Microsoft word - lipitor pil 10 20 en 40 mg.doc

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
LIPITOR 10, filmomhulde tabletten 10 mg
LIPITOR 20, filmomhulde tabletten 20 mg
LIPITOR 40, filmomhulde tabletten 40 mg

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wanneer mag u Lipitor niet gebruiken of moet u er extra voorzichtigmee zijn?
1. WAARVOOR WORDT LIPITOR GEBRUIKT?
Lipitor behoort tot een groep van geneesmiddelen die bekend zijn als de statines. Dit zijn lipide- (vet-)
regulerende geneesmiddelen.
Lipitor wordt gebruikt om de lipiden, bekend als cholesterol en triglyceriden, in het bloed te verlagen
wanneer een vetbeperkt dieet en levensstijlveranderingen alleen onvoldoende zijn gebleken. Als u een
verhoogd risico op hartziekte heeft, kan Lipitor ook worden gebruikt om een dergelijk risico te
verminderen, zelfs als uw cholesterolspiegels normaal zijn. Een standaard cholesterolverlagend dieet
moet tijdens de behandeling worden voortgezet.
2. WANNEER MAG U LIPITOR NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN?

Wanneer mag u Lipitor niet gebruiken?
− U bent allergisch voor Lipitor of een soortgelijk geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het
verlagen van lipiden in het bloed of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. − U heeft een ziekte die de lever aantast of u heeft deze ziekte gehad. − Uit bloedonderzoek zijn niet verklaarde abnormale waarden voor de leverfunctie naar voren − U bent een vrouw die kinderen kan krijgen en geen betrouwbare anticonceptie gebruikt. − U bent zwanger of probeert zwanger te worden. − U geeft borstvoeding. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lipitor
Hieronder volgen redenen waarom Lipitor mogelijk niet geschikt is voor u:
Als u eerder een beroerte met een hersenbloeding heeft gehad of vochtblaasjes in de hersenen heeft door eerdere beroertes Als u een schildklier heeft die niet goed genoeg functioneert (hypothyroïdie) Als u herhaalde of onverklaarde spierpijn heeft gehad of een persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis van spierproblemen Als u eerder spierproblemen heeft gehad tijdens behandeling met andere lipidenverlagende geneesmiddelen (bijv. andere ‘-statine’ of ‘-fibraat’ geneesmiddelen) Als u regelmatig een grote hoeveelheid alcohol drinkt Als u een voorgeschiedenis van leverziekte heeft
Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Lipitor inneemt
– Als u aan ernstige ademhalingsinsufficiëntie lijdt.
Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, zal uw arts vóór en mogelijk tijdens uw
Lipitor behandeling een bloedonderzoek moeten uitvoeren om uw kans op bijwerkingen ter hoogte
van de spieren te voorspellen. Het is bekend dat het risico op bijwerkingen ter hoogte van de spieren
zoals rabdomyolyse toeneemt als bepaalde geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen (zie
rubriek 2 ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Lipitor beïnvloeden of kunnen door Lipitor beïnvloed
worden.
Dit soort wisselwerking kan één of beide geneesmiddel(en) minder effectief maken. Daarnaast kan dit
het risico of de ernst van de bijwerkingen vergroten, waaronder de belangrijke spierafbrekende
aandoening die bekend staat als rabdomyolyse en die is beschreven in rubriek 4:
− Geneesmiddelen die gebruikt worden om de manier waarop uw immuunsysteem werkt te
Bepaalde antibiotica of antischimmelmiddelen, bijv. erytromycine, claritromycine, telitromycine, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampine, fusidinezuur Andere geneesmiddelen om de lipidespiegels te reguleren, bijv. gemfibrozil, andere fibraten, colestipol Sommige calciumkanaalblokkers die gebruikt worden voor angina pectoris of verhoogde bloeddruk, bijv. amlodipine, diltiazem; geneesmiddelen om uw hartritme te reguleren, bijv. digoxine, verapamil, amiodaron Geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van HIV, bijv. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir enz. Andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een wisselwerking hebben met Lipitor zijn onder andere ezetimib (verlaagd cholesterol), warfarine (wat de bloedstolling vermindert), orale anticonceptiemiddelen, stiripentol (een middel tegen toevallen dat wordt gebruikt bij epilepsie), cimetidine (gebruikt bij brandend maagzuur en maagdarmzweren), fenazon (een pijnstiller) en antacida (maagzuurbindende middelen die aluminium of magnesium bevatten) Geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn: sint-janskruid
Gebruikt u naast Lipitor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Zie rubriek 3 voor instructies m.b.t. het gebruik van Lipitor. Let op het volgende:
Grapefruitsap (pompelmoessap)
Drink niet meer dan één of twee kleine glazen grapefruitsap per dag, omdat grote hoeveelheden
grapefruitsap de effecten van Lipitor kunnen veranderen.
Alcohol
Vermijd het drinken van teveel alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Zie rubriek 2 ‘Wanneer
moet u extra voorzichtig zijn met Lipitor?’ voor nadere informatie.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Lipitor niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden.
Gebruik Lipitor niet als u zwanger kunt worden, tenzij u betrouwbare anticonceptiemaatregelen neemt.
Gebruik Lipitor niet als u borstvoeding geeft.
De veiligheid van Lipitor gedurende de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding is nog niet
bewezen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Normaal beïnvloedt dit geneesmiddel uw vermogen om te rijden of machines te bedienen niet. U mag
echter niet rijden als dit geneesmiddel uw rijvaardigheid beïnvloedt. Gebruik geen gereedschap of
machines als uw vermogen om ze te gebruiken wordt beïnvloed door dit geneesmiddel.
Stoffen in Lipitor waarmee u rekening moet houden
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE GEBRUIKT U LIPITOR?

Voordat de behandeling wordt gestart, zal uw arts u op een cholesterolverlagend dieet zetten. U dient
met dit dieet door te gaan gedurende de behandeling met Lipitor.
De gebruikelijke startdosering van Lipitor is 10 mg eenmaal daags bij volwassenen en kinderen van 10
jaar en ouder. Indien noodzakelijk kan deze worden verhoogd door uw arts totdat u de hoeveelheid
gebruikt die u nodig heeft. Uw arts zal de dosering aanpassen met tussenpozen van 4 weken of meer.
De maximumdosering van Lipitor is 80 mg eenmaal daags voor volwassenen en 20 mg eenmaal daags
voor kinderen.
Lipitor tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water en kunnen op ieder
tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer echter wel uw tablet elke dag
op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Gebruik Lipitor altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De duur van de behandeling met Lipitor wordt bepaald door uw arts.

Raadpleeg uw arts als u denkt dat het effect van Lipitor te sterk of te zwak is.
Heeft u te veel van Lipitor ingenomen?
Indien u per ongeluk teveel Lipitor-tabletten heeft ingenomen (meer dan uw gebruikelijke dagelijkse
dosis), neem dan contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies.
Bent u vergeten Lipitor in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte
tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Lipitor
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel of wenst u de behandeling stop te
zetten? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Lipitor bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van uw
tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedafdeling van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Zelden: bij 1 tot 10 op de 10 000 gebruikers:


Ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht, de tong en de keel veroorzaakt, wat kan leiden tot ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Ernstige ziekte met hevige schilfering en zwelling van de huid, blaarvorming ter hoogte van de huid, mond, ogen, genitaliën en koorts. Huiduitslag met roze-rode vlekken, vooral op handpalmen of voetzolen. Mogelijk met blaarvorming. Spierzwakte, -gevoeligheid of -pijn, vooral als u zich tegelijkertijd onwel voelt of koorts heeft. Dit kan worden veroorzaakt door abnormale spierafbraak die levensbedreigend kan zijn en kan leiden tot nierproblemen. Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers: − Als u problemen krijgt met onverwachte of ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken, dan kan dit wijzen op een leveraandoening. Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.
Andere mogelijke bijwerkingen van Lipitor:
Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
• ontsteking van de neusholten, pijn in de keel, bloedneus • allergische reacties • verhoging van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden), verhoging van de concentratie creatinekinase in het bloed • hoofdpijn • misselijkheid, verstopping, winderigheid, spijsverteringsstoornissen, diarree • gewrichtspijn, spierpijn en rugpijn • uitslagen van bloedonderzoek waaruit blijkt dat uw leverfunctie abnormaal kan worden Soms (bij 1 tot 10 op de 1 000 gebruikers): • anorexie (verlies van eetlust), gewichtstoename, daling van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden) • nachtmerries, slapeloosheid • duizeligheid, gevoelloosheid van of tintelend gevoel in de vingers en tenen, vermindering van pijngevoel of tastzin, smaakverandering, geheugenverlies • suizingen in oren en/of hoofd • braken, oprispingen, pijn in onder- en bovenbuik, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier • hepatitis (leverontsteking) • huiduitslag en jeuk, netelroos, haaruitval • nekpijn, vermoeide spieren • vermoeidheid, zich onwel voelen, zwakte, pijn op de borst, zwelling vooral van de enkels • urineonderzoeken die positief zijn voor witte bloedcellen Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers): • gezichtsstoornissen • onverwachte bloedingen of blauwe plekken • cholestase (gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): • een allergische reactie – symptomen kunnen bestaan uit plotselinge piepende ademhaling en pijn of beklemd gevoel ter hoogte van de borst, zwelling van oogleden, gezicht, lippen, mond, tong of keel, ademhalingsmoeilijkheden, collaps • gehoorverlies • gynaecomastie (vergroting van de borsten bij mannen en vrouwen) Mogelijke bijwerkingen die zijn gemeld bij een aantal statines (geneesmiddelen van hetzelfde soort): • ademhalingsproblemen waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U LIPITOR?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen bijzondere bewaarcondities.
Gebruik Lipitor niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister of flacon
en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Lipitor?
− De werkzame stof in Lipitor is atorvastatine.
Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg atorvastatine (als atorvastatinecalciumtrihydraat).
Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg atorvastatine (als atorvastatinecalciumtrihydraat).
Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg atorvastatine (als atorvastatinecalciumtrihydraat).
De andere stoffen in Lipitor zijn: calciumcarbonaat, microkristallijne cellulose, lactose
monohydraat, croscarmellose natrium, polysorbaat 80, hyprolose en magnesiumstearaat.
De filmomhulling van Lipitor bevat hypromellose, macrogol 8000, titaniumdioxide (E171),
talk, simethicon, stearaat-emulgatoren, verdikkingsmiddel, benzoëzuur (E210) en sorbinezuur
(E200).
Hoe ziet Lipitor eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Lipitor 10 mg filmomhulde tabletten zijn wit met een ronde vorm. Aan de ene zijde hebben ze
de opdruk “10” en aan de andere zijde “ATV”.
Lipitor 20 mg filmomhulde tabletten zijn wit met een ronde vorm. Aan de ene zijde hebben ze
de opdruk “20” en aan de andere zijde “ATV”.
Lipitor 40 mg filmomhulde tabletten zijn wit met een ronde vorm. Aan de ene zijde hebben ze
de opdruk “40” en aan de andere zijde “ATV”.
Lipitor is beschikbaar in doordrukstrips van 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 en 100
filmomhulde tabletten en ziekenhuisverpakkingen van 84, 200 (10 x 20) of 500 filmomhulde
tabletten en flacons met 90 filmomhulde tabletten.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als 5 mg, 10 mg, 20 mg en 40 mg kauwtabletten en 10 mg,
20 mg, 40 mg en 80 mg filmomhulde tabletten. Mogelijk worden niet alle
verpakkingsgrootten in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel
Fabrikant
Pfizer Manufacturing Duitsland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Duitsland
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.
Via Campo di Pile
67100 L’Aquila
Italië
Menarini Von Heyden GmbH
Leipziger Str. 7-13
01097 Dresden
Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechische Republiek,
Estland, Duitsland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië België, Cyprus, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk Denemarken, Griekenland, IJsland, Portugal, Atorvastatina Parke-Davis, Texzor Cardyl, Atorvastatina Nostrum, Atorvastatina Pharmacia, Prevencor
Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2011
In het register ingeschreven onder:
Lipitor 10, filmomhulde tabletten 10 mg RVG 21081.
Lipitor 20, filmomhulde tabletten 20 mg RVG 21082.
Lipitor 40, filmomhulde tabletten 40 mg RVG 21083.

Source: http://www.cholesterolvoorlichting.nl/wp-content/uploads/2010/08/Bijsluiter-Atorvastatine.pdf

Ebola hemorrhagic fever

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Fact Sheet What is Crimean-Congo hemorrhagic fever? Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is caused by infection with a tick-borne virus ( Nairovirus ) in the family Bunyaviridae . The disease was first characterized in the Crimea in 1944 and given the name Crimean hemorrhagic fever. It was then later recognized in 1969 as the cause of illness

Microsoft word - assignments_2013.docx

ASSIGNMENT 2 for Marianna Marra The dataset ear.dat is based on 214 children with acute otitis media (OME) who participated in a randomized clinical trial (Mandel et.al., 1982,Pedriatic Infectious Diseases, 1, 310-316). Each child had OME at the beginning of the study in either one (unilateral cases) or both (bilateral cases) ears. Each child was randomly assigned to receive a 14-days cours

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles