Biokill

A termék neve: BIO KlLL.
1. Cégcím és telefonszám JESMOND BIOCIDES EUROPE LTD. Weimarstrasse 104/2/5 A-1190 Vienna / Austria Tel.: (4 31 ) 319-2698-0 Fax: (4 31) 310 08 67 2. Összetétel Veszélyes összetevık: Permethrin (93% technikai minıség) (Xn, R22,. N, R50, R53) CAS % Alkylaryl Sulphonate (Xi, R36/38) CAS % Petroleum distillates (R 10) CAS % 3. Veszélyesség szerinti besorolás BioKill koncentrátum 3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR) – 3- (2,2 dichlorovinyl) – 2,2 25% w/w koncentráció, a cisztrans izomer aránya 25:75 5. Elsısegélynyújtás Ha az anyag a bırre kerül: Vegye le a szennyezett ruhadarabot és cipıt (mossa ki a ruhát, mielıtt újra használná) Szappannal, bı vízzel azonnal mossa le a bırfelületet. Tünetek: Múló irritáció fordulhat elı. Ha az anyag a szembe kerül: Azonnal kezdje meg a hideg vizes öblítést, és legalább 15 percig folytassa. Tünetek: Múló irritáció fordulhat elı. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Vigyázni kell, hogy a légút tiszta maradjon. A sérültnek tilos enni vagy inni adni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Tünetek: Égetı érzés léphet fel a szájüregben. Fejfájás, hányinger, hasmenés, hányás, szédülés elıfordulhat. Jelentıs mennyiség belégzése után: a sérültet friss levegıre kell vinni Pihentetni kell, és melegen kell tartani. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Tünetek: Felsı légúti irritáció, szédülés, bágyadtság fordulhat elı. 6. Tőzvédelemi intézkedések Alkalmas oltóanyagok: Gyúlékony anyag. Hı vagy láng hatására irritáló és mérgezı gázok szabadul hatnak fel. Önálló légzıkészülék. Megfelelı védıöltözet (lásd lejjebb). A szennyezett vizet TILOS a környezetbe kiereszteni. Az ép tartályokat hideg vizes permetezéssel kell hőteni. 7. Intézkedések véletlen kiömlés esetén Az elöntött területet ki kell üríteni és szellıztetni kell. Megfelelı védıruhát (és cipıt) kell ölteni, és önálló légzıkészüléket kell felvenni. Homokkal, földdel vagy más semleges anyaggal fel kell itatni a kiömlött szert, konténerbe kell rakni, és arra jogosult vállalkozóval el kell szállíttatni. Csatornába tilos beereszteni. A szennyezett területet alaposan meg kell tisztítani. 8. Kezelés és tárolás Tárolás: Az anyagot az eredeti tartályban kell tárolni. Tilos 60 C-nál nagyobb hımérsékletnek kitenni. Hővös, száraz, jól szellızött helyen kell tárolni. Gyermekek elıl el kell zárni. Távol kell tartani élelmiszertıl, italtól, állati takarmánytól. 2 év, amennyiben a tárolási hımérséklet nem haladta meg a 35 C-ot (lásd az egyes tartályokon a lejárati dátumot) Lágyacél tartály belül ROL 39 lakkozással (2 réteg), vagy polietilén, alumínium illetve üveg bevonattal. Kerülni kell a vasat, vagy az ötvözeteket. Kerülni kell a bırrel vagy szemmel való érintkezést, ez megfelelı védıruházattal valósítható meg. Meg kell akadályozni a szájba jutást, belégzést. Használat után, étkezés elıtt meg kell mosni a kezet és a szernek kitett bırfelületet. Használat közben tilos étkezni, inni vagy dohányozni. Kerülni kell a munkaruha erıs beszennyezıdését, gyakran kell mosni. 9. Az. ártalom ellenırzése / Egyéni védelem A szer kezelése közben szellıztetni kell a környezetet. A foglalkozási ártalom határértékei: Hosszú idejő határérték 8 óra TWA referencia periódus Rövid idejő határérték Egyéni védıeszközök: védıruha, védıcipı védıszemüveg / védıálarc védıkesztyő szintetikus gumi, PVC Oldható szerves ordószerekben, vízben gyakor1atilag nem oldódik Öngyulladási hımérséklet: Exotermikus elbomlás 270-330°C 11. Stabilitás, reakciókészség Veszélyes reakciók: Kerülni kell az erıs oxidánsokat, savakat, lúgokat Veszélyes lebontó anyagok: Az égés vagy a termikus lebomlás mérgezı, irritáló gázokat (széndioxid, szén-monoxid, hidrogén-klorid) fejleszt. Az anyagot TILOS 60 C-nál nagyobb hımérsékletnek kitenni. Szelektív izomer kristályosodás következhet be 35 C alatt- 12. Toxikológiai információ Orális LD0 (hím és nıstény patkány): Dermális LD00 (hím és nıstény patkány) Az alapanyag a primer tesztekben nem bizonyult szem- vagy bırirritáló hatásúnak. émelygés, hasmenés, hányás, hasi fájdalmak, eszméletvesztés 13. Ökológiai információ A termékkel tilos szennyezni a tavakat, árkokat, vízelvezetıket vagy a talajt. Tilos csatornába önteni! A BIO KILL KONCENTRÁTUM nem marad meg tartósan a környezetben. A talajban élı mikroorganizmusok lebontják, nem hagy maradékot a környezetben, nem épül be a táplálékláncba. Különösenmérgezı a halakra és más vízi élılényekre nézve. Bio Kill Concentrate 14. A hulladék kezelése A tartályokat alaposan ki kell mosni, majd a tartályok és a mosóvíz tekintetében:a helyi és nemzeti rendelkezéseknek megfelelıen kell eljárni (a 91/689 EEC Európai Közösségi Direktívának megfelelıen). A vegyi égetés engedélyezett égetımőben történhet Megfelelı felügyelet mellett veszélyes hulladékok engedélyezett győjtıhelyén is eltemethetı. 15. Szállítási információ UN Szám: 16. Szabályozási információ Besorolás: Az EC szabályozásnak megfelelıen (BB/379/EEC, 92/32/EEC) EEC LABEL EEC No. 258-087-9 Gyomorba jutva veszélyes. Erısen mérgezı hatású a vízi élılényekre. Hosszú távú ártalmas hatása van a vízi környezetre. Gyermekek elıl elzárandó. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal kérjen orvosi segítséget. (A címkét meg kell mutatni.) Ezt az anyagot és a tartályát használat után veszélyes hulladékként kell kezelni. Az egyéni és a környezetvédelmet illetıen az idevágó nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint kell eljárni. 17. Egyéb információ Ez a biztonsági adatlap, melyet legjobb tudásunk szerint közöltünk, a kiadás idıpontjában érvényes. Szándékunk az volt, hogy megfelelı információt adjunk a termékrıl, annak tulajdonságairól, hogy a felhasználó ki tudja alakítani saját eljárásait a termék biztonságos használatára vonatkozóan. minden érdekelt egészsége, biztonsága és a környezet védelme érdekében, Az információt a szükséges idıben és módon frissítjük. Ez nem termékspecifikáció, és nem is sorolja fel azokat a felhasználásokat, melyekre vonatkozóan gondosan tanulmányozni kell a tartályon lévı címkét. A biztonsági adatlap összeállításakor megfelelıen figyelembe vettük a termék minden megfelelı és javasolt felhasználását, melyekrıl tudomásunk van. Ha a felhasznál6 új vagy szokatlan módon kívánja a terméket alkalmazni, elıtte kérjen tanácsot tılünk! A cég csak akkor vállal felelısséget, ha a terméket az ajánlás szerint alkalmazzák.

Source: http://gondosgazda.hu/repositories/biokill.pdf

Untitled

OTC DISTRIBUTION DISTRIBUTION OTC Celesio’s acquisition of mail-order pharmacy DocMorris has put the spotlight firmly on the anticipated changes in the way medicines are distributed in Europe. Deborah Wilkes looks at the prospects for pharmacy chains. “With this step,Celesio gets hold of the is also bullish about the prospects for liberal-isation in other important cou

Microsoft word - limited registered nurse admin nrt.docx

Volume 12 – Fluid & Medications Manual Limited Registered Nurse Administration of Nicotine Replacement Therapy 1 Limited Registered Administration of Nicotine Replacement Therapy The administration of Nicotine Replacement Therapy is appropriately carried out by Registered Nursing staff who have successfully completed the online smoking cessation package. To outline the pro

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles