Feps.dk2

Af Bjarne Stigsby, gynækolog, Gynækologisk klinik Taastrup I skrivende stund er ca. syv pct. af danske børn undfanget
dage. Modningen afhænger blandt andet af testosteron, som pro- efter kunstig befrugtning. Hertil kommer mange par, som
duceres i testiklerne. Mænd med nedsat sædkvalitet har som forgæves søger hjælp, men hvor behandlingen ikke bærer
gruppe betragtet nedsat testosteron niveau (5).
frugt. For at bringe et barn til verden kræves et godt æg,
Overvægtige mænd med metabolisk syndrom har signifikant lave-re niveau af testosteron end alderssvarende metabolisk raske en god sædcelle til tiden og et godt miljø for graviditeten.
mænd (6). Testosteronniveauet aftager omvendt proportionalt medøget bodymassindex (BMI) og øget insulinniveau (7). Et finsk Kvindens fertilitet
kohortestudie med 702 mænd, fulgt over 11 år, viste, at lavt testo- steron var en tidlig markør for forstyrrelser i insulin og glukose metabolismen, som kan udvikle sig til metabolisk syndrom og/el er mæssig ægløsning (1). PCOS er denhyppigste hormonel e afvigelse hos Tværsnitsundersøgelser har videre vist, at sædkvaliteten hos over- kvinder og berører 5 -10 pct. i den ferti- vægtige er dårligere end hos normalvægtige (4,6,9-11), ligesom der er påvist lavere fekunditet (fertilitets potentiale) hos par, hvor tion medfører i første række nedsat fer- både mand og kvinde er overvægtige (12). tilitet og herefter øget risiko for graviditetskomplikationer som tidligabort, graviditetsbetinget sukkersyge, svangerskabsforgiftning, Endelig har et studie (4) af sædprøver fra 520 mænd påvist signi- påvirket moderkagefunktion og for tidlig fødsel. PCOS er den hyp- fikant øget beskadigelse af sædcel ernes DNA med øget BMI. pigste årsag til kvindelig infertilitet. Kvindens fertilitet er påvirketefter graden af PCOS.
Der er flere årsager til nedsat sædkvalitet, men der er evidens for,at metabolisk syndrom og den heraf følgende reaktive hyperinsu - Metabolisk syndrom er en tilstand med organ malfunktion som linæmi, ligesom hos kvinderne, er en væsentlig medspil er.
følge af hyperinsulinæmi (2). Hyperinsulinæmi opstår hos indivi-der, der er genetisk disponerede til nedsat følsomhed for insulin Dermed vil sænket insulinniveau øge såvel kvinders som mænds (insulinresistens), med en livsstil, som i særlig grad provokerer fertilitet. Da hyperinsulinæmien er reaktiv til insulinresistens, er medicinsk behandling med insulin sensitizers, som fx metformin,nærliggende. Der er udført et stort antal kliniske forsøg med met- Der er stærk evidens for, at højt insulinniveau (hyperinsulinæmi) formin overfor tilstande, hvor man mener, at insulinresistens er en er årsag til PCOS, og at PCOS derfor er en delmængde af metabo- del af patogenesen. I de tilstande, hvor behandling med metfor- lisk syndrom karakteriseret ved blandt andet ovarie malfunktion.
min medførte en signifikant bedring, kan patogenesen altså helt Der er hermed evidens for, at højt insulinniveau er en væsentlig el er delvist forklares ved hyperinsulinæmi.
årsag til nedsat fertilitet hos kvinder. Graviditeten
Mandens fertilitet
Fertilitet defineres som evnen til at reproducere og slutter derfor Hos mænd er dårlig sædkvalitet et stigende og efterhånden ikke med opnået graviditet, men med fødsel af et levende barn.
bekymrende problem (3). Her ser man faldende antal sædcel er, Graviditeten er heldigvis ukompliceret for mange, mens den for flere abnorme sædcel er og flere sædcel er med beskadiget DNA andre er et hækkeløb over forhindringer: (4). Sædkvaliteten er altså udfordret både kvantitativt og kvalitativt. Tidlige spontane aborter: PCOS øger risikoen for spontane abor- Sædcel er dannes umodne i testiklerne og skal modne 70-80 ter. Uden behandling vil en gravid kvinde med PCOS have 30 – 50 pct. risiko for at abortere. Flere studier har vist, at metfor- Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) øges med øget minbehandling resulterede i en signifikant reduktion i antal et af insulin og dermed blodets evne til at danne blodpropper.
spontane aborter i forhold til tidligere graviditeter uden metformin- Metforminbehandling i graviditeten reducerer PAI-1 (21) og redu- cerer dermed risikoen for blodpropper.
Graviditetsbetinget sukkersyge: Sukkersyge i graviditeten medfø- For tidlig fødsel: Fortsat metforminbehandling i graviditeten er rer øget sukkertilførsel til fosteret. Her omdannes sukkeret til fedt, ikke forbundet med for tidlig fødsel (12,14,23), som el ers fore- hvilket fører til, at fosteret bliver overvægtigt. Store børn er vanske- kommer ved PCOS graviditeter (altså forebyggede metformin for lige at føde, og tilstanden fører til øget brug af kejsersnit og suge- kop. Den nyfødte, som får afbrudt sukkertilførslen, når navlesno-ren klippes, risikerer at få for lavt blodsukker, hvilket kan give Regulering af insulin
kramper hos den nyfødte. Metforminbehandling reducerer risiko- Insulin er involveret i cel ers optagelse af glukose, og al e organer i en for udvikling af graviditetsbetinget sukkersyge (12,14-18,23), kroppen er derfor afhængige og påvirkelige af insulin. Det er formentlig med en faktor 10 (16) og reducerer risikoen for svan- oplagt, at en stor krop behøver en større mængde insulin end en gerskabskomplikationer hos gravide kvinder med type 2 diabetes lil e krop, og at blodets insulinkoncentration derfor er større hos overvægtige end hos slanke. Højt insulin hæmmer forbrændingenaf fedt, og herved opstår en ond cirkel, hvor højt insulinniveau Svangerskabsforgiftning: Metforminbehandling er ikke forbundet disponerer til fedme, og fedme øger behovet for insulin. Der er med udvikling af svangerskabsforgiftning, som el ers forekommer ingen tvivl om, at vægttab hos overvægtige medfører mindsket insulin, bedring i PCOS og dermed øget fertilitet, men det erspørgsmålet om hønen el er ægget kom først. Hvis man nu sæn- Utilstrækkelig funktion af moderkagen: Utilstrækkelighed af kede insulinniveauet, burde personen bedre kunne omsætte fedt moderkagen forekommer hyppigt hos PCOS gravide. Tilstanden og burde derfor tabe sig, men insulin regulerer blodsukkeret, og kan medføre væksthæmning af fosteret og for tidlig fødsel. Man hvis man medikamentelt mindsker insulinproduktionen, begynder mistænker dannelsen af mange mikroskopiske blodpropper i blodsukkeret at stige (24), så det er ikke vejen frem. moderkagen for medvirken hertil. Blodets indhold af Imidlertid er det netop det faktum, at insulin regulerer blodsukke- studie (31) vist sænkning af insulin med lavglykæmisk kost, i for- ret, der åbner mulighed for regulering af insulin via kosten. Hvis hold til højglykæmisk kost uden vægtændring.
man hælder glukose i blodet, øges insulinproduktionen, da dennestyres af behovet for insulin. Ved fordøjelsen omdannes protein og Der er således evidens for, at fordelingen af kalorier (KE%, PE%, fedt ikke til glukose, men det gør kulhydrat. Man kan altså mind- FE%), kulhydraternes kvalitet (glykæmisk index,GI) og kvantitet ske behovet for insulin ved at mindske kostens energiprocent fra (glykæmisk load, GL) har betydning for kostens insulinogene virk- kulhydrat og tilsvarende øge energiprocenten af fedt og protein. ning, og det er de knapper, der skal drejes på for at nedregulereinsulin. Hvordan knapperne skal drejes, er foreslået i bogen ”Spis Flere studier har vist, at en kost med højt proteinindhold giver et dig gravid” fra Gads forlag, der præsenterer KISS-kosten.
større vægttab (25-27) end en kost med højt kulhydratindhold hosovervægtige, ikke-diabetiske, insulinresistente personer, men en sådan proteinrig/kulhydratfattig kost bevirker også det største fald iinsulin, selv når der bliver korrigeret for vægttabet (28). Andrekontrol erede koststudier (29-31) har vist større fald i insulin medden proteinrige kost end med den kulhydratrige kost, selvom dervar samme vægttab i de to grupper. Endelig har et randomiseret Referencer
1 Svendsen, P F et al.: Polycystisk ovariesyndrom. Ugeskr Læger 2005;167(34):3147
2 Madsbad S et al.: Fedme, metabolisk syndrom og hjerte-kar-sygdom. Ugeskr Læger 2004;166(17):1561
3 Jørgensen N et al.: Coordinated European investigations of semen quality: results from studies of Scandinavian young men is a matter of concern. Int J Androl
4 Kort HI et al.: Impact of body mass index on sperm quantity and quality, J Androl. 2006, 27(3):450-2.
5 Andersson AM et al: Impaired Leydig cel function in infertile men: a study of 357 idiopathic infertile men and 318 proven fertile controls. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2004; 89: 3161-3167.
6 Kaplan SA et al: The age related decrease in testosterone is significantly exacerbated in obese men with metabolic syndrome. What are the implications for the relatively high incidence of erectile dysfunction observed in these men? Journal of Urology, 2006; 176: 1527-1528.
7 Osuna JA et al: Relationship between BMI, total testosterone, sex-hormone-binding-globulin, leptin, insulin and insulin resistance. Archives of Andrology, 2006; 8 Laaksonen DE et al: Testosterone and sex hormone-binding globulin predicts the metabolic syndrome and diabetes in middle-aged men. Diabetes Care, 2004; 9 Jensen TK et al:Body mass index in relation to semen quality and reproductive hormones among 1,558 Danish men. Fertility and Sterility 2004; 82: 863-870. 10 Winters SJ et al: Inhibin-B levels in healthy young adult men and prepubertal boys: is obsity the cause for the contemporary decline in sperm count becaue of fewer Sertoli cel s? J Androl, 2006; 27: 560-564.
11 Ramlau-Hansen CH et al: Subfecundity in overweight and obese couples. Human Reproduction, 2007; 22: 1634-1637.
12 Glueck CJ et al.: Metformin, pre-eclampsia, and pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome. Diabet Med. 2004;21:829-36.
13 Vanky E et al.: Metformin reduces pregnancy complications without affecting androgen levels in pregnant polycystic ovary syndrome women: results of a randomi- zed study. Hum Reprod. 2004 Aug;19(8):1734-1740. Epub 2004 Jun 03.
14 Glueck CJ et al.:Height, weight, and motor-social development during the first 18 months of life in 126 infants born to 109 mothers with polycystic ovary syndro- me who conceived on and continued metformin through pregnancy. Hum Reprod. 2004;19:1323-30. Epub 2004 Apr 29.
15 Guido M et al.: Longitudinal metabolic observation of metformin effects during pregnancy in hyperinsulinemic women with polycystic ovary syndrome: a case report. J Endocrinol Invest. 2004;27:70-5. 16 Glueck CJ et al.: Metformin during pregnancy reduces insulin, insulin resistance, insulin secretion, weight, testosterone and development of gestational diabetes: prospective longitudinal assessment of women with polycystic ovary syndrome from preconception throughout pregnancy. Hum Reprod. 2004;19:510-21. Epub2004 Jan 29.
17 Glueck CJ et al.:Pregnancy outcomes among women with polycystic ovary syndrome treated with metformin. Hum Reprod. 2002;17:2858-64.
18 Glueck CJ et al.: Metformin therapy throughout pregnancy reduces the development of gestational diabetes in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril.
19 Jakubowicz DJ Effects of metformin on early pregnancy loss in the polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:524-9.
20 Glueck CJ et al.: Continuing metformin throughout pregnancy in women with polycystic ovary syndrome appears to safely reduce first-trimester spontaneous abor- tion: a pilot study. Fertil Steril. 2001;75:46-52.
Fuldstændig referenceliste kan fås ved henvendelse til Bjarne Stigsby

Source: http://feps.dk/media/32622/Spis-dig_gravid_Hvordan.pdf

2013-14 west virginia university

• Withdrawal from the University for the semester Apply for Academic Leave of Absence WVU offers undergraduate students in good standing, as defined by WVU’s uniform suspension policy, and not subject to disciplinary action theopportunity to request an academic leave of absence. The academic leave of absence is designed for the student who wishes to be away from his orher academic endeavors

actaf.co.cu

DECLARACION FINAL Declaración Final del X Foro contra el Bloqueo de organizaciones de la sociedad civil cubana y organizaciones regionales e internacionales con sede en Cuba El X Foro contra el Bloqueo de organizaciones de la sociedad civil cubana y organizaciones regionales e internacionales con sede en Cuba reitera su denuncia y condena al bloqueo económico, financiero comercia

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles