Scj_raid_darazsirto_ae_ba.doc

Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 1/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása:

1.1. A készítmény neve:

Raid darázsirtó aeroszol
Azonosítási szám:

1.2. A készítmény felhasználása:
darázsirtó
1.3. Társaság/vállalat azonosítása:

Forgalmazó cég neve, címe: S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Telefon: 224-8400; Fax:224-84-05 A forgalomba hozatalért felelős személy megjelölése:

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
(ETTSZ). Telefon: 06-80-201-199
2. A veszély azonosítása:
Környezeti veszély
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 50/53
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó
Ismételt expozició a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
Lehetséges veszélyek:
2.1. Egészségkárosító hatás:
Lásd a 15. pont alatt is.
Belégzés: Permetének, ködjének belégzésekor irritálhatja a légzőszerveket.
Bőr: Ismételt expozició a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Zsírtalanítja a bőrt
Szem: Enyhe irritációt válthat ki.
Lenyelés: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat
2.2. Környezetkárosító hatás: Lásd a 12. pont alatt. A gyártó adata szerint a készítmény a
módosított 1999/45/EC Direktiva szerint nem osztályozható, mint a környezetre veszélyes
anyag.
2.3. Egyéb speciális adatok: Fizikai- kémiai veszély:
Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 2/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol
3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ:

3.1. Ismert összetevők/veszélyes anyagok
: tetrametrin, permetrin, alifás szénhidrogén,
hajtógáz: széndioxid
3.2. Veszélyes összetevők:
kémiai név
EINECS-szám Koncentráció% Osztályozás desztillált (petroleum), hidrogénnel kezelt, könnyű
Az R-mondatok szövegét lásd a 15. pont alatt.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:
A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az
elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt
meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni
vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek
jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg
a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-199).
4.1. Általános utasítás:
Az elszennyeződött ruházatot azonnal el kell távolítani.
4.2. Belégzést követően
: Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros
ruházatát, óvjuk a lehűléstől. Nehéz légzés kialakulásakor azonnal hívjunk orvost.
4.3. Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett
bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Ha irritatív tünetek jelentkeznek
orvoshoz kell fordulni.
4.4. Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása
közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és
folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Ha szemirritáció alakul ki, azonnal szakorvoshoz
kell fordulni.
4.5. Véletlen lenyeléskor: : Ha a sérült eszméleténél van szájüregét vízzel óvatosan ki kell
öblíteni, az öblítő vizet nem szabad lenyelni. Tilos hánytatni! Azonnal hívjunk orvost. A
címkét mutassuk meg az orvosnak.
4.6. Figyelmeztetés az orvos részére: Tartalmaz desztillált petróleumot
5. Tűzvédelmi intézkedések:
Lobbanáspont: 210 ºF (> 99 ºC) (TCC)
Gyulladási hőmérséklet (ºC): nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható
5.1. Oltóanyagok: Oltóhab, széndioxid, száraz oltószer, vízköd
5.2. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő oltóanyag: A gyártó nem jelez ilyen
Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 3/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol
5.3. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény:
Tűz és/vagy robbanás
esetén a keletkezett füstöt nem szabad belélegezni.
5.3. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: A gyártó nem jelez ilyen anyagot
5.4. Különleges veszélyhelyzet: Nagy mennyiségű égő folyadék esetén meg kell előzni a
további szennyeződést a tűz tovaterjedése miatt 5.5. Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból
származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába. 5.6. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített
levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören
záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak
nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék
érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és
a füst belégzését.
6. Intézkedések baleset esetén:
6.1. Személyi védelem:
Lásd a 7. és 8. pont alatt. Megfelelő egyéni védőeszközök
(védőkesztyű és védőszemüveg stb.) használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos.
A kiömlött anyag eltávolítása után a felületet alaposan mossuk fel vízzel.
6.2. Környezetvédelem: Nagy menyiség kiömlésekor meg kell akadályozni, hogy a
készítmény a környezetbe jusson. A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi
előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe,
vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.
6.3. Szabadba jutás esetén: A képződő hulladékot semleges anyaggal (föld/homok) fel kell
itatni. Az összegyűjtött/lapátolt hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével
ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell
kezelni. A kiömlött készítmény maradékait a szennyezett felületről alaposan fel kell mosni.

7. Kezelés és tárolás:


7.1. Kezelés:
Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem).
Figyelmeztetés: Veszélyes emberre és állatra. Lenyelve ártalmas. Kerülni kell permetének
vagy ködének belégzését. Kerülni kell bőrrel való érintkezését, szembe jutását és véletlen
lenyelését. ruházatra kerülését, Ne használja emberre, állatra. Tartsa távol élelemtől,
élelmiszertől és a háztartási vízkészlettől.
Környezet: A peszticidek mérgezők a halakra. Meg kell akadályozni, hogy tavakba,
mesterséges tavakba vagy folyókba kerüljön. Ne érintkezzen vízzel tisztításkor, vagy hulladék
elhelyezésekor.
7.2. Tárolás: Jól szellőztetett helyen tárolható. A kiürült palack is tartalmaz még termék
maradékot üres. A maradék/hulladék kezelésekor be kell tartani az általános higiénés
óvintézkedéseket. A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásnak kitenni vagy
tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Robbanást okozhat. Használat után kezet kell mosni.
Gyermekek elől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó!
7.3. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény: nem ismert
7.4. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő anyagok: lásd 10. pont alatt
7.5. Különleges tárolási feltételek: Lásd a 10. pont alatt (elkerülendő anyagok)
Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 4/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:
8.1. Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték:
A készítmény a
munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM
együttes rendelete szerint nem szabályozott.
A gyártó adatai szerint:
Anyag

8.2. Az expozíció ellenőrzése:
Használata után kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell
biztosítani. Az általános munkabiztonsági és higiénés feltételeket biztosítani kell. A
munkahelyi levegőben megengedett határkoncentrációkat ellenőrizni kell.
8.3. Személyi védőfelszerelések
8.3.1. Általános védelem és higiénés feltételek:
A szennyezett ruházatot azonnal le kell
venni és újra felhasználás előtt ki kell mosni. A megfelelő ipari higiéniának és biztonsági
gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. A szünetek előtt és a munkanap végeztével kezet kell
mosni.
8.3.2. Légzésvédelem: Megfelelő szellőzés/szellőztetés mellett és rendeltetésszerű
alkalmazásakor speciális követelmény nincs. Csak külterületen alkalmazható. Belterületen
vagy gyengén szellőztetett helyen nem használható.
8.3.3. Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A védőkesztyűnek meg kell felelni
a 89/689/EEC EU direktívának és a EN 374 standardnak. A kesztyűt használat után, a levétel
előtt vízzel és szappannal meg kell tisztítani.
8.3.4. Szemvédelem: Speciális követelmény nincs
8.3.5. Általános utasítás: Nagyobb expozició esetén megfelelő szem-bőr védelem és
használatkor megfelelő védőeszközök viselése szükséges.
8.3.6. Környezeti expozició korlátozása és ellenőrzése: Lásd 7. pont alatt.
8.3.7. További információ:
A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények
közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre
vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között
történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel
kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1. Megjelenés
9.1.1. Forma:
aeroszol
9.1.2. Színe:
átlátszó
9.1.3. Szaga:
jellegzetes
9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos biztonsági információk:
9.2.1. pH.érték, (20ºC):

9.2.2. Forráspont/Forrási hőmérséklettartomány (ºC): nem alkalmazható
Olvadás pont/Olvadási tartomány (ºC): nem alkalmazható
Fagyás pont (ºC):
9.2.3. Lobbanáspont (ºC):
9.2.4. Gyúlékonyság:
9.2.5. Gyúlladási hőmérséklet (ºC):
9.2.6. Öngyulladás:
Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 5/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol
9.2.7. Öngyulladái hömérséklet:

9.2.8. Oxidálóképesség:
9.2.9. Robbanásveszélyes tulajdonságok:
9.2.10. Robbanási határérték (Vol.%) alsó/felső: nem alkalmazható
9.2.11. Gőznyomás (g/cm3):
9.2.12. Relatív sűrűség (H2O=1):
9.2.13. Oldékonyság vízben (g/l):
9.2.14. Oldékonyság zsírban (g/l):
9.3. Egyéb adatok:
9.3.1. Viszkozitás:

9.3.2. Megoszlási hányados víz/olaj:
9.3.3. Százalékos illóanyag mennyiség (%):
9.3.4. Szerves illó olaj (VOC):
9.3.5. Elméleti VOC (LB/GAL):

10. Stabilitás és reakcióképesség:

10.1. Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, normál háztartási
felhasználási feltételek között rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil
termék.
10.2. Elkerülendő körülmények:
10.3. Elkerülendő anyagok:
erősen oxidáló anyagok
10.4. Veszélyes bomlástermékek: tűz esetén általános égéstermékek keletkeznek.
10.4. Veszélyes polimerizációs termékek: nem alkalmazható
10.5. További adatok:

11. Toxikológiai információk:

11.1. Toxikológiai információk:
11.1.1. Akut toxicitás:
A készítmény orális LD50 értéke: nem alkalmazható
A készítmény dermális LD50 értéke: nem alkalmazható
A készítmény inhalációs LC50 értéke: nem alkalmazható 11.1.2. Mérgező hatás szájon keresztül: Rosszullétet, émelygést, hányingert, hasmenést
hasfájást okozhat. Lenyelve ártalmas, fenn áll az aspirációs veszély. Tüdögyulladást vagy
tüdőödémát okozhat. Lenyelés veszélye a termék aeroszol kiszerelése miatt nem valószínű.
11.1.3. Mérgező hatás szembe jutva: Irritációt, szemvörösödést okozhat.
11.1.4. Mérgező hatás bőrrel érintkezve: Ismételt expozió esetén zsírtalanítja a bőrt, ezért
bőrszárazságot, a bőr berepedezését okozhatja.
11.1.5. Mérgező hatás belélegezve: Nagyobb mennyiségű permetének/gőzének belégzésekor
irrtáció alakulhat ki a légző rendszerben. Fejfájást, szédülést okozhat, narkotizálhat, központi idegrendszeri tüneteket válthat ki. 11.1.6. Szenzibilizáló, karcinogén, reprodukciós toxicitása, teratogén és mutagén hatása:
11.1.7. További adatok: Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.
12. Ökológiai információk:

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába
Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 6/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol
juttatni nem szabad.

13. Ártalmatlanítási szempontok:
Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés
a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő
hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék
tulajdonosa a felelős.
13.1. Maradékok: Rovarirtószer hulladék
13.1.1.
Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján.
13.1.2. Biztonságos kezelés: Lásd a 7. és 15. pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm.
Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett
veszélyes hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.
13.2. Szennyezett csomagolóanyag
13.2.1.
Javaslat az ártalmatlanításra: Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális
hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
13.2.2. Biztonságos kezelés: Lásd 13.1.2. pont alatt. A hulladékkal szennyezett
csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően
történhet.

14. Szállítási információk:
14.1. Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID):

• Veszélyt jelölő szám, címke: 2.1 • Csomagolási osztály: nem alkalmazható • Az áru helyes szállítási megnevezése: aeroszol - tűzveszélyes • Korlátozás: Lehet, hogy mennyiségi korlátozás van érvényben a termékre, kérjük ellenőrizze a szállítási dokumentumot. 14.2.Tengeri szállítás (IMDG-kód):
• Veszélyt jelölő szám, címke: 2.1. • Csomagolási osztály: nem alkalmazható • Az árú helyes szállítási megnevezése: aeroszol - tűzveszélyes • Korlátozás: Lehet, hogy mennyiségi korlátozás van érvényben a termékre, kérjük ellenőrizze a szállítási dokumentumot
14.3. Légi szállítás (ICAO/IATA):
nincs meghatározva
Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 7/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol
15. Szabályozási információk:

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben (99/45/EC,
75/324/EEC) foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – jelölésköteles,
a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú
törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség
szerint osztályozható.
Veszélyesség szerinti besorolás: Környezeti veszély
Veszélyességi szimbólum:
Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó
Ismételt expozició a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:
S 2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 23
A keletkező permetet nem szabad belélegezni. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Csak jól szellőztetett helyen használható.
A címke feliraton feltüntetendő:

Csak a használati utasításnak megfelelően használja. Emberre vagy háziállatra ne permetezze a szert.
Használat előtt a helyiségben lévő terráriumot, akváriumot vagy állatketrecet takarja le, vagy távolítsa
el. Az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki a termék használatakor. Használat előtt az
élelmiszereket, étkészletet és az evőeszközöket le kell takarni vagy el kell pakolni. Ügyeljen arra, hogy
a permet ne kerüljön hálózatba csatlakoztatott háztartási gépre. A készülékben túlnyomás uralkodik.
Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni,
vagy tűzbe dobni még üres állapotában is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra
permetezni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Használat után mosson kezet.
Permetrin tartalmú, amely allergiás reakciót válthat ki.
Címkézés a 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM Biocid rendelet szerint:
Tartalmaz: 0,2% tetramethrin, 0,2% permethrin.
A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok,
közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:
Veszélyesség:
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról
rendelkező
Biztonsági adatlap
S.C. Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.január 7. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 6. Tel: 1-224-8400 8/7. oldal Raid darázsirtó aeroszol
61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai
biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes
rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
tevékenységek korlátozásáról:
A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Foglalkozási eredetű
rákkeltő anyagok:
A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. rendelet Hulladék: A
2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes
anyagok csomagolása:
8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Egyes felületaktív anyagok biológiai bonthatósága: A
6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. Rendelet.
16. Egyéb információk:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó
adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve az
ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESTCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel
módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú egészségügyi miniszteri rendelet előírásainak.
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak,
helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek
mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a
teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett
megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az
adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék
minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ,
adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági
adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen
káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény
bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági
adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési
módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (lásd 2. pont): R 20 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat Ismételt expozició a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja A Biztonsági Adatlap a 2009.06.22-én kiállított 350000008012 azonosítási számú Raid European Wasp&Hornet Material Safety Data Sheet alapján került átdolgozásra.

Source: http://www.metro.hu/public/site/metro-hu/get/documents/mcc_hu/multimedia/ACWS%20%C3%A9les/biztons%C3%A1gi%20adatlapok/R/Raid_darazsirto_ae_20091006.pdf

Interpretation du genotype

September 2013- Version n°23 ANRS - AC 11: RESISTANCE GROUP GENOTYPE INTERPRETATION: NUCLEOSIDE AND NUCLEOTIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS Mutations associated with resistance Mutations associated with « possible resistance » • T215Y/F • T215A/C/D/E/G/H/I/L/N/S/V [1, 2, 3, 4] • At least 3 mutations among: M41L, D67N, K70R, L210W, T215A/C/D/E/G/H/I/L/N

u936.univ-rennes1.fr

Automatic computation of CHA2DS2-VASc score:Information extraction from clinical textsCyril Grouin, MSc1, Louise Del´eger, PhD1, Arnaud Rosier, MD2,3,4,Lynda Temal, PhD2,3, Olivier Dameron, PhD2,3, Pascal Van Hille, MSc2,3,Anita Burgun, MD, PhD2,3, Pierre Zweigenbaum, PhD13 Universit´e de Rennes 1, U936, F-35000 Rennes, Francel’Institut Catholique Lillois, Facult´e Libre de M´edecine,

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles