ §i pieirea bunului Rate de leasing sau Prime de asigurare timp de dou[ luni de la data scaden\ei acestora, §i/sau denun\a unilateral Contractul, f[r[ punere (ii) obliga\ia de plat[ la termen a oric[ror altor în întârziere §i f[r[ a fi necesar[ îndeplinirea sume datorate conform prezentului Contract, niciunei alte formalit[\i, la data constat[rii precum cele men\ionate în cuprinsul art. 2.1, art. 3.3, art. 3.7, art. 4.1-4.4, art. 5.1, art. 5.5., art. 8.4.1.1 Utilizatorul se afla în dizolvare §i/sau lichidare, 6.2, art. 6.3, art. 6.4, art. 6.6., art. 6.7, art. 6.8, art. 6.9, art. 6.10, art. 6.11, art. 7.1, art. 7.5, art. 7.7, 8.4.1.2 Utilizatorul dovede§te incapacitate v[dit[ de art. 8.7, art. 9.1, art. 9.2, art. 11.1, art. 11.2.1, art. plat[ §i/sau înregistreaz[ dificult[\i economice, 11.2.2 ultima propozi\ie, art. 11.2.3, art. 11.2.4, de natur[ a prejudicia iminent pe Locator, pe art. 11.5.2, art. 11.5.5, art. 11.6.1, 11.6.2, 11.6.3, afilia\ii acestuia sau pe ter\i, inclusiv dovedind incapacitatea de a-§i executa oricare dintre Utilizatorul nu respect[ obliga\iile prev[zute în prezentul Contract incluzând obliga\iile 8.4.1.3 Utilizatorul declar[ în mod expres c[ accept[ asumate în cuprinsul art. 2.2., art. 2.3, art. 3.2, ca, la data la care acesta înregistreaz[ una art. 3.3, art. 3.9, art. 6.7 partea finala, art. 7.1, sau mai multe datorii financiare neachitate art. 7.2, art. 7.3, art. 7.4, art. 7.7, art. 7.8, (art. la scaden\[ rezultând din orice alt Contract suspendare), art. 11.1 partea final[, art. 11.2.1, de leasing / credit încheiat cu Finan\atorul §i / art. 11.2.2 punctul (iii), art. 11.4, art. 11.7, art. sau cu al\i creditori, Utilizatorul este dec[zut, 11.8, art. 12, art. 18.1-18.3, art. 19.3, art. 19.4, conform art.1417 din Codul Civil, din beneficiul termenului (dac[ acest beneficiu i-a fost Porsche Leasing
acordat), iar Finan\atorul poate s[ declare Contractului, inclusiv cele datorate cu titlu de exigibil imediat prezentul Contract de leasing.
daune-interese pân[ la concuren\a întregii 8.4.2 În cazurile men\ionate la art. 8.4.1.1 §i 8.4.1.3, Valori finan\ate de c[tre Locator prin prezentul Contractul va înceta în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunic[rii de c[tre Locator a notific[rii privind denun\area Utilizatorul/Copl[titorul poate opta pentru încheierea Contractului de leasing financiar 8.4.3 Pieirea bunului. Contractul înceteaz[ de drept, înainte de expirarea duratei acestuia, îns[ nu f[r[ punere în întârziere §i f[r[ a fi necesar[ mai devreme de 12 luni de la predarea- primirea îndeplinirea niciunei alte formalit[\i, la data Obiectului în leasing §i plata a 12 Rate de îndeplinirii condi\iilor legale/contractuale leasing §i Prime de asigurare, prin cump[rarea pentru oricare dintre urm[toarele situa\ii: Obiectului în leasing, cu condi\ia pl[\ii sumelor 8.4.3.1 Obiectul în leasing devine o pierdere total[ tehnic[ sau economic[; pentru a fi considerat o 8.6.2 Utilizatorul/Copl[titorul poate face ramburs[ri pierdere economic[ total[, valoarea repara\iei integrale §i/sau par\iale, având totodat[ drep- trebuie s[ dep[§easc[ valoarea asigurat[; tul la o reducere echitabil[ a costului Volumului 8.4.3.2 Obiectul în leasing este distrus sau pierdut în finan\at, stabilit[ propor\ional cu perioada de utilizare a Volumului finan\at. Rambursarea Utilizatorul va anun\a în scris, în termen de este condi\ionat[ de achitarea comisionului de 48 de ore Locatorul §i Asiguratorul despre rambursare anticipat[, precum §i de achitarea 8
distrugerea sau pierderea Obiectului în leasing integral[ a tuturor datoriilor restan\e. De §i va prezenta o copie a raportului de pierdere asemenea, pot fi pl[tite în avans §i Primele de sau de furt (care va fi completat imediat la sec- asigurare (Pot fi pl[tite oricâte Prime lunare Articolul
\ia de poli\ie competent[). În situa\ia de la 8.4.3.1 de asigurare. Nu pot fi pl[tite doar p[r\i din §i 8.4.3.2, Locatorul va încasa desp[gubirea prima lunar[ ci doar prima lunar[ de asigurare primit[ de la Asigurator conform art. 11.
integral[). Conform prevederilor legale, ram- Dat[ fiind natura prezentului Contract, respectiv bursarea anticipat[ se aplic[ dup[ o perioad[ aceea de leasing financiar §i de contract de de 12 luni de la încheierea Contractului. creditare, în care Locatorul finan\eaz[ achizi- Încetarea Contractului în condi\iile art. 8.6, \ia Obiectului în leasing la cererea §i conform este posibil[ numai dac[ toate obliga\iile specifica\iilor Utilizatorului, p[r\ile declar[ §i rezultate din sau în leg[tur[ cu acesta sunt sunt de acord ca obliga\iile Utilizatorului men- integral îndeplinite. Utilizatorul/Copl[titorul va \ionate în prezentul Contract sunt considerate achita Locatorului un comision de rambursare de c[tre Locator ca fiind esen\iale §i c[ toate anticipat[ a Volumului finan\at, calculat asupra cazurile care pot duce la încetarea Contractului sumelor achitate anticipat. Comisionul de men\ionate la art. 8.3 §i 8.4 (exceptând paragraful rambursare anticipat[ va avea o valoare de : 8.4.3) reprezint[ înc[lc[ri semnificative ale Contractului §i/sau ale intereselor Locatorului.
dac[ perioada de timp dintre rambursarea 8.5 În eventualitatea încet[rii înainte de termen a anticipat[ §i data convenit[ pentru încetarea Contractului inclusiv din culpa Utilizatorului, Contractului de leasing (sfâr§itul Perioadei de cum sunt dar f[r[ a se limita la situa\iile prev[zute de paragrafele 8.3.5.1 - 8.3.5.9 §i 8.4 (cu excep\ia paragrafelor 8.4.3.1 §i 8.4.3.2 când dac[ perioada de timp dintre rambursarea Utilizatorul va datora sumele prev[zute la art. anticipat[ §i data convenit[ pentru încetarea 11.5.3 §i 11.5.4),Utilizatorul va returna deîndat[ Contractului de leasing (sfâr§itul Perioadei de c[tre Locator Obiectul în leasing. De asemenea, Utilizatorul va pl[ti deîndat[ ratele de leasing În cazul în care Contractul de leasing financiar §i primele de asigurare restante, Cheltuieli de înceteaz[ în condi\iile art. 8.6 §i încetarea se Repunere în Func\iune în condi\iile paragrafului produce în anul de asigurare în care Utilizatorul 10.2, sumele pentru num[rul de km parcur§i a avut o daun[ pentru care Asiguratorul a suplimentar în condi\iile paragrafului 10.3, pl[tit sau datoreaz[ desp[gubiri, Utilizatorul precum §i orice alte sume datorate potrivit este obligat la plata Primelor de asigurare Porsche Leasing
r[mase de achitat pân[ la finele anului de contract/Cerere închidere anticipat[, pe care o va depune la registratura Locatorului sau o va transmite prin po§t[ cu confirmare de 8.8.1 Utilizatorul autorizeaz[ în mod expres Locatorul s[ înregistreze Contractul de leasing în orice b) Locatorul va face o Calcula\ie de închidere moment la Arhiva Electronic[ a Garan\iilor a leasingului/Factura proform[ de închidere Reale Mobiliare („AEGRM”). Ca urmare a a leasingului con\inând suma ce trebuie acestui fapt, Utilizatorul, declar[ în mod expres rambursat[ Locatorului de c[tre Utilizator c[ nu solicit[ comunicarea copiei avizului de înscriere, în termenul 24 de ore de la înscrierea sau Prime de asigurare restante + capital acestuia. Pentru acest motiv, pe toat[ Perioada de leasing, oricând, la cererea Utilizatorului, anticipat[) §i termenul de valabilitate a Locatorul îi va comunica în mod gratuit acestuia dovada avizului de înscriere a Contractului de c) Locatorul va transmite Utilizatorului Calcula- \ia de închidere anticipat[/Factura proform[, 8.8.2 În cel mult 10 (zece) zile, cu începere de la data prin po§t[ cu confirmare de predare primire stingerii în totalitate a obliga\iilor Utilizatorului sau prin email ori fax la adresa / num[rul fa\[ de Locator, cel din urm[, pe cheltuiala indicat de c[tre Împrumutat în cererea sa; proprie, va solicita unui operator autorizat s[ fac[ radierea înscrierii Contractului de leasing Articolul
din Arhiva Electronic[ de Garan\ii Reale închidere a creditului, în termenul de 8.9 Împrumutatul poate solicita oricând încetarea e) Locatorul va emite factura fiscal[ dup[ plata Contractului, dup[ o perioad[ de 12 luni de la Data livr[rii, cu condi\ia achit[rii tuturor f) Locatorul va transfera de îndat[ Utilizatorului obliga\iilor ce decurg din Contract.
dreptul de proprietate asupra Obiectului în Pentru a solicita încetarea Contractului, Utilizatorul §i Locatorul trebuie s[ parcurg[ g) Locatorul va elibera Utilizatorului o adeverin- \[ închidere contract în care se va men\iona a) Împrumutatul va formula o Cerere încetare c[ acesta nu mai are datorii fa\[ de Locator.
Articolul 9. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA OBIECTULUI ÎN LEASING. VALOAREA
REZIDUAL{
P[r\ile contractante au stabilit de comun de proprietate, Utilizatorul/Copl[titorul va pl[ti acord faptul c[ dreptul de proprietate asupra c[tre Locator o sum[ men\ionat[ în Oferta de Obiectului în leasing se transmite dup[ (i) leasing cu titlu de Valoare rezidual[, la care se expirarea duratei Contractului, (ii) plata Valorii reziduale §i (iii) lichidarea tuturor obliga\iilor Factura de Valoare rezidual[, ultimele facturi de Articolul
Utilizatorului/Coplatitorului fa\[ de Locator §i rat[ leasing §i prima de asigurare CASCO se vor emite cu cel pu\in 15 zile înainte de expirarea 9.2 În cazul în care nu s-a stabilit expres altfel în Perioadei de leasing §i se vor achita în termen prezentul Contract, pentru transferul dreptului de 15 zile calendaristice de la emitere.
Articolul 10. RESTITUIREA OBIECTULUI ÎN LEASING
10.1 În cazul încet[rii Contractului de leasing (i) în de func\ionare normal[, apt pentru circula\ condi\iile art. 8.3-8.5 (exceptând 8.4.3.1 §i 8.4.3.2) ie/folosire, cu excep\ia uzurii normale, în caz precum §i (ii) la expirarea duratei acestuia, dac[ Utilizatorul refuz[ dobândirea dreptului de pro- Pentru restituirea Obiectului în leasing, Articolul
prietate asupra Obiectului în leasing sau nu op- Utilizatorul va contacta Locatorul, care îi va teaz[ pentru prelungirea Contractului, acesta va indica locul §i data pred[rii precum §i Dealerul returna imediat Obiectul în leasing în condi\ii autorizat s[ efectueze recep\ia §i verificarea Porsche Leasing
odat[ cu Cheltuielile de Repunere în Func\iune Utilizatorul va restitui Obiectul în leasing pe §i vor fi achitate în acela§i termen. Locatorul va factura aplicând TVA, cu excep\ia cazurilor La predarea Obiectului în leasing, P[r\ile vor întocmi un Procesul verbal de restituire, în care 10.4 Accesoriile §i îmbun[t[\irile aduse de Utilizator Obiectului în leasing vor fi dezafectate de c[tre Utilizator înainte de returnarea Obiectului în leasing, în caz contrar titlul de proprietate asupra acestor bunuri se va transmite Locatorului f[r[ d) accesoriile/op\ionalele predate (cu care a fost În cazul acesta, Locatorul va avea dreptul livrat Obiectul în leasing, conform Comenzii s[ comande îndep[rtarea accesoriilor §i Auto (Anexa nr. 1 la Contractul de vânzare- aducerea Obiectului în leasing la starea ini\ia- l[, eventualele costuri fiind suportate de c[tre Utilizator/Copl[titor. Locatorul va factura În termen de maximum 30 (treizeci) de zile aplicând TVA, cu excep\ia cazurilor prev[zute calendaristice de la predarea obiectului în leasing de c[tre Utilizator, Dealerul la care a 10.5 Având în vedere natura Contractului, respectiv fost depozitat Obiectul în leasing, va efectua aceea de leasing financiar, Utilizatorul nu este verificarea tehnic[ a Obiectului în leasing §i va îndrept[\it la înapoierea Ratelor de leasing deja achitate §i nici a Avansului pl[tit în condi\iile Ambele p[r\i vor avea dreptul s[ fac[ obiec- art. 4 din prezentul Contract, în cazul încet[rii \ii în termen de 5 zile lucr[toare de la primirea Contractului de leasing, în condi\iile art.8.3-8.5 rezultatelor verific[rii tehnice, altfel rezultatele precum §i la expirarea duratei acestuia, sau Articolul
dac[ Utilizatorul refuz[ dobândirea dreptului 10.2 Utilizatorul/Copl[titorul are obliga\ia de a achita de proprietate asupra Obiectului în leasing, la Locatorului, în termen de 5 zile lucr[toare de la facturare, contravaloarea Cheltuielilor de 10.6 În cazul neîndeplinirii de c[tre Utilizator a obliga- Repunere în Func\iune determinate conform \iilor aferente prezentului Contract, Locatorul Procesului verbal de restituire, verific[rii tehnice va putea s[ aleag[ între a ini\ia procedura de §i devizului de repara\ii. Locatorul va factura executare prev[zut[ de Codul de procedur[ aplicând TVA, cu excep\ia cazurilor prev[zute civil[ sau de a ini\ia procedura de executare conform dispozi\iilor C[r\ii a-V-a, Titlul XI, 10.3 La încetarea rela\iei contractuale conform art. Capitolului IV din Legea 287/2009 privind Codul 10.1 de mai sus, inclusiv dar f[r[ a se limita Civil (Noul Cod Civil)dispozi\ii aplicabile în mod la cazul în care Utilizatorul refuz[ dobândirea corespunz[tor în ceea ce prive§te ordinea de dreptului de proprietate §i f[r[ a aduce atingere prioritate, publicitatea §i executarea prezentului prevederilor art. 10.2, Utilizatorul se oblig[ Contract de leasing care constituie, potrivit legii, s[ pl[teasc[ Locatorului, în cazul dep[§irii kilometrajului de 25.000 km pe an, o sum[ per Prezentul articol se va aplica atât în ceea ce km suplimentar, conform celei men\ionate în prive§te executarea obliga\iilor Utilizatorului în derularea normal[ a prezentului Contract În cazul defect[rii contorului de kilometri, cât §i în ceea ce prive§te executarea obliga- Utilizatorul este obligat s[ anun\e în scris \iilor Utilizatorului care se nasc în leg[tur[ cu Locatorul, în termen de maxim 48 de ore. Repa- încetarea contractului în condi\iile art. 8.3-8.5 ra\iile trebuie men\ionate în mod explicit în precum §i la expirarea duratei acestuia, dac[ Caietul de service. Orice modificare neautorizat[ Utilizatorul refuz[ dobândirea dreptului de adus[ contorului de kilometri îi d[ dreptul proprietate asupra Obiectului în leasing sau nu Locatorului s[ calculeze kilometrajul pe baza opteaz[ pentru prelungirea Contractului.
mediei zilnice de kilometri parcur§i între ultimele Astfel, în cazul în care, potrivit prezentului Contract §i/sau legii (inclusiv în cazul încet[rii Contravaloarea km suplimentari va fi facturat[ Contractului în condi\iile art. 8.3-8.5 precum §i Porsche Leasing
la expirarea duratei acestuia, dac[ Utilizatorul leasing §i, dac[ nu îndepline§te aceast[ obliga- refuz[ dobândirea dreptului de proprietate \ie, Locatorul poate prelua Obiectul în leasing asupra Obiectului în leasing sau nu opteaz[ §i toate documentele aferente acestuia prin pentru prelungirea Contractului), Utilizatorul Articolul
este obligat s[ restituie Locatorului Obiectul în Articolul 11. ASIGURAREA OBIECTULUI ÎN LEASING
Brokerul va încheia asigurarea obligatorie de asigurare (exemplu nelimitativ - prin cre§terea r[spundere civil[ auto (RCA) pentru Obiectul în Primei de asigurare CASCO prin introducerea leasing §i o va reînnoi la expirarea acesteia, astfel unei fran§ize de c[tre Asigurator sau modificarea încât asigurarea obligatorie de r[spundere civil[ fran§izei existente) Locatorul, ca bun proprietar, auto pentru Obiectul în leasing s[ fie în vigoare pân[ are deplin drept de a alege între acceptarea la expirarea Perioadei de leasing. Orice modificare a modific[rilor contractului de asigurare încheiat costurilor asigur[rii obligatorii de r[spundere civil[ cu Asiguratorul, men\inerea contractului de auto intervenit[ pe durata Perioadei de leasing va asigurare încheiat cu Asiguratorul sau încetarea fi suportat[ integral de c[tre Utilizator, f[r[ dreptul raporturilor contractuale cu Asiguratorul §i de a o contesta. Neprimirea poli\ei de asigurare încheierea unui alt contract de asigurare pentru RCA emis[ de Locator nu îi d[ dreptul Utilizatorului Obiectul în leasing, cu alt Asigurator. s[ î§i încheie o astfel de poli\[ pe cont propriu §i nu 11.2.3 Locatorul va comunica Utilizatorului modific[rile îl absolv[ pe acesta de obliga\ia de plat[ a poli\ei condi\iilor de asigurare ale Asiguratorului, Prima de asigurare CASCO revizuit[ §i/sau introducerea sau modificarea fran§izei, ca efect 11 11.2.1 Utilizatorul este de acord ca Locatorul s[ încheie
al interven\iei situa\iilor prev[zute mai sus o asigurare CASCO cu Asiguratorul men\ionat în la art.11.2.2, iar Condi\iile de asigurare astfel Oferta de leasing (Anexa nr.2), prin intermediul notificate vor constitui Anexa nr.5 la acest Brokerului de Asigurare, pentru Obiectul în Contract. Modific[rile Condi\iilor de asigurare Articolul
leasing, pân[ la expirarea Perioadei de leasing sau Prima de asigurare CASCO revizuit[ sunt opozabile Utilizatorului din momentul notific[rii. În cazul nepl[\ii la termen a primelor de asigurare Totodat[ prin semnarea prezentului Contract, (i) CASCO lunare de c[tre Utilizator, Locatorul are Utilizatorul în\elege c[ modific[rile Condi\iilor dreptul (iar nu obliga\ia de a-l aplica), la libera de asigurare sau ale Primei de asigurare CASCO sa alegere, de a rezilia contractul de asigurare sunt rezultatul voin\ei Asiguratorului §i de aceea CASCO. Utilizatorul se oblig[ s[ suporte de (ii) Utilizatorul î§i exprim[ în avans acordul îndat[ toate daunele cauzate Obiectului în deplin cu modific[rile condi\iilor de asigurare leasing, precum §i orice alte prejudicii cauzate sau cu modific[rile Primei de asigurare CASCO Locatorului, dac[ acestea nu sunt acoperite de §i (iii) declar[ c[ se oblig[ în mod irevocabil s[ poli\a de asigurare tip CASCO.Pe toat[ Perioada le respecte, în condi\iile prezentului Contract. de leasing, Locatorul î§i rezerv[ dreptul de a Prima de asigurare CASCO revizuit[ va fi achitat[ încheia un alt contract de asigurare CASCO de c[tre Utilizator în condi\iile referitoare la cu orice alt asigurator ales de c[tre acesta, iar plat[, prev[zute în prezentul Contract.
Utilizatorul declar[ c[ accept[ plata noilor prime 11.2.4 Utilizatorul/Copl[titorul va suporta orice costuri de asigurare CASCO, a fran§izelor aferente §i se suplimentare rezultate ca urmare a încheierii oblig[ s[ respecte noile condi\ii de asigurare unui nou contract de asigurare de c[tre Locator cu Asiguratorul sau a modific[rii de c[tre acesta 11.2.2 Primele de asigurare men\ionate în Anexa nr.2 din urm[ a contractului de asigurare ini\ial sunt valabile la data semn[rii Contractului, cu posibilitatea modific[rii acestora dup[ Asigurarea acoper[ riscul daunelor produse de cum urmeaz[: dac[ pe parcursul execut[rii accidente, furt etc., în conformitate cu Condi\iile Contractului (i) i se solicit[ Locatorului de c[tre de asigurare CASCO, Anexa nr.5 la prezentul Asigurator consim\[mântul la modificarea contractului de asigurare; sau (ii) se modific[ 11.2.5 Brokerul va factura costul Primelor de asigurare unilateral de c[tre Asigurator condi\iile de CASCO odat[ cu facturarea Ratelor de leasing, Porsche Leasing
cu prezentul Contract, Locatorul, în calitate de 11.3 Prin semnarea prezentului Contract, Utilizatorul proprietar al epavei, poate dispune valorificarea declar[ c[ a luat cuno§tin\[ §i accept[ Condi\iile acesteia în scopul recuper[rii întregului Volum finan\at §i pentru acoperirea debitelor din sau în 11.4 Utilizatorul va anun\a Locatorul §i Asiguratorul în scris, în termen de 48 de ore de la producerea 11.5.2 În cazul daunelor totale, costurile aferente oric[rui prejudiciu cu privire la Obiectul în transportului autovehiculului avariat de la locul leasing. Toate repara\iile, indiferent de tipul §i accidentului §i cele aferente întocmirii devizului scopul lor, vor fi efectuate într-un atelier autorizat de repara\ii de c[tre service, nu sunt incluse de c[tre produc[torul Obiectului în leasing sau în desp[gubirea pl[tit[ de Asigurator §i vor fi importatorul Porsche România sau de c[tre produc[torii/importatorii altor m[rci, în func\ie 11.5.3 Locatorul §i Brokerul au dreptul la încasarea de provenien\a Obiectului în leasing. Utilizatorul tuturor Ratelor de leasing §i Primelor de nu va avea dreptul s[ realizeze singur repara- asigurare CASCO scadente la data producerii \iile, s[ le efectueze în ateliere neautorizate de evenimentului asigurat (furt, daun[ total[ etc.), c[tre produc[tor/importator sau s[ fac[ declara- inclusiv capitalul aferent Ratelor de leasing \ii în privin\a desp[gubirilor pentru prejudiciile r[mase de achitat pân[ la expirarea Perioadei aduse Obiectului în leasing. Dreptul de a face de leasing, Valoarea rezidual[ §i Primele de declara\ii în privin\a desp[gubirilor pentru asigurare de r[spundere civil[ auto (RCA) prejudiciile aduse Obiectului în leasing este pentru poli\ele de asigurare care au intrat în vigoare înainte de producerea evenimentului 11.5.1 În cazul furtului sau al daunei totale, Locatorul 11.5.4 De asemenea, Locatorul §i Brokerul au dreptul 11
s[ re\in[ din desp[gubirea pl[tit[ de Asigurator reprezentând suma asigurat[ a Obiectului în §i contravaloarea tuturor Ratelor de leasing §i leasing, conform grilei de uzur[ a Asiguratorului, Primelor de asigurare CASCO §i RCA, aferente altor Contracte de leasing încheiate cu Locatorul, Articolul
a) un procent neacoperit specificat în Oferta de scadente la plat[ §i neîncasate. Alocarea leasing (Anexa nr. 2) sau în poli\a de asigurare sumelor pe facturile restante se va efectua în ordinea vechimii datoriilor Utilizatorului c[tre b) primele de asigurare restante pân[ la sfâr§itul Locator/Broker §i cu respectarea prevederilor 11.5.5 În m[sura în care valoarea desp[gubirii pl[tit[ Din desp[gubirea primit[ de c[tre Locator de de c[tre Asigurator dep[§e§te sumele datorate la Asigurator, cel dintâi va proceda la re\inerea de Utilizator Locatorului, diferen\a va fi pl[tit[ Utilizatorului/Copl[titorului. În cazul în care a) capitalul aferent Ratelor de leasing r[mase valoarea desp[gubirii pl[tit[ de Asigurator de facturat §i/sau achitat pân[ la sfâr§itul este inferioar[ sumelor datorate Locatorului de c[tre Utilizator, acesta din urm[ va suporta diferen\a §i o va achita în cel mult 5 (cinci) zile c) TVA aferent[ (i) pre\ului de vânzare al epavei de la primirea notific[rii scrise a Locatorului de c[tre Locator (în cazul daunelor totale), sau (ii) capitalului aferent Ratelor de leasing 11.5.6 Orice modificare a sumelor ce se vor achita/ r[mase de facturat pân[ la sfâr§itul Perioadei datora în cazul furtului sau daunei totale a Obiectului în leasing va fi realizat[ cu Modul de re\inere §i cotele de TVA vor fi respectarea Condi\iilor de asigurare, Anexa nr. calculate conform prevederilor legale în vigoare 5 a prezentului Contract, aplicabile la momentul În cazul în care desp[gubirea încasat[ de c[tre Locator de la Asigurator nu este suficient[ pentru 11.6.1 Utilizatorul va suporta orice costuri pentru acoperirea sumelor descrise mai sus, precum §i acoperirea oric[ror prejudicii aduse Locatorului a oric[ror alte debite izvorând din/sau în leg[tur[ sau oric[ror ter\e persoane care nu sunt Porsche Leasing
acoperite de c[tre asigurarea de r[spundere În cazul în care Obiectul în leasing finan\at civil[ auto sau de asigurarea CASCO a Obiectului nu este nou ci este unul rulat (second hand) Utilizatorul are obliga\ia efectu[rii Inspec\iei Utilizatorul va desp[gubi Locatorul pentru de risc la Asiguratorul ales. Pân[ la efectuarea toate prejudiciile cauzate Obiectului în leasing, inspec\iei de risc Asiguratorul va aplica în m[sura în care acestea nu sunt acoperite de c[tre Asigurator, din orice motive. Dac[ din eveniment daun[ par\ial[/furt par\ial §i 20% din cauza nerespect[rii de c[tre Utilizator a condi\i- suma asigurat[ pentru eveniment daun[ total[/ ilor de asigurare ale Asiguratorului, Locatorul furt total. Fran§iz[ la evenimentul de furt total se nu mai poate fi desp[gubit pentru valoarea va men\ine pân[ la înmatricularea definitiv[ (cu Obiectului în leasing / sau este desp[gubit num[r de înmatriculare cu cifre §i litere „negre”) Articolul
par\ial de c[tre Asigurator, Utilizatorul va pl[ti a Obiectului în leasing (exemplu nelimitativ: Locatorului orice sum[, astfel încât acesta din urm[ s[ fie desp[gubit pentru diferen\e, pân[ 11.8 Utilizatorul ia la cuno§tin\[ c[ Asiguratorul nu va la valoarea asigurat[ sau pân[ la valoarea pl[ti desp[gubirea datorat[ în cazul în care, în Valorii Finan\ate, oricare dintre acestea este mai urma unui furt total, la dosarul de daun[ deschis mare. Prezentul articol se aplic[ inclusiv în cazul de Asigurator, Utilizatorul nu depune originalul avarierii, distrugerii, dispari\iei §i/sau furtului certificatului de înmatriculare („talonul ma§inii” bunului când Asiguratorul nu acord[, din orice în original), precum §i toate rândurile de chei §i 11.6.3 Din valoarea facturii de service, Utilizatorul 11.9 În orice situa\ie de încetare înainte de termen suport[ o fran§iz[ specificat[ în Oferta de a Contractului de leasing, Utilizatorul va fi leasing (Anexa nr.2) §i/sau în poli\a de asigurare obligat la plata Primelor de asigurare r[mase CASCO. Utilizatorul va suporta fran§iz[ §i în cazul de achitat pân[ la finalul anului de asigurare în care aceasta a fost introdus[ de Asigurator în curs, dac[ în anul de contract în care are loc pe parcursul execut[rii prezentului Contract §i a încetarea raporturilor contractuale Utilizatorul a contractului de asigurare a Obiectului în leasing, înregistrat daune acoperite de poli\a CASCO. Articolul 12. GARAN|IE
Dac[ Locatorul consider[ necesar, acesta poate §i/sau a unor contracte de garan\ie separate. solicita Utilizatorului constituirea unor garan\ii în În cazul în care garan\iile au fost solicitate de condi\iile §i form[ acceptabile pentru Locator, prin c[tre Locator, constituirea acestora este condi\ie Articolul
încheierea unui Act Adi\ional la prezentul Contract prealabil[ intr[rii în vigoare a Contractului.
Articolul 13. GARAN|IE DE CALITATE
Locatorul transfer[ Utilizatorului, pe durata Utilizatorul are ac\iune direct[ împotriva Contractului, toate drepturile de garan\ie privind Dealerului/Vânz[torului în cazul reclama\iilor Obiectul în leasing, inclusiv ac\iunile în justi\ie privind livrarea, calitatea, asisten\a tehnic[, service-ul necesar în perioada de garan\ie 13.2 În cazul în care Obiectul în leasing care face §i postgaran\ie. Utilizatorul se poate adresa obiectul finan\[rii nu este furnizat sau nu este Locatorului numai în cazul în care: (i) nu a reu§it conform cu Contractul de vânzare-cump[rare, s[ ob\in[ de la Dealer satisfacerea preten- Articolul
Utilizatorului se va adresa Dealerului în vederea \iilor la care are dreptul conform legisla\iei sau satisfacerii preten\iilor la care are dreptul în contractului de livrare încheiat între Utilizator conformitate cu legisla\ia sau cu Contractul de §i Dealer (ii) face dovada demersurilor f[cute livrare încheiat între Utilizator §i Dealer.
împotriva Dealerului §i a r[spunsului primit.
14 Articolul 14. LIMITAREA R{SPUNDERII CONTRACTUALE A LOCATORULUI
În orice caz, r[spunderea contractual[ a încasate potrivit prezentului Contract.
Articolul
Locatorului este limitat[ la valoarea dobânzii Porsche Leasing
Articolul 15. LEGEA APLICABIL{. SOLU|IONAREA RECLAMA|IILOR/LITIGIILOR
15.1 Contractul este supus legii române.
reclama\ia depus[ de c[tre Utilizator/Copl[titor 15.2 F[r[ a aduce atingere drepturilor Locatorului într-un termen de 30 de zile de la data înregistr[rii conform prevederilor art. 8.3-8.5, P[r\ile vor acesteia. În cazul în care p[r\ile nu ajung la un încerca s[ rezolve neîn\elegerile legate de acord, acestea convin ca neîn\elegerile sau prezentul Contract pe cale amiabil[. În acest litigiile s[ fie deduse spre judecat[ Instan\elor sens, Utilizatorul/Copl[titorul va depune la Judec[tore§ti competente din Bucure§ti.
registratura Locatorului sau va transmite prin 15.3 Prezentul Contract nu va putea fi interpretat sau Articolul
po§t[ cu confirmare de predare-primire cererea/ reclama\ia. În acest caz, Locatorul va r[spunde la Articolul 16. CAZUL FORTUIT. FOR|A MAJOR{
Cazurile de for\[ major[ vor fi notificate în scris de r[spundere în cazul în care nu notific[ interven\ia celeilalte p[r\i în termen de 5 (cinci) zile de la evenimentului de for\[ major[ în termenul precizat producerea acestora §i vor fi confirmate de c[tre anterior, ori dac[ acest eveniment de for\[ major[ nu este confirmat de c[tre autorit[\ile competente. Articolul
Partea care invoc[ for\a major[ nu va fi exonerat[ Cazul fortuit nu este exonerator de r[spundere.
Articolul 17. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI
17.1 În cazul în care una sau mai multe dispozi- 17.2 P[r\ile declar[ c[ prezentul Contract, incluzând \ii ale prezentului Contract sunt nule sau devin anexele la acesta, reprezint[ întreaga lor în\ele- inaplicabile din orice motive, celelalte dispozi\ii gere cu privire la obiectul s[u precum §i c[ 17
ale Contractului vor r[mâne neafectate, urmând orice alte în\elegeri §i/sau practici §i/sau uzan\e ca p[r\ile s[ depun[ toate diligen\ele pentru a le anterioare (stabilite între p[r\i sau pe pia\a înlocui potrivit scopurilor economice, legale §i leasingului în general), exprese, scrise sau verbale, implicite sau tacite r[mân, în ceea ce Articolul
prive§te prezentul Contract, f[r[ efect de la data
semn[rii sale.
Articolul 18. CONFIDEN|IALITATE. PRELUCRAREA DATELOR
18.1 Locatorul se oblig[ s[ p[streze confiden\ialitatea Locatorul are dreptul s[ cear[ pe parcursul datelor, documentelor §i a oric[ror informa\ii derul[rii prezentului Contract informa\ii legate de încheierea §i executarea prezentului actualizate despre Utilizator/Copl[titor §i situa- 18.2 Locatorul nu va divulga informa\iile confiden- 18.6 Prin semnarea prezentului Contract, Utilizatorul/ \iale prev[zute mai sus unei ter\e p[r\i (alta decât Copl[titorul §i/sau reprezentantul s[u confirm[ proprii angaja\i ale c[ror responsabilit[\i impun urm[toarele: (i) consimte la prelucrarea datelor cunoa§terea respectivelor informa\ii), f[r[ a ob\ sale cu caracter personal furnizate Locatorului în ine în prealabil consim\[mântul scris expres al scopul încheierii, execut[rii §i încet[rii prezentului Contract, cât §i în scop de marketing direct; (ii) 18.3 Niciuna dintre P[r\i nu va putea folosi informa- consimte la transferul datelor cu caracter personal \iile confiden\iale pentru desf[§urarea altor furnizate Locatorului c[tre Afilia\i, societ[\ Articolul
activit[\i decât cele pe care le implic[ încheierea, ile din Grupul Porsche din România §i Austria executarea prezentul Contract §i marketing direct.
în scopul administr[rii §i derul[rii prezentului 18.4 Fiecare Parte va putea îns[ s[ divulge informa- Contract, (iii) a luat la cuno§tin\[ faptul c[ datele \iile confiden\iale dac[ acest lucru este prev[zut cu caracter personal furnizate pot fi transmise de lege sau la cererea legal[ a unui tribunal sau c[tre destinatari precum: poli\ie - Brig[zile de alt[ autoritate competent[, cu condi\ia ca aceast[ Poli\ie Rutier[, societ[\i de arhivare - stocare solicitare s[ fie adus[ la cuno§tin\[ celeilalte P[r\i documente fizice, societ[\i de asigurare pentru în prealabil, în cel mai scurt timp posibil.
întocmirea poli\elor de asigurare, societ[\i de Porsche Leasing
prelucrare electronic[ de date pentru trimitere de conformitate cu dispozi\iile Legii nr.677/2001.
în§tiin\[ri de plat[ în format electronic, cabinete Locatorul are dreptul de a transmite §i/sau stoca de avocatur[ §i firme de curierat, unor ter\i în datele oriunde în lume, inclusiv în state dinafara scopul atragerii de refinan\[ri §i efectu[rii de Spa\iului Economic European, în sistemele pl[\i §i (iv) a luat la cuno§tin\[ despre prevederile operate de Locator sau de alte persoane în Legii nr.677/2001 pentru protec\ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Locatorul este operator de date cu caracter Articolul
§i libera circula\ie a acestor date privind dreptul personal, în sensul Legii nr.677/2001, pentru de acces, dreptul de interven\ie, dreptul de opozi- prelucrarea notificat[ înregistrat[ la Autoritatea \ie precum §i c[ acestea pot fi exercitate printr-o Na\ional[ de Supraveghere a Prelucr[rii Datelor cerere scris[ adresat[ Locatorului, întocmit[ în Articolul 19. DECLARA|II ±I GARAN|II DIN PARTEA UTILIZATORULUI
19.1 Utilizatorul declar[ §i garanteaz[ faptul c[ prin irevocabil §i necondi\ionat ca la prima §i simpla încheierea prezentului Contract nu încalc[ nicio solicitare scris[ din partea Locatorului (scrisoare prevedere legal[ sau contractual[ §i c[ are recomandat[ cu confirmare de primire, fax), s[ capacitatea de a încheia prezentul Contract.
pl[teasc[ toate sumele datorate de c[tre Utilizator 19.2 Utilizatorul/Copl[titorul declar[ §i garanteaz[ c[ din sau în leg[tur[ cu Contractul de leasing §i/ a furnizat Locatorului toate informa\iile necesare sau cu alte raporturi juridice aflate în leg[tur[ cu pentru încheierea prezentului Contract §i c[ Contractul de Leasing §i nepl[tite la scaden\[, în termen de cinci zile lucr[toare de la primirea Utilizatorul/Copl[titorul declar[ §i garanteaz[ solicit[rii scrise din partea Locatorului. Data recep\ faptul c[ va informa, în scris, Locatorul despre iei solicit[rii de plat[, înscris[ în confirmarea de urm[toarele situa\ii, în maximum 10 zile lucr[toare primire sau data confirm[rii transmisiunii fax, în de la producerea lor, §i anume: modificarea orice form[ material[, de c[tre aparatul de fax al numelui, a adresei §i a datelor de identificare §i Locatorului, este considerat[ data primirii de c[tre de contact ale Utilizatorului/Copl[titorului. În cazul în care Utilizatorul nu informeaz[ despre apari\ 19.7 Având în vedere prevederile Legii nr.193/2000, ia situa\iilor sus-men\ionate, atunci Locatorul privind clauzele abuzive din contractele încheiate Articolul
nu are nicio responsabilitate privind eventualele între comercian\i §i consumatori, Utilizatorul/ consecin\e (exemplu nelimitativ: emiterea Copl[titorul declar[ c[ toate clauzele prezentului facturilor pe numele anterior; transmiterea/ Contract au f[cut obiectul negocierii directe, primirea facturilor la adresa anterioar[; emiterea, fiind în\elese c[ atare §i acceptate, semnarea transmiterea/primirea poli\elor RCA etc.).
prezentului Contract fiind rezultatul acestei Neîndeplinirea sau înc[lcarea dispozi\iilor negocieri. În acest sens, Utilizatorul declar[ paragrafelor 19.1-19.2 dau dreptul Locatorului de c[ accept[ expres clauzele privind interdic- a rezilia în mod unilateral Contractul, f[r[ punere \iile asupra bunului astfel cum sunt prev[zute în întârziere §i f[r[ îndeplinirea altor formalit[\i, în cuprinsul art. 2.2. al.3, rezilierea §i denun- paragraful 8.4 din prezentul Contract urmând a fi \area unilateral[ a contractului, astfel cum sunt redactate în cuprinsul art. 8.3, 8.4 §i 8.5, cele 19.5 Utilizatorul §i Copl[titorul se angajeaz[ în mod privind Garan\ia de calitate potrivit art. 13, solidar §i irevocabil s[ pl[teasc[ la cererea cele privind limitarea r[spunderii Locatorului, Locatorului orice pl[\i în cadrul sau în leg[tur[ cu astfel cum rezult[ din cuprinsul art. 3.5, 13.1 prezentul Contract de leasing, conform indica\iilor §i 14, cele privind competen\a teritorial[ în caz de litigii din cuprinsul art. 15.2, respectiv cele 19.6 Prin prezenta, Copl[titorul declar[ c[ se oblig[ fa\[ privind tranferul contractului c[tre ter\i inclus în de Locator în solidar cu Utilizatorul, §i se angajeaz[ 20 Articolul 20. TRANSFERUL CONTRACTULUI C{TRE TER|I
20.1 Utilizatorul nu va putea transfera c[tre ter\e f[r[ acordul prealabil scris al Locatorului.
p[r\i prezentul Contract §i/sau drepturile §i/sau 20.2 Locatorul va putea transfera, la libera sa alegere, Articolul
obliga\iile sale aferente prezentului Contract, drepturile sale rezultând din prezentul Contract Porsche Leasing
c[tre Afilia\i, societ[\ile din grupul PORSCHE. De leasing cu obliga\ia acesteia din urm[ de a fi legat asemenea, Locatorul va putea potrivit dispozi- de acelea§i obliga\ii contractuale ca §i Locatorul, \iilor art. 17 din Ordonan\a 51/1997 s[ înstr[ineze potrivit prezentului Contract. Notificarea cesiunii bunul, Obiect al Contractului, altei societ[\i de Articolul 21. DIVERSE. FORMA SCRIS{. LIMBA. NUM{RUL DE EXEMPLARE
21.1 Pentru evitarea oric[rei neîn\elegeri, Locatorul 21.3 Orice modificare sau completare la prezentul este potrivit dispozi\iilor Regulamentului nr. 2
Contract se va face de c[tre P[r\i, de comun din 20.01.2012 privind organizarea §i func\iona-
acord, în scris prin Act Adi\ional.
rea la Banca Na\ional[ a României a Centralei Prezentul Contract a fost încheiat ast[zi Riscului de Credit, persoana declarant[, în con- ______________________, la sediul Locatorului, di\iile stabilite de lege, la Centrala Riscurilor în limba român[, în 2 exemplare originale, c]te Bancare. În consecin\[, în situa\ia în care unul pentru fiecare parte §i are 23 pagini §i 6 Articolul
Utilizatorul întârzie cu achitarea ratelor §i/sau a Anexe care sunt parte integrant[ a prezentului celorlalte obliga\ii de plat[ prev[zute în Contract mai mult de 1 zile de la scaden\[, Locatorul va Anexa nr. 1 – Descrierea Obiectului în leasing; raporta întârzierea la Centrala Riscurilor Bancare §i la Biroul de credit în termenele §i condi\iile Anexa nr. 3 – Informa\ii standard la nivel euro- prev[zute de reglement[rile legale aplicabile. pean privind creditul pentru consumatori, inclu- În vederea asigur[rii respect[rii dispozi\iilor legale cu privire la prezentul Contract, Anexa nr. 4 – Proces verbal de predare-primire Împrumutatul se poate adresa c[tre Autoritatea Na\ional[ pentru Protec\ia Consumatorilor cu Anexa nr. 5 – Condi\ii de asigurare CASCO; sediul în Bulevardul Aviatorilor, nr.72, Sector 1, Anexa nr. 6 – Contractul de vânzare-cump[rare Utilizatorul declar[ în mod expres c[ a citit §i a în\eles toate prevederile prezentului Contract, inclusiv Anexele ata§ate la acesta, cât §i clauzele privind interdic\iile asupra bunului astfel cum sunt prev[zute în cuprinsul art. 2.2. al.3, rezilierea §i denun\area unilateral[ a Contractului, astfel cum sunt redactate în cuprinsul art. 8.3, 8.4 §i 8.5, cele privind garan\ia de calitate potrivit art. 13, cele privind limitarea r[spunderii Locatorului, astfel cum rezult[ din cuprinsul art. 3.5, 13.1 §i 14, cele privind competen\a teritorial[ în caz de litigii din cuprinsul art. 15.2, respectiv cele privind transferul Contractului c[tre ter\i inclus în cuprinsul art. 20.1, pe care le accept[ expres, în totalitate, f[r[ rezerve.
__________________________________________________ CALITATEA ______________________________________ NUME, PRENUME ________________________________ SEMN{TURA ____________________________________ NUME, PRENUME ________________________________ SEMN{TURA ____________________________________ NUME, PRENUME ________________________________ SEMN{TURA ____________________________________ NUME, PRENUME ________________________________

Source: http://www.porschebank.ro/files/ro/element/file_download/382.pdf

rohan.sdsu.edu

PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF HYDROXYUREA IN INDIVIDUAL SICKLE CELL ANEMIA PATIENTS Homayoun Valafar, Faramarz Valafar, Alan Darvill and Peter Albersheim, Complex Carbohydrate Research Center and the Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Georgia, 220 Riverbend Road, Athens, GA 30602 Abdullah Kutlar, Kristy F. Woods, and John Hardin, Department of Medicin

Apologia_socrates

LIBRO dot. com APOLOGIA DE SÓCRATES No sé, atenienses, la sensación que habéis experi-mentado por las palabras de mis acusadores. Cierta-mente, bajo su efecto, incluso yo mismo he estado a punto de no reconocerme; tan persuasivamente habla-ban. Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza, aque

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles