Gynekologia.szm.sk

Mastopatie - Dysplázie.
V roku 1986 na medzinárodnej konferencii patológov sa prehodnotil rizikový význam „fibrocystickej choroby prsníkov“ a doporu ilo sa pou íva menejzavádzajúci termín f i b r o c y s t i c k é z m e n y p r s n í k o v. Tieto zmenysa vyskytujú u 50-90 % v etkých premenopauzálnych ien medzi 35 - 50. rokom Pod a Pageho klasifikácie benígnych afekcií / - neproliferujúce ochorenia, - proliferujúce bez atypie, - proliferujúce s atypickými bunkami / ich zara ujememedzi tzv. n e p r o l i f e r u j ú c e / zmeny / ochorenia. Fibrocystické zmenyprsníkov sa nachádzajú i v normálnom, bezpríznakovom prsníku – u eny bezsubjektívnych i objektívnych príznakov . V sú asnej dobe sa teda pova ujú za zmenyle iace v medziach normy. To znamená, e i histologický nález fibrocystickejchoroby, mastopatie alebo dysplázie, ktoré akoby obhajovali dôvody biopsie, musímeinterpretova ako normálny nález. Obvyklým histologickým, nálezom bývazväzivovatenie / fibróza / , zmno enie liazok /adenóza /, lymfoidná infiltráciaprsníka a zápalové infiltrácie okolo mliekovodov / periduktálna zápalová infil-trácia/ . Nena iel sa iadny morfologický rozdiel medzi pacientkami s príznakmia pacientkami bez príznakov tzv. mastopatie a nena la sa korelácia histologickéhonálezu s úrov ou klinických Fibrocystické zmeny, t.j. zhrubnutia /nodularita/ a cysty sú prejavom involu ných zmien. Variabilita zmien závisí na prítomnosti stromálnej zlo ky tkanivaprsníka. Jej pred asné vymiznutie má za následok cystické zvä enie zostávajúcich liazok /acinov/ a naopak hypertrofia strómy pôsobí zvý enie hustoty /denzity/ a fibrózu prsníku. Korelácia týchto zmien s rizikom karcinómu prsníka neboladokázaná !Celá kála fibróznych a cystických zmien, vrátane napr. fibroadenomu, je v sú asnejdobe pova ovaná len za odchýlku od normálneho vývoja a involúcie, av ak nie zachorobu !Odchýlkami v normálnom procese lobulárnej involúcie epitelu a strómy dochádzak roz íreniu liazok a ku vzniku cýst, mikrocystických zmien alebo typickýchfibrocystických zmien. Vä ina benígnych fibrocystických porúch prsníkov vofertilnom veku je len poruchou normálneho priebehu vývoja a involúcie.
Fibrocystické zmeny sú prestrelenou fyziologickou odpove ou na meniace sa hormonálne prostredie v období ivota eny, kedy za ína involúcia prsníka, t.j. medzi30 - 35. rokom ivota. Sú charakterizované nadprodukciou väzivového tkanivaa kálou reaktívnych, epiteliálnych zmien, ktoré sú niekedy sprevádzané boles ou –m a s t o d y n i o u. Najvýznamnej ou morfologickou zmenou je proliferáciaväzivového - stromálneho tkaniva, ktorá pôsobí mamografické obrazy tzv. zvý enejdenzity / hustoty / prsníka alebo v inej terminológii obrazy významnej dysplázie imastopatie. Klinicky sa tento stav prejaví zhrubnutím, zrnitos ou prsníka,prítomnos ou mikro a makrocýst a subjektívne mastodyniou.
Lie ba benígnych ochorení prsníka.
Vä ina ien poci uje ur ité napätie, citlivos alebo i boles na konci luteálnej fázy / t.j. druhej polovice / men trua ného cyklu. Tieto zmeny sú prejavomvystup ovanej proliferácie prsníka vplyvom hormónu progesterón, ktorý v luteálnejfáze cyklu podporuje estrogénmi spustenú proliferáciu. ena prichádza k lekárovipredov etkým pre netypické zosilnenie kostí a zo strachu. Preto pomerne ve kej asti ien sta í vy etrenie a uistenie, e sa nejedná o nádor prsníka.
Ak pova ujeme mastopatiu s uzlami a zatvrdlinami len za trukturálnu zmenu azy,ktorá nie je sprevádzaná klinickými symptómami, tak nie je indikovaná iadna lie ba.
Mastopatia nie je prekanceróza a akáko vek lie ba mastopatie je len lie bousymptomatickou, lie bou bolesti.
Mo nosti ovplyvnenia mastodynie :1. Vylú karcinóm - ve kej asti pacientiek sa u aví tak, e nevy aduje lie bu.
2. Symptomatická podporná lie ba : teplo, zmena podprsenky / bez výstu e /, analgetiká alebo podania placeba bolo úspe né temer v 20 % prípadov.
3. Mastodynia mô e by spôsobená príslu nou hormonálnou lie bou / homonálna antikoncepcia, hormonálna substitu ná lie ba /. Tieto sú dôvodom pre vysadenie príslu nej lie by, event. ich mô eme odstráni zmenoupreparátu.
4. Obmedzenie príjmu metylxantínov /kofeín, teofylín, teobromin/ a tyramínov v potrave. To znamená obmedzenie konzumácie látok obsahujúcich ve ké mno stvometylxantínov / káva, aj, kolové nápoje, okoláda /, obmedzenie zdroja tyramínu/ orie ky, víno, avokádo syry/. alej obmedzi faj enie cigariet, ktoré stimulujúuvo nenie katecholamínov.
5. Obmedzenie príjmu tukov v potrave na menej ako 15% z celkového kalorického príjmu po dobu 6 mesiacov viedlo k zmierneniu mastodynie.
6. Kyselina gama linolenová - v dávke 3g/de po dobu 4 mesiacov. Zlep enie bolo pozorované v 58 % prípadov cyklickej a v 38 % necyklickej mastodynie. Nemáved aj ie ú inky, doporu uje sa ako metóda prvej vo by.
7. Molekulárny jód - nemá ved aj ie ú inky a spôsobil v 65% zlep enie bolestivosti prsníkov. Doporu uje sa aj pri fibrocystických zmenách v dávke 0,08 mg/kg.
8. Vitamíny - vitamín E. Dávka medzi 300-600 mg/de po dobu 3 mesiacov. Efekt je 9. Vitamíny - vitamín A. Dávka 50 000 IU/ de po dobu 2-3 mesiacoch viedla kostí. Zdá sa, e redukuje ú innej ie mastodyniu ako vitamin E.
10.Testosterón – je popisované zlep enie 11.Danazol - má antigonádotropný efekt, pôsobí pokles koncentrácie gonadotropínov, inhibuje estrogénové a progesterónové receptory. Má v akmnohé ne iadúce ved aj ie ú inky a riziká.
12.Gestrinon - má ú inky podobné ako Danazol, ale menej ne iadúcich ú inkov.
13.Agonisti Gonadoliberínov. Sú ú innou metódou lie by cyklickej mastodynie, ale prípravky sú ve mi drahé a majú záva né ved aj ie ú inky.
14.Blokátory prolaktínu – bromkriptin. Prolaktín je hormón, ktorý podporuje proliferáciu prsníka jednak sám, tak i v spolupráci s estrogénmi. Predmen trua námastodynia býva v niektorých prípadoch sprevádzaná hyperprolaktinémiou.
Zvý enie koncentrácie prolaktínu je len mierne, niekedy sa jedná o latentnú alebotzv. no nú hyperprolaktinémiu.
15.Fytofarmaká. Jednou z takých látok je extrakt z rastliny Agnus castus, ktorá sa vykytuje v oblasti Stredozemného mora a v niektorých teplých oblastiach Ázie,Afriky a Ameriky. Agnus castus obsahuje najmenej tri rôzne dopaminergné látkya extrakty z tejto rastliny, ktoré sú ú innými inhibítormi prolaktínu. Mastodynona Agnucaston sú názvy komer ne vyrábaných preparátov obsahujúcich extraktyz Agnus castus. Klinické túdie zistili ve mi dobré ú inky týchto látokpredov etkým pri cyklickej mastodynie.
16.Enzymoterapia. Niektorí autori zistili rovnaký ú inok týchto látok v porovnaní s hormonálnymi liekmi. Tvrdia, e hormonálna lie ba odstra uje len príznaky/bolesti/, ale nie mastopatiu / zatvrdnutia/. Enzymové preparáty sú schopnéredukova nodularitu, zatvrdliny a fibrózu prsníka, av ak táto lie ba je stále lenlie bou symptomatickou.
17.Progesterón - progestíny. Cyklická lie ba podporuje proliferáciu duktálneho epitelu prsníka, preto sa doporu uje zaháji lie bu gestagénmi od 10. alebo lep ieod 5. d a cyklu.
18.Antiestrogény – tamoxifen. V dávke 20 mg/ de po dobu 6 mesiacov, alebo alternatívne cyklicky 10 - 20 dní v men trua nom cykle. Lie ba je sprevádzanáved aj ími ú inkami /výtoky, návaly, trombembó ie, retinopatie /. Pou itietamoxifenu k lie be mastopatie sa dopotru uje ako posledná mo nos z vy ieuvedených.
Prevá na vä ina nezhubných ochorení prsníka nie je indikovaná ku konzervatívnej lie be. Dôvody sú dva:1. Vä ina nezhubných lézií a fibrocystické zmeny v prsníku nie sú ochorením a nie je nutná lie ba. Tieto lézie nie sú spojené so zvý eným rizikom karcinómuprsníka. Lie ba symptómov ako je predov etkým boles bola uvedená vy ie.
2. Benígne lézie, ktoré sú biopticky overené sú vlastne chirurgickým výkonom „ vylie ené“. Je nutné doda , e benígny histologický nález, aj ke je u pacientkyzdrojom ve kého psychického uvo nenia z onkologickej negativity, je v ur itomzmysle dokladom o zlyhaní diagnostiky !!! Z nezhubných lézií prsníka má zvý ené riziko karcinómu prsníka len atypická hyperplázia a lobulárny karcinóm in situ. U týchto typov prekanceróz je mo népacientke po biopsii ponúknu lie bu za ú elom potla enia prolifera ného potenciálu,ktorý sa v prsníku predpokladá. Táto lie ba má by jednak cielená, podaná na základe histologického vy etrenia a znalosti hormonálnych receptorov a jednak musí by inná. Sú doporu ované ú inné látky ako sú antiestrogény alebo skupina tzv.
selektívnych modulátorov estrogénových receptorov /SERM/. V podstate táto lie baznamená skôr ur itý druh ch e m o p r e v e n c i e, lí i sa krátkou dobou podávania.

Source: http://www.gynekologia.szm.sk/Osveta/mastopatie.pdf

ir.cymabay.com

Via E-mail Harold Van Wart, Ph.D. President and Chief Executive Officer CymaBay Therapeutics, Inc. 3876 Bay Center Place Hayward, CA 94545 CymaBay Therapeutics, Inc. Form 10-12G Filed August 12, 2013 File No. 000-55021 We have reviewed your filing and have the following comments. In some of our comments, we may ask you to provide us with information so we may better understand your

Cobactin®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO * Fluimucil® acetilcisteína Forma farmacêutica, via de administração e apresentações comercializadas Solução Injetável. Embalagem com 5 ampolas de 3 mL. USO INJETÁVEL (IM - IV) E TÓPICO (INAL) USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição Cada 1 mL da solução contém: acetilcisteína 100 mg excipientes* q.s.p 1 mL *(edetato dissódico, hidróxido de sódio, ág

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles