Faba.fi

Uusi n sorkkaraportteihin on tulossa kolme uutta koodia: valkovi van paise, sorkkasyylä ja sorkkavälin li kakasvu. Nimet on muutettu kansankielisiksi, mutta ni den tarkoitus on antaa tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa informaatiota ontumaa aiheuttavista valkovi van ongelmista ja toisaalta tarttuvista sorkkasairauksista. edustavat sekä syylää että ajotulehdusta ja ne pitää hoitaa antibiootilla. Kuivat, ontumaa aiheuttavat syylät voidaan jättää olemaan sellaisenaan. Mutta mikäli niitä puhkeaa karjaan nopeasti useammal e lehmäl e, kannattaa eläinlääkärin ja sorkkahoitajan kanssa kartoittaa, onko tilalla huomaamattomampia oireita sorkkavälin tai sorkka-alueen kliinisestä ihotulehduksesta. Syyliä voidaan myös suih-kuttaa Terramycin -suihkeella ja kiinnittää puhtauteen erityistä huomiota. Jotkut sorkkahoitajat tai eläinlääkärit ovat Sorkkasyylä
polttaneet suurempia syyliä pois, mutta jos ne tulevat ajotulehduksen jälkitautina, suosittelen Sorkkasyylä on lyhennetty nimi syylämäiselle eläinten poistoa. On mahdollista, että poltetun sorkka-alueen ihotulehdukselle. Sitä pidetään syylän tilalle tulee vuosien saatossa akuutte- kroonisena muutoksena sorkka-alueen varsi- ja sorkka-alueen ihotulehdusmuutoksia ja ne voivat olla sekä vakavia että tarttuvia. Eli jos Suomessa syylämäistä sorkka-alueen ihotu- syylät alkavat vaivata yksittäisiä eläimiä, on Valkoviivanpaise/ Antura irti
lehdusta on nähty sorkkavälin ajotulehduksen viisaampaa poistaa eläin. jälkeen, kuten myös spontaanisti puhjenneena, Sorkkasyylien runsas esiintyminen haastaa Valkoviivan paise tarkoittaa tilaa, missä rikkou- ilman edeltävää sorkka-alueen ihotulehdusta kuitenkin paneutumaan tilakohtaiseen sorkka- tuneen valkoviivan sisään on mennyt likaa ja tai ajotulehdusta. Jotkut syylät ovat Suomessa terveydenhuoltoon, vaikka ne eivät aiheutakaan valkoviivaan on syntynyt tulehdus. Tällainen puhjenneet märkäisinä ja mätivinä, jolloin ne yhtä akuuttia hoitotarvetta kuin esimerkiksi valkovi van paise aiheuttaa useimmiten ontumaa ajotulehdus. n
ja kun sorkkaa avataan valkoviivan alueelta, siitä lopulta purskahtaa mätää ja/tai verta. Tähän kohtaan uudessa sorkkakaavakkeessa 775
voidaan tehdä myös merkintä, jos valkoviiva Sorkkavälin liikakasvu
on repeytynyt niin, että koko antura lähtee Sorkkavälin liikakasvu on sananmukaisesti avulla. Lisäksi laiduntaminen ja jaloittelu ul-
irti. Kun antura on irti, valkoviivassa ei vält-
liikakasvua sorkkavälissä. Likaisissa ja kos- kona ovat erinomaisia apukeinoja myös tähän tämättä ole tulehdusta, mutta valkoviiva on teissa olosuhteissa sorkkavälin iho voi alkaa sorkkavaivaan. voimakkaasti vaurioitunut, kuten se on myös pitkäaikaisen ihotulehduksen ja ärsytyksen Mikäli itse kasvannainen on pieni ja on varsinaisessa tulehduksellisessa paiseessa. Mo- seurauksena tuottaa liikakasvua, fibroomaa. esimerkiksi aiheuttanut ajotulehduksen eläi- lemmissa tapauksissa eläin on kipeä ja vaatii Fibrooma on ”sileää liikakasvua” ja haittaa melle, kannattaa ajotulehdus hoitaa tavalliseen toisen sorkkapuoliskon kengittämistä. eläimen kävelyä, on kivulias ja altistaa muille tapaan antibiootilla. Yleensä lehmä kävelee Valkoviivan paise/antura irti syntyy siis hoita- sen jälkeen kohtuullisesti pienen liikakasvun- mattoman valkoviivan repeämän seurauksena. Kasvannaisten poistaminen on vaikeaa ja pa- sa kanssa. Suuret, poistoa vaativat liikakasvut Se voidaan ehkäistä säännöl isel ä sorkkahoidol a, ranee huonosti, mutta sitä voidaan yrittää, jos ovat harvinaisempia ja niillä sanotaan olevan
pihatossa 2 – 4 kertaa vuodessa; siis hoitamalla eläin halutaan välttämättä säästää. Parhaiten myös geneettistä alkuperää. n
valkoviivan repeämät ajoissa. n
liikakasvua ehkäistään puhtauden ja siisteyden 36 nauta 3/09

Source: http://www.faba.fi/files/685/nauta309s36_sorkkakoodit.pdf

Exam2reviewsheet.rtf

Exam 2 Review Sheet Neurons and Synaptic transmission - Synapses are the site of action for most psychoactive drugs - Neurons (cells found in the nervous system) are made up of the following: o Axon: conducts signal down neuron (output) o Dendrites and spines: receive incoming signals from pre-synaptic neuron o Synaptic vesicles: holds neurotransmitters (inside cell) o Synaptic cle

Microsoft word - ucsd perioperative coronary stents 0708.doc

Perioperative Management of Patients with Coronary Stents Perioperative Management of Patients with Coronary Stents 1. Determine the type (BMS, DES) and location in the coronary circulation of stents placed in the 2. When possible, obtain catheterization/stent procedure report to identify any high risk factors for a. Low EF b. Prior coronary brachytherapy c. Long Stents d. Proximal vessel invo

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles