Konkurransetilsynet.no

KonkurranseNytt
November
Fusjonskontroll i EU – en radikal reform
Nullstiller fusjons-avgjørelser fra Europa- Mario Monti, Europakommisjonens
kommissær for konkurranse, har den
fusjonssak. Den har også den fordel at man siste tiden lettet på sløret med hensyn
kan bygge videre på domstolenes opparbei- til hva hans reformpakke om fusjons-
dede praksis og opprettholde en høy grad av kontroll vil inneholde. Forslagene skal
legal sikkerhet. Monti kommer dog til å fore- etter planen legges frem i desember.
slå en klargjøring av begrepet dominans ved et tillegg i fusjonsforordningen. Det skal Monti ønsker ikke å la seg slå ut av den være klart at testen også gjelder for oligopol- senere tids dommer fra førsteinstansdomsto- situasjoner der den fusjonerte enheten kan len (CFI), men gjøre bruk av dem til en mer dyptgripende reform. Dommene viser at CFI setter en høy bevisstandard, men de har også bekreftet og støttet Kommisjonens vurde- Europakommisjonen har i det hele tatt til hensikt å uttrykke klart og uttømmende hvainnholdet i deres fusjonspolitikk er. Viktigere Debatten om fusjonstesten bør være bygget testene, er det at det lages et utkast til kunn- svekkelse av konkurransen (SLC), er intel- gjøring om horisontale fusjoner. Denne vil lektuelt fascinerende, men bør ifølge Monti blant annet gi retningslinjer for Kommisjonens ikke overdrives. Dominanstesten er, når den vurderinger og analyse av dominans og også tolkes riktig, i stand til å håndtere hele bred- klargjøre begrepet kollektiv dominans. Detvil senere være aktuelt å gi retningslinjer også for vertikale fusjoner og fusjoner som hverken er horisontale eller vertikale, såkalte dessuten å innføre større fleksibilitet i uten å endre forordningens ordbruk.
tidsfristene i kompliserte fase II-saker, for at en fusjon likevel skal tillates.
opprettet en stilling som sjeføkonom.
Det er lite trolig at effektivitetsgevin- Det vil også bli dannet et internt panel Store bøter for ulovlig samarbeid
Europakommisjonen gir den
japanske spillprodusenten
Nintendo og syv distributører
167,8 millioner euro i bot for å
hindre handel av videospill
Sotheby’s og Christie’s skal ha inngått mellom europeiske land.
Auksjonshuset Sotheby’s må
betale 20,4 millioner euro i bot
for ulovlig samarbeid med auk-
sjonsfirmaet Christie’s.
som selgeren betaler ved en auksjon.
Bot også til auksjonsfirma
tredelse, i dette tilfellet mellom produ- 20,4 millioner, eller seks prosent avomsetningen, for ulovlig samarbeid Christie’s slipper på sin side bot fordi r e d a k s j o n
Nr. 9/2002
tilsynet. Informasjonsbladet blir publisert hver måned, unntatt i juli og august.
Nullstiller fusjonsavgjørelser
fra Europakommisjonen

Den europeiske førsteinstans-
domstolen (CFI) i Luxemburg
omgjorde 25. oktober Europa-
kommisjonens avgjørelse om å
forby fusjonen mellom Tetra
Laval og Sidel. Tidligere samme
uke reverserte domstolen
Kommisjonens forbud mot
fusjonen mellom Schneider
Electric og Legrand.
tatt Frankrike. Markedet i Frankrikeutgjør en så vesentlig del av hele fel- Schneider Electric
her, isolert sett kunne ha vært tilstrek- Tetra Laval
tilbyr også en rekke andre produkter.
Dette førte til at partene ikke haddehatt muligheter til å imøtegå tilfredsstillende avbøtende tiltak.
USA og EU enige om retningslinjer for bilateralt
Nasjonal fusjonssak overføres for første gang til
samarbeid i fusjonssaker
Europakommisjonen
Mario Monti i Europakommisjonen og hans to amerikanske «kolleger», Når fusjoner er av en viss størrelse og overstiger visse terskelverdier, Timothy Muris i Federal Trade Commission og Charles James i har Europakommisjonen eksklusiv kompetanse til å behandle fusjo- Department of Justice, offentliggjorde retningslinjene 30. oktober.
nen. Fusjonsforordningen gir imidlertid anledning til å overføre saker Retningslinjene setter opp en struktur for det bilaterale samarbeidet i fra Kommisjonen til nasjonal myndighet og vice versa. Det tyske fusjonssaker som krever godkjennelse på begge sider av Atlanteren.
Bundeskartellamt har allerede i mange saker fått overført fusjoner Formålet med retningslinjene er å minimere risikoen for at fusjons- som har EU-dimensjon, men der de konkurransemessige virkningene behandlingen gir ulikt resultat i USA og EU og å legge til rette for at hovedsaklig er i det nasjonale tyske markedet. Bundeskartellamt har myndighetenes eventuelle tiltak er forenlige. De skal også øke effek- nå, i nært samarbeid med konkurransemyndighetene i Italia og tiviteten av undersøkelser, redusere byrden for fusjons- og tredje- Storbritannia, overført en fusjonssak den andre veien, til parter og generelt øke gjennomsiktigheten i fusjonsbehandlingen.
Kommisjonen. Dette er første gang artikkel 22 (3) i fusjonsforordning- Samarbeidet er mest effektivt når de ulike myndighetenes timeplan en er blitt brukt til å overføre en fusjonssak som er under terskel- for fusjonsgjennomgangen er mest mulig parallell. Fusjonspartene verdiene til Europakommisjonen. Saken gjaldt det italienske selska- tilbys derfor å møte amerikanske og europeiske myndigheter på et pet Promatech SpAs kjøp av tekstilvirksomheten i det sveitsiske tidlig stadium for å diskutere fremdriftsplan. Selskapene oppfordres Sulzer AG. Fordi saken hadde konsekvenser i flere europeiske marke- til å tillate myndighetene å utveksle informasjon og tillate felles der og på grunn av dens betydning, mente man at Kommisjonen var intervjuer. Det settes opp milepæler for når det bør være direkte kontakt på høyt nivå mellom amerikanske og europeiske konkurran- ICN – verdensomspennende nettverk for konkurranse
Lederne for konkurransemyndig-
heter i en rekke land tok i 2001
initiativet til International
Competition Network (ICN). ICN
sidene ligger også annen relevantinformasjon. Neste års konferanse vil er et åpent forum. Alle lands
konkurransemyndigheter kan bli
medlem, og det er også åpent for
advokater, forskere og andre som
er opptatt av konkurransespørs-
i forhold til det å skape en kultur forkonkurranse (competition advocacy). tene som tok initiativet til opprettelsen.
for melding og behandling av fusjoner.
land, vil på sikt kunne bidra til en mer årlige konferanser. ICNs første årskon- Konkurranse på like vilkår for togoperatører
Konkurransetilsynet er positiv til
at det blir åpnet for konkurranse
på offentlig kjøpt persontrans-
port med tog. I en høringsutta-
må være oppmerksom på negativekonsekvenser for konkurransen av at lelse peker tilsynet på at det må
lages et rammeverk som bidrar til
konkurranse på like vilkår når
alle jernbanelinjer skal ut på
anbud innen 2006.
driftskritiske tjenester som verksteds-funksjoner i en pool-ordning med eks- kurrenter skal få tilgang til tog og vog- ner, er det et interessant forslag også å insentivbasert ordning, basert på subsi- relatert til transporttjenesten, men nød- vendig for driften av disse, i utgangs-punktet bør skilles ut fra NSB.
Momsreglene diskriminerer små flyselskap
Konkurransetilsynet mener alle
flyselskap må få like rammevilkår
ved kjøp av bakketjenester. I dag
må selskap som kjøper disse
tjenestene eksternt betale 24
prosent merverdiavgift, mens
selskaper som produserer tjenes-
tene innenfor eget konsern ikke
blir belastet med merverdiavgift.
Det innebærer i alminnelighet at
store flyselskap får en betydelig
konkurransefordel sammenliknet
med små.

Konkurransetilsynet påpeker dette for-holdet i et brev til Arbeids- og admi-nistrasjonsdepartementet, og anbefalerat regelverket blir endret slik at selska- pene får like konkurransebetingelser.
Skjevheten skyldes at luftfarten ble tatt rammes til sammenlikning ikke av slikmoms.
OECD workshop i Riga
OECD har de fire siste årene
setilsynet holdt et foredrag om erfaring- arrangert konkurransepolitisk
seminar for de baltiske land.
Årets seminar var lagt til Riga i
spektiv, i stor grad knyttet til lovverket i Latvia 14-16 oktober. Hovedtema
EU. Det ble så brukt tid på å presentere var vertikale relasjoner, i tillegg
til telekommunikasjon, konkur-
ransepolitikk i små økonomier og
internasjonalt samarbeid.
arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Første dag var satt av til vertikale rela- bruk av eksklusivitetsavtaler. Etter dette let i disse landene som relativt nylig har viste seg at utviklingen i telesektoren er kommet ganske langt også i Baltikum.
Mulig inngrep mot BBS og bankforeningene
Konkurransetilsynet tar sikte på å
forby en avtale mellom Finans-
næringens Hovedorganisasjon,
Telenor-eide Pos System. Et eventueltinngrep i tråd med varselet vil gjøre Sparebankforeningen og
Bankenes Betalingssentral (BBS)
som binder bankene til å benytte
BBS for innsamling av korttrans-
aksjoner fra butikkene. Etter til-
synets mening begrenser avtalen
konkurransen i dette markedet.
kene i Norge betale 227 millioner kro-ner. Konkurranse om innsamlingstje-nesten vil trolig presse ned denne kost- varslet, vil det legge til rette for lavere gebyrer for brukere av betalingskort.
Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet
Konkurransetilsynet, Kreditt-
tilsynet og NVE har etablert en
arbeidsgruppe som skal utrede
aktuelle samarbeidsområder
knyttet til handel i kraftmarke-
det. Arbeidet skal danne grunn-
lag for videre samarbeid mellom
de tre organene om tilsyn med
kraftmarkedet.
Ny juridisk direktør
bærer overvåkning av både det fysiskeog det finansielle markedet. Videre eroppfølging av pris- og konkurranseut- etter Elisabeth Roscher, som har ett års permisjon for å arbeide i Økokrim.
tilsyn med det fysiske kraftmarkedet.
Konkurransetilsynet har det generelleansvaret for tilsyn med konkurranse- Rubrikkannonsering på internett
Konkurranselovutvalgets frist
Konkurransetilsynet griper ikke
taket ikke ville føre til eller forsterke utsatt til 1. april 2003
inn overfor opprettelsen av
fellesforetaket Rubrikkselskapet
sen. Det er grunn til å anta at «zett.no» Zett AS. Visjonen til Zett er å
vil kunne representere en konkurrent til«finn.no» i markedet for rubrikkannon- skape Norges ledende markeds-
plass for rubrikkannonser på
1. april 2003. Fristutsettelsen gis blant Internett. Orkla Media AS og
A-pressen Elektroniske Medier vil
legge eksisterende virksomhet
avtalt å avstå fra å konkurrere mot felles- innen internettannonsering inn i
fellesforetaket.
av tre år fra oppstart av «zett.no».
Drosjesentralene får dispensasjon fra konkurranseloven
Konkurransetilsynet har utarbei-
Dersom sentraler ønsker å inngå samar- det en forskrift om dispensasjon
beid som omfatter felles prissetting, må fra konkurranseloven for samar-
beid innen en drosjesentral. Den
nye forskriften samler opp gjel-
dende praksis i én forskrift og gir
en generell dispensasjon til å
fastsette felles takstregulativ for
ellers lå til rette for konkurranse. For drosjesentralen.
drosjesentraler som ligger i områdermed prisregulering, fastsetter forskrift sentraler i områder uten prisregulering, løyvehavere tilsluttet ulike sentraler.
for drosjetjenestene sentralen tilbyr.
UK Enterprise Act 2002
Den nye loven ble godkjent av den britiske Dronningen 7. november.
Konkurranse- og forbrukerbestemmelsene i loven forventes å tre i kraft som- meren 2003. Loven tar sikte på å gjøre konkurransemyndighetene mer uav- hengige, reformere konkurslovgivningen og hindre forretningspraksis som ska- der forbrukerne. Mer informasjon finnes på hjemmesidene til Office of Fair Trading på www.oft.gov.uk. Lovforslagene ble nærmere omtalt i Returadresse:
Vedtak og uttalelser
www.konkurransetilsynet.no
Avgjørelser
05.11.2002
Anbud og konkurranse om offentlig
kjøpt persontransport med tog

Norsk Gjenvinning ASA –
Rubrikkselskapet Zett AS –
forvaltningsloven § 28 – vedtak om
konkurranseloven § 3-11 – avgjørelse
NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak
avvisning av klage på dispensasjon til
om ikke å gripe inn mot opprettelse
av fellesforetak
21.10.2002
Forslag til kriteriedokument –
«Miljömärkning av dagligvare-
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Tryg i Danmark smba – konkur-
butikker»
ved Camping Card Scandinavia –
ranseloven § 3-11 – avgjørelse om
konkurranseloven § 3-9 jf. § 3-4 jf.
ikke å gripe inn mot ervervet av
§ 3-1 – dispensasjon til å inngå
Nordea ABs skadeforsikringsvirk-
Europakommisjonens reviderte
rabattavtaler med utvalgte aktører
forslag til parlamentets og rådets
forordning om krav til kollektivtrans-

port på jernbane, veg og innenlands
GlaxoSmithKline AS – konkurranse-
Høringssvar
vannveg ved inngåelse av offentlige
loven § 3-9 – dispensasjon fra § 3-1
kontrakter.
annet ledd til å fastsette bindende
videresalgspris på legemiddelet

Zyban den 20. november 2002
Totalrevisjon av forskrift om øvings-
kjøring og trafikkopplæring

NOU 2002:4 Ny straffelov
V2002-90 / 29.10.2002
Team Atlantic – Team Møkster –
oppheving av avvisningsvedtak
Forslag til nytt forbrukerdirektiv

Source: http://www.konkurransetilsynet.no/PageFiles/88344/KonkurranseNytt_09_2002.pdf

Ash poster 2822 eriksson

A Pooled Analysis of Four Pivotal Studies of Rivaroxaban for the Prevention of Venous Thromboembolism after Orthopaedic Surgery: Effects of Specified Co-medications Bengt I Eriksson1, Alexander GG Turpie2, Michael R Lassen3, Ajay K Kakkar3,4,5, Frank Misselwitz6, Tiemo J Bandel6, Martin Homering6, Torsten Westermeier6, Michael Gent2 1Sahlgrenska University Hospital Östra, Gothenburg, Swe

Inbf & wnbf additional banned substance list

2014 WNBF/INBF ADDITIONAL BANNED SUBSTANCE LIST 1-Androstendiol 5α-androst-1-en-3β,17β-diol 1-AD 1-Androstendione 5α-androst-1-en-3,17-dione 1-AD 4-Androstendiol androst-4-en-3β,17β-diol Androdiol 4-Androstendione androst-4-en-3,17-dione Androsten 5-Androstendiol androst-5-en-3β,17β-diol 5-Andro 5-Androstendione androst-5-en-3,17-dione 5-Andro Bolandiol estr-4-en-3β,17β-diol A

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles