01. artlista

F L O R A N I Ö R K E L L J U N G A
— • —
Floran i Örkelljunga
Floran i Perstorp
Syftet med artlistan är i huvudsak två. För det första är det en sammanställning av alla växtfynd som gjorts inom Örkelljunga kommun, totalt 1276 (+6) taxa. För det andra ska den stimulera till att rap-portera nya fynd. Artlistan omfattar alla kända fynd av kärlväxter, såväl publicerade som opublice-rade, i hela Örkelljunga kommun. På grund av de gränsjusteringar som skett tar artlistan även upp fynd som rapporterats från till exempel den del av Röke socken som numera tillhör Örkelljunga kommun. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig utan kommer fortlöpande att kompletteras. Örkelljunga tillhör inte Skånes botaniskt rikaste områden. Till största delen utgörs underlaget av urberg täckt av näringsfattig morän. Stora områden utgörs av fattigmossar. Undantag utgör ett om-råde nordost om Hjälmsjön som består av marina avlagringar från Trias-Jura. Sediment som har sitt ursprung här finns troligen även längre ner längs Pinnån. Andra undantag är de diabasgångar som genombryter berggrunden i nordväst-sydostlig riktning. Tydligast kan man se diabasgångarna vid Ingeborrarp. Floran i de här områdena är också speciellt rik. Det finns faktiskt en hel del både tryckt och otryckt material om floran i Örkelljunga. Redan Carl von Linné gjorde några anteckningar vid sitt besök på Lärkesholm 1749. Ett par avhandlingar om mossor och sjösänkningar finns också. Några botanisters besök har också satt sina spår. Sålunda hade den legendariske Erik Almquist för vana att notera de växter han såg på stationerna han passe-rade under sina resor. Th. Lange, telegrafkommissarie och känd botanist från Helsingborg, gjorde på 1940-talet många exkursioner i Åsljungatrakten. Hans herbarium innehåller många fynd från kommunen. Ett antal privata herbarier har gåtts igenom. Bo Hellströms är det klart största med över 1300 ark, varav 515 från kommunen. Under främst 1950-talet pågick sockeninventeringar för Skånes Flora under ledning av professor Henning Weimarck. Inventeringen av Rya socken finns publicerad av Harry Andersson. Örkell-junga inventerades till en början av sedermera professorn i botanik Hans Runemark men för större delen av arbetet svarade senare Elis Pålsson. Fagerhult inventerades i projektets slutskede av pro-fessor Weimarck själv. Dessa båda inventeringar har inte publicerats men materialet finns i Skånes Floras register på Lunds Botaniska Museum. Sedan 1981 har hela kommunen inventerats inom pro-jektet Floran i Örkelljunga, i huvudsak av Leif Sigbo och Janne Johansson. En ny inventering av floran i Skåne (1990-2007) har bedrivits av Lunds Botaniska förening som resulterat i två band av Floran i Skåne (2003 och 2007). Växtnamnen följer Förteckning över svenska kärlväxter (Thomas Karlsson: SBT 1997:5 och http://linnaeus.nrm.se/flora/chk/chk3.htm). För några arter har även lokala namn angetts. Teckenförklaring:
X = Funnen inom projektet Floran i Örkelljunga 1981 eller senare (1117 taxa).
O = Uppgiven tidigare eller i andra källor (154 taxa).
* = Subfossilt fynd (1 taxon).
? = Osäker eller felaktig uppgift (6 taxa).
alba, silvergran
moschatellina, desmeknopp
amabilis, purpurgran †
Aegopodium
balsamea, balsamgran
podagraria, kirskål
cephalonica, grekgran
Aesculus
cilicica, turkgran †
hippocastanum, hästkastanj
concolor, coloradogran
firma, momigran †
cynapium
fraseri, Frasers ädelgran †
var. cynapium, smal vildpersilja
grandis, kustgran
var. domestica, trädgårdsvildpersilja X
holophylla, ussurigran
var. gigantea, stor vildpersilja
homolepis, nikkogran
Agrimonia
koreana, koreagran
eupatoria, småborre
lasiocarpa, berggran
Agrostemma
arizonica, korkgran †
githago, klätt
lowiana, oregongran
Agrostis
magnifica, praktgran †
canina, brunven
nephrolepis, amurgran †
capillaris, rödven
nordmanniana
gigantea, storven
nordmanniana, vanlig nordmannsgran
stolonifera, krypven
vinealis, bergven
equi-trojani, bornmüllergran
numidicia, algergran †
caryophyllea, vittåtel
× pinsapo
praecox, vårtåtel
pinsapo, spanskgran
procera, kaskadgran
pyramidalis, blåsuga
sachalinensis, sachalingran †
reptans, revsuga
var. mayriana, ezogran †
Alchemilla
sibirica, pichtagran
acutiloba, stjärndaggkåpa
veitchii, fujigran
alpina, fjällkåpa
conjuncta, alpkåpa
campestre, naverlönn
filicaulis
capillipes, japansk strimlönn †
var. filicaulis, späddaggkåpa
japonicum, solfjäderslönn †
var. vestita, vindaggkåpa
platanoides, lönn
glabra, glatt daggkåpa
pseudoplatanus, tysklönn
glaucescens, sammetsdaggkåpa
saccharum, sockerlönn †
micans, glansdaggkåpa
saccharinum, silverlönn
mollis, jättedaggkåpa
tataricum
monticola, betesdaggkåpa
ginnala, ginnalalönn
subcrenata, ängsdaggkåpa
tataricum, rysk lönn
Achillea
plantago-aquatica, svalting
millefolium, röllika
Alliaria
ptarmica, nysört
petiolata, löktrav
Aconitum
×stoerkianum, trädgårdsstormhatt
cepa, lök
oleraceum, backlök
calamus, kalmus
schoenoprasum, gräslök
scorodoprasum, skogslök
Anthyllis
ursinum, ramslök
vulneraria, getväppling
Antirrhinum
glutinosa, klibbal
majus, lejongap
incana, gråal
’Laciniata’, flikbladig gråal
spica-venti, kösa
Alopecurus
geniculatus
arvensis, storjungfrukam
geniculatus, vanlig kärrkavle
australis, småjungfrukam
pratensis, ängskavle
inundatum, krypfloka
alyssoides, grådådra
Aquilegia
Amaranthus
vulgaris, akleja
hybridus, grön amarant
Arabidopsis
hypochondriacus, toppamarant
suecica, grustrav
retroflexus, svinamarant
thaliana, backtrav
Ambrosia
artemisiifolia, malörtsambrosia
glabra, rockentrav
Amelanchier
Arctium1
confusa, svensk häggmispel
lappa, stor kardborre
spicata, häggmispel
minus, liten kardborre
Anagallis
tomentosum, ullkardborre
arvensis, rödmire
Arctostaphylos
Anaphalis
uva-ursi, mjölon
margaritacea, pärleternell
Arenaria
serpyllifolia
arvensis, fårtunga
serpyllifolia, vanlig sandnarv
officinalis, oxtunga
Argentina
Andromeda
anserina, gåsört
polifolia, rosling
maritima
hupehensis, höstanemon
elongata, backtrift
nemorosa, vitsippa
maritima, strandtrift
ranunculoides, gulsippa
Armoracia
rusticana, pepparrot
graveolens, dill
Angelica
montana, slåttergubbe
sylvestris, strätta
Anisantha
melanocarpa, svartaronia
sterilis, sandlosta
Arrhenatherum
Antennaria
elatius, knylhavre
dioica, kattfot
Artemisia
Anthemis
absinthium, malört
arvensis, åkerkulla
campestris, fältmalört
tinctoria, färgkulla
vulgaris
Anthoxanthum
var. vulgaris, vanlig gråbo
odoratum, sydvårbrodd
Anthriscus
sylvestris, hundkäx
utilis, himalayabjörk †
dioicus, plymspirea
Asplenium
cernua, nickskära
septentrionale, gaffelbräken
tripartita, brunskära
trichomanes
Bistorta
trichomanes, vanlig svartbräken
affinis, bergormrot
officinalis, stor ormrot
novi-belgii, höstaster
vivipara, ormrot
×salignus, videaster
Blechnum
Astragalus
spicant, kambräken
glycyphyllos, sötvedel
Athyrium
officinalis, gurkört
filix-femina, majbräken
Botrychium
lunaria, låsbräken
armeria, rosenglim
Brassica
Atriplex
hortensis, trädgårdsmålla
napus, raps
patula, vägmålla
rapifera, kålrot
prostrata, spjutmålla
oleracea, kål
bella-donna, belladonna
campestris, åkerkål
oleifera, rybs
fatua, flyghavre
media, darrgräs
var. sativa, havre
Bromopsis
strigosa, purrhavre
erecta, raklosta
Avenella
inermis, foderlosta
flexuosa
flexuosa, vanlig kruståtel
arvensis, renlosta
hordeaceus
pratense, ängshavre
hordeaceus, vanlig luddlosta
pubescens, luddhavre
Barbarea
alba, hundrova
stricta, strandgyllen
vulgaris
sempervirens, buxbom
arcuata, vanlig sommargyllen
Calamagrostis
arundinacea, piprör
perennis, tusensköna
× canescens
Berberis
canescens, grenrör
thunbergii, häckberberis
epigejos, bergrör
Bergenia
neglecta, madrör
crassifolia, bergenia
purpurea, brunrör
Berteroa
Calendula
incana, sandvita
officinalis, ringblomma
Calibranchoa
pendula, vårtbjörk
pubescens
pubescens, vanlig glasbjörk
palustris, missne
czerepanovii, fjällbjörk
Callitriche
Cardaria
cophocarpa, sommarlånke
hamulata, klolånke
draba, välsk krassing
palustris, smålånke
platycarpa, plattlånke
acanthoides, piggtistel
stagnalis, dikeslånke
crispus, krustistel
vulgaris, ljung
acuta, vasstarr
acutiformis, brunstarr
palustris, kabbleka
arenaria, sandstarr
Calystegia
canescens, gråstarr
pulchra, rosenvinda
× dioica
× echinata
roseata, kustsnårvinda
capillaris, hårstarr
sepium, vit snårvinda
caryophyllea, vårstarr
spectabilis, skär snårvinda
demissa, grönstarr
Campanula
diandra, trindstarr
cervicaria, skogsklocka
digitata, vispstarr
glomerata, toppklocka
dioica, nålstarr
’Superba’, prakttoppklocka
echinata, stjärnstarr
latifolia, hässleklocka
elata, bunkestarr
patula, ängsklocka
× nigra ssp. nigra
persicifolia, stor blåklocka
elongata, rankstarr
rapunculoides, knölklocka
ericetorum, backstarr
rotundifolia
flacca, slankstarr
rotundifolia, liten blåklocka
flava, knagglestarr
trachelium, nässelklocka
hirta, grusstarr
Cannabis
hostiana, ängsstarr
sativa, hampa2
× lepidocarpa ssp. lepidocarpa
Capsella
× viridula
bursa-pastoris, lomme
lasiocarpa, trådstarr
Capsicum
× riparia
annuum, spanskpeppar
lepidocarpa
Caragana
lepidocarpa, näbbstarr
arborescens, häckkaragan
leporina, harstarr
Cardamine
limosa, dystarr
amara, bäckbräsma
magellanica
bulbifera, tandrot
irrigua, sumpstarr
flexuosa, skogsbräsma
montana, lundstarr
hirsuta, bergbräsma
impatiens, lundbräsma
juncella, styltstarr
pratensis
var. nigra, vanlig hundstarr
paludosa, kärrbräsma
var. recta, tuvad hundstarr
pratensis, äkta ängsbräsma
oederi, ärtstarr
Cardaminopsis
pairae, snårstarr
arenosa, sandtrav
pallescens, blekstarr
panicea, hirsstarr
paniculata, vippstarr
pauciflora, taggstarr
Chelidonium
pilulifera, pillerstarr
majus, skelört
pseudocyperus, slokstarr
Chenopodium
pulicaris, loppstarr
album, svinmålla3
remota, skärmstarr
bonus-henricus, lungrot
riparia, jättestarr
glaucum, blåmålla
rostrata, flaskstarr
polyspermum, fiskmålla
spicata, piggstarr
rubrum, rödmålla
vesicaria, blåsstarr
suecicum, svenskmålla
Chrysosplenium
vulgaris
alternifolium, gullpudra
vulgaris, kortbladig spåtistel
Cicerbita
Carpinus
macrophylla
betulus, avenbok
uralensis, parksallat
Carthamus
Cichorium
tinctorius, safflor
var. intybus, cikoria
carvi, kummin
virosa, sprängört
alba, hickory
Castanea
alpina, dvärghäxört
sativa, äkta kastanj
×intermedia, mellanhäxört
Centaurea
lutetiana, stor häxört
cyanus, blåklint
jacea, rödklint
acaule, jordtistel
montana, bergklint
arvense, åkertistel
scabiosa, väddklint
helenioides, borsttistel
Cerastium
oleraceum, kåltistel
arvense, fältarv
palustre, kärrtistel
× tomentosum
vulgare, vägtistel
fontanum
Citrullus
vulgare, hönsarv
lanatus, vattenmelon
glomeratum, knipparv
Claytonia
semidecandrum, vårarv
perfoliata, vinterportlak
tomentosum, silverarv
Colchicum
Cercidiphyllum
autumnale, tidlösa
japonicum, katsura
Chaenomeles
palustre, kråkklöver
japonica, liten rosenkvitten
Chaenorhinum
maculatum, odört
minus, småsporre
Convallaria
Chaerophyllum
majalis, liljekonvalj
temulum, hårkörvel
Convolvulus
Chamaecyparis
arvensis, åkervinda
lawsoniana, ädelcypress
obtusa, japansk cypress †
canadensis, kanadabinka
picifera, ärtcypress
Corallorrhiza
Cynoglossum
trifida, korallrot
officinale, hundtunga
Cynosurus
cristatus, kamäxing
stolonifera, videkornell
Cystopteris
sanguinea, skogskornell
fragilis
suecica, hönsbär
fragilis, vanlig stenbräken
Corydalis
intermedia, smånunneört
×praecox, vårginst
pumila, sloknunneört
scoparius, harris
Dactylis
solida, stor nunneört
glomerata
glomerata, vanlig hundäxing
avellana, hassel
Dactylorhiza
maculata
bipinnatus, rosenskära
maculata, Jungfru Marie nycklar
Cotoneaster
traunsteineri, sumpnycklar
divaricatus, spärroxbär
Danthonia
laetevirens, ljusbladigt oxbär
decumbens, knägräs
lucidus, häckoxbär
multiflorus, flockoxbär
mezereum, tibast
Crassula
Dasiphora
aquatica, fyrling
fruticosa, tok
Crataegus
laevigata, rundhagtorn
stramonium
× monogyna, hybridhagtorn
stramonium
× rhipidophylla var. rhipidophylla X
var. stramonium, vit spikklubba X
monogyna, trubbhagtorn
var. tatula, violspikklubba
× rhipidophylla var. rhipidophylla X
rhipidophylla
var. lindmanii, korallhagtorn
carota, vildmorot
var. rhipidophylla, spetshagtorn X
sativus, morot
Deschampsia
capillaris, grönfibbla
cespitosa
nicaeensis, vallfibbla
cespitosa, vanlig tuvtåtel
paludosa, kärrfibbla
setacea, sjötåtel
tectorum, klofibbla
Descurainia
sophia, stillfrö
vernus, vårkrokus
tommasinianus, vinterkrokus
crenata, strävdeutzia
Dianthus
sativus, gurka
barbatus, borstnejlika
Cucurbita
deltoides, backnejlika
pepo, pumpa
Dicentra
formosa, fänrikshjärta
europaea, nässelsnärja
Digitalis
Cymbalaria
purpurea, fingerborgsblomma
muralis, murreva
Digitaria
ischaemum, fingerhirs
Diphasiastrum
angustifolium, mjölke
complanatum
ciliatum, vit dunört
complanatum, vanlig plattlummer O
collinum, backdunört
Doronicum
hirsutum, rosendunört
columnae, balkangemsrot
montanum, bergdunört
orientale, gemsrot
obscurum, mörk dunört
pardalianches, klostergemsrot
× paluste
palustre, kärrdunört
anglica, storsileshår
roseum, grendunört
× intermedia
Epimedium
× rotundifolia
alpinum, alpsockblomma
intermedia, småsileshår
Epipactis
rotundifolia, rundsileshår
helleborine, skogsknipprot
Dryopteris
Equisetum
carthusiana, skogsbräken
× cristata
arvense, vanlig åkerfräken
cristata, granbräken
fluviatile, sjöfräken4
dilatata, lundbräken
palustre, kärrfräken
× expansa
pratense, ängsfräken
expansa, nordbräken
sylvaticum, skogsfräken
filix-mas, träjon
Eranthis
Echinochloa
hyemalis, vintergäck
crus-galli, hönshirs
Echinops
tetralix, klockljung
exaltatus, grå bolltistel
Erigeron
sphaerocephalus, bolltistel
acer, gråbinka
plantagineum, blå snokört
annuus, blå sommarbinka
vulgare, blåeld
Eriophorum
Eleocharis
angustifolium
acicularis, nålsäv
angustifolium, ängsull
mamillata, veksäv
gracile, kärrull
multicaulis, dysäv
latifolium, gräsull
palustris
vaginatum, tuvull5
palustris
var. palustris, vanlig nordknappsävX
cicutarium, skatnäva
vulgaris, sydknappsäv
Erophila
quinqueflora, tagelsäv
verna, nagelört
Erysimum
canadensis, vattenpest
cheiranthoides
cheiranthoides, vanlig åkerkårel
caninus, lundelm
strictum, bergkårel
Elytrigia
Euonymus
europaeus, benved
repens, vanlig kvickrot
Eupatorium
Empetrum
cannabinum, hampflockel
nigrum, kråkbär
Epilobium
adenocaulon, amerikansk dunört
Euphorbia
Frangula
cyparissias, vårtörel
alnus, brakved
epithymoides, gulltörel
Fraxinus
esula, rävtörel
excelsior, ask
helioscopia, revormstörel
mandchurica, manchurisk ask †
peplus, rävtörel
Fritillaria
Euphrasia
imperialis, kejsarkrona
micrantha, ljungögontröst
meleagris, kungsängslilja
nemorosa, grå ögontröst
×stricta var. brevipila,
officinalis, jordrök
lutea, vårlök
var. brevipila, vanlig ögontröst
Galanthus
Fagopyrum
nivalis, snödroppe
esculentum, bovete
orientalis, fodergetruta
sylvatica, bok6
Galeopsis
f. purpurea, blodbok
bifida, toppdån
Falcaria
ladanum, mjukdån
vulgaris, skärblad
speciosa, hampdån
Fallopia
tetrahit, pipdån7
convolvulus, åkerbinda
Galinsoga
japonica
parviflora, gängel
var. japonica, parkslide
quadriradiata, hårgängel
sachalinensis, jätteslide
Fargesia
album, stormåra
murieliae, bergbambu
× verum, gräddmåra
brevipila, hårdsvingel
var. aparine, vanlig snärjmåra
filiformis, finsvingel
boreale, vitmåra
ovina, fårsvingel
elongata, stor vattenmåra
odoratum, myskmadra
juncea, daggsvingel
palustre, vattenmåra
rubra, vanlig rödsvingel
saxatile, stenmåra
uliginosum, sumpmåra
verum, gulmåra
verna, vanlig svalört
Filipendula
pilosa, hårginst
ulmaria, älggräs
Gentiana
vulgaris, brudbröd
pneumonanthe, klockgentiana
Forsythia
Gentianella
×intermedia, hybridforsythia
baltica, kustgentiana
Fragaria
campestris, fältgentiana
×ananassa, jordgubbe
Geranium
moschata, parksmulstron
columbinum, duvnäva
vesca, smultron
dissectum, fliknäva
viridis, backsmultron
×magnificum, kungsnäva
molle, mjuknäva
Herniaria
pratense, ängsnäva
glabra, knytling
pusillum, sparvnäva
Hesperis
pyrenaicum, skuggnäva
matronalis, hesperis
robertianum, stinknäva
Hieracium
sanguineum, blodnäva
sect. Hieracioides, flockfibblor
sylvaticum, midsommarblomster
umbellatum, flockfibbla
sect. Hieracium, skogs-
rivale, humleblomster
× urbanum
sect. Tridentata, styvfibblor
urbanum, nejlikrot
sect. Vulgata, hagfibblor
anfractum, tandfibbla †
biloba, ginkgo †
barbareifolium, vassfibbla †
Glebionis
cruentifolium, blodfibbla †
segetum, gullkrage
diaphanoides, klibbfibbla †
Glechoma
jutlandicum
hederacea, jordreva
lepidiceps, bärnstensfibbla †
Gleditsia
mixopolium
triacanthos, korstörne †
neopinnatifidum, pinnfibbla †
Glyceria
perangustum
declinata, blågrönt mannagräs
punctillaticeps, bred guldkornsfibbla † X
fluitans, mannagräs
subatronitens, trubbfjällig
maxima, jättegröe
Gnaphalium
vulgatum, hagfibbla †
sylvaticum, skogsnoppa
Hippuris
uliginosum, sumpnoppa
vulgaris, hästsvans
Goodyera
repens, knärot
lanatus, luddtåtel8
Gymnocarpium
mollis, lentåtel
dryopteris, ekbräken
Holosteum
umbellatum, fågelarv
helix, murgröna
Helianthus
jubatum, ekorrkorn
annuus, solros
pauciflorus, höstsolros
var. distichon, tvåradigt korn
tuberosus, jordärtskocka
var. vulgare, sexradigt korn
Helichrysum
arenarium, hedblomster
nigrescens
Hemerocallis
Hottonia
fulva, brunröd daglilja
palustris, vattenblink
lilioasphodelus, gul daglilja
Hepatica
lupulus, humle
nobilis, blåsippa
Huperzia
Heracleum
mantegazzianum, jätteloka
selago, vanlig lopplummer
sphondylium
Hyacinthoides
sibiricum, sibirisk björnloka
hispanica, spansk klockhyacint
sphondylium, vit björnloka
8 Veine (Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget). Hydrangea
articulatus, ryltåg
arborescens, vidjehortensia
bufonius, vägtåg
Hydrocotyle
bulbosus, löktåg
vulgaris, spikblad
compressus, stubbtåg
Hylotelephium
conglomeratus, knapptåg
ewersii, mongoliskt fetblad
effusus, veketåg
telephium
filiformis, trådtåg
maximum, vanlig kärleksört
foliosus, strimtåg
Hyoscyamus
minutulus, pysslingtåg
niger, bolmört
squarrosus, borsttåg
Hypericum
tenuis, syltåg
maculatum
Juniperus
maculatum, fyrkantig johannesört
communis, en
perforatum, äkta johannesört
Hypochoeris
arvensis, åkervädd
glabra, åkerfibbla
Kolkwitzia
maculata, slåtterfibbla
amabilis, paradisbuske
radicata, rotfibbla
Laburnum
alpinum, alpgullregn
aquifolium, järnek
×watereri, hybridgullregn
crenata, japansk järnek †
Impatiens
serriola, taggsallat
glandulifera, jättebalsamin
Lamiastrum
noli-tangere, springkorn
galeobdolon
parviflora, blekbalsamin
argentatum, praktgulplister
galeobdolon, vanlig gulplister
helenium, ålandsrot
album, vitplister
germanica, trädgårdsiris
amplexicaule, mjukplister
pseudacorus, svärdslilja
confertum, mellanplister
sibirica, strandiris
hybridum, flikplister
versicolor, brokiris
maculatum, rosenplister
Isoëtes
purpureum, rödplister
echinospora, vekt braxengräs
Lamprocapnos
lacustris, styvt braxengräs
spectabilis, löjtnantshjärta
Isolepis
fluitans, flytsäv
communis
setacea, borstsäv
communis, vanlig harkål
montana, blåmunkar
decidua, europeisk lärk
cinerea, grå valnöt †
polonica, polsk lärk
mandshurica, manchurisk valnöt †
kaempferi, japansk lärk
sieboldiana, japansk valnöt †
×marschlinsii, hybridlärk
var. cordiformis, hjärtnöt †
Lathraea
squamaria, vätteros
alpinoarticulatus
Lathyrus
rariflorus, vanlig myrtåg
linifolius, gökärt
× articulatus
pratensis, gulvial
sylvestris, backvial
arvensis, ullört
minima, spenslig ullört
oryzoides, vildris
multiflorum, italienskt rajgräs
gibba, kupandmat
perenne, engelskt rajgräs
minor, andmat
Lonicera
Leontodon
caprifolium, kaprifol
autumnalis, höstfibbla
periclymenum, vildkaprifol
hispidus, sommarfibbla
tatarica, rosentry
Lepidium
xylosteum, skogstry
campestre, fältkrassing9
densiflorum, bankrassing
racemosa, enmansblomma
heterophyllum, vallkrassing
ruderale, gatkrassing
corniculatus
Leucanthemum
var. corniculatus, vanl. käringtand X
vulgare, prästkrage
pedunculatus
Leucojum
var. pedunculatus, äkta sumpkäring-
var. carpathicum, karpatersnöklocka
annua, judaspenningar
rediviva, månviol
arenarius, strandråg
Ligustrum
luteus, gullupin
vulgare, liguster
nootkatensis, sandlupin
× polyphyllus
bulbiferum, brandlilja
polyphyllus, blomsterlupin
martagon, krollilja
campestris, knippfryle
repens, strimsporre
congesta, hedfryle
× vulgaris, mellansporre
luzuloides, vitfryle
vulgaris, gulsporre
multiflora
multiflora, vanligt ängsfryle
borealis, linnea
pallescens, blekfryle
pilosa, vårfryle
catharticum, vildlin
usitatissimum, lin
coronaria, purpurklätt
Liquidambar
flos-cuculi, gökblomster
styraciflua, ambraträd †
Lycopodiella
Liriodendron
inundata, strandlummer
tulipifera, tulpanträd
Lycopodium
Lithospermum
annotinum
arvense, sminkrot
annotinum, vanlig revlummer
clavatum
dortmanna, notblomster
clavatum, vanlig mattlummer
erinus, kaplobelia
europaeus, strandklo
Lysiciton
9 Salomos ljusstake. Thorsten Ståhlbrand 1931 americanus, skunkkalla
Lysimachia
nummularia, penningblad
aquatica, vattenmynta
punctata, praktlysing
arvensis, åkermynta
thyrsiflora, topplösa
spicata, grönmynta
vulgaris, strandlysing
’Crispa’, krusmynta
×verticillata, kransmynta
portula, rödlånke
Menyanthes
salicaria, fackelblomster
trifoliata, vattenklöver
Mercurialis
aquifolium, mahonia
perennis, skogsbingel
Maianthemum
Metasequoia
bifolium, ekorrbär
glyptostroboides, kinesisk sekvoja †
domestica, apel10
athamanticum, björnrot
sylvestris, vildapel
effusum, hässlebrodd
alcea, rosenmalva
Moehringia
moschata, myskmalva
trinervia, skogsnarv
neglecta, skär kattost
sylvestris
caerulea
sylvestris, vanlig rödmalva
caerulea, vanlig blåtåtel
Matricaria
Monotropa
matricarioides, gatkamomill
hypopitys
recutita, kamomill
hypopitys, vanlig tallört
Matteuccia
struthiopteris, strutbräken
Mauranthemum
fontana, vanlig källört
palodosum, pysslingkrage
Meconopsis
botryoides, pärlhyacint
cambrica, engelsk vallmo
Medicago
muralis, skogssallat
lupulina, humlelusern
Myosotis
arvensis, åkerförgätmigej
falcata, gullusern
discolor, brokförgätmigej
sativa, blålusern
×varia, mellanlusern
caespitosa, sumpförgätmigej
Melampyrum
ramosissima, backförgätmigej
nemorosum, natt och dag
scorpioides
pratense, ängskovall
scorpioides, äkta förgätmigej
sylvaticum, skogskovall
stricta, vårförgätmigej
sylvatica, skogsförgätmigej
nutans, bergslok
Myosurus
uniflora, lundslok
minimus, råttsvans
Melilotus
albus, vit sötväppling
gale, pors
officinalis, sötväppling
Myricaria
germanica, klådris
Myriophyllum
alterniflorum, hårslinga
verticillatum, kransslinga
Origanum
vulgare, kungsmynta
odorata, spansk körvel
Ornithogalum
Narcissus
umbellatum, morgonstjärna
asturiensis, miniatyrpåsklilja
Orthilia
×incomparabilis, stjärnnarciss
secunda, björkpyrola
poëticus, pingstlilja
pseudonarcissus, påsklilja
regalis, safsa
stricta, stagg
acetosella, harsyra
Narthecium
corniculata, krypoxalis
ossifragum, myrlilja
fontana, klöveroxalis
Nasturtium
officinale, källfräne
×festiva, bondpion
cordata, spindelblomster
miliaceum, hirs
nidus-avis, nästrot
ovata, tvåblad
dubium, rågvallmo
pseudoorientale, jättevallmo
cataria, kattmynta
rhoeas, kornvallmo
Nicandra
somniferum, opievallmo
physalodes, ballongblomma
quadrifolia, ormbär
lutea, gul näckros
Parthenocissus
Nymphaea
inserta, vildvin
quinquefolia, klättervildvin
alba, sydnäckros
Pastinaca
candida, nordnäckros
sativa, palsternacka
Nymphoides
Pedicularis
peltata, sjögull
palustris, kärrspira
Octocallis
sylvatica, granspira
siberica, rysk blåstjärna
Persicaria
Odontites
amphibia, vattenpilört
vernus, åkerrödtoppa
hydropiper, bitterpilört
vulgaris, rödtoppa
lapathifolia
Oenothera
lapathifolia, strandpilört
biennis, nattljus
pallida var. incana, vanlig pilört
glazioviana, jättenattljus
maculosa, åkerpilört
rubricaulis, pricknattljus
minor, rosenpilört
Omphalodes
Petasites
verna, ormöga
albus, vitskråp
hybridus, pestskråp
japonicus, bitterskråp
hircinia, stallört
procurrens, puktörne
×hybrida, petunia
Onopordum
Peucedanum
acanthium, ulltistel
palustre, kärrsilja
Ophioglossun
Phalaris
vulgatum, ormtunga
arundinacea
’Picta, randgräs
var. arundinacea, vanlig rörflen
banksiana, banksianatall
canariensis, kanariegräs
Phedimus
sibirica, sibirisk cembratall
hybridus, sibiriskt fetblad
contorta
spurius, kaukasiskt fetblad
contorta
Phegopteris
latifolia, vanlig contortatall
connectilis, hultbräken
murrayana, murraytall
Philadelphus
mugo, bergtall
coronarius, doftjersmin
uncinata, fransk bergtall
inodorus, storblommig schersmin
nigra, svarttall
lewisii, gordonschersmin
parviflora, japansk vittall †
pubescens, kungsschersmin
peuce, makedonisk tall †
ponderosa, gultall
pratense
strobus, weymouthtall
pratense, vanlig timotej
sylvestris, tall
nodosum, vildtimotej
Phragmites
australis, vass
var. sativum, trädgårdsärt
Plantago
paniculata, höstflox
arenaria, sandkämpar
subulata, mossflox
lanceolata
Physalis
lanceolata, vanliga svartkämpar
alkekengi, judekörs
peruviana, kapkrusbär
intermedia, åkergroblad
major, gårdsgroblad
abies, gran
maritima
ajanensis, ajangran
maritima, vanliga gulkämpar
glauca, vitgran
uniflora, strandpryl
jezoensis, ajangran †
Platanthera
hondoensis, hondogran †
bifolia, nattviol
mariana, svartgran
latiflora, skogsnattviol
omorika, serbgran
× chlorantha
orientalis, orientgran
chlorantha, grönvit nattviol
pungens, blågran
Platanus
sitchensis, sitkagran
acerifolia, platan †
torano, japansk tempelgran †
Pilosella
annua, vitgröe
aurantiaca
chaixii, parkgröe
aurantiaca, rödfibbla
compressa, berggröe
lactucella, revfibbla
compressa, vanligt berggröe
officinarum, gråfibbla
nemoralis, lundgröe
Pimpinella
palustris, sengröe
saxifraga
pratensis
saxifraga, vanlig bockrot
angustifolia, smalgröe
Pinguicula
irrigata, smågröe
vulgaris, tätört
pratensis, vanligt ängsgröe
remota, storgröe
supina, trampgröe
trivialis, kärrgröe
norvegica
Polemonium
recta, styv fingerört
caeruleum, blågull
reptans, revfingerört
Polygala
amarella, rosettjungfrulin
veris, gullviva
vulgaris
vulgaris, jordviva
vulgaris, vanligt jungfrulin
Prunella
Polygonatum
vulgaris, brunört
multiflorum, storrams
× odoratum, jätterams
avium, sötkörsbär
odoratum, getrams
cerasus, surkörsbär
verticillatum, kransrams
domestica
Polygonum11
domestica, plommon
aviculare
insititia, krikon
aviculare, stor trampört
microspermum, bägartrampört
padus, vanlig hägg
neglectum, smal trampört
serotina, glanshägg
rurivagum, spetstrampört
spinosa, slån
Polypodium
Pseudorchis
vulgare, stensöta
albida, vityxne
Polystichum
Pseudofumaria
braunii, skuggbräken
lutea, gul nunneört
Pseudotsuga
balsamifera
menziesii
’Elongata’, jämtlandspoppel
glaucescens, blå douglasgran
’Hortensis’, balsampoppel
menziesii, grön douglasgran
canadensis, kanadapoppel
Pteridium
tremula, asp
aquilinum
Potamogeton
aquilinum, slokörnbräken
alpinus, rostnate
latiusculum, taigaörnbräken
berchtoldii, gropnate
Pterocarya
gramineus, gräsnate
fraxinifolia, kaukasisk vingnöt
× perfoliatus
Pulmonaria
natans, gäddnate
affinis, fransk lungört
obtusifolius, trubbnate
obscura, lungört
perfoliatus, ålnate
officinalis, fläcklungört
polygonifolius, bäcknate
rubra, röd lungört
praelongus, långnate
Pulsatilla
Potentilla
vernalis, mosippa
argentea, femfingerört
vulgaris
var. argentea, vanlig femfingerört X
vulgaris, backsippa
var. demissa, liten femfingerört
var. incanescens, stor femfingerört X
chlorantha, grönpyrola
erecta, blodrot
media, klockpyrola
intermedia, finsk fingerört
minor, klotpyrola
norvegica, norsk fingerört
rotundifolia
rotundifolia, vanlig vitpyrola
rubrum coll., röda vinbär †12
communis, päron
uva-crispa, krusbär
pyraster, vildpäron
pseudoacasia, robinia
cerris, turkisk ek
frainetto, ungersk ek †
×armoracioides, vägfräne
petraea, bergek
palustris, sumpfräne
sylvestris, strandfräne
robur, ek
rubra, rödek
×alba ’Minette’, nordisk ros
canina13
linoides, dvärglin
canina, kal stenros
Ranunculus
dumetorum, hårig stenros
acris, vanlig smörblomma
coriifolia, hårig nyporos
aquatilis
dumalis, kal nyporos
diffusus, grodmöja
glauca, daggros
auricomus-gruppen, majsmörblommor X
bulbosus, knölsmörblomma
’Foecundissima’, bukettros
flammula, ältranunkel
multiflora, japansk klätterros
lingua, sjöranunkel
pimpinellifolia, pimpinellros
peltatus
rugosa, vresros
peltatus, sköldmöja
sherardii, luddros
repens, revsmörblomma
×spaethiana, holländsk ros
reptans, strandranunkel
sceleratus, tiggarranunkel
mollis, hartsros
Raphanus
villosa, plommonros
raphanistrum, åkerrättika
virginiana, glansros
lutea, gulreseda
subgen. Anoplobatus, rosenhallon
luteola, färgreseda
odoratus, rosenhallon
subgen. Chamaerubus, hjortron
cathartica, getapel
chamaemorus, hjortron
subgen. Cylactis, stenbär
rhabarbarum, rabarber
saxatilis, stenbär
Rhinanthus
subgen. Idaeobatus, hallon
minor, ängsskallra
idaeus, hallon14
serotinus, höskallra
subgen. Rubus, björnbär
serotinus, höstskallra
sect. Caesii, blåhallon
Rhododendron
caesius, blåhallon
catawbiense, parkrododendron
sect. Corylifolii, krypbjörnbär
tomentosum, skvattram
camptostachys, hårbjörnbär
Rhynchospora
wahlbergii, hasselbjörnbär
alba, vitag
sect. Rubus, äkta björnbär
fusca, brunag
12 Risbär ri`sbä’r (Vide 1966) alpinum, måbär
nigrum, svarta vinbär
14 Hinn(e)bär hiŋ`(e)bä’r (Vide 1966) armeniacus, armeniskt björnbär
Satureja
laciniatus, flikbjörnbär
acinos, harmynta
lindebergii, klobjörnbär
vulgaris, bergmynta
nessensis
Saxifraga
nessensis, skogsbjörnbär
granulata, mandelblomma
scissoides, åsljungabjörnbär
Schedonorus
plicatus, sötbjörnbär
arundinaceus
scissus, nålbjörnbär
var. arundinaceus, vanl. rörsvingelX
Rudbeckia
giganteus, långsvingel
hirta, sträv rudbeckia
pratensis, ängssvingel
laciniata, höstrudbeckia
Scheuchzeria
palustris, kallgräs
Schoenoplectus
acetosa, vanlig ängssyra
lacustris, säv
acetosella
Sciadopitys
acetosella, äkta bergsyra
verticillata, solfjädertall
tenuifolius, rödsyra
crispus, krusskräppa
forbesii, vårstjärna
× longifolius
luciliae, stor vårstjärna
longifolius, gårdsskräppa
× obtusifolius
sylvaticus, skogssäv
obtusifolius, tomtskräppa
Scleranthus
obtusifolius, tandad tomtskräppa
sylvestris, slät tomtskräppa
annuus, åkerknavel
rugosus, trädgårdssyra
× perennis
thyrsiflorus, stor ängssyra
polycarpos, tuvknavel
perennis, vitknavel
procumbens, krypnarv
Scorzonera
subulata, sylnarv
humilis, svinrot
Scrophularia
alba, vitpil
nodosa, flenört
aurita, bindvide
Scutellaria
× repens ssp. repens
altissima, stor frossört
caprea, sälg
galericulata, frossört
cinerea, gråvide
fragilis, knäckepil
cereale, råg
pentandra, jolster
Securigera
purpurea, rödvide
varia, rosenkronill
repens, vanligt krypvide
acre, gul fetknopp
viminalis, korgvide
album, vit fetknopp
Sambucus
hispanicum, blek fetknopp
ebulus, sommarfläder
nigra, fläder
carvifolia, krusfrö
racemosa, druvfläder
Sempervivum
Saponaria
tectorum, taklök
officinalis, såpnejlika
jacobaea
jacobaea, stånds
sarracenicus, parkstånds
Sorbaria
sylvaticus, bergkorsört
sorbifolia, rönnspirea
vernalis, vårkorsört
viscosus, klibbkorsört
aucuparia
vulgaris, korsört
aucuparia, vanlig rönn
Serratula
intermedia, oxel
tinctoria, ängsskära
Sparganium
angustifolium, plattbladig igelknopp
italica, kolvhirs
emersum, gles igelknopp
pumila, grå kavelhirs
viridis, kavelhirs
erectum, sotigelknopp
Sherardia
microcarpum, vanlig storigelknopp X
arvensis, åkermadd
neglectum, glansigelknopp
glomeratum, gyttrad igelknopp
armeria, rosenglim
gramineum, flotagräs
dichotoma, gaffelglim
natans, dvärgigelknopp
Spergula
var. dioica, vanlig rödblära
arvensis
latifolia
arvensis, sydspärgel15
alba, vitblära
sativa, foderspärgel
noctiflora, nattglim
morisonii, vårspärgel
Spergularia
var. nutans, vanlig backglim
rubra, rödnarv
vulgaris, smällglim
×arguta, brudspirea
alba, vitsenap
×billardii, klasespirea
arvensis, åkersenap
chamaedryfolia, kvastspirea
Sisymbrium
douglasii, douglasspirea
altissimum, hamnsenap
japonica
officinale, vägsenap
‘Anthony Waterer’, rosenspirea
×macrothyrsa, storspirea
dulcamara, besksöta
×rosalba, torpspirea
lycopersicon, tomat
×rubella, blekspirea
salicifolia, häckspirea
nigrum, vanlig nattskatta
×vanhoutteri, bukettspirea
physalifolium
var. nitidibaccatum, bägarnattskatta X
arvensis, åkersyska
tuberosum, potatis
officinalis, humlesuga
Solidago
palustris, knölsyska
canadensis, kanadensiskt gullris
sylvatica, stinksyska
gigantea
Stellaria
serotina, höstgullris
alsine, källarv
virgaurea
graminea, grässtjärnblomma
virgaurea, vanligt gullris
holostea, buskstjärnblomma
longifolia, skogsstjärnblomma
arvensis
media, våtarv
var. arvensis, vanlig åkermolke
asper, svinmolke
oleraceus, kålmolke
montana, sydlundarv
oblongatum, paddmaskros
palustris, kärrstjärnblomma
pectinatiforme, kammaskros
Stephanandra
piceatum, narrmaskros
incisa, stefanandra
purpureum, purpurmaskros
Subularia
retroflexum, vallmaskros
aquatica, sylört
recurvum, gråmaskros
stenoglossum, Dahlstedts maskros
pratensis, ängsvädd
trilobatum, klomaskros
Symphoricarpos
xanthostigma, gyllenmaskros
var. laevigatus, snöbär
baccata, idegran
Symphytum
cuspidata, japansk idegran
asperum, fodervallört
×media, hybrididegran
officinale, äkta vallört
Teesdalia
×uplandicum, uppländsk vallört
nudicaulis, sandkrassing
vulgaris, syren16
speciosa, strålöga
Tanacetum
Thalictrum
macrophyllum, röllikekrage
aquilegiifolium, aklejruta
parthenium, mattram
flavum, ängsruta
minus, kustruta
f. crispum, munkrenfana
Thelypteris
f. vulgare, vanlig renfana
limbosperma, bergbräken
Taraxacum
palustris, kärrbräken
sect. Celtica, kärrmaskrosor
gelertii, Gelerts maskros
arvense, penningört
sect. Erythrosperma, sandmaskrosor
caerulescens
dentosum, gösmaskros
brachypetalum, storskärvfrö
sect. Hamata, ängsmaskrosor
caerulescens, vanligt backskärvfrö O
hamatum, ängsmaskros
sect. Ruderalia, ogräsmaskrosor
occidentalis, tuja
aequilobum, vridmaskros
plicata, jättetuja
alatum, vingmaskros
Thujopsis
ancistrolobum, rundmaskros
dolabrata, hiba
angustisquameum, spenslig
serpyllum
apicatum, snytmaskros
serpyllum, backtimjan
cyanolepis, cyanmaskros
dilatatum, spårmaskros
cordata, lind
duplidentifrons, svarttandad maskros O
×europaea, parklind
ekmanii, Ekmans maskros
platyphyllos, bohuslind
expallidiforme, östmaskros
haematicum, rödmaskros
japonica, rödkörvel
latissimum, bredmaskros
leptodon, slankmaskros
californica, torreya †
obliquilobum, trollmaskros
Tradescantia
virginiana, tremastarblomma
Tragopogon
16 Serina ser´ina (Vide 1966) pratensis
minor, småhaverrot
pratensis, vanlig ängshaverrot
europaeus, ärttörne
natans, sjönöt
glabra, alm
Trichophorum
minor, lundalm
alpinum, snip
cespitosum
cespitosum, vanlig tuvsäv
var. dioica, vanlig brännässla
germanicum, hedsäv
urens, etternässla
Trientalis
Utricularia
europaea, skogsstjärna
australis, sydbläddra
Trifolium
intermedia, dybläddra
arvense, harklöver
minor, dvärgbläddra
aureum, gullklöver
ochroleuca, blekbläddra
campestre, jordklöver
vulgaris, vattenbläddra
dubium, trådklöver
Vaccinium
hybridum, alsikeklöver
corymbosum, amerikanskt blåbär
incarnatum, blodklöver
myrtillus, blåbär18
medium, skogsklöver
oxycoccos, tranbär
pratense
uliginosum
var. pratense, ängsrödklöver
uliginosum, vanligt odon19
var. sativum, foderrödklöver
vitis-idaea, lingon
repens, vitklöver
Valeriana
Triglochin
dioica, småvänderot
palustris, kärrsälting
officinalis, läkevänderot
Tripleurospermum
sambucifolia, flädervänderot
perforatum, baldersbrå
procurrens, hårvänderot
Triticum
sambucifolia, äkta flädervänderot
aestivum, vete
Valerianella
Trollius
dentata, sommarklynne
europaeus, smörbollar17
Verbascum
Tropaeolum
nigrum, mörkt kungsljus
majus, indiankrasse
phlomoides, läkekungsljus
speciosum, praktkungsljus
canadensis, hemlock
thapsus, kungsljus
diversifolia, nordjapansk hemlock †
Veronica
heterophylla, jättehemlock
agrestis, åkerveronika
mertensiana, berghemlock
arvensis, fältveronika
beccabunga, bäckveronika
gesneriana, tulpan
chamaedrys, teveronika
Tussilago
filiformis, trådveronika
farfara, hästhov
hederifolia
hederifolia, äkta murgrönsveronika X
angustifolia, smalkaveldun
lucorum, skuggveronika
×latifolia
longifolia, strandveronika
latifolia, bredkaveldun
18 Blåbuk blao`bu`g (Vide 1966) Klynnon klynèn, kløŋ`en (Vide 1966) 17 Bullört bålur´t (Vide 1966) 19 Blåbuga (Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget). officinalis, ärenpris
Viscaria
persica, trädgårdsveronika
vulgaris, tjärblomster
praecox, alvarveronika
scutellata, dyveronika
myuros, råttsvingel
serpyllifolia
serpyllifolia, majveronika
ilvensis, hällebräken
Veronicastrum
Xanthium
virginicum, kransveronika
strumarium, gullfrö
Viburnum
opulus, olvon
mays, majs
’Roseum’, snöbollsbuske
cassubica, backvicker
cracca, kråkvicker20
hirsuta, duvvicker
nigra, liten sommarvicker
segetalis, stor sommarvicker
sepium, häckvicker
tetrasperma, sparvvicker
villosa, luddvicker
minor, vintergröna
arvensis, åkerviol
× tricolor
canina, ängsviol
× persicifolia
× reichenbachiana
× riviniana
× stagnina
cornuta, hornviol
epipsila, mossviol
hirta, buskviol
mirabilis, underviol
odorata, luktviol
palustris, kärrviol
reichenbachiana, lundviol
riviniana, skogsviol
rupestris
rupestris, sandviol
tricolor
tricolor, vanlig styvmorsviol
×wittrockiana, pensé
20 Fulaärtor (Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget). Litteraturförteckning
*Andersson, Gunnar 1893: Studier öfver Svenska växtarters utbredning och invandringsvägar. *Cervin, A. R. 1855: Några nya växtlokaler, antecknade under excursioner i södra Halland och *Erdtman, O. Gunnar E 1920: SBT 1920:292-299. *Fries, E. 1835: Flora Scanica. *Lindquist, B. ????: "Om bokens utbredning". *Neuman, L. M. 1885: Anteckningar angående Rubusfloran i nordvestra Skåne, på Hallandsås och i Andersson, H. 1956: Bidrag till Skånes Flora, 50. Floran i Rya Socken, Botaniska Notiser 1956 Andersson, J. / Johansson J. 1988: Pinnå-området. Vegetationsundersökning av slåtter- och betes- Areschoug, F. W. C. 1866: Skånes flora. Areschoug, F. W. C. 1881: Skånes flora. Bager, H. / Persson, A. 2009: Skånes rikkärr. Länsstyrelsen i Skåne län. Björkman, L. / Ekström, J. 2002: Paleoekologisk förundersökning av torvmarker inför ombyggnad av E4:an sträckan Örkelljunga–länsgränsen i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 39. Björkman, L. 2004: Detaljerad pollenanalytisk undersökning av tre lagerföljder (Flinkasjön, E4:13, E4:16) från Örkelljungatrakten i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 54. Bodenmalm, Åsa 1999: Grytåsa – ett skogsbetat område i nordvästra Skåne. Bringéus, N-A / Forssell, N. E. 1984: Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen. Grönvall, T. A. L., 1859: Några anteckningar till Skånes Flora. Gärdenfors, U. 1979: Sommarfloran kring Ingeborrarpsgården. (opubl.) Haglund, E. 1909: Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Kristianstads län sommaren 1908, Svenska mosskulturföreningens tidskrift. Hartman, C. J. 1838: Skandinaviens Flora. Hartman, C. J. 1861: Skandinaviens Flora. Hemberg, E. 1904: Tallens degenerationszoner i södra och västra Sverige. Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1904, H 3:121-236, H 4:169-194. Hesselman, H. / Schotte, G. 1906: Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. Meddelande från Statens Hylander, N. 1953: Nordisk kärlväxtflora I. Hylander, N. 1966: Nordisk kärlväxtflora II. Hylander, N. 1971: Prima loca plantarum vascularium Sueciæ. Suppl. Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 64 (1970). Hylander, N. 1982: Nordisk kärlväxtflora I-II. Hård av Segerstad, F. 1924: Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. Hård av Segerstad, F. 1927: Sydsvenska växtlokaler I. Svensk Botanisk Tidskrift 1927, Bd. 21, H. Johansson, N. 1891: Bidrag till Skånes flora. Botaniska Notiser 1891. Karlsson, T. 1981: Den gammaldags lupinen i Sunnerbo. Svensk Botanisk Tidskrift 1981, Bd. 75, Lange, Th.: "Katalog över mitt skånska herbarium". SF anteckningsbok nr 134 (opubl.). Lilja, N. 1838: Skånes Flora. Lilja, N. 1870: Skånes Flora. Lillieroth, S. 1949: Om ogynsamma följder av sjösänkning och vattenförorening i nordvästra Skåne. Lillieroth, S. 1950: Über Folgen kulturbedingter Wasserstandsenkungen für Makrophyten- und Planktongemeinschaften in seichten Seen des südschwedischen Oligotrophie-gebietes. Acta Limnologica 3. Lindquist, B. 1926: Floristiska anteckningar. SF anteckningsbok nr 69. (opubl.) Lindquist, B. 1930: Nya skånska växtlokaler. Botaniska Notiser 1930:214-224. Linnæus, C. 1751: Skånska resan. Ljung, K. 2003: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Lärkesholm, Örkell- junga kommun. ISSN: 0349-8942. LUNDQUA Uppdrag 43. Lundh, A. 1941: Floran i Oderljunga socken. Botaniska Notiser 1941. Länsstyrelsen 1983: Myrar i Kristianstads län. Kristianstad 1983. Malmström, C. 1920: Trapa natans L. i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 14, H. 1. Neuman, L. M. 1901: Sveriges Flora. Olsson, K.-A. m.fl. (red.), 2003: Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. Oredsson, A. 1969: Drawings of Scandinavian Plants 17-20. Botaniska Notiser 122:1-8. Post, L. von 1913: Über stratigraphische Zweigliederung schwedischer Hochmoore. S. G. U:s Års- Scheutz, N. J. 1857: Anteckningar öfver en resa i Skåne sommaren 1857. Botaniska Notiser 1857. Sjökvist, S. 1935: Dryoperis Oreopteris (Ehrh.) Maxon i norra Skåne. Svensk Botanisk Tidskrift Strandhede, S.-O. 1966: Morphologic variation and taxonomy in European Eleocharis, subser. Pa- Tyler, T. m.fl. (red). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund. UPS Waldheim, S. 1947: Kleinmoosgesellschften und Bodenverhältnisse in Schonen. Botaniska Notiser Wallin, C. 1981: Kristianstads län 1762. Wallin, H. 1963: Jordens älsta barrträd med avkomma från fyra värdsdelar i Skåne-arboretum. Sko- Weber, H. E. 1985: Rubi Westfalici. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osnabrück. Weimarck, H.(†) & G. 1985: Atlas över Skånes flora. Weimarck, H. 1941: Granskogsundersökningar. SF anteckningsbok nr 74 (opubl.). Weimarck, H. 1942: Blechnum spicant i Skåne. Svensk Botanisk Tidskrift 1942, Bd. 36, H. 2-3. Weimarck, H. 1946: SF anteckningsbok nr 81 (opubl.). Weimarck, H. 1947: Den skånska floran och vegetationen – en översikt. Natur i Skåne sid. 243-259. Weimarck, H. 1950: Bidrag till Skånes Flora, 45. Some phytogeographical aspects of the Scanian Weimarck, H. 1954: Mosippan fridlyst vid Bälinge i Oderljunga. Skånes Natur XLI (1954). Weimarck, H. 1958-60: Skånes Flora anteckningsbok nr 76. (Opubl.) Weimarck, H. 1963: Skånes Flora. Weimarck, H.: SF anteckningsbok nr 76 (opubl.). Wideholt-Lillieroth, G. 1950: Några nya skånska lokaler för Leersia oryzoides. Botanis- Wittzell, H. 1988: Tillägg till Skånes flora. Svensk Botanisk Tidskrift 82:1.

Source: http://www.orkelljunganatur.se/Main/PDF/01.%20Artlista.pdf

bandaebalao.com.br

OBES SURG (2008) 18:1400–1405DOI 10.1007/s11695-008-9500-4Metabolic Outcomes of Obese Diabetic Patients FollowingLaparoscopic Adjustable Gastric BandingRishi Singhal & Mark KitchenSue Bridgwater & Paul SuperReceived: 28 December 2007 / Accepted: 10 March 2008 / Published online: 26 April 2008 # Springer Science + Business Media, LLC 2008improvement in their total cholesterol level.

Chemwatch australian msds 4776-72

PASLODE LITHIUM ION BATTERY CELL Chemwatch Independent Material Safety Data Sheet Issue Date: 20-Jan-2012 CHEMWATCH 4776-72 Version No:2.0 CD 2011/4 Page 1 of 8 Section 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PRODUCT NAME PASLODE LITHIUM ION BATTERY CELL PROPER SHIPPING NAME LITHIUM ION BATTERIES PRODUCT USE ■Battery. NOTE: MSDS are intended for use in the work

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles