Loratadin al 10 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Loratadine EG 10 mg tabletten

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Loratadine EG 10
mg tabletten zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.

-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat zijn Loratadine EG 10 mg tabletten en waarvoor worden ze gebruikt Wat u moet weten voordat u Loratadine EG 10 mg tabletten inneemt Hoe worden Loratadine EG 10 mg tabletten ingenomen Hoe bewaart u Loratadine EG 10 mg tabletten
1. WAT ZIJN LORATADINE EG 10 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE
GEBRUIKT

Loratadine, het werkzame bestanddeel van Loratadine EG 10 mg, behoort tot de groep van de
antihistaminica. Loratadine EG 10 mg tabletten worden gebruikt voor de behandeling van de klachten van
allergische rhinitis (bv. hooikoorts, allergie voor de huisstofmijt) zoals niezen, een lopende of jeukende
neus, een jeukend gehemelte en jeukende, rode of tranende ogen. Loratadine EG 10 mg tabletten worden
ook gebruikt ter verlichting van symptomen zoals jeuk en bultjes (veroorzaakt door chronische urticaria en
urticaria van onbekende oorzaak (idiopathische urticaria)).
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LORATADINE EG 10 MG TABLETTEN INNEEMT

Neem Loratadine EG 10 mg tabletten niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor loratadine of voor één van de andere bestanddelen van Loratadine EG 10 mg tabletten (voor de andere bestanddelen zie rubriek 6. Aanvullende informatie).
Wees extra voorzichtig met Loratadine EG 10 mg tabletten
-
als u aan een ernstige leveraandoening lijdt. wanneer u een huidtest moet ondergaan. Het gebruik van Loratadine EG 10 mg tabletten moet ten minste 48 uur voor het ondergaan van een huidtest gestaakt worden, omdat antihistaminica zoals Loratadine EG 10 mg tabletten anders een positieve reactie op de huidtest kunnen verhinderen of afzwakken. Kinderen De werkzaamheid en de veiligheid van Loratadine EG 10 mg tabletten bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn niet vastgesteld. Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Loratadine kan interageren met geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen remmen, wat resulteert in
verhoogde concentraties van loratadine. Dit kan leiden tot een toename van bijwerkingen (zie 4. “Mogelijke
bijwerkingen”).
Inname van Loratadine EG 10 mg tabletten met voedsel en drank
Gebruik van Loratadine EG 10 mg tabletten versterkt het effect van alcohol niet.
Zwangerschap en borstvoeding
Dierenproeven hebben geen aanwijzingen voor schadelijkheid voor de foetus opgeleverd. De veiligheid van
het gebruik van loratadine tijdens de zwangerschap werd niet geëvalueerd. Gebruik van Loratadine EG 10
mg tabletten tijdens de zwangerschap wordt daarom afgeraden.
Aangezien loratadine in de moedermelk wordt uitgescheiden, wordt gebruik van Loratadine EG 10 mg
tabletten tijdens de borstvoeding afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In zeer zeldzame gevallen kan bij sommige personen duizeligheid optreden waardoor de rijvaardigheid en
het vermogen om machines te bedienen vermindert.
Daarom wordt aangeraden dat u na gebruik van Loratadine EG 10 mg tabletten even wacht om te zien of u
zich duizelig voelt, voordat u een voertuig bestuurt of machines bedient.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Loratadine EG 10 mg tabletten
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE WORDEN LORATADINE EG 10 MG TABLETTEN INGENOMEN

Volg bij het innemen van Loratadine EG 10 mg tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.
Wijze van toediening
Voor oraal gebruik.
De tablet wordt zonder kauwen met een glas water ingeslikt. De tablet hoeft niet bij de maaltijd ingenomen
te worden.

Tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is de gebruikelijke dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
1 tablet Loratadine EG 10 mg eenmaal per dag (komt overeen met 10 mg loratadine).
Kinderen van 2 tot 12 jaar
Lichaamsgewicht van meer dan 30 kg:
1 tablet Loratadine EG 10 mg eenmaal per dag (komt overeen met 10 mg loratadine).
Lichaamsgewicht van 30 kg of minder:
De tablet à 10 mg is niet geschikt voor kinderen met een lichaamsgewicht kleiner dan 30 kg.
De werkzaamheid en de veiligheid van Loratadine EG 10 mg tabletten bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn
niet vastgesteld.
Patiënten met een ernstige leveraandoening
Voor volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg is de aanbevolen
aanvangsdosering 1 tablet Loratadine EG 10 mg (dit komt overeen met 10 mg loratadine) om de andere dag.
Dosisaanpassing is niet nodig bij oudere patiënten of bij patiënten met een gestoorde nierfunctie.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Loratadine EG 10 mg tabletten te sterk of te
zwak is.

Wat u moet doen als u meer van Loratadine EG 10 mg tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen
Na overdosering met loratadine werd melding gemaakt van slaperigheid, versnelde hartslag (tachycardie) en
hoofdpijn.
Wanneer u te veel van Loratadine EG 10 mg tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Loratadine EG 10 mg tabletten in te nemen
Als u een tablet bent vergeten in te nemen, neem het dan zo snel mogelijk in. Zet de behandeling daarna
voort zoals voorgeschreven. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Loratadine EG 10 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bijwerkingen zijn ingedeeld volgens volgende frequentie: Minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 behandelde personen Minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1000 behandelde personen Minder dan 1 op 1000, maar meer dan 1 op 10.000 behandelde personen Minder dan 1 op 10.000 behandelde personen, inclusief geïsoleerde gevallen
Bijwerkingen
Immuunsysteemaandoeningen Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (anafylaxie). Zenuwstelselaandoeningen Vaak: zenuwachtigheid. Zeer zelden: vertigo (duizeligheid). Hart-en bloedvataandoeningen Zeer zelden: versnelde hartslag (tachycardie), palpitaties (hartkloppingen). Maagdarmstelselaandoeningen Zeer zelden: misselijkheid, droge mond, gastritis (ontsteking van de maagwand). Lever- en galaandoeningen Zeer zelden: gestoorde leverfunctie. Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer zelden: huiduitslag, haarverlies (alopecia). Algemene aandoeningen Vaak: hoofdpijn, vermoeidheid, slaperigheid. Soms: slapeloosheid, verhoogde eetlust. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raapleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U LORATADINE EG 10 MG TABLETTEN
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik Loratadine EG 10 mg tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de
blisterverpakkingen na “Exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevatten Loratadine EG 10 mg tabletten ?
Het werkzame bestanddeel is loratadine. 1 tablet bevat 10 mg loratadine.
De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, maïszetmeel en
magnesiumstearaat.
Hoe zien Loratadine EG 10 mg tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking ?
Witte, ronde, platte tabletten met een breukstreep.
Loratadine EG 10 mg tabletten zijn verkrijgbaar in een doos met 1, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 60, 90,
100 of 250 tabletten in blisterverpakking.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV
Heizel Esplanade b22
1020 Brussel
België
Fabrikant
Stada Arzneimittel AG

PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46A
2730 Herlev
Denemarken
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BE:

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder het volgende nummer: BE272002

Afleveringswijze: vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 05/2012.

Source: http://optiphar.com/public/uploads/leaflets/13467519215588/LORATADINE_EG_10_mg_tabletten_20120725_pil.pdf

gtnspa.it

ArcMesa Educators A Subsidiary of Arc Communications Inc. Ralph M Myerson is a board-certified internist with over 50 yearsexperience in patient care, teaching, and clinical research. He is a graduateof Tufts College School of Medicine and received his post-graduate trainingat the Boston City Hospital. Following three years of duty as an ArmyMedical Officer in North Africa and Italy during Wo

Caesarean section

Elective Caesarean Section Information guide Caesarean section operations can be either planned (elective) or unplanned (an emergency). This is information that we think a pregnant women needs to consent to a Caesarean section (and what to expect!) If your caesarean section is planned you will be given a date for the operation. A few days before your operation you will seen by a midwife

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles