Akty.indd

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego
i punktach aptecznych
Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia § 4. Do obrotu w punktach aptecznych dopuszcza 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co 2) wy∏àcznie na podstawie recepty oznaczonej sym- 1) kryteria klasyfikacji produktów leczniczych, z wy∏à- — wymienione w Urz´dowym Wykazie Produktów czeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, Leczniczych dopuszczonych do Obrotu na terytorium do wykazów poszczególnych produktów leczni- Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 czych dopuszczonych do obrotu w placówkach ob- lit. f ustawy z dnia 27 lipFca 2001 r. o Urz´dzie Reje- rotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych; stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz- 2) wykaz produktów leczniczych, z wy∏àczeniem pro- nych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, duktów leczniczych weterynaryjnych, dopuszczo- poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263 oraz z 2004 r.
nych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecz- Nr 93, poz. 896), z wy∏àczeniem produktów leczni- czych lub substancji czynnych wymienionych w wy-kazie stanowiàcym za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 2. Ustala si´ kryteria klasyfikacji produktów lecz- niczych dopuszczonych do obrotu w placówkach ob- § 5. W placówkach obrotu pozaaptecznego do- rotu pozaaptecznego i punktach aptecznych, okreÊlo- puszcza si´ do obrotu produkty lecznicze wymienione ne w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
w wykazach stanowiàcych za∏àczniki nr 2 i 3 do rozpo-rzàdzenia wyst´pujàce pod innà nazwà, je˝eli zmiana tej nazwy zosta∏a dokonana po dniu 6 maja 2003 r.
1) sklepach zielarsko-medycznych dopuszcza si´ pro- w drodze decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw zdro- dukty lecznicze wymienione w wykazie stanowià- wia w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produk- cym za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia; tu leczniczego, wydanego dla tych produktów na pod- 2) sklepach ogólnodost´pnych dopuszcza si´ pro- stawie art. 7 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra- dukty lecznicze wymienione w wykazie stanowià- cym za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie ———————1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-sa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w spra- wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze- niem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaap- og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, tecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, (Dz. U. Nr 76, poz. 682), które utraci∏o moc z dniem poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz 14 czerwca 2005 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceu- Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowiaz dnia 6 lipca 2006 r. (poz. 905) Za∏àcznik nr 1
KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO I PUNKTACH APTECZNYCH CZ¢Âå A. Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w: niajàce niajàcenadmiar nadmiarkwasu kwasusolnego solnegow ˝o∏àdku, z∏o˝onychwitamino-wych lubwitamino-wo-mineral-nych z aloesu,o w∏aÊciwo-Êciach bio-stymulujà-cych bezantrano-idowy wy-ciàg z alo-esu, o w∏a-ÊciwoÊciachbiostymulu-jàcych dyncze,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,maceratio jako substancje wspo-magajàce, lecz nie jakog∏ówne sk∏adniki pre-paratów od˝ywczychi dietetycznych miejscowo 0,6 mgna b∏onyÊluzowejamyustnej pojedyncze,mieszankazio∏owa,oleum,tinctura zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum,tinctura pojedyncze,mieszankazio∏owa,extractum,intractum,tinctura scowona b∏onyÊluzowejamy ust-nej(2) naskór´ dokàpielileczni-czych scowo nab∏ony Êlu-zowejamy ust-nej(2) naskór´ zio∏o poje-dyncze, mie-szanka zio-∏owa, granu-lat zio∏owy,extractum,succus, in-tractum wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mine-ralnych w mieszan-kach zio∏o-wychi w prepara-tach z∏o˝o-nych2. oleum,extractum,tinctura wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mine-ralnych glubionas, Calciigluconas, Calciilactobionas, Calciilactogluconas, Calciioxydatum, Calciiphosphas) extractumspiss. orazwyizolowa-na kapsa-icyna dostosowaniajako Êrodekrozgrzewa-jàcy (1) do in-halacji(2) do no-sa(3) miej-scowow jamieustnej(4) naskór´(5) doust-nie zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,tinctura,extractum mieszankazio∏owa,granulat zio-∏owy,extractum,tinctura (1) miej-scowo nab∏ony Êlu-zowe jamyustnej(2) donosa (1) doinhalacji(2) do no-sa(3) miej-scowow jamieustnej(4) naskór´(5) doust-nie (1) doinhalacji,do nosa(2) naskór´, donacieraƒ dyncze,mieszankazio∏owa,extractum,tinctura w prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mine-ralnych pojedyncze,mieszankazio∏owa,extractum,oleum pojedyncze,sproszkowa-ny surowiecw kapsu∏-kach, mie-szanka zio-∏owa,extractum,intractum,tinctura wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowo-mi-neralnych wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowo-mi-neralnych wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mine-ralnych wy∏àczniepreparaty1-sk∏adni-kowe, zo-boj´tniajà-ce kwassolny w ˝o-∏àdku 1-sk∏adni-kowe, dzia-∏ajàce prze-ciwÊwià-dowo poukàsze-niach owa-dów lubw po∏àcz.
z miejsco-wo znieczu-lajàcymi w prepara-tach z∏o˝o-nych wita-min. lubwitamin.--mineraln.
kowe nieza-wierajàceinnych po-chodnychkwasu sali-cylowego wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowo-mi-neralnych zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum zio∏o poje-dyncze,sproszko-wany suro-wiec w kap-su∏kach lubw tablet-kach, mie-szanka zio-∏owa zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum,tinctura mieszankazio∏owa,zio∏o poje-dyncze,granulat,extractumsucus tylko w po-staci prze-tworzonej— extrac-tum zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractumsicc./spiss.
intractum zio∏o poje-dyncze, mie-szanka zio∏o-wa, intrac-tum, tinctu-ra, succus1 zio∏o poje-dyncze, mie-szanka zio∏o-wa, extrac-tum zio∏o poje-dyncze, mie-szanka zio∏o-wa dyncze, mie-szanka zio∏o-wa, extrac-tum, oleum tach z∏o˝o-nych wita-minowo-mi-neralnych zio∏o poje-dyncze, mie-szanka zio∏o-wa (1) do in-halacji,do nosa(2) do na-cieraƒ, naskór´ zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum dyncze, mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum (1) na b∏o- 1 %ny Êluzo-we jamyustnej(2) dood-bytniczo(3) naskór´ zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,(surowiecw postacinierozdrob-nionej),oleum, ma-ceratio zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum (Magnesii aspartas,Magnesii chloridum,Magnesii citras,Magnesii gluconas,Magnesii glubionas,Magnesiihydroaspartas,Magnesii hydrocitras,Magnesii lactas,Magnesiilactoglubionas,Magnesii oxydum,Magnesii sulfas) dyncze,mieszankazio∏owa,granulat zio-∏owy,extractum wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowo-mi-neralnych zio∏o poje-dyncze, gra-nulat zio∏o-wy, extrac-tum bletkach lubkapsu∏kach2. mieszan-ka zio∏owado stosowa-nia ze-wn´trznegoi w postaciprzetworzo-nej — jakoemplastrum w prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mine-ralnych dyncze,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum,oleum, in-tractum,tinctura zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,granulat,tinctura zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,tinctura wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowo--mineral-nych zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum na b∏ony Êluzowe (do p∏ukania jamy ustnej) (2) do oka (3) na b∏ony Êluzowe (do p∏ukania jamy ustnej) solnego solnegow ˝o∏àdku, w ˝o∏àdku,najwy˝ej najwy˝ej3-sk∏adni- z∏o˝onych witamino-wych i wi-taminowo--mineral-nych zio∏o poje-dyncze,granulatzio∏owy,extractum najwy˝ej 3-sk∏adni-kowe 2. jedno-sk∏adniko-we zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,granulat,extractum w prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mi-neralnych (1) do inhalacji, do nosa (2) do nacieraƒ, na skór´ wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mi-neralnych pojedyncze,mieszankazio∏owa,extractum,succus w stanach zapalnych jamy ustnej i gard∏a zawierajàce wy∏àcznie surowce lub przetwory roÊlinne w odzwyczajaniu od nawyku palenia tytoniu zawierajàce wy∏àcznie surowce lub przetwory roÊlinne paratachz∏o˝onychwitamino-wych i wita-taminowo--mineral-nych ochronnei gojàce za-wierajàceretynol i je-go estry sproszko-wany suro-wiec w kap-su∏kach, ta-bletkach,zio∏o poje-dyncze (2) extrac-tum zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychlub witami-nowo-mi-neralnych pojedyncze,mieszankazio∏owa,extractumfluidum,tinctura zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,succus wany suro-wiec w kap-su∏kach,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum b∏ony zio∏owa,Êluzowe, granulatmiejsco- wo extractum,w jamie oleum, ustnej tinctura(3) na skór´ zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum,tinctura wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych zio∏o poje-dyncze, zio-∏o sprosz-kowanew tablet-kach lubw kapsu∏-kach, mie-szanka zio-∏owa mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum,tinctura Êluzowe w jamie ustnej 2) dood-bytniczo 3) do-ustnie zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum,succus, in-tractum zio∏owa,granulatzio∏owy,extractum,succus, in-tractum wy∏àczniew prepara-tach z∏o˝o-nych wita-minowychi witamino-wo-mine-ralnych b∏ony zio∏owa,Êluzowe, extractum,miejsco- (1) do inhalacji (2) do nosa (3) miej-scowo w jamie ustnej (4) na skór´ (1) do nosa (2) miej-scowo w jamie ustnej (3) na skór´ pojedyn-cze, sproszko-wany surowiecw kapsu∏-kach, mie-szanka zio∏owa,extrac-tum b∏ony zio∏owa, Êluzowe, extractum, miejsco- zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy pojedyncze,mieszankazio∏owa,extractum,succus zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum pojedyncze,mieszankazio∏owa,granulatzio∏owy,extractum,intractum,tinctura zio∏o poje-dyncze,mieszankazio∏owa,extractum pojedyncze,sproszko-wany suro-wiec w kap-su∏kach,extractum ———————1) Z wyjàtkiem przetworów z dziurawca stosowanych w zaburzeniach nastroju zawierajàcych surowiec lub ekstrakty stan- daryzowane na zawartoÊç hiperycyny.
CZ¢Âå B. Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych: Do obrotu w punktach aptecznych dopuszczone sà e) emulsji do wstrzykiwaƒ do˝ylnych lub domi´- produkty lecznicze, okreÊlone w obowiàzujàcym Reje- strze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obro- tu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjàt-kiem: 1) produktów leczniczych przeznaczonych do poda- a) roztworów lub zawiesin do wstrzykiwaƒ pod- d) liofilizowanych mikrosfer i mikrokapsu∏ek b) roztworów do wstrzykiwaƒ do˝ylnych, — s∏u˝àcych do przygotowania postaci farmaceu- c) roztworów do wstrzykiwaƒ do linii t´tniczej — z wyjàtkiem wody do wstrzykiwaƒ, szczepionek d) roztworów do wlewów do˝ylnych, dot´tniczych preparatów jednosk∏adnikowych zawierajàcych substancje czynne wymienione w poni˝szej tabeli: 3) leków narkotycznych;4) leków psychotropowych, z wyjàtkiem preparatów zawierajàcych substancje czynne wymienione w poni˝- 5) leków przeciwnowotworowych i immunomodula- 8) surowców do sporzàdzania leków recepturowych 6) wyciàgów alergenów do celów leczniczych i te- 9) produktów leczniczych stosowanych w lecznictwie zamkni´tym, okreÊlonych w obowiàzujàcym Reje- 7) surowców i Êrodków homeopatycznych jedno- strze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Za∏àcznik nr 2
WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W SKLEPACH 1. ABE — p∏yn do stosowania na skór´ 5. Acidoflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do za- 6. Acne Sulf — emulsja do stosowania na skór´ 7. Acneflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do za- 8. Acnevulten fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 9. Additiva Calcium. Musujàce tabletki z wapniem — 10. Additiva Ferrum — tabletki musujàce 11. Additiva Magnesium. Musujàce tabletki z magne- 12. Additiva Multivitamina — tabletki musujàce (ró˝ne 60. Amfobase — emulsja do stosowania na skór´ (tu- 13. Additiva Witamina C — tabletki musujàce, 200 mg 61. Amol — p∏yn do u˝ytku zewn´trznego 15. Advil — tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.) 16. Advil Ultra — kapsu∏ki elastyczne, 200 mg (2, 6, 10 kaps.) 65. Antidol P — tabletki, 500 mg (2, 10 tabl.)66. Antidral — p∏yn do stosowania na skór´ 68. Antygrypin — tabletki (6 i 10 tabl.) 69. APAP — tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 i 12 tabl.) 21. Aflomag — tabletki do ssania (10, 20, 30 tabl.) 70. Aperisan gel — ˝el do stosowania w jamie ustnej 22. Aflomag — zawiesina doustna (ró˝ne smaki) 71. Aphtin — p∏yn do stosowania w jamie ustnej 24. Agryflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do za- 73. Apipulmol — syrop (bez Belladonnae w sk∏adzie) 78. Argol Essenza Balsamica — p∏yn do u˝ytku ze- 30. Akneroxid L — p∏yn do stosowania na skór´ 79. Arnisol — p∏yn do stosowania na skór´ 32. Aktren — tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.) 81. Aromatol — p∏yn do u˝ytku zewn´trznego i inhala- 33. Akutol — aerozol do stosowania na skór´ 84. Arteflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do za- 85. Artemisol — p∏yn do u˝ytku zewn´trznego 39. Aliovital Forte — kapsu∏ki elastyczne 86. Ascalcin — tabletki musujàce (6 i 12 tabl.) 87. Ascalcin Plus — proszek musujàcy (6, 10 szt.) (ró˝- 41. Alka-Prim — tabletki musujàce (2 i 10 tabl.) 42. Alka-Seltzer — tabletki musujàce, 324 mg (2, 6 i 10 tabl.) 88. Ascorgem — krople doustne, roztwór 143. Biovital Gel (Kinder-Biovital Gel) — ˝el doustny 93. Aspi — tabletki dojelitowe, 325 mg (6 tabl.) 94. Aspirin — tabletki musujàce, 500 mg (12 tabl.) 95. Aspirin — tabletki, 500 mg (10 tabl.) 147. Bobofen fix — mieszanka zio∏owa w torebkach do 96. Aspirin C — tabletki musujàce (10 tabl.) 148. Bobolux — Mieszanka zio∏owa dla niemowlàt 150. Bobotic — krople doustne (o smaku malinowym), Bocheƒska lecznicza sól jodowo-bromowa — 102. Azulan — p∏yn do stosowania na skór´ i b∏ony 152. Bolinet — tabletki musujàce, 200 mg (10 tabl.) 153. Bolinet — tabletki powlekane, 200 mg (2,10 tabl.) 106. Babka lancetowata fix — zio∏o pojedyncze w to- 156. Borowinowa kostka iwonicka — ok∏ad leczniczy 107. Balneum Hermal plus — dodatek do kàpieli lecz- 158. Brodacid — p∏yn do stosowania na skór´ 108. Balsam Szostakowskiego (Vinilinum) — p∏yn 159. Bronchial fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 109. Balsam Âwiàtynia Niebios — maÊç 110. Balsamum Mentholi Compositum — maÊç 113. Ben-Gay maÊç przeciwbólowa — maÊç 164. Bronchovit — mieszanka zio∏owa w torebkach do 115. Benuron — czopki 125 mg (5 i 10 szt.) 116. Benuron — czopki 250 mg (5 i 10 szt.) 117. Benuron — czopki 500 mg (5 i 10 szt.) 118. Benuron — tabletki 500 mg (10 tabl.) 168. Calcium — proszek musujàcy (ró˝ne smaki) 122. Bepanthen Lotion — p∏yn do stosowania na skór´ 124. Berocca Ca, Mg, Zn — tabletki musujàce 125. Berocca Ca, Mg, Zn — tabletki powlekane 176. Calcium C — tabletki musujàce (ró˝ne smaki) 177. Calcium C effervescens — proszek musujàcy 129. Beta-Karoten + Witamina E — kapsu∏ki elastyczne 178. Calcium z witaminà C — tabletki musujàce (ró˝ne 179. Calcium C 210-farmaco (o smaku cytrynowym) — 180. Calcium C 210-farmaco (o smaku grejpfrutowym) 181. Calcium C 210-farmaco (o smaku pomaraƒczo- 182. Calcium effervescens — granulat musujàcy 183. Calcium-farmaco (bez dodatków smakowych) — 138. Biohemoril — czopki przeciw hemoroidom 184. Calcium-farmaco (o smaku cytrynowym) — ta- 185. Calcium-farmaco (o smaku malinowym) — ta- 186. Calcium-farmaco (o smaku pomaraƒczowym) — 237. Ciechociƒski ¸ug Leczniczy — roztwór do stoso- 238. Ciechociƒski Szlam Leczniczy — proszek krysta- 188. Calcium plus — proszek musujàcy (ró˝ne smaki) 189. Calcium Pliva — tabletki musujàce 239. Circulosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 191. Calcium-Polfa 200 — tabletki musujàce 192. Calcium-Polfa 500 — proszek musujàcy 193. Calcium-Sandoz Forte — tabletki musujàce 243. Codipar — tabletki, 500 mg (6, 10 tabl.) 244. Codipar — tabletki musujàce, 500 mg (6,10 tabl.) 196. Calperos 1000 — kapsu∏ki (30 kaps.) 245. Codipar 250 — czopki doodbytnicze 250 mg 197. Calperos 500 — kapsu∏ki (30 kaps.) 246. Codipar 500 — czopki doodbytnicze 500 mg 198. Calpol 125 — czopki 125 mg (10 szt.) 199. Calpol 80 — czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.) 200. Caltrate 600 + Witamina D — tabletki powlekane 248. Coffepirine Tabletki od bólu g∏owy — tabletki 201. Caltrate Plus — tabletki powlekane 202. Capivit A+ E (mitte, forte) — kapsu∏ki elastyczne 249. Coldrex na kaszel — syrop, 100 mg/5 ml 204. Carbo medicinalis — kapsu∏ki (10, 20 kaps.) 205. Carbo Medicinalis — tabletki (20 tabl.) 252. Cordaflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 207. Cardiamidum — krople doustne, roztwór 255. Corn and Callus — p∏yn do stosowania na skór´ 211. Cardiol C — krople doustne, roztwór 262. Czopki Glicerolowe — czopki doodbytnicze 263. Czopki Glicerynowe — czopki doodbytnicze 264. Debelizyna — pasta do sporzàdzania zawiesiny 220. Cebion — tabletki do ssania (ró˝ne smaki) 221. Cebion Multi — krople doustne, roztwór 266. Deep Heat Spray — aerozol do stosowania ze- 223. Centrum Junior — tabletki do ssania 224. Centrum Silver — tabletki powlekane 269. Degrovit — mieszanka zio∏owa w torebkach do 270. Delacet — p∏yn do stosowania na skór´ 227. Cetebe — kapsu∏ki o przed∏u˝onym uwalnianiu, 271. Dentinox N — ˝el do stosowania na dziàs∏a 228. Cetriscabin — emulsja do stosowania miejsco- 272. Dentosept — p∏yn do stosowania w jamie ustnej 230. Chlorchinaldin — tabletki do ssania 231. Cholagoga III — mieszanka zio∏owa 277. Dermatol — proszek do stosowania na skór´ 234. Cholinex — pastylki, pastylki (bez cukru) 235. Chronocard forte — tabletki dra˝owane 236. Chudeus-Fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 330. Enterol 250 — proszek do sporzàdzania zawiesiny 286. Dexprofen 150 — tabletki, 150 mg (1, 2, 6 tabl.) 287. Dezorol — p∏yn do stosowania na skór´ 336. Esceven — ˝el do stosowania zewn´trznego 291. Diabetosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 338. Esputicon — krople doustne, 20 mg/1 kropl´ 292. Diabetovit — mieszanka zio∏owa w torebkach do 341. Etopiryna — tabletki od bólu g∏owy — tabletki 294. Diarroten-fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 343. Etoran Extra — tabletki (6 i 12 tabl.) 296. Digesflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 298. Diurecol — mieszanka zio∏owa, mieszanka zio∏o- 305. Dolomit — tabletki (ró˝ne smaki) 307. Doppelherz Energovital-Tonic — p∏yn doustny 309. Doppelherz Vitalkapseln — kapsu∏ki 358. Fitolizyna — pasta do przygotowania zawiesiny 311. Duofilm — p∏yn do stosowania na skór´ 360. Fluocaril Bi-Fluore 250 — pasta do z´bów 361. Fluogum — guma do ˝ucia lecznicza (ró˝ne sma- 316. Efferalgan — czopki doodbytnicze 150 mg 364. Fortalgin C — tabletki musujàce (10 tabl.) 317. Efferalgan — czopki doodbytnicze 300 mg 366. Freederm Tar Shampoo — szampon leczniczy 318. Efferalgan — czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.) 367. FrutiCal 200 — tabletki do ssania (ró˝ne smaki) 319. Efferalgan — tabletki musujàce, 500 mg (4, 6 320. Efferalgan — tabletki, 500 mg (8 tabl.) 370. Ga∏ki z propolisem dopochwowe — ga∏ki dopo- 371. Gargarin — proszek do sporzàdzenia p∏ynu do 322. Effervit calcium — proszek musujàcy 372. Gargarisma prophylacticum — p∏yn 373. Gastal — tabletki do ssania o smaku mi´towym 325. Elevit Pronatal — tabletki powlekane 375. Gastrina — mieszanka zio∏owa w torebkach do 328. Enema — roztwór do wlewów doodbytniczych 377. Gastrobonisan — mieszanka zio∏owa 383. Gastrosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 432. Hipokrates fix — mieszanka zio∏owa 384. Gastrosil — krople doustne, emulsja, 66, 67 mg/ml 436. Hydrogenii peroxydum — wszystkie dopuszczo- 388. Gelatum Aluminii phosphorici — zawiesina do- 437. Ibufen — zawiesina doustna, 100 mg/5 ml (100 g) 439. Ibum — kapsu∏ki elastyczne, 200 mg (7, 10 kaps.) 440. Ibum — zawiesina doustna 100 mg/5 ml (125 ml) 441. Ibuprofen — tabletki dra˝owane, tabletki powle- 443. Ibuprom — tabletki powlekane, 200 mg (2, 6, 10 tabl.) Ibusan 200 — tabletki powlekane, 200 mg 397. Ginkofar forte — tabletki powlekane 399. Ginsamix — mieszanka zio∏owa w torebkach do 447. Infacol — zawiesina doustna, 40 mg/ml (50 ml) 448. Infektoten fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 401. Ginsana G 115 — tabletki do ssania 449. Inhalol — p∏yn do inhalacji parowej 450. Intractum Crataegi — p∏yn doustny 451. Intractum Hippocastani — p∏yn doustny 452. Intractum Hyperici — p∏yn doustny 453. Intractum Melissae — p∏yn doustny 456. Jacutin — ˝el, emulsja na skór´ 410. Gluxonit — p∏yn do p∏ukania jamy ustnej 459. Kalium hypermanganicum — tabletki i krysz- 460. Kalium guajacolosulfonicum — tabletki 416. Hansaplast ABC — plaster leczniczy 464. Kapsiplast — plaster leczniczy na skór´ 418. Hascosept — p∏yn do stosowania w jamie ustnej 419. Hemolan — czopki przeciw hemoroidom 468. Kiddi® Fizz — tabletki musujàce 421. Hemoroflos — mieszanka zio∏owa w torebkach 423. Hemostin — aerozol do stosowania zewn´trzne- 473. Klosterfrau Activ Kapseln — kapsu∏ki 425. Hepatina — mieszanka zio∏owa w torebkach do 474. K∏àcze imbiru — zio∏o pojedyncze 475. K∏àcze kurkumy — zio∏o pojedyncze 476. K∏àcze perzu — zio∏o pojedyncze 522. Kwiat malwy czarnej — zio∏o pojedyncze 477. K∏àcze pi´ciornika — zio∏o pojedyncze 523. Kwiat nagietka — zio∏o pojedyncze 478. K∏àcze w´˝ownika — zio∏o pojedyncze 524. Kwiat rumianu rzymskiego — zio∏o pojedyncze 479. K∏odawska Sól Magnezowo-Potasowa do zabie- gów balneologicznych — proszek drobnokrysta- 526. Kwiat wiàzówki — zio∏o pojedyncze 528. Kwiatostan g∏ogu — zio∏o pojedyncze, w toreb- 529. Kwiatostan kocanek — zio∏o pojedyncze 483. Kopiryna — tabletki (6 i 12 tabl.) 530. Kwiatostan lipy — zio∏o pojedyncze, w torebkach 484. Kora d´bu — zio∏o pojedyncze, kapsu∏ki 485. Kora kruszyny — zio∏o pojedyncze 531. Kwiatostan rumianku — zio∏o pojedyncze 486. Kora wierzby — zio∏o pojedyncze, zio∏o pojedyn- 487. Korzeƒ arcydzi´gla — zio∏o pojedyncze 488. Korzeƒ cykorii podró˝nika — zio∏o pojedyncze 489. Korzeƒ goryczki — zio∏o pojedyncze 490. Korzeƒ koz∏ka — zio∏o pojedyncze 491. Korzeƒ lubczyka — zio∏o pojedyncze 492. Korzeƒ lukrecji — zio∏o pojedyncze 539. Laxacur — granulat do sporzàdzania zawiesiny 493. Korzeƒ ∏opianu — zio∏o pojedyncze 494. Korzeƒ mniszka — zio∏o pojedyncze 540. Laxaflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 495. Korzeƒ mydlnicy — zio∏o pojedyncze 496. Korzeƒ podró˝nika — zio∏o pojedyncze 497. Korzeƒ prawoÊlazu — zio∏o pojedyncze, w toreb- 498. Korzeƒ rzewienia — zio∏o pojedyncze 544. Lecithin Nerven Tonicum (Biovital Lecytyna) — 499. Korzeƒ wil˝yny — zio∏o pojedyncze 500. Korzeƒ ˝eƒ-szenia — zio∏o pojedyncze 545. Lecytyna Plus (Leciton) — p∏yn doustny 501. Koszyczek arniki — zio∏o pojedyncze 502. Koszyczek nagietka — zio∏o pojedyncze, zio∏o po- jedyncze rozdrobnione, zio∏o rozdrobnione w to- 503. Koszyczek rumianku — zio∏o pojedyncze, w to- 504. Krople any˝owe — p∏yn505. Krople mi´towe — p∏yn 552. Linia — mieszanka zio∏owa w torebkach do zapa- 553. Linia Maxi — mieszanka zio∏owa w torebkach do 509. Krople ˝o∏àdkowe — krople (zawierajàce wy∏àcz- 556. Linola — dodatek do kàpieli leczniczej 510. Krople ˝o∏àdkowe forte — krople doustne 511. Krople ˝o∏àdkowe T — krople, krople doustne, 561. Linomag — p∏yn do stosowania na skór´ 515. Kwiat b∏awatka — zio∏o pojedyncze 516. Kwiat bzu czarnego — zio∏o pojedyncze w toreb- 563. LiÊç babki lancetowatej — zio∏o pojedyncze 564. LiÊç babki zwyczajnej — zio∏o pojedyncze 517. Kwiat dziewanny — zio∏o pojedyncze 565. LiÊç bobrka — zio∏o pojedyncze 518. Kwiat jasnoty — zio∏o pojedyncze 566. LiÊç borówki brusznicy — zio∏o pojedyncze 519. Kwiat kasztanowca — zio∏o pojedyncze 567. LiÊç brzozy — zio∏o pojedyncze 520. Kwiat krwawnika — zio∏o pojedyncze 568. LiÊç je˝yny — zio∏o pojedyncze 521. Kwiat lawendy — zio∏o pojedyncze 569. LiÊç maliny — zio∏o pojedyncze 571. LiÊç màcznicy — zio∏o pojedyncze 572. LiÊç melisy — zio∏o pojedyncze, w torebkach do 621. MaÊç przeciw odciskom i zgrubieniom skóry — 573. LiÊç mi´ty pieprzowej — zio∏o pojedyncze, w to- 623. MaÊç witaminowa ochronna — maÊç, 800 j.m./g 574. LiÊç orzecha w∏oskiego — zio∏o pojedyncze 575. LiÊç ortosyfonu — zio∏o pojedyncze 625. MaÊç z witaminà A — maÊç, 400 j.m./g 576. LiÊç pokrzywy — zio∏o pojedyncze, zio∏o pojedyn- 577. LiÊç pokrzywy fix — zio∏o pojedyncze, rozdrob- 578. LiÊç porzeczki czarnej — zio∏o pojedyncze 579. LiÊç rozmarynu — zio∏o pojedyncze 580. LiÊç senesu — zio∏o pojedyncze, w torebkach do 632. Melipass G — krople doustne, roztwór 581. LiÊç sza∏wii — zio∏o pojedyncze, w torebkach do 582. LiÊç Êlazu — zio∏o pojedyncze 635. Melisana Klosterfrau — p∏yn doustny 638. Memoplant — krople doustne, roztwór 643. Mentho-Paraffinol — p∏yn doustny 646. Merz Spezial Dragees — tabletki dra˝owane 647. Metaflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 595. Magnesium Asparticum 0,6 — tabletki 596. Magnesium effervescens — granulat musujàcy 648. Migrenol — p∏yn do stosowania na skór´ 649. Miniderm — plaster leczniczy na skór´ 650. Miwana-Natrii chloridum 0,9 % — aerozol do no- 652. M∏ode P´dy Sosny — zio∏o pojedyncze 654. Monovitan C — krople doustne, roztwór 604. Manti — tabletki do ssania (ró˝ne smaki) 655. Mucofalk A — granulat do sporzàdzania zawiesi- 656. Mucofalk O — granulat do sporzàdzania zawiesi- 657. Mucosit — p∏yn do p∏ukania jamy ustnej 658. Mucosit — ˝el do stosowania na dziàs∏a 659. Multavit Junior — proszek do sporzàdzenia roz- 660. Multavit o smaku pomaraƒczowym — proszek musujàcy do sporzàdzania roztworu doustnego 616. MaÊç ochronna z witaminà A — maÊç, 800 j.m./g 664. Multi-tabs — tabletki do ssania (ró˝ne smaki), ta- 617. MaÊç piel´gnacyjna dla dzieci „Pupilek” — maÊç 618. MaÊç Pi´ciornikowa z∏o˝ona — maÊç 665. Multi-tabs Classic — tabletki powlekane 667. Multivitaminum — tabletki powlekane 714. Nervosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 674. Naowocnia fasoli — zio∏o pojedyncze 720. Neuroflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 721. Neurosina — mieszanka zio∏owa w torebkach do 722. Nicorette — guma do ˝ucia, lecznicza, 2 mg 679. Nasienie gorczycy czarnej — zio∏o pojedyncze 680. Nasienie kozieradki — zio∏o pojedyncze, sprosz- 723. Nicorette — guma do ˝ucia, lecznicza, 4 mg 724. Nicorette Microtab — tabletki podj´zykowe, 2 mg 682. Nasiona babki p∏esznika — nasiona 725. Nicorette Microtab — tabletki podj´zykowe, 4 mg 684. Nasiona Plantago ovata — zio∏o pojedyncze 685. Natrium chloratum 0,9 % — p∏yn do przemywa- 726. Nicorette Mint — guma do ˝ucia, lecznicza, 2 mg 686. Naturkaps Tran 500 mg — kapsu∏ki elastyczne 727. Nicorette Mint — guma do ˝ucia, lecznicza, 4 mg 687. Naturalny Beta Karoten-Prowitamina A — tablet- 728. Nicotinell Fruit — guma do ˝ucia lecznicza, 2 mg 688. Naturapia-Menopauza — tabletki powlekane 689. Naturapia Calcium-Complex — tabletki powleka- 729. Nicotinell Mint — guma do ˝ucia lecznicza, 2 mg 690. Naturkaps Koenzym Q 10 — kapsu∏ki elastycz- 730. Nicotinell Fruit — guma do ˝ucia lecznicza, 4 mg 731. Nicotinell Mint — guma do ˝ucia lecznicza, 4 mg 693. Nefrofit fix — mieszanka zio∏owa 732. Niquitin — pastylki do ssania, 2 mg (36 szt.) 733. Niquitin — pastylki do ssania, 4 mg (36 szt.) 699. Neocardina — krople doustne, roztwór 700. Neocholagoga III fix — mieszanka zio∏owa w to- 740. Normosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 702. Neonormovit — mieszanka zio∏owa 741. Normovit — mieszanka zio∏owa w torebkach do 703. Neopyrin ASA — tabletki (2, 6 i 10 tabl.) 743. Novoscabin — p∏yn do stosowania na skór´ 744. Nurofen — tabletki powlekane, 200 mg (4, 6 i 12 tabl.) 707. Nervendragees-ratiopharm — tabletki dra˝owa- 745. Nurofen — zawiesina dla dzieci, 100 mg/5 ml 708. Nervinex-fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 746. Nurofen Topss 200 — tabletki ulegajàce rozpado- wi w jamie ustnej, 200 mg (2, 4, 6, 12 tabl.) 709. Nervinol — mieszanka zio∏owa, mieszanka zio∏o- 747. Nurofen Ultrafast — kapsu∏ki elastyczne, 200 mg 710. Nervinum-fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 749. Oftarinol — p∏yn do przemywania oczu 751. Oilatum — ˝el do kàpieli leczniczej 793. Panthenol — aerozol do stosowania zewn´trzne- 752. Oilatum Plus — emulsja do kàpieli leczniczej 753. Olbas Oil — p∏yn do sporzàdzania inhalacji paro- 794. Panvitan — Zestaw witaminowy dla kobiet — ta- 795. Panvitan — Zestaw witaminowy dla m´˝czyzn — 755. Olej z nasion wiesio∏ka — kapsu∏ki elastyczne 796. Panvitan — Zestaw witaminowy dla osób star- 756. Olej z nasion wiesio∏ka dwuletniego — kapsu∏ki 757. Olejki lecznicze — wszystkie dopuszczone do ob- 797. Paracetamol — czopki doodbytnicze 125 mg (10 szt.) 798. Paracetamol — czopki doodbytnicze 250 mg (10 szt.) 758. Oleum Camphoratum/Olej kamforowy — wszyst- 799. Paracetamol — czopki doodbytnicze 500 mg (10 szt.) 800. Paracetamol — czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.) 801. Paracetamol — czopki doodbytnicze 50 mg (10 szt.) 802. Paracetamol — tabletki, 250 mg (10 tabl.) 803. Paracetamol — tabletki, 500 mg (2, 6, 8 i 10 tabl.) 804. Paracetamol o smaku malinowym — tabletki 805. Paracetamol o smaku truskawkowym — tabletki 765. Ostical — proszek do sporzàdzania roztworu do- 806. Paradentosol — p∏yn do stosowania w jamie ust- 766. Owoc any˝u — zio∏o pojedyncze, w torebkach do 767. Owoc borówki czernicy — zio∏o pojedyncze 768. Owoc bzu czarnego — zio∏o pojedyncze 769. Owoc dzikiej ró˝y — zio∏o pojedyncze 771. Owoc ja∏owca — zio∏o pojedyncze 812. Pasta borowinowa lecznicza — pasta do stosowa- 772. Owoc jarz´biny — zio∏o pojedyncze 773. Owoc kminku — zio∏o pojedyncze, w torebkach 774. Owoc kolendry — zio∏o pojedyncze, w torebkach 815. Pastylki WykrztuÊne — tabletki do ssania 816. Pasty, ˝ele do z´bów — wszystkie zarejestrowane 775. Owoc kopru w∏oskiego — zio∏o pojedyncze, w to- 817. Patentex Oval N — globulki dopochwowe 818. Pàczki sosny — zio∏o pojedyncze 776. Owoc maliny — zio∏o pojedyncze, w torebkach 819. Pàczki topoli — zio∏o pojedyncze 777. Owoc ró˝y — zio∏o pojedyncze, w torebkach do 779. Owocnia fasoli — zio∏o pojedyncze 825. Pelogel — borowinowy ˝el stomatologiczny — ˝el 782. Oystercal D 500 — tabletka powlekana 827. Peposterol — kapsu∏ki elastyczne 785. Panadol Extra — tabletki powlekane (12 tabl.) 786. Panadol Rapid — tabletki powlekane (6, 8 tabl.) 787. Panadol Rapid — tabletki musujàce, 500 mg 831. Pertlenon — tabletki do sporzàdzenia roztworu 788. Panadol — tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 834. Piascledine 300 — kapsu∏ki twarde 835. Pigmentum Castellani — p∏yn do stosowania na 791. Pankreaflos — mieszanka zio∏owa w torebkach 792. Panpiryna Tabletki od bólu g∏owy — tabletki 838. Pinimentol — p∏yn do sporzàdzania inhalacji pa- 841. Pioktanina — roztwór etanolowy 1 % — p∏yn do 886. Puder P∏ynny — zawiesina na skór´ 887. Puder p∏ynny wysuszajàcy — zawiesina na skór´ 888. Puder p∏ynny z anestezynà — zawiesina 844. Plantex — granulat do przygotowania roztworu 889. Pudroderm — zawiesina do stosowania na skór´ 890. Pudrospan — Puder p∏ynny — zawiesina na skó- 845. Plaster na odciski — plaster leczniczy 847. Plaster rozgrzewajàcy ABC — Plaster leczniczy 848. Plusssz Junior — tabletki musujàce 849. Plusssz Multiwitamina — tabletki musujàce 894. Purgaten fix — mieszanka zio∏owa 850. Plusssz Witamina C — tabletki musujàce 895. Pyoctaninum Coeruleum Solutum 0,5 % — p∏yn 896. Pyoctaninum Coeruleum 1 % — roztwór wodny 853. Polopiryna — tabletki dojelitowe, 500 mg 897. Pyoctaninum Coeruleum 1 % — roztwór spirytu- 854. Polopiryna C — tabletki musujàce (10 tabl.) 855. Polopiryna S — tabletki, 300 mg (6 tabl.) 899. Pyrosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach do 856. Polovital C — tabletka musujàca, 500 mg 857. Polytar AF — szampon przeciw∏upie˝owy 900. Pyrotex-fix — mieszanka zio∏owa w torebkach do 858. Polytar Liquid — szampon leczniczy 859. Porost islandzki — zio∏o pojedyncze 861. Preparation H — czopki doodbytnicze 904. Raphacholin C — tabletki dra˝owane 863. Preparation H ˝el — ˝el doodbytniczy 908. Red-Slim Tea — mieszanka zio∏owa w torebkach 867. Propolan — p∏yn do stosowania na skór´ i b∏ony 910. Reducenol — mieszanka zio∏owa w torebkach do 868. Propolis — p∏yn do natryskiwania na skór´ i b∏o- 911. Regulatex-fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 869. Propolis — p∏yn do stosowania na skór´ i b∏ony 912. Regulavit — mieszanka zio∏owa w torebkach do 871. Propolisol — p∏yn do natryskiwania na skór´ 872. Propolisol — p∏yn do stosowania na skór´ i b∏o- 873. Prostaflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 874. Prostaherb N — tabletki dra˝owane 875. Prostalizyna — pasta do sporzàdzania zawiesiny 919. Relax — mieszanka zio∏owa w torebkach do zapa- 921. Rennie Antacidum — tabletki do ssania 878. Prostasan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 922. Rennie Deflatine — tabletki do ssania 924. Reparil Gel N — ˝el do stosowania zewn´trznego 925. Reumaflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 881. Proszek do p∏ukanki (Gargarin) — proszek do sporzàdzenia p∏ynu do p∏ukania jamy ustnej 882. Przykwiatki chmielu — zio∏o pojedyncze 928. Reumosol — p∏yn do sporzàdzania kàpieli 982. Seboren — p∏yn do stosowania na skór´ 933. Rivanol 0,1 % — p∏yn do stosowania na skór´ 938. Robitussin Expectorans — syrop, 100 mg/5 ml 939. Roztwór propolisu — p∏yn do stosowania na skó- 991. Septoflos — mieszanka zio∏owa w torebkach do 995. Septosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 996. Septovit — mieszanka zio∏owa w torebkach do 947. Rutinoscorbin — tabletki powlekane 998. Silimax — kapsu∏ki twarde, 70 mg 949. Rutoven — ˝el do u˝ytku zewn´trznego 999. Silimax — tabletki powlekane, 70 mg 951. Rutovit C — proszek do sporzàdzania roztworu 1001. Silol 350 F — p∏yn do stosowania na skór´ 1002. Silol 1000 F — p∏yn do stosowania na skór´ 953. Rutovit C Forte — tabletki powlekane 954. Rywanol 0,1 % — p∏yn do stosowania na skór´ 956. Sachol ˝el stomatologiczny — ˝el do stosowania 1007. Sirupus Kalii guajacolosulfonici — syrop 957. Sal. Carolinum factitium effervescens — tabletki 959. Sal. Ems factitium — tabletki musujàce 960. Sal. Vichy factitium — tabletki musujàce 1013. Sirupus Verbasci-Syrop z Dziewanny — syrop 1015. Slovit C 250 — tabletki musujàce (ró˝ne smaki) 1016. Slovit C 500 — tabletki musujàce (ró˝ne smaki) 965. Salicylol — p∏yn do stosowania na skór´ 1018. Slow-Mag B6 — tabletki powlekane dojelitowe 1019. Smecta — proszek do sporzàdzania zawiesiny 968. Salumin — ˝el do stosowania w jamie ustnej 1023. Solutio Chlorhexidini, Spir. 70 °— 0,5 % — p∏yn 1024. Solutio Pyoctanini 1 % — p∏yn do stosowania na 975. Sapoven T — kapsu∏ki elastyczne 1025. Somnoten fix — mieszanka zio∏owa w torebkach 1027. Sonol — p∏yn do stosowania na skór´ 1083. Tantum Rosa — proszek do sporzàdzenia roz- 1034. Spirytusowy Roztwór Fioletu Gencjanowego 1 % 1084. Tantum Verde — aerozol do stosowania w jamie 1035. Spirytusowy Roztwór Fioletu Gencjanowego 2 % 1085. Tantum Verde — p∏yn do stosowania w jamie 1038. Stomatosol — p∏yn do stosowania na skór´ 1088. Terpichol — kapsu∏ki elastyczne 1040. Strepsils z mentolem i any˝em — pastylki 1042. Strepsils z mentolem i eukaliptusem — pastylki 1043. Strepsils z naturalnym miodem i cytrynà — pa- 1044. Strepsils z witaminà C — pastylki 1095. Tinctura Calendulae — p∏yn doustny 1096. Tinctura Crataegi — p∏yn doustny 1097. Tinctura Cynarae — p∏yn doustny 1099. Tinctura Ginkgo bilobae — p∏yn, p∏yn doustny 1049. Succus Millefolii — p∏yn doustny 1100. Tinctura Hyperici-nalewka z Dziurawca — p∏yn, 1050. Succus Plantaginis — p∏yn doustny 1103. Tinctura Salviae-nalewka z liÊci Sza∏wii — p∏yn, 1107. Tokovit A + E mite — kapsu∏ki elastyczne 1108. Tokovit A + E forte — kapsu∏ki elastyczne 1060. Sylimarol 35 mg — tabletki dra˝owane 1061. Sylimarol 70 mg — tabletki dra˝owane 1112. Tonicol — mieszanka zio∏owa w torebkach do 1115. Tran z olejem wiesio∏kowym — kapsu∏ki 1068. Szyszki Chmielu — zio∏o pojedyncze 1116. Tran z wàtroby dorsza — p∏yn doustny (ró˝ne 1069. Tabcin — proszek do sporzàdzania roztworu do- 1070. Tabletki przeciw grypie — tabletki (6 i 10 tabl.) 1071. Tabletki przeciw niestrawnoÊci — tabletki 1119. Traumon — roztwór do natryskiwania na skór´, 1073. Tabletki uspokajajàce — tabletki 1075. Talcid — tabletki do ssania (2, 10, 20 tabl.) 1175. Venitan — krem do stosowania na skór´ 1178. Venoplant — tabletki o przed∏u˝onym uwalnia- 1131. Tymianek i Podbia∏ — tabletki do ssania 1132. Tymsal spray — aerozol do stosowania w jamie 1179. Venoruton 300 — kapsu∏ki twarde 1133. Tytanoreina — czopki doodbytnicze 1136. Ulceflos fix — mieszanka zio∏owa 1185. Vibovit Bobas — proszek do sporzàdzania roz- 1138. Ulgamax — tabletki do ssania (4 i 12 tabl.) 1139. Ulvenduosan — mieszanka zio∏owa 1140. Ulventroten fix — mieszanka zio∏owa w toreb- 1187. Vibovit Junior — tabletki do ssania 1188. Vibovit Junior — tabletki musujàce 1189. Vibovit Junior o smaku bananowym — proszek 1142. Upsarin 325 — tabletki musujàce, 325 mg 1190. Vibovit Junior o smaku brzoskwiniowym — pro- 1143. Upsarin C — tabletki musujàce (10 tabl.) 1144. Urgo Cor Dressing — plaster leczniczy 1191. Vibovit Junior o smaku cytrynowym — proszek 1192. Vibovit Junior o smaku pomaraƒczowym — proszek do sporzàdzania roztworu doustnego 1193. Vibovit Junior o smaku waniliowym — proszek 1151. Urosan fix — mieszanka zio∏owa w torebkach do 1197. Vicalvit D 400 — tabletki do ssania 1198. Vigor Complete — tabletki powlekane 1153. Urtica fix — zio∏o pojedyncze w torebkach do za- 1199. Vigor Junior — tabletki do ssania 1200. Vigor Senior — tabletki powlekane 1203. Visolvit Junior (o smaku pomaraƒczowym) — 1204. Vita Buerlecithin — p∏yn doustny 1159. Vaginol — mieszanka zio∏owa, mieszanka zio∏o- 1205. Vita-Complete 29 — tabletki powlekane 1206. Vita Care C-long — tabletki o przed∏u˝onym 1207. Vita Care Neutral C-long — tabletki powlekane 1208. Vita Care Q 10 — kapsu∏ki, 30 mg 1209. Vita Care Q 10 D — tabletki do ssania, 30 mg 1212. Vitamina C — kapsu∏ki twarde, 500 mg 1213. Vitaminum A2000 + D3 400 — kapsu∏ki elastycz- 1171. Venastat — kapsu∏ki o przed∏u˝onym uwalnia- 1215. Vitaminum B compositum — dra˝etki 1216. Vitaminum B compositum — tabletki powlekane 1217. Vitaminum C — kapsu∏ki elastyczne, 100 mg 1218. Vitaminum C — kapsu∏ki elastyczne, 200 mg 1219. Vitaminum C — tabletki powlekane, 200 mg 1266. Zdrój — mineralny szampon leczniczy 1220. Vitaminum C 0,1 — tabletki powlekane, 100 mg 1267. Žen-Šen Ginseng — kapsu∏ki twarde 1221. Vitaminum C 0,1 — tabletki dra˝owane, 100 mg 1268. Ziele bratka — zio∏o pojedyncze 1222. Vitaminum C 0,2 — tabletki dra˝owane, 200 mg 1269. Ziele bukwicy — zio∏o rozdrobnione 1223. Vitaminum C 0,2 — tabletki powlekane, 200 mg 1270. Ziele bylicy bo˝ego drzewka — zio∏o pojedyncze 1224. Vitaminum C 0,5 — proszek musujàcy (ró˝ne 1271. Ziele drapacza — zio∏o pojedyncze 1272. Ziele dziurawca — zio∏o pojedyncze w torebkach 1225. Vitaminum C 100 — tabletki do ssania, 100 mg 1226. Vitaminum C 200 — tabletki do ssania, 200 mg 1273. Ziele fio∏ka trójbarwnego — zio∏o pojedyncze, 1227. Vitaminum C 500 — tabletki do ssania, 500 mg 1228. Vitaminum C forte effervescens — proszek mu- 1274. Ziele krwawnika — zio∏o pojedyncze 1275. Ziele lebiodki — zio∏o pojedyncze 1229. Vitaminum C-0,1 — tabletki powlekane, 100 mg 1276. Ziele macierzanki — zio∏o pojedyncze 1230. Vitaminum C-0,2 — tabletki powlekane, 200 mg 1277. Ziele majeranku — zio∏o pojedyncze 1231. Vitaminum C — krople doustne, roztwór 1278. Ziele naw∏oci — zio∏o pojedyncze 1232. Vitaminum E — kapsu∏ki elastyczne, kapsu∏ki 1279. Ziele nostrzyka — zio∏o pojedyncze 1280. Ziele pi´ciornika g´siego — zio∏o pojedyncze 1233. Vitaminum E — kapsu∏ki elastyczne, kapsu∏ki 1281. Ziele pio∏unu — zio∏o pojedyncze w torebkach 1234. Vitaminum E — tabletki powlekane, 100 mg 1282. Ziele podró˝nika — zio∏o pojedyncze 1235. Vitaminum E (Witamina E) — kapsu∏ki, 100 mg 1283. Ziele pokrzywy — zio∏o pojedyncze, zio∏o poje- 1236. Vitaminum E 100 — kapsu∏ki elastyczne 1284. Ziele po∏onicznika — zio∏o pojedyncze 1237. Vitaminum E 200 — kapsu∏ki elastyczne 1285. Ziele przywrotnika — zio∏o pojedyncze 1238. Vitaminum E 100 — tabletki do ssania, 100 mg 1286. Ziele rdestu ostrogorzkiego — zio∏o pojedyncze 1239. Vitaminum E 100 — tabletki powlekane, 100 mg 1287. Ziele rdestu ptasiego — zio∏o pojedyncze 1240. Vitaminum E 200 — tabletki do ssania, 200 mg 1288. Ziele rzepiku — zio∏o pojedyncze 1241. Vitaminum E — p∏yn doustny, 0,3 g/ml 1289. Ziele serdecznika — zio∏o pojedyncze 1290. Ziele skrzypu — zio∏o pojedyncze, w torebkach 1243. Vitole E — kapsu∏ki elastyczne 100 j.m.
1244. Vitole E — kapsu∏ki elastyczne 200 j.m.
1291. Ziele szanty — zio∏o pojedyncze 1246. Vitrum Calcium + Vitaminum D3 — tabletki po- 1293. Ziele Êwietlika — zio∏o pojedyncze, ziele w to- rebkach do zaparzania, zio∏o pojedyncze w to- 1247. Vitrum Cardio — tabletki powlekane 1248. Vitrum Prenatal — tabletki powlekane 1294. Ziele tasznika — zio∏o pojedyncze 1295. Ziele tymianku — zio∏o pojedyncze, kapsu∏ki 1296. Ziele tysiàcznika — zio∏o pojedyncze 1299. Zio∏a do p∏ukania gard∏a (Species ad gargari- sma) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1300. Zio∏a do zmniejszania nadwagi (Species redu- 1256. Wielka Pieniawa — mineralna woda lecznicza centes) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1301. Zio∏a metaboliczne (Species metabolicae) — zio- 1257. Witamina E forte — kapsu∏ki, 147 mg (200 j.m.) 1302. Zio∏a moczop´dne (Species diureticae) — zio∏o 1260. Wodny Roztwór Fioletu Gencjanowego 1 % — 1303. Zio∏a poprawiajàce trawienie (Species digesti- vae) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1261. Wodny Roztwór Fioletu Gencjanowego 2 % — 1304. Zio∏a przeciwbiegunkowe (Species antidiarrho- icae) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1262. Woodwards Gripe Water — p∏yn doustny 1305. Zio∏a przeciwgoràczkowe (Species antipyreti- 1263. Witaminy + wyciàg ze Skrzypu polnego — ta- cae) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1306. Zio∏a przeciwkaszlowe (Species antibechicae) — 1307. Zio∏a przeciwreumatyczne (Species antirheuma- 1311. Zio∏a wykrztuÊne (Species expectorantes) — zio- ticae) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1308. Zio∏a przeczyszczajàce (Species laxantes) — zio- 1312. Zio∏a wzmagajàce trawienie (Species stomachi- cae) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1309. Zio∏a u∏atwiajàce gojenie ran (Species advul- 1313. Zio∏a ˝ó∏ciop´dne (Species cholagogae) — zio∏o nantes) — zio∏o sypkie, torebki do zaparzania 1310. Zio∏a uspokajajàce (Species sedativae) — zio∏o 1314. Znamiona kukurydzy — zio∏o pojedyncze 1315. ˚elazo 4 mg + witamina C — tabletki musujàce Za∏àcznik nr 3
WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W SKLEPACH OGÓLNODOST¢PNYCH 34. Dexprofen 150 — tabletki, 150 mg (1, 2, 6 tabl.) 2. Advil — tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.) 3. Advil Ultra — kapsu∏ki elastyczne, 200 mg (2, 6, 36. Efferalgan — tabletki musujàce, 500 mg (4, 6 4. Aflomag — tabletki do ssania (10, 20, 30 tabl.) 37. Efferalgan — tabletki, 500 mg (8 tabl.) 5. Aktren — tabletki powlekane, 200 mg (2 i 10 tabl.) 6. Alka-Prim — tabletki musujàce (2 i 10 tabl.) 7. Alka-Seltzer — tabletki musujàce (2, 6 i 10 tabl.) 41. Etoran — tabletki, 500 mg (6 i 12 tabl.) 42. Etoran Extra — tabletki, 500 mg + 65 mg 10. Alugastrin — tabletki do ssania (20 tabl.) 43. Etopiryna — tabletki od bólu g∏owy — tabletki 12. Alusal — tabletki, tabletki do ssania (20 i 30 tabl.) 13. Antidol P — tabletki, 500 mg (2, 10 tabl.) 14. Antygrypin — tabletki (6 i 10 tabl.) 46. Gastal — tabletki do ssania o smaku mi´towym 15. APAP — tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 47. Gastrinal — tabletki do ssania (24 tabl.) 16. Aspi — tabletki dojelitowe, 325 mg (6 tabl.) 17. Aspirin — tabletki musujàce, 500 mg (12 tabl.) 18. Aspirin — tabletki, 500 mg (10 tabl.) 50. Ibum — kapsu∏ki elastyczne, 200 mg (7, 10 kaps.) 51. Ibuprofen — tabletki dra˝owane, tabletki powleka- 52. Ibuprom — tabletki powlekane, 200 mg (2, 6, 23. Benuron — tabletki, 500 mg (10 tabl.) 53. Ibusan 200 — tabletki powlekane, 200 mg 24. Bolinet — tabletki musujàce, 200 mg (10 tabl.) 25. Bolinet — tabletki powlekane, 200 mg (2, 10 tabl.) 26. Cebion — tabletki do ssania (ró˝ne smaki), 100 mg 55. Kofex — pastylki, 40 mg (8 pastylek) 27. Carbo medicinalis — kapsu∏ki (10, 20 kaps.) 56. Kofex — tabletki do ssania, 40 mg (8 pastylek) 28. Carbo Medicinalis — tabletki (20 tabl.) 58. Linamon — tabletki powlekane, 100 mg 30. Codipar — tabletki, 500 mg (6, 10 tabl.) 31. Codipar — tabletki musujàce, 500 mg (6, 10 tabl.) 32. Codipar Plus — tabletki powlekane (6, 10 tabl.) 61. Malugastrin — tabletki do ssania (20 tabl.) 33. Coffepirine Tabletki od bólu g∏owy — tabletki 62. Manti — tabletki do ssania (ró˝ne smaki), 63. Miwana-Natrium chloridum 0,9 % — aerozol do 100. Ulcetal — tabletki do ssania (20 tabl.) 101. Ulgamax — tabletki do ssania (4 i 12 tabl.) 102. Upsarin 325 — tabletki musujàce, 325 mg 65. Nicorette — guma do ˝ucia, lecznicza, 2 mg 103. Vibovit C — tabletki do ssania, 50 mg 66. Nicorette Microtab — tabletki podj´zykowe, 2 mg 104. Vitaminum C — kapsu∏ki elastyczne, 100 mg 105. Vitaminum C — tabletki powlekane, 100 mg 67. Nicorette mint — guma do ˝ucia, lecznicza, 2 mg 106. Vitaminum C 0,1 — tabletki powlekane 68. Nicotinell Fruit — guma do ˝ucia lecznicza, 2 mg 107. Vitaminum C 0,1 — tabletki dra˝owane 108. Vitaminum C 100 — tabletki do ssania 69. Nicotinell Mint — guma do ˝ucia lecznicza, 2 mg 109. Vitaminum C-0,1 — tabletki powlekane 70. Niquitin — pastylki do ssania, 2 mg (36 szt.) 71. Nurofen — tabletki powlekane, 200 mg (4, 6 72. Nurofen Topss 200 — tabletki ulegajàce rozpado- wi w jamie ustnej, 200 mg (2, 4, 6, 12 tabl.) 73. Nurofen Ultrafast — kapsu∏ki elastyczne, 200 mg 74. Oftarinol — p∏yn do przemywania oczu Kwiat malwy czarnej — Malvae arboreae flos 76. Panadol Extra — tabletki powlekane (12 tabl.) 77. Panadol Rapid — tabletki powlekane (6, 8 tabl.) Kwiatostan lipy — Tiliae inflorescentia 78. Panadol Rapid — tabletki musujàce, 500 mg Kwiatostan rumianku — Chamomillae antho- 79. Panadol — tabletki powlekane, 500 mg (2, 6 LiÊç i owoc maliny — Rubi idei folium et fructus 80. Paracetamol — tabletki, 250 mg (10 tabl.) 81. Paracetamol — tabletki, 500 mg (2, 6, 8, 10 tabl.) 82. Paracetamol o smaku malinowym — tabletki, LiÊç mi´ty pieprzowej — Menthae piperitae fo- 83. Paracetamol o smaku truskawkowym — tabletki, 84. Pasty, ˝ele do z´bów — wszystkie dopuszczone do Nasienie gorczycy czarnej/bia∏ej — Sinapsis ni- 85. Polopiryna S — tabletki 300 mg (6 tabl.) Nasiona dyni — Cucurbitae peponis semen 88. Redinac — tabletki do ssania (10, 12 i 24 tabl.) Owoc dzikiej ró˝y — Rosae caninae fructus 89. Rennie Antacidum — tabletki do ssania (12 i 24 90. Rennie Deflatine — tabletki do ssania (6, 18 tabl.) 91. Rutacid — tabletki do ˝ucia, 500 mg (20 tabl.) 92. Simet-Al — tabletki do ssania (20 tabl.) Owoc kopru w∏oskiego — Foeniculi fructus 95. Tabletki przeciw grypie — tabletki (6 i 10 tabl.) 96. Talcid — tabletki do ssania (2, 10, 20 tabl.) 98. Tums — tabletki do ssania (30 tabl.) Za∏àcznik nr 4
WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB SUBSTANCJI CZYNNYCH, KTÓRE NIE SÑ DOPUSZCZONE 4. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum, inj.
9. Alergeny — wyciàgi lecznicze i do testów skaryfi- 23. Ampicillinum + Sulbactamum, inj.
39. Bromii izovaleras + Phenobarbitalum natricum 143. Gonadotrophinum chorionicum, inj.
145. Human menopausal gonadotropin, inj.
148. Hydroxyprogesteroni caproas, inj.
151. Hyoscini butylbromidum z metamizolum natri- 111. Estradiolum + Hydroxyprogesteroni caproas, inj.
112. Estradiolum + Hydroxyprogesteronum, inj.
113. Estradiolum + Prasteronum, inj.
121. Fenpiverini bromidum + Metamizolum natricum 123. Ferrosi oxidum dextran complex, inj.
183. Methylprednisolonum + Lidocainum, inj.
197. Monoamine oxydase + Lipasum (Vasolastine), 201. Natrii tetradecylum sulfas, inj.
256. Streptodornasum + Streptokinasum, inj.
262. Surowce farmaceutyczne przeznaczone do spo- 265. Produkty lecznicze stosowane w lecznictwie za- mkni´tym oraz wydawane na podstawie receptylekarskiej dla leczenia poszpitalnego, okreÊlone 222. Phenylbutazonum + Lidocainum, inj.
266. Produkty lecznicze homeopatyczne jednosk∏adni- 224. Phospholipidum essentiale, inj.
282. Tolperisonum + Lidocainum, inj.
* UWAGA: nie dotyczy produktów leczniczych zawierajàcych w swoim sk∏adzie substancje czynne wymienione w za∏àczni- ku, posiadajacych kategori´ dost´pnoÊci „bez recepty”.

Source: http://www.farmaceutycznyportal.pl/pliki/R_6-07-2006.pdf

S&g_06c-u

U N T E R S U C H U N G S B E F U N D Auftraggeber: Prüfsubstanz: Natives Olivenöl extra ex Griechenland Chargen-Bez.: Probeneingang: PRÜFERGEBNISSE: Prüfparameter Ergebnis Grenzwert Prüfparameter Ergebnis Grenzwert Beurteilung: Gemäß den vorliegenden Untersuchungsergebnissen handelt es sich bei der Probe um "natives Olivenöl e

Stt agents-brokers-solicitors.xlsx

LICENSED INSURANCE AGENTS AND BROKERS - St. Thomas Type Agent/Broker Physical Address Mailing Address 1 Agency Affiliation 1336 Beltjen Road, Suite #300, St. Thomas, 6-7 Dronningens Gade, Suite 202, St. Thomas, 3562 Hondudras, Suite #6, St. Thomas, V.I. 10-2-13 Lillendahl & Marienhoj, St. Thomas, VI Fortress Bldg. Suite # 751 G, Sugar Estate5600 Royal Dane Mall, Suite 21

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles