Feps.dk

Af Line Fransen, klinisk diætist, Herlev Hospital og Rebecca Hjelm Madsen, klinisk diætist, Regionshospitalet Viborg Leddegigt, kost og komplementær behandling Mavesår og osteoporose er nogle af de bivirkninger, som
mange mennesker med leddegigt må slås med som en kon-
sekvens af deres medicinske behandling (1). Derfor forsø-
ger mange af disse mennesker sig med alternative diæter,
kosttilskud og naturlægemidler (1). Men hvad er evidensen
for, at kosttilskud/naturlægemidler og diæter kan lindre
leddegigt, og hvad kan vi anbefale denne patientgruppe?

Formålet med vores bachelorprojekt var at undersøge evidensen Fiskeolie
for, at diæter, fedtsyrer og antioxidanter kan gøre en forskel for Rationalet for tilskud af fiskeolie ved leddegigt bygger på, at de symptomerne ved leddegigt. Markedet for kosttilskud og naturlæ- langkædede n-3 fedtsyrer, eicosapentaensyre (EPA) og docosahe- gemidler er i dag meget stort, og det vil e have været interessant xaensyre (DHA), menes at være i stand til at hæmme den inflam- at afdække evidensen bag samtlige kosttilskud og naturlægemid- matoriske proces i leddene gennem flere mekanismer, fx ved at ler, som sælges til patienter med leddegigt. Af hensyn til bachelor- hæmme syntesen af proinflammatoriske eikosanoider (1). I for- projektets omfang var dette desværre ikke muligt. Derfor valgte vi hold til, hvorvidt fiskeolie har en gavnlig effekt på leddegigt, har at fokusere på, hvorvidt der ses effekt ved tilskud af fedtsyrer og en metaanalyse af 10 undersøgelser vist signifikant bedring i antioxidanter, samt om specifikke diæter kan gøre en forskel for antal et af ømme led (2). En nyere metananalyse af 17 studier og patienterne. Projektet bygger på et litteraturstudie, og der er kun 823 patienter har, udover færre ømme led, også vist reduceret medtaget randomiserede kontrol erede studier, foretaget på voks- morgenstivhed, færre smerter samt reduceret brug af NSAID efter 3-4 måneders tilskud (3). Den største effekt ses ved de studier,som gav tilskud større end 2,7 g EPA og DHA pr. dag. Der såsingen effekt ved tilskud af fiskeolie i ≤ 2 måneder.
Kort om leddegigt
n Autoimmun ledsygdom af ukendt årsag
n Inflammation i leddene kan fx medføre smerter, hævelse, stivhed og brusk- og leddestruktion
n Behandlingen, som indbefatter bl.a. cytostatika, NSAID og glukokortikoider, fjerner sjældent al e symptomer og er ofte forbundet med
Gammalinolensyre
desværre var der ikke direkte sammenlignelighed mel em diæter- N-6 fedtsyren Gammalinolensyre (GLA) findes bl.a. i planteolier ne, og mange af studierne havde derudover også metodiske svag- fra kæmpenatlys, solbærkerner samt hjulkrone og menes ligesom heder, som fx forskel ige fremgangsmåder for måling af parame- fiskeolie at have anti nflammatorisk effekt (4). Ud fra studier tyder trene til vurdering af sygdomsaktiviteten, manglende oplysninger det på, at tilskud af GLA kan have gavnlig effekt, særligt på antal- og risiko for bias pga. manglende dobbeltblinding. let af ømme led, men det er nødvendigt med flere studier af bed-re kvalitet, før et tilskud kan anbefales (5). Endvidere tyder det på, De undersøgte diæter varierede meget i forhold til omfanget af eli- at der skal indtages 1,4-3 g GLA for at opnå effekt (6-8). En min- minerede fødevarer, og der sås således forskel ige typer af vege- dre stikprøve af det danske marked viste, at dette kan indebære tar- og vegandiæter med el er uden gluten, mejeriprodukter (19- et indtag på mindst 12-28 kapsler pr. dag for at opnå 1,4 g GLA.
22), og elementardiæter (23-26), mens der samtidig sås diæter, Udover, at det vil være ubehageligt for patienten at sluge dette som eliminerede fødevarer fra flere forskel ige fødevaregrupper og antal kapsler dagligt, vil det også hurtigt blive en kostbar affære.
/el er øgede indtaget af fx frugt og grønt el er fisk (27-33). Idetundersøgelserne gav modstridende resultater og ikke var direkte Antioxidanter
sammenlignelige, kan vi ikke konkludere, om en specifik diæt kan Tilskud af antioxidanter kunne være interessant i forhold til ledde- bedre symptomerne ved leddegigt, og det har hel er ikke været gigt, idet produktionen af frie radikaler menes at være øget ved muligt at udpege én specifik fødevare som værende symptomfor- leddegigt (9). I forhold til antioxidanter har studier fokuseret på værrende. Flere patienter opnåede klinisk relevant bedring, og vis- vitamin E og selen (10-16). Selen har været undersøgt pga. dets se patienter kan derfor muligvis have gavnlig effekt af at følge en rol e som co-faktor i antioxidantsystemet glutathion peroxidase given diæt, men det har ikke været muligt at påpege bestemte (15), og vitamin E pga. dens egenskab som antioxidant (12).
patientkarakteristika ved dem, som opnåede klinisk relevant bed- Ingen af studierne giver dog belæg for at anbefale patienter med ring, og de kan derfor være svære at identificere.
leddegigt et øget indtag af hverken vitamin E el er selen. I forholdtil vitamin E er der desuden anvendt meget store doser (1200 mg Anbefalinger
alfa-tocopherol), og der kan sættes spørgsmålstegn ved sikkerhe- Hvad kan vi anbefale patienter, som ønsker at tage tilskud el er den af dette. Nordisk Råd konkluderer, at høje doser vitamin E ændre kostvaner i håb om at bedre deres symptomer? kan være skadelig for rygere og personer med øget risiko for hjer- To metaanalyser har bekræftet, at der ses en gavnlig effekt af til- te-karsygdom (17), hvilket er tilfældet for leddegigt-patienter skud af n-3 fedtsyrerne EPA og DHA, og at doser på min. 2,7 g/dag har vist bedst effekt. Umiddelbart er dette også det eneste,man p.t. kan anbefale patienter, som ønsker at tage tilskud af Der er mange hypoteser omkring forskel ige fødevarer, sommenes at have en symptomforværrende effekt på leddegigt, og Ved samtaler med forskel ige gigtpatienter kunne vi se en tendens flere patienter forsøger sig med elimination af visse fødevarer i til, at brugerne af fiskeolietilskud ikke indtager en tilstrækkelig håb om bedring (18). Ved afdækning af de publicerede studier dosis. Ved brug af fiskeolietilskud er det således vigtigt, at patien- identificerede vi mange studier med forskel ige kosttiltag, men ten instrueres i at identificere indholdet af EPA og DHA samt, at de gøres opmærksomme på, at virkningen eventuelt først indtræ- Det vil kræve ca 700 g fed fisk om ugen for at indtage 2,7 g EPA der efter op til 3-4 måneders brug.
og DHA, hvilket kan synes uoverkommeligt, og samtidig manglesder viden omkring de langsigtede konsekvenser af et så højt ind- Markedet for fiskeoliekapsler og levertran er stort, og det kan være tag af fede fisk i forhold til ophobning af tungmetal er i kroppen vanskeligt at vurdere, hvilket produkt man skal vælge. Kapslerne (35). Af hensyn til den potentiel e risiko ved et meget højt indtag indeholder et meget varierende indhold af EPA/DHA, og den kræ- af fede fisk, finder vi det mest hensigtsmæssigt at kombinere den vede dosis på 2,7 g kræver forskel ig mængde kapsler. Vi foretog generel e anbefaling om 200-300 g fisk og fiskeolietilskud for at få en mindre stikprøve af forskel ige tilskud på det danske marked (jf. tabel 1) og fandt her, at det krævede antal kapsler varieredemel em 5-20 kapsler, såfremt indtaget af EPA/DHA udelukkende Umiddelbart kan det ikke anbefales, at personer med leddegigt baseres på fedtsyretilskud. Her vil prisen variere fra 3-8 kr. pr følger en diæt, som adskil er sig fra de gældende danske anbefa- dag. Levertran er den bil igste kilde til EPA/DHA, men i denne for- linger for raske. En kost baseret på de gældende næringsstofan- bindelse skal man være opmærksom på risikoen for at indtage en befalinger er særlig relevant for personer med leddegigt, idet der toksisk dosis A-vitamin - især i forhold til gravide patienter.
er set øget risiko for osteoporose, anæmi og hjerte-karsygdom Fødevaredirektoratet anbefaler et maksimalt indtag på 15 ml/dag linefransen@hotmail.com og rmadse@hotmail.com Tabel 1 Et udvalg af fiskeolietilskud på det danske marked
EPA-DHA/kapsel
3 g EPA/DHA
Pris/ kapsel
Pris/dag
Energi/dag
Matas Fiskeolie 180 stk. 189,95 kr.
1 kapsel = 1 g olie= 190 kJ/d ved 5 stk.
Pikasol GI 60 180 stk. 299,95
1 kapsel = 1 g olie= 190 kJ/d ved 5 stk.
Futura Fiskeolie 120 stk. 156,95 kr.
1 kapsel = 1 g olie = 228 kJ/d ved 6 stk.
Fiskeolie fra Aldi 120 stk. 20 kr.
1 kapsel = ½ g = 380kJ/d ved 20 stk.
Levertran A+D 500 ml 95 kr.
Apovit Levertran 375 ml 63 kr.
Referencer
1. Rennie KL, Hughes J, Lang R & Jebb SA (2003). Nutritional management of rheumatoid arthritis: a review of the evidence. Journal of Human Nutrition and Dietetics:
the official journal of the British Dietetic Association, 16(2):97-109.
2. Fortin PR, Lew RA, Liang MH et al. (1995). Validation of a meta-analysis: the effects of fish oil in rheumatoid arthritis. Journal of Clinical Epidemiology, 48(11):1379-90. 3. Goldberg RJ & Katz J. (2007). A meta-analysis of the analgesic effects of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation for inflammatory joint pain. Pain,129(1- 4. Belch JF & Hill A. (2000). Evening primrose oil and borage oil in rheumatologic conditions American Journal of Clinical Nutrition, 71 (supl): 352-3565. Little CV & Parsons T (2000). Herbal therapy for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 6. Leventhal LJ, Boyce EG & Zurier RB (1993). Treatment of rheumatoid arthritis with gammalinolenic acid. Annals of Internal Medicine, 119(9):867-73. 7. Leventhal LJ, Boyce EG & Zurier RB (1994). Treatment of rheumatoid arthritis with blackcurrant seed oil. British Journal of Rheumatology, 33(9):847-52.
8. Zurier RB, Rossetti RG, Jacobson EW et al. (1996). Gamma-Linolenic acid treatment of rheumatoid arthritis. A randomized, placebo-control ed trial. Arthritis & 9. Darlington LG & Stone TW (2001). Antioxidants and fatty acids in the amelioration of rheumatoid arthritis and related disorders. British Journal of Nutrition, 85(3):251-69.
10. Kolarz G, Scherak M, Shohoumi MEL et al. (1990). Hochdosiertes Vitamin E bei Chronisher Polyatrhritis. Eine Multizentrische Doppelblindstudie gegenüber Diclofenac-Natrium. Aktuel e Rheumatologie,15:233-237 Fuldstændig referenceliste kan fås ved henvendelse til forfatterne

Source: http://www.feps.dk/media/32616/Leddegigt_kost_og_komplementaer_behandling.pdf

Level of agitation of psychiatric patients presenting to an emergency department

Level of Agitation of Patients Presenting to an ED Level of Agitation of Psychiatric Patients Presenting to an Emergency Department Leslie S. Zun, M.D., M.B.A.; and La Vonne A. Downey, Ph.D. Received May 25, 2007; accepted Oct. 18, 2007. From the Department of Emergency Medicine, Rosalind Franklin University ofMedicine and Science/Chicago Medical School, and the Department of Object

Diagnostic and therapeutic injection of the shoulder region -- american family physician

Diagnostic and Therapeutic Injection of the Shoulder Region ALFRED F. TALLIA, M.D., M.P.H., and DENNIS A. CARDONE, D.O., C.A.Q.S.M., University of Medicine and Dentistry of New Jersey–Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, New Jersey The shoulder is the site of multiple injuries and inflammatory conditions that lend them- selves to diagnostic and therapeutic injection. Joint inje

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles