Arhitext noiembrie dinu.pdf

Facility Management - administrarea
patrimoniului unei societ`]i cu Allfa FT
Eviden]a [i gestiunea patrimoniului unei societ`]i devine o problem` dificil` cånd bunurile de administrat - în primul rånd cl`diri, dar [i alte facilit`]i ca parc`ri, depozite, cimitire, etc. - sunt în num`r mare. Dac` proiectarea a fost realizat` cu un sistem CAD - Allplan FT de exemplu - atunci baza de date exist` deja [i este necesar` doar între]inerea [i exploatarea ei. De aceea Nemetschek a considerat domeniul managementului patrimoniului ca o extindere fireasc` a activit`]ii de proiectare. Astfel a ap`rut programul Allfa FT, de gestiune a patrimoniului. Putem defini Facility Management ca: administrarea spa]iului fizic de lucru împreun` cu personalul [i echipamentele aferente. Eviden]a patrimoniului - un exemplu reprezentativ, dar nu singurul,
îl constituie prim`riile - este un lucru pe cåt de dificil, pe atåt de util.
Multitudinea de date - spa]ii existente [i starea lor, graficul închirierilor, programarea repara]iilor, a materialelor [i manoperei necesare repara]iei [i curteniei, precum [i estimarea duratelor necesare - sunt doar cåteva din problemele cu care func]ionarii unei prim`rii sau ai oric`rei societ`]i ce gestioneaz` un astfel de Printre avantajele utiliz`rii unui astfel de sistem, putem enumera: ?eviden]ierea corect` a patrimoniului existent (cl`diri, parc`ri, garaje, etc.), în scopul unei mai bune gestion`ri (închiriere, aprecierea spatiilor neutilizate / neînchiriate etc.); ?posibilitatea gener`rii unor rapoarte exacte ([i în timp foarte scurt) despre patrimoniu, de tipul: "Ce suprafa]` total` avem de zugr`vit?" (pe zone, pe cl`diri, etc.) ?, "Care este componen]a instala]iilor din dotare: cåte robinete (pe tipuri), lungimi de conducte (cu desenele aferente), cåte becuri (tipuri [i amplasare) etc. ?", "Ce cl`diri urmeaz` a se renova în anul ce vine (func]ie de vechime, perioada de la ultima renovare etc.) cu eviden]ierea materialelor [i manoperei necesare (în final, date necesare planific`rii bugetului)? ", " Graficul ocup`rii spa]iilor pentru o anumit` perioad` de timp (cu posibilitatea eviden]ierii imediate a contractelor)" etc.
?eviden]ierea exact` a suprafe]elor / volumelor existente [i a dot`rilor, în scopul program`rii (evalu`rii) corecte a repara]iilor / cur`]eniei, ca durat`, ca necesar de materiale (vopsele, materiale de construc]ie, materiale de între]inere etc.) [i manoper`; ?posibilitatea program`rii din timp, f`r` suprapuneri, a ac]iunilor de între]inere/repara]ie, precum [i alocarea din timp (prin buget) a ?realizarea de raport`ri rapide [i de orice fel, accesul la date fiind diferen]iat, în func]ie de nivelul în ierarhia prim`riei: primar, ?informa]ii diverse despre fiecare proprietate: planurile de arhitectur`, planurile instala]iilor, planurile de amplasare, modelul 3D al construc]iei împreun` cu vecin`t`]ile (pentru studii de urbanism), fotocopii ale tuturor documentelor ce ]in de respectiva proprietate (contracte, avize, aprob`ri emise, acte de proprietate, ?eviden]ierea corect` a cheltuielilor curente (energie electric` [i termic`, ap`, cheltuieli administrative etc.) [i defalcarea lor exact` la Completat cu facilit`]ile oferite de cl`dirile inteligente, sistemul devine un element activ, de comand`, ce poate controla situa]ia în Allfa Server - baza pentru optimizarea structurii de date
Modulul Allfa Server este garantul unei structuri de date optimizate, asigurånd accesarea [i editarea rapid` a datelor din baza de date centralizat`.
Allfa Server este, din punct de vedere tehnic, instrumentul necesar ce ofer` flexibilitate pachetului de programe. În acest caz, prin flexibilitate se în]elege facilitatea ce se ofer` utilizatorului de a-[i adapta - simplu [i rapid - programul la propriile necesit`]i. Adaptarea este posibil` utilizånd modulele standard oferite de produc`tor, sau propriile module, create de utilizator. Allfa Server asigur` leg`tura dintre utilizator [i alte sisteme. Astfel, sistemul de date Oracle poate fi accesat prin intermediul modulului Allfa Server de pe o multitudine de platforme ca Windows NT, Windows 2000, Unix sau Linux.
Allfa Server poate fi, de asemenea, u[or integrat în alte medii TI precum SAP.
Allfa Server ofer` fundamentul pentru o bun` organizare [i p`strare a datelor despre propriet`]i, cl`diri [i ocupan]ii acestora, ca [i despre elemente conexe, în procesul de administrare al propriet`]ii (companii, organiza]ii, structuri de personal etc.). În felul acesta, utilizatorul poate accesa întotdeauna informa]iile cele mai recente, ceea ce-i permite luarea celor mai bune decizii.
Allfa FT Basis - modulul de baz` pentru editare [i analiz`
Allfa FT Basis permite utilizatorilor s` editeze [i s` reînnoiasc` datele despre structura cl`dirilor [i a suprafe]elor, despre organiz`ri [i sisteme (de exemplu sistemul de înc`lzire [i re]eaua acestuia), despre Allfa FT Basis ofer` trei mari avantaje distincte: ?în primul rånd, modulul poate fi utilizat pentru prezentarea [i editarea eficienta a tuturor datelor din ?în al doilea rånd, Allfa FT Basis ofer` un instrument - adaptabil de cåtre utilizator - de analiz` a datelor.
Modulul poate fi extins cu propriile tipuri de rapoarte, func]ii [i comenzi, permi]ånd utilizatorului s` realizeze analize personalizate. Modulul nu se limiteaz` doar la listarea obiectelor din cl`dire, cum ar fi, spre exemplu, u[ile. Inventarul de u[i se poate face dup` diverse criterii ca: gruparea pe departamente, data la care au fost vopsite/reparate etc. ?al treilea avantaj al modulului Allfa FT Basis este flexibilitatea lui în crearea de analize personalizate în Allfa FT Basis Grafic - modulul de vizualizare a datelor
Printr-o integrare perfect` cu pachetul de programe Allplan FT, modulul Allfa FT Basis Graphic permite vizualizarea datelor alfanumerice prin reprezent`ri grafice, indicarea (sublinierea) elementelor grafice selectate din desen (cum ar fi, spre exemplu, localizarea înc`lzitoarelor), indicarea diferen]iat` (colorare) a unor elemente selectate într-o list` dup` propriile criterii.
Modulul Allfa FT Basis Graphic poate fi utilizat pentru vizualizarea planurilor cl`dirilor, dup` criterii impuse de utilizator, cum ar fi gradul [i perioada de ocupare, structura costurilor [i inventarul echipamentelor. În plus, utilizatorul are posibilitatea s` editeze grafic datele, în scopul realoc`rii unor echipamente sau a achizi]ion`rii unora noi.
Integrarea modulului Allfa FT Basis Graphic cu Allplan FT cre[te capacitatea de administrare a componentelor din patrimoniul, permi]ånd utilizarea chiar a datelor ca au stat la baza proiect`rii Allfa FT Relocation - modul pentru planificarea [i aplicarea realoc`rilor
Allfa FT Relocation este un modul pentru planificarea [i aplicarea realoc`rilor, pentru realizarea [i compararea scenariilor de realocare [i pentru realizarea analizelor specifice realoc`rilor.
Modulul poate fi utilizat pentru vizualiz`ri elocvente în proiecte de realocare, de la cele mai simple ac]iuni pån` la cele mai complexe, pentru alegerea celor mai ieftine [i mai rapide scenarii de realocare.
Utilizatorul poate încerca diverse scenarii de realocare f`r` a afecta situa]ia actual`. Scenariile pot fi prezentate alfanumeric sau grafic. Datele ob]inute pot fi folosite la estimarea cheltuielilor, a duratei sau a Allfa FT Relocation poate prezenta scenarii pentru proiecte de realocare în cadrul aceleia[i cl`diri, ca [i realoc`ri la o alt` adres`. Ca [i în cazul altor module, utilizatorul î[i poate crea propriile liste de analiz` cuprinzånd obiectele implicate în proiectul de realocare, poate determina volumul obiectelor realocate pentru planificarea transportului, poate eviden]ia inventarul etc.
Allfa TT 2000 - o interfa]` prietenoas` de editare [i analiz`
Acest modul este un instrument intuitiv, de înalt` performan]`, u[or de utilizat, destinat acces`ri bazelor de date, indiferent de dimensiunea acestora. Utilizatorul poate configura acest modul în func]ie de necesit`]ile proprii. Allfa TT 2000 este destinat administr`rii propriet`]ilor [i ob]inerii de informa]ii despre cl`diri: vizualizarea [i analizarea suprafe]elor, a camerelor, a echipamentelor [i a situa]iei Procesul de administrare implic` crearea a mii de date ce trebuiesc vizualizate sau editate, de la obiectele ce constituie inventarul, la multitudinea de date din departamentul comercial. Allfa TT 2000 pune la dispozi]ia utilizatorului o vedere de ansamblu asupra tuturor datelor în orice moment, astfel încåt, utilizatorul poate corela [i compara u[or datele dup` propriile criterii. Modulul include func]ii inteligente [i performan]e ce-i permit utilizatorului s` lucreze cu mari cantit`]i de date - informa]ii complete despre aproximativ Modulul ofer` o vizualizare dinamic` a datelor, utilizatorul putånd hot`rî singur, folosind comenzi simple, intuitive, cum s`-i fie prezentate datele pe ecran/hårtie. Func]ia „ActiveReports" permite crearea propriilor rapoarte f`r` a fi necesare cuno[tin]e de programare sau de interogare a O caracteristic` important` a acestui modul este perioada foarte scurt` de [colarizare, fiind u[or înv`]at` chiar de persoane ce nu au cuno[tin]e avansate de utilizare a ale acestora. Spre exemplu, un electrician are acces la date despre comutatoare, întrerup`toare, num`rul [i amplasarea lor, dar nu are acces la informa]ii despre costuri de închiriere, Allfa Reporter 2000 - modul pentru generarea de rapoarte
sau c`utare/modificare
Allfa Active 2000 ofer` utilizatorului un modul clar de lucru, Allfa Reporter 2000 este o op]iune de creare rapoarte [i apelånd doar datele de care are nevoie, asigurånd protec]ie c`utare/modificare de date, creat special pentru baze de date Rapoartele sunt disponibile tuturor utilizatorilor din re]ea.
Allfa Cleaning 2000 - modul pentru administrarea, crearea [i
Asta înseamn` c` utilizatorii pot accesa rapoartele în orice urm`rirea procedurilor de cur`]enie
moment, utilizånd datele pentru propriile proiecte. Modulul este un administrator avansat creat pentru Programul nu necesit` cuno[tin]e avansate de utilizare a reducerea costurilor, analiza, estimarea opera]iilor [i calculatorului, astfel încåt oricine poate accesa datele urm`rirea procedurilor de cur`]enie.
necesare propriilor proiecte. Allfa Reporter poate fi utilizat Allfa Cleaning 2000 adun` permanent toate datele legate de singur, sau în combina]ie cu alte module.
procesul de cur`]enie. Ac]iunile de cur`]enie pot fi asignate costurilor, astfel încåt utilizatorul poate avea un raport lunar Allfa Active 2000 - modul de creare / implementare a
al cheltuielilor. Modulul define[te opera]iuni distincte de ferestrelor particularizate de lucru
cur`]enie ca sp`latul ferestrelor, cur`]area cu aspiratorul a Allfa Active 2000 permite fiec`rui utilizator s`-[i defineasc` covoarelor [i coreleaz` datele cu echipamentele existente: singur - foarte simplu - fereastra de lucru, prin care apeleaz` tipul [i cantitatea de mobilier, suprafa]a acoperit` de numai acele date din baza de date central` cu care acesta mochet` etc. Din datele adunate, modulul creeaz` liste detaliate ce con]in toate opera]iile de cur`]enie necesare, Allfa Active 2000 combin` u[or cåmpuri implicite de date cu diferen]iate pe zone, necesarul de materiale, astfel încåt, cåmpuri definite de utilizator. Modulul Allfa Active Designer diversele oferte pot fi apreciate corect [i administrate eficient.
2000 permite definirea cåmpurilor separate de lucru. În felul Allfa Cleaning 2000 include modulul AVA din pachetul acesta, utilizatorul poate muta, copia, modifica cåmpurile de Allright FT. Astfel este asigurat un schimb de date complet, lucru, astfel încåt s`-i fie cel mai comod la lucru. Ulterior, cånd f`r` pierderi de date, între cele dou` programe. Cu modulul utilizatorul introduce date noi, cåmpurile create de el sunt AVA Allright FT pute]i crea anun]uri [i cereri de oferte .
automat recunoscute [i sunt aplicate regulile definite de Modulul poate compara r`spunsurile primite pentru o acesta. Func]iile specifice de management al datelor indic` cu anumit` ofert`, putåndu-o alege astfel, pe cea mai claritate ce utilizatori [i la ce fel de date au drept de acces: avantajoas`. În felul acesta, într-un timp foarte scurt, se poate pentru scriere, pentru citire, pentru modificare sau combina]ii Allfa Key 2000 - modul de administrare eficient` a cheilor
Allfa TTi 2000 - modul de acces la date prin intermediul
dintr-o cl`dire
Internetului [i a intranetului
Modulul este o solu]ie modern` [i foarte eficient` de Allfa TTi 2000 este un program realizat exclusiv pe tehnologia administrare a cheilor dintr-un imobil. Modulul poate fi Internetului. Nu este necesar` nici o instalare anterioar`, utilizat pentru a organiza [i corela date între diverse sisteme pentru accesarea datelor utilizatorul avånd nevoie doar de un de închidere, furnizori, sau facilit`]i de control electronic al calculator (cu acces la Internet) pe care exist` un browser de Internet obi[nuit. În acest fel, oricine poate avea acces la date Modulul Allfa Key ofer` utilizatorului situa]ia exact` la un despre proprietatea sa sau despre construc]iile aferente.
moment dat a administr`rii cheilor. Programul prezint` Ac]iunea de administrare a patrimoniului include o serie de situa]ia sistemelor de închidere [i distribuirea cheilor din aplica]ii printre care prezent`ri vizuale sau analize detaliate diferite perspective: a angaja]ilor, a cl`dirii etc. Utilizatorul asupra cl`dirilor. Acest proces implic` mai multe persoane, poate [ti ce cheie de]ine fiecare angajat, la ce camere are cum ar fi proprietarul, operatorul, chiria[ul etc. Allfa TTi 2000 fiecare angajat acces, [i ce chei sunt disponibile. În plus, a fost conceput pentru a oferi tuturor participan]ilor un acces programul poate fi utilizat pentru administrarea distribu]iei universal la datele de interes comun, asigurånd un continuu cheilor sau return`rii lor, [tiindu-se în orice moment situa]ia schimb de informa]ii. Suplimentar, ei pot vizualiza planuri sau date conexe ce ]in de administrarea patrimoniului.
Doar avånd browser de Internet (ca Microsoft Internet Allfa IntelliAdmin 2000 - modul pentru securizarea datelor
Explorer sau Netscape Navigator) pute]i imediat utiliza Allfa IntelliAdmin 2000 este un program eficient destinat modulul Allfa TTi 2000. Programul este u[or de folosit [i se cre[terii gradului de securizare a datelor. Acest modul de poate integra foarte simplu în structura TI existent`.
administrare al pachetului Allfa asigur` protec]ie maxim` împotriva accesului neautorizat, chiar [i al hacker-ilor.
Interfaces - schimbul de date între platforme
Atunci cånd o baz` de date acumuleaz` un volum mare de Sistemul Allfa este livrat cu o serie de op]iuni pentru o date, securitatea datelor devine o problem` crucial`. {i asta integrare u[oar` în activitatea curent` a beneficiarului, care de]ine deja o serie de programe [i date.
În primul rånd trebuie prevenit` distrugerea datelor din cauza Un sistem de procesare a datelor este eficient numai dac` accidentelor hardware (defectarea echipamentelor). Oracle informa]iile dorite sunt disponibile într-o form` complet`, ofer` solu]ia ideal` pentru acest tip de incidente.
consistent` [i actualizat` [i pot fi accesate cu diferite aplica]ii Un al doilea motiv este posibilitatea alter`rii datelor - prin (func]ie de tipul datelor solicitate), nu doar de o singur` distrugere sau modificare - de cåtre un operator neautorizat, Interfe]ele sunt instrumente ce adun` la un loc informa]ii de Allfa IntelliAdmin 2000 a fost creat [i dezvoltat ]inånd cont pe diferite platforme hardware (echipamente) [i software de aceste probleme. Programul este bine organizat [i u[or de (programe), sau din diferite departamente ale companiei.
utilizat. Administratorul define[te grupe de utilizatori, dånd Sunt astfel disponibile interfe]e cu programele SAP R3 (FI/CO - drepturi de acces pe grupe sau pe fiecare operator în parte, Finan]e/Control, MM- managementul materialelor, PM - definind astfel pentru fiecare la ce fel de date are acces [i ce sectorul de între]inere etc.), PAISY, MAXIMO, PREQUEST, ca [i tip de acces: citire, scriere, modificare etc.
alte programe specifice utilizate de beneficiar.
Cu sistemul Allfa este posibil s` utiliza]i date despre personal culese din PAISY, s` le corela]i cu gradul de ocupare [i cu administrarea cheilor, s` modifica]i asignarea camerelor din Allfa în PAISY, sau s` schimba]i date despre camere sau cl`dire cu programul Maximo. Sistemul face automat actualizarea tuturor datelor modificate, în func]ie de regulile Aceasta a fost doar o scurt` trecere în revist` a modulelor programului Allfa FT. Pentru detalii suplimentare [i demonstra]ii nu ezita]i s` contacta]i speciali[tii firmei Nemetschek Romånia care v` vor r`spunde cu pl`cere la Nemetschek Romånia, str. Iancu C`pitanu nr. 27, sector 2, Bucure[ti, tel: (01) - 253.25.80, fax: (01) - 253.25.81,

Source: http://www.nemetschek.ro/_compania/presa/articole/2002/arhitext/ad-11.2002-allfa.pdf

visittoc.com

Preventing Osteoporosis in Women Athletes Stanton Davis, M.D. WHAT IS IT? A common disorder affecting both women and men that leads to fragility fractures. WHO GETS IT? 25 million Americans (80% are women) A third of white women over age 65 have osteoporosis; lifetime risk of any fracture among white womenBone loss in women occurs most after menopause, when the rate of loss may be

Oral care

SoulNature Speciality Pharma Chemicals >> Visit: www.soulnature.com SOULNATURE SPECIALITY PHARMA CHEMICALS H&PC ACTIVES Oral Care | Sun Care | Skin Care | Hair Care | Preservatives | Others Oral Care • TRICLOSAN - Anti-microbial agent in toothpastes, mouthwashes, personal hygiene soaps, detergents and child-safe plastics • G CALCIUM GLYCEROPHOSP

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles