Microsoft word - skrivelse t kommunen 2007-12-17.doc

Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen Kommunstyrelsen Staffanstorps Kommun 245 80 Staffanstorp Hjärups Byalags synpunkter på ”förslag till fördjupad översiktsplan Hjärup-06 reviderad upplaga 2007-06-12” Inledning I den reviderade upplagan av FÖP-en (2007-06-02) kan vi med tillfredsställelse konstatera att flera av de synpunkter som Byalaget framfört i sina remisser/yttranden (06-11-05) har beaktats, dock återstår fortfarande några som vi vill poängtera genom denna skrivelse. Huvudpunkterna från tidigare remisser kvarstår således fortfarande: Hjärup den gröna byn – bevarande och förstärkning av grönstruktur Hjärup – en by för alla i hela livscykeln, m a o bostäder för både unga, äldre och funktionshindrade Trafikplanering på gåendes och cyklandes villkor Hjärups östra och västra sida med helt olika kvaliteter måste knytas samman bättre Följande synpunkter, som ej beaktats vid revideringen av planen, vill vi dock fortsätta att trycka på så att de kan beaktas vid utformningen av detaljplanerna eftersom FÖP-en redan är antagen: Tillväxten i Hjärup kan med stor sannolikhet säkerställas utan att kommunal mark utnyttjas för vanligt bostadsbyggande. Den bör istället utnyttjas för serviceinrättningar och boendeformer som har stort behov av närhet till dessa. För att bibehålla Hjärups gröna karaktär är det mycket viktigt att grönområdena i de centrala delarna bibehålles i så stor omfattning som möjligt. Det reviderade förslaget har fortfarande kvar utbyggnad av Tågvägen liksom halva scoutgårdsparken. Dessa grönområden med central placering är viktiga för dagens hjärupsbor. I det sammanhanget vill vi också påpeka att man med största sannolikhet kan tillgodose behovet av centralt belägna (äldre)-bostäder även om man begränsar husen till 2-3 vån. Inte som skrivits i planen upp till 4 vån i västra centrum. Argumentet att hiss i äldre bostäder skulle kräva 4 vån (bidragsmöjlighet) kan ej ses som seriöst då nuvarande centrumbebyggelse innehåller hiss utan att ha mer än 3 våningar. Jämför vårt tidigare yttrande: ”Sammantaget vill Byalaget att i förslaget inskrives principen att de nu boende i Hjärup inte skall komma att besväras av insyn från nybyggda bostäder p.g.a. hushöjd och närhet.” Fortfarande kvarstår också i FÖP-en på sidan 72 att Tågvägen förlängs rakt genom grönområdet för att kopplas ihop med Ämnesvägen i norr. Detta hoppas vi verkligen enbart är ett förbiseende eftersom det strider mot återgången till principen om icke genomfart i centrum. Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen Vi har noterat med glädje att man numera i FÖP-en, tillsammans med Burlövs kommun gentemot Banverket, agerar starkt för ett alternativ med nedsänkt järnväg(i bästa fall tunnel). Vi vill också fortsätta trycka på det på flera ställen framhållna behovet av rekreationsområde i Hjärup. Även om man införskaffar nya områden för detta ändamål i utkanterna av samhället, så motiverar detta på intet sätt elimineringen av de mindre men värdefulla grönområdena i centrum, som scoutparken och kullen vid gamla skolan. Slutligen hyser Byalaget förhoppningen att man även i fortsättningen skall tillåtas vara en aktiv deltagare i det fortsatta planarbetet, eftersom utvecklingen av Hjärup är en mycket väsentlig fråga inte enbart för nytillkommande hjärupsbor utan även för de nuvarande. Hjärup den 17 december 2007 Hjärups Byalag Jens Svefors Ordförande

Source: http://www.hjarup.nu/n/pdf/skrivelser/old/yt071217.pdf

cityenergy.org.za

1. Introduction An eZee electric bicycle looks exactly like a conventional bicycle, but is fitted with a state of the art electric motor, battery and controller system. It encourages cycling through providing all the gain of conventional cycling, but without the pain. Off course, at any time the bicycle can be peddled like a normal bicycle if desired, with the electric motor augmenting

Microsoft word - radiesse_e-media_kit_isi.doc

Fair Balance for RADIESSE® Volumizing Filler Important Safety Information for RADIESSE® Volumizing Filler Indication: RADIESSE® Volumizing Filler is FDA-approved for subdermal implantation for the correction of moderate to severe facial wrinkles and folds, such as nasolabial folds. Contraindications: RADIESSE® Volumizing Filler should not be used in patients with bleeding disorder

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles