Referat - forsyningsudvalget - 23. maj 2007

Brønderslev Kommune
Forsyningsudvalget
Beslutningsprotokol

Tidspunkt:
14.00
Indholdsfortegnelse
01/49 Orientering
T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\2007-05-23\Orientering.doc 1. Forbrugermøde 23. maj 2007, kl. 19.00, på Restaurant Hedelund. 2. Konstituerende møde 7. maj 2007 i bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel. 3. Henvendelse fra Grundejerforeningen om varmepriser og kommunal selskabsdan- 4. Henvendelse fra TDC Mobil om ændring af eksisterende sendeanlæg for mobiltele- foner på skorsten på varmecentralen på Nordens Alle, Brønderslev. 5. Klage over ændring med hensyn til afhentning af affald i landområder fra hver uge 6. Der påregnes afholdt åstedsforretning primo juli 2007 vedr. areal til genbrugsplads
02/50 Ansøgning om tilladelse til at anvende en boring til vanding
af dyrehold på ejendommen Vester Hjelmstedvej 139

T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\2007-05-23\Ansøgning om tilladelse til at anvende en boring til vanding af dyrehold på ejendommen Vester Indstilling:
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget meddeler til-
ladelse til supplerende vandforsyning på ejendommen Vester Hjelmstedvej 139, Brøn-
derslev.
Tilladelsen meddeles i henhold til bekendtgørelse om udførelse af boringer efter
grundvand og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at der administrativt kan træffes af-
gørelser og gives tilladelser til supplerende vandforsyning i ukomplicerede sager frem-
over.
Sagsfremstilling:
Der er søgt om tilkobling til kommunal vandforsyning på ejendommen Vester Hjelm-stedvej 139, Brønderslev. Samtidig ønsker ejendommens ejere at bibeholde den eksi-sterende boring i tørbrønd til vanding af ejendommens dyrehold. Vandet opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1664 af 14/12 2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Seneste analyse er udtaget 3. maj 2004. Der er konstateret lugt af svovlbrinte. Svovlbrinte er ikke sundhedsskadeligt i lave koncentrationer, men lugten kan udgøre et æstetisk problem (kan fjernes ved ilt-nings- og filtreringsanlæg). Da vandforsyningen ønskes bibeholdt til vanding af dyrehold på ejendommen, vil der være et dagligt forbrug på anlægget. Gives der tilladelse til supplerende vandforsyning, vil den administrative praksis for supplerende vandforsyning samt bibeholdelse af eksisterende brønde og boringer blive fulgt. Ejendommen er beliggende i et drikkevandsområde, der er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser. Kortbilag er vedlagt. Anlægget til supplerende vandforsyning skal have en vandindvindingstilladelse, og da det er et eksisterende anlæg, der ændrer status, skal sagen behandles efter vandforsy-ningslovens § 33. Tilladelsen foreslås givet på en række vilkår, bl.a. at vandet kun anvendes til formål, hvor der ikke stilles krav til vandkvalitet, (f.eks. vand til havevanding, til maskinvask
eller til almindeligt brug i en landbrugsbedrift eller anden virksomhed).
Bilag:
Skitse over de tekniske, juridiske og administrative forhold om supplerende vandfor-
syning
Retningslinjer for administrativ praksis for supplerende vandforsyning
Kort

Beslutning i Forsyningsudvalget den 23. maj 2007
Godkendt som foreslået.
Administrationen bemyndiges til at træffe afgørelser og give tilladelser som foreslået.

03/51 Mulighed for etablering af midlertidig genbrugsplads i Dron-
ninglund

T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\2007-05-23\Mulighed for etablering af midlertidig genbrugsplads i Dronninglund.doc Indstilling:
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget tager stilling
til, om der skal etableres en midlertidig genbrugsplads til haveaffald i Dronninglund.
Sagsfremstilling:
Forsyningsudvalget behandlede på mødet den 3. april 2007, pkt. 2/33, spørgsmålet vedrørende mulighederne for etablering af midlertidig genbrugsplads i Dronninglund for aflevering af haveaffald. På mødet blev det besluttet, at der ikke etableres en mid-lertidig genbrugsplads i Dronninglund, idet det er forbundet med store udgifter. Der henvises til den udvidede åbningstid på genbrugspladsen i Hjallerup. Fagenheden havde undersøgt mulighederne og peget på en eventuel placering i det eksisterende erhvervsområde i Dronninglund på Dregårdsvej umiddelbart sydøst for Nordjysk Andel. Etablering af en midlertidig genbrugsplads det pågældende sted var planlovsmæssig i orden, da området var udlagt til erhvervsformål, og da der var tale om et midlertidigt deponi. Et areal til aflevering af haveaffald blev foreslået anlagt som en indhegnet plads på 30 gange 50 meter direkte oven på muldjorden. Tilkørslen til arealet kunne etableres som en 8 meter bred grusvej fra Dregårdsvej. Etableringen det pågældende sted ville forud-sætte, at haveaffaldet løbende blev fjernet af AVV og kørt til knusning på andre lokali-teter. Der var således tale om et midlertidigt deponi. Følgende forudsætninger blev opstillet: • pladsen indrettes i det eksisterende industriområde ved Dronninglund By udpeget af Brønderslev Kommune og godkendt af AVV, • pladsen indrettes med hegn, port og flytbare beton-elementer, • der afleveres forholdsmæssigt samme mængde gren- og haveaffald som tidligere blev afleveret på genbrugspladsen i Dronninglund (ca. 1.000 tons årligt), • der kan kun afleveres rene læs gren- og haveaffald fra borgere, • pladsen har åbent lørdag og søndag i perioden fra april til oktober 2007, • pladsen er bemandet i åbningstiden, • gren- og haveaffald vil i lighed med nu blive kørt til komposteringsplads på Stade-
Økonomi
I nedenstående beregning er medtaget ekstra-udgifter som følge af etablering og drift
af midlertidig plads til indsamling af gren- og haveaffald. Der er eksempelvis ikke medtaget udgifter til kompostering af haveaffaldet, da disse i forvejen afholdes af AVV. Det forudsættes endvidere, at Brønderslev Kommune alene afholder ekstra-udgifterne til etablering og drift af midlertidig plads. Udgifter i 2007 til indretning og drift af midlertidig grenplads ved Dronninglund: • Indretning og hegning af plads . 50.000 • Materiel (gummiged, containere). 90.000 kr. Overstående beregninger er et overslag og ikke et tilbud. AVV vil således fakturere de faktiske udgifter til Brønderslev Kommune. Byrådsmedlem Ole Bruun (A) har efterfølgende anmodet om at sagen blev behandlet på ny og ønskede følgende undersøgt: 1. Kan Brønderslev Kommune lave en midlertidig løsning for haveaffald, som vil være billigere en det tilbud (overslag), som AVV tidligere har fremsendt? (260.000 kr.) 2. Er der lovgivningsmæssige krav til fast underlag, indhegning og opsyn, når der 3. Kan man opsamle haveaffald i containere uden opsyn, eventuel placeret på flere forskellige lokaliteter i Dronninglund, og hvad vil det i givet fald koste? (Dette kan jo lade sig gøre i form af bobler til flasker og papir). De tre spørgsmål kan samlet besvares på følgende vis: Der er ikke, jf. sagsfremstillingen, direkte lovgivningsmæssige krav til fast underlag, indhegning og opsyn, da haveaffaldet løbende køres bort til kompostering på andre lokaliteter. De nævnte foranstaltninger er alene foreslået for at sikre en hensigtsmæssig adfærd fra borgerne og således en sikkerhed for, at det alene er haveaffald, der afleve-res. Hvis der laves en løsning uden fast underlag, hegning og opsyn, vil de samlede udgifter kunne reduceres med ca. 130.000 kr. Med hensyn til forslaget om at opsamle haveaffald i containere opstillet på forskellige lokaliteter i Dronninglund skal dette kraftigt frarådes. AVV’s erfaringer siger, at risi-koen for, at der kommer andre affaldsfraktioner end haveaffald i sådanne containere, er stor. Containerindholdet skal i givet fald køres til deponi på en kontrolleret losse-plads til en pris på 600 kr. pr. tons. Beslutning i Forsyningsudvalget den 23. maj 2007
Udvalget fastholder den tidligere trufne beslutning om, at der ikke etableres en midler-tidig genbrugsplads i Dronninglund. Ole Bruun og Martin Rishøj stemmer for, der etableres en midlertidig genbrugsplads og begærer sagen fremsendt til behandling i Byrådet.
04/52 Vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S
T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\2007-05-23\Vedtægter for Indstilling:
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet
• godkender forslag til vedtægtsændring for Modtagestation Vendsyssel I/S,
• udpeger yderligere en repræsentant + 1 suppleant til bestyrelsen.
Fagenheden foreslår desuden, at Forsyningsudvalget udpeger politisk repræsentant
til det videre arbejde med udarbejdelse af oplæg til fremtid for modtagestationen.
Sagsfremstilling:
Sammenlægningsudvalget godkendte på mødet den 14. december 2006 et forslag til nye vedtægter for Modtagestation Vendsyssel. Vedtægtsændringerne var en konse-kvens af kommunalreformen. Vedtægtsændringerne blev ligeledes godkendt i Hjørring og Læsø Kommuner. Frederikshavn Kommune besluttede imidlertid ikke at godkende vedtægtsændringerne. Begrundelsen herfor var, dels at man ønskede, at Frederikshavn og Hjørring Kommuner skulle have det samme antal medlemmer i bestyrelsen for modtagestationen, og dels at man ønskede, at der skulle indgås en aftale om, at selska-bet skulle opløses senest 31. december 2007. Dette har medført, at der ikke har kunnet samles en bestyrelse for modtagestationen. Der har derfor været afholdt møder herom, senest 17. april 2007, hvor alle interessent-kommunerne var repræsenteret. Essensen heraf er • at Frederikshavn Kommune ønsker at forlade samarbejdet og hjemtage opgaven, • at Frederikshavn Kommune er indstillet på, at Modtagestationens bestyrelse hur- tigst muligt samles og vil i første omgang acceptere forskellig repræsentation i be-styrelsen for henholdsvis Hjørring og Frederikshavn, men ønsker en vedtægtsæn-dring, som stiller de to store kommuner lige. Forslag: Brønderslev 2 repræsentanter (udvidelse med 1) – Frederikshavn 4 repræsentanter (udvidelse med 1) – Hjørring 4 repræsentanter (uændret) og Læsø 1 repræsentant (uændret), • at Frederikshavn Kommune mener, at kommunalreformens gennemførelse beretti- ger til en opløsning af selskabet, frem for at de blot melder sig ud heraf, • at Læsø og Brønderslev Kommuner formentlig ønsker at fortsætte selskabet, og • at Brønderslev Kommune med virkning fra 1. januar 2008 ønsker den del af kom- munen, som udgør tidligere Dronninglund Kommune, med under modtagestatio-nen. Denne situation udløser en række spørgsmål, som skal afklares for at komme videre med sagen: • Der skal gennemføres en vedtægtsændring, som ændrer repræsentationen i besty- • Der skal foretages en vurdering af modtagestationens værdier set i forhold til en opløsning af selskabet og en vurdering af selskabets overlevelsesmulighed set i forhold til situationen, hvor Frederikshavn Kommune er udmeldt af selskabet, og den tidligere Dronninglund Kommune er med. Der var på mødet enighed om, at det er de 4 ejerkommuner, der må være tovholdere på opgaven, og at det vil være nødvendigt at få ekstern hjælp til at vurdere økonomi m.v. Herudover vil det være en forudsætning, at modtagestationen leverer grundlaget for disse vurderinger. Der blev på mødet endvidere aftalt følgende tidsplan • Inden 1. juni 2007 søges forslag til vedtægtsændringer (for så vidt angår kommu- nernes repræsentation i bestyrelsen) godkendt i de respektive kommuner. • Inden 1. juni 2007 indhenter såvel Hjørring som Frederikshavn Kommuner bud hos de respektive revisionsfirmaer på løsning af den økonomiske vurderingsopgave.
Bilag:
Udkast til vedtægter
Beslutning i Forsyningsudvalget den 23. maj 2007
Godkendt som foreslået. Udvalgsformanden udpeges som politisk repræsentant til det videre arbejde med udar-bejdelse af oplæg til fremtid for modtagestationen.
05/53 Energirådgivning i henhold til bekendtgørelse om energibe-
sparelser

T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\2007-05-23\Energirådgivning i henhold til bekendtgørelse om energibesparelser.doc Indstilling:
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at opgaven vedrørende energirådgiv-
ning i henhold til ny bekendtgørelse om energibesparelser i net- og distributionssel-
skaber løses således
• at energirådgivningen udføres i eget kundeområde (forsyningsområde),
• at energirådgivningen sker i dialog/samarbejde med relevante partnere i lokalom-
• at rådgivningen tilknyttes den af Fjernvarmeforeningen etablerede ordning ”Fjern- • at der ansættes en energirådgiver i varmeforsyningens regi. Udgifterne herved anslås i alt i størrelsesordenen 950.000 kr., som det første år forud-sættes finansieret inden for varmeforsyningens driftsbudget vedrørende omprioritering af aktiviteter. På sigt forudsættes ordningen at kunne finansieres ved indtægtsdækket virksomhed. Sagsfremstilling:
Fortsat behandling af sag nr. 6/42 fra udvalgets møde den 25. april 2007 vedrørende organisering og påbegyndelse af indsats for at udføre energirådgivning, jf. bestemmel-ser i ny bekendtgørelse af 9. november 2006 om energibesparelser i net- og distributi-onsselskaber. Med vedtagelsen af lov for kollektiv varmeforsyning og lov om fremme af besparelser i energiforbruget i juni 2000 er fjernvarmeselskaberne pålagt at skulle yde gratis ener-girådgivning til dem, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen samt alle, der har mulig-hed for at blive omstillet til fjernvarme. Alle fjernvarmeværker skal medvirke til at fremme energibesparelser hos forbrugerne, i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn, for at med-virke til at opfylde Danmarks internationale miljøforpligtelser. Energirådgivningen skal ske til den enkelte forbruger (boliger, mindre erhverv, offent-lige bygninger, boligforeninger mv.). Energirådgivningen vil medvirke til at gøre fjernvarmen endnu mere miljøvenlig og til generelt at fremme udviklingen af bære-dygtig energiforsyning til fordel for vort fælles miljø. De primære mål for forsyningens energirådgivning vil være at fremme den samlede driftsøkonomi på fjernvarmeforsyningen som helhed samt at yde energirådgivning til fremme af besparelser på energiforbruget hos forbrugerne som et supplement til eksi-sterende tilbud og lovbefalede ordninger om energimærkning af mindre og større ejen-domme mv. Kunder kan være boliger, huse, lejligheder, boligforeninger, offentlige bygninger, handel, service, industri mv. Bekendtgørelsen betyder, at forsyningen får nye arbejdsområder i form af at finde be-sparelser ude ved forbrugerne, og der er tale om en stor ny opgave for forsyningen. Til trods for at besparelserne gælder ude ved forbrugerne, vil de aktiviteter, der foregår i egen produktion samt distribution, der vil give besparelser, og samtidig større bespa-relser stadig blive realiseret. Disse gennemføres og registreres, så det kan dokumente-res, at forsyningen også selv realiserer energibesparelser. Bekendtgørelsen stiller krav til, at fjernevarmeselskaber skal indhente en besparelse gennem energirådgivning og realisering af energibesparelser under: • Metodefrihed • Ved indberetning og dokumentation (Energistyrelsen) • Krav til samarbejdsaftaler (tilskrivningsret) • Krav til samarbejdsaftaler om rådgivning • Krav til selskab (ved aktiv energirådgivning) • Yde kunderådgivning, oplysning om muligheder for energibesparelse ved fx ud- sendelse af materiale, kampagner, undervisning mv. • Informative regninger, offentliggøre kortlægningen fx via hjemmeside
Endvidere beskrives i bekendtgørelsen spørgsmålet om straf for ikke at gennemføre
energispareaktiviteter, overtræder bestemmelserne omkring informative regninger
samt overtræder bestemmelserne om specifikationer i regnskaber og budgetter om
prissætning af ydelser. Der er ikke fastlagt noget omkring straffen for ikke at efterleve
bekendtgørelsens krav.
I brev af den 26. marts 2007 stiller Energistyrelsen kravet til Brønderslev Forsyning på
at opnå en besparelse på 3887 GJ i årlig besparelse i perioden 2006-2013. Således skal
forsyningen iværksætte en indsats for at opnå denne besparelse samt at kortlægge in-
formation og specifikationer i forbindelse med regnskab og regninger.
Forsyningsudvalget besluttede i mødet den 25. april 2007, at fagenheden skulle arbej-
de videre ud fra de af udvalget fremførte synspunkter, hvorefter sagen skulle genopta-
ges.
Økonomi
Udgifterne til drift af energirådgivningsopgaven anslås i alt overslagsmæssigt til
950.000 kr., (lønudgifter til energirådgiver, uddannelse af såvel egne som eksterne medarbejdere, udgifter til Fjernvarmens Serviceordning m.v.) Udgifterne forudsættes det første år finansieret over varmeforsyningens driftsbudget ved omprioritering af øvrige aktiviteter. Beslutning i Forsyningsudvalget den 23. maj 2007
Godkendt som foreslået. Udvidelse af normering med ansættelse af energirådgiver fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget.
06/54 Revideret budget 2007 for AVV
T:\Sag\Forsyningsudvalget\Sager\2007-05-23\Revideret budget 2007 for Indstilling:
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget godkender
revideret budget 2007 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest.
Revideringen af budgettet har baggrund i, at Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2007
blev udvidet til også at omfatte den tidligere Dronninglund Kommune for så vidt angår
genbrugsområderne.
Bestyrelsen for AVV fremsender det reviderede budgetforslag med anbefaling til god-
kendelse i interessentkommunerne med oplysning, at taksterne til genbrug, forbræn-
ding og deponering er holdt uændret i forhold til det oprindelige budget for 2007.
Sagsfremstilling:
Budget for 2007 for AVV blev godkendt af Underudvalget for Forsyningsudvalget og
Sammenlægningsudvalget som delvis grundlag for udarbejdelsen af budget for 2007,
ligesom budget for 2007 for Reno Nord er delvis grundlag for budget 2007 for renova-
tion og genbrug.
Efterfølgende er tidligere Dronninglund Kommune blevet inddraget i AVV-regi for så
vidt angår genbrugsområderne.
Bestyrelsen for AVV har således behandlet og godkendt et revideret budgetforslag
2007, som vedlægges.
Bilag:
Revideret budgetforslag 2007
Brev af 25. april 2007
Beslutning i Forsyningsudvalget den 23. maj 2007

Source: http://www.broenderslev.dk/2007-udvalg-forsyningsudvalget/nyimg/2007-05-23.pdf

Microsoft word - newmod12ol

MARYLAND CORRECTIONAL TRAINING ACADEMY CORRECTIONAL ENTRANCE LEVEL TRAINING PROGRAM MODULE #12 INMATES WITH SPECIAL PROBLEMS Objective: #028. Describe the four major categories of drugs & identify by name at lease three examples in each category. #029. Describe the various ways drugs can be taken & identify the drug paraphernalia available within the #030. Distinguish b

Hom. einzelmittel.xls

Lieferbare homöopathische Hanosan-Einzelmittel mit Angabe von tiefster lieferbarer Potenz sowie Arzneimittelbildern Homöopathischer Stoff tiefste HAB- Alternativ-Bezeichnung Deutsche Bezeichnung Arzneimittelbild / Wirkung gemäß Potenz Vorschrift homöopathischer Monographie Abmagerung und Entwicklungsstörungen bei Kindern sowie durch chronische Entzünd

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles