Microsoft word - emnebeskrivelse gkd2-2009-1.doc

EMNEBESKRIVELSE

GODKJENNINGSKURS FOR BRUK AV DIAGNOSTISKE MEDIKAMENTER 2

Kurskode:GKD2-2009-1 Semester: Deltidskurs uavhengig av semester Studiepoeng:15
Godkjenningskursene i diagnostiske medikamenter skal gi autoriserte optikere nødvendig kunnskap og ferdigheter til å praktisere med diagnostiske medikamenter på en sikker og hensiktsmessig måte til pasientens beste. Kursene har to nivåer, del 1 og del 2. Del 1 (GKD1) skal gi autoriserte optikere generelle kunnskaper og ferdigheter innenfor kursemnene tilsvarende det nivået som ble undervist i den 3-årige optikerutdanningen før ordningen med bruk av diagnostiske øyedråpebruk for optikere ble innført av norske myndigheter i 2004. Gjennomført og bestått GKD1 kvalifiserer for opptak på godkjenningskurs i diagnostiske medikamenter Del 2 (GKD2). Avsluttet og bestått GKD2 gir rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter etter søknad til Norges Optikerforbund basert på Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og føringer fra Statens legemiddelverk. Forelesinger/CD-ROMforedrag i emnene okulær patologi og okulær farmakologi. Praktisk klinisk undervisning i diagnostiske metoder relatert til bruk av tilgjengelige diagnostiske medikamenter. I tillegg vil det også bli undervist i håndtering av mulige førstehjelpssituasjoner opp mot dråpebruk (besvimelse, basal hjerte-lunge-redning, anafylaksi og akutt vinkelblokkglaukom). VURDERING
Kandidatene blir siste kursdag vurdert ved hjelp av en to-timers teoretisk prøve basert på flervalgsspørsmål (MCQ), og en praktisk/klinisk test. Begge prøver blir karaktersatt med karakterene BESTÅTT eller IKKE BESTÅTT. For å bestå kurset må karakteren BESTÅTT oppnås på begge prøvene. Hjelpemidler for teoriprøven; standard + enkel kalkulator (kalkulator som muliggjør lagring av tekst er ikke tillatt benyttet). Prøvene er underlagt høgskolens til en hver tid gjeldende eksamensreglement. Tilgang til eksamen forutsetter innlevering av obligatoriske oppgaver. FORKUNNSKAPER
Autorisasjon (offentlig godkjenning) som optiker basert på minimum 3-årig høgskoleutdanning innen optometri, eller gjennomgått og bestått GKD1-kurs. STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER
Studiet omfatter fleksible læringsmetoder slik at det skal være best mulig tilrettelagt for praktiserende optikere. • e-læring • frivillige lokale (dvs desentraliserte) samlinger • samlinger med forelesninger og klinisk undervisning ved HiBu E-læringen er basert på Blackboardsystemet (høgskolens plattform for nettbasert læring), og omfatter nettbaserte forelesninger (CD-ROM), opplegg for selvstudier, hyperlinker til obligatoriske litteraturkilder og relevante nettsteder, oppgaveløsning og kommunikasjon med underviser, øvrig stab og kursdeltakere. For å kunne følge kurset må den enkelte kursstudent har tilgang på en moderne internettilknyttet datamaskin (for blant annet bruk av CD-ROM m/ lyd, lesing av e-post, ”surfing” på internett). Lokale samlinger med frivillige kollokviegrupper for trening på metoder og diagnostiske teknikker og diskusjon av problemstillinger av praktisk og etisk karakter, kan initieres fra kursstudentene selv med innspill fra avdelingen. Problemstillinger legges også ut for diskusjonsgrupper i Blackboard. Eventuelle lokale samlinger vil bli ledet av optikere som selv har rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter og benytter disse i egen praksis. Det er en fordel, men ikke en forutsetning å ha tilgang til spaltelampemikroskop og Volklinse i egen praksis. Noen emner forutsetter selvstudier for å repetere grunnleggende prinsipper som danner basis for undervisningen. Enkelte tilstøtende emner, som ikke optikere selv skal praktisere, blir også tilrettelagt for selvstudier. Samlingene ved Avdeling for optometri og synsvitenskap er intensive ”helgekurs” (fredag & lørdag) som omfatter forelesninger og klinisk praksis. Endel undersøkelsesteknikker trenes på kursdeltakerne og eventuelt på demonstrasjonspasienter. Det vises til egen plan for samlingene. Obligatorisk klinisk undervisning foregår ved avdelingens synsklinikk. Alt nødvendig utstyr vil være tilgjengelig, men for enkelte samlinger bør personlig småutstyr tas med (f eks pennelykt, direkte oftalmoskop og retinoskop). LITTERATUR
Pensumlitteratur
Det benyttes faglitteratur og utarbeides kompendier tilknyttet undervisningen, samt materiale for selvstudier. Underviserne vil i tillegg referere til en del litteratur i medisinske, oftalmologiske og optometriske tidsskrifter. Både utarbeidet materiale og henvisninger vil være tilgjengelig via Blackboard. Undervisningen på kurset er ikke lagt opp etter noen bestemt lærebok, men det anses som helt nødvendig at hver enkelt kursstudent må ha tilgang på to oppdaterte lærebøker om øyesykdommer, en på engelsk og en på norsk/nordisk, og en bok som beskriver underviste optometriske undersøkelsesmetoder. Videre anbefales en oppdatert bok om okulær farmakologi. Følgende bøker vil dekke dette behovet, og alternativ litteratur vil bli diskutert ved kursstart; Høvding G (red.) (2004): Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utgave), Studia, Bergen, ISBN82-991254-6-4 Kanski JJ (2007): Clinical Ophthalmology – A systematic approach (6th Edition), Butterworth-Heinemann, ISBN 0080449697 (evt. 5th Edition fra 2003) Bok om optometriske undersøkelsesmetoder Carlson NB & Kurtz D (2004): Clinical procedures for ocular examination (Third Edition), McGraw-Hill Medical Publishing Division, ISBN-0-07-137078-1 Elliot DB (2007): Clinical procedures in primary eye care (3rd Edition), Butterworth-Heinemann (Elsevier), ISBN 978-0-7506-8896-3 Hopkins G & Pearson R (2006): (O’Connor Davies’s) Ophthalmic Drugs – Diagnostic and therapeutic uses (Fifth Edition), Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 8864 2 (Her kan eventuelt 4th edition av samme bok også benyttes – pga minimale endringer). Obligatoriske ReplayLearningCD’er (CD-ROM)
3 innledende CD-ROMforedrag fra GKD1-kurs benyttes som en introduksjon til CD’ene under Amoaku W (2003): Age-Related Macular Degeneration. Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Charlesworth P (2004): Modern Cataract Surgery. Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Harper R (2002): Clinical Optic Disc Assessment: Taking a Closer Look. Net Lectures/Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Mahomed I (2004): Retinal detachment and predisposing causes. Net Lectures/Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. McGill J (2004): Allergic Eye Disease. Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Menezo V (2004): Assessment and Management of Posterior Uveitis. Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Naroo S (2004): Laser Refractive Surgery Today. Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Syme I (2002): Symptom based ocular disease management. Net Lectures/Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Viner C (2004): Have Another Aspirin. Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Viswanathan A (2003): Early recognition and treatment of glaucoma. Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Watkins R (2003): Systemic Hypertension: Why Detection is Important. Net Lectures/Replay Learning (http://www.replaylearning.com), Thornhill (UK), CD-ROM. Obligatoriske fagartikler vil bli diskutert ved kursstart, og konkret omtalt i de faglige mailene
som sendes ut i forbindelse med hvert enkelt CD-ROM foredrag som skal bearbeides.
Informasjon om eventuell støttelitteratur/supplerende fagartikler vil bli gitt muntlig.
DETALJERT EMNELISTE
OKULÆR PATOLOGI
For hvert emne gjennomgås tegn og symptomer, etiologi, eventuell tilknytning til systemiske
sykdommer, undersøkelsesmetoder, diagnose, differensial diagnose, behandling og
oppfølging
Øyelokk
Tåreveisystem
Konjunktiva
Sklera
Hornhinnen; traumer, infeksjoner og dystrofier
Refraktiv kirurgi
Uvea
Linsen
Katarakt og katarakt kirurgi
Glaukom
Vaskulære retinale sykdommer (Diabetes, Høytblodtrykk, AMD o.l)
Retina; avløsning, dystrofier og degenerering
Neurooftalmologi, inkl synsbaner
Hodepine og ansiktssmerter
FARMAKOLOGI
Medikamenter til bruk ved allergi - okulær bruk
Medikamenter til bruk ved infeksjoner - okulær bruk
Antiinflammatoriske medikamenter – okulær bruk
Glaukombehandling
Lokalbedøvelse
Behandling av tørre øyne
Profylaktisk behandling
Øyemedikamenters sammensetning
Medikamenters innvirkning på pupillestørrelse, AC/A, akkommodasjon, lysrefleks, rødhet
Okulære bivirkninger ved systemiske medikamenter
Lovverk og god klinisk praksis i forbindelse med optikeres bruk av diagnostiske
medikamenter
DIAGNOSTISKE METODER
Gradering av optometriske observasjoner og funn
Pupillereflekstesting
Cykloplegisk refraksjon
Gonioskopi
Pakymetri
Tonometri (Goldmann applanasjonstonometri, Tonopen, ICare .)
Fundus undersøkelse med Volk linse, binokulær indirekte oftalmoskopi etc.

Source: http://hibudev.imaker.no/hibu/imaker/wiped/sfiles/84/34/1/file/emnebeskrivelse_gkd2-2009-1.pdf

Consulta

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT SECRETARIA MUNICIPAL PADRON ELECTORAL - ELECCIONES CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE PUERTO MONTT Nombre Número Presidente ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONAL CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS ORFELINA HERNANDEZCLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS NUEVO DESPERTARCLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS SOL N

Microsoft word - finalnotam-pt1.doc

CIALIS WESTERN OPEN PGA TOURNAMENT AND CHICAGOLAND SPEEDWAY NASCAR RACES CHICAGOLAND 300 BUSCH SERIES CHICAGOLAND 400 NEXTEL CUP SERIES JULY 3 THROUGH JULY 9, 2006 In anticipation of a significant number of aircraft traveling to the Chicago, Illinois, area during the Cialis Western Open PGA Tournament and the Chicagoland Speedway NASCAR races, a temporary air traffic cont

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles