Microsoft word - jvb 20081106 reno toelichtingsfolder - prov wvl versie 5 - november 2008.doc

facturen van geregistreerde aannemers of facturen voor de aankoop van materialen voor de renovatiewerkzaam- heden. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ou- Voor uw inkomen wordt rekening gehouden met het
der zijn dan drie jaar en niet dateren van vóór 1 januari gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden
2006. De postdatum geldt als aanvraagdatum. van u en uw eventuele partner met wie u wettelijk of fei-
telijk samenwoont. Als u uw aanvraag in 2009 verstuurt,
Al een werkzaamheden aan de hoofdbouw of aanbouw WONEN-VLAANDEREN
dan wordt uw inkomen van 2006 (aanslagjaar 2007) in aan- komen in aanmerking. Voor werkzaamheden aan los- Wonen West-Vlaanderen
staande bijgebouwen kunt u geen premie krijgen. Werkhuisstraat 9
8000 BRUGGE
Als de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet u Tel.: 050 44 28 80
over een stedenbouwkundige vergunning beschikken. In Fax: 050 44 28 13
- 53 350 euro voor een al eenstaande met één persoon dat laatste geval kunt u ook het ereloon van de architect voor het aandeel van de subsidiabele werkzaamheden in ten laste. Dat bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met 2 990 euro per extra persoon DE RENOVATIEPREMIE
- 53 350 euro voor wettelijke of feitelijke samenwonen- den, verhoogd met 2 990 euro per persoon ten laste. De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor De vermelde bedragen zijn de maxima die gelden voor aanvragen in 2009. Ze worden elk jaar geïndexeerd. ondergrondse werkzaamheden:
De volgende categorieën van personen komen in aan- - kinderen van 18 jaar of ouder voor wie u kinderbijslag of vervangen of verbeteren van binnen- en buitenmu-
- een inwonende ernstig gehandicapte (66 % of meer), Eigenaars-bewoners
voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd. afbraak en wederopbouw (inclusief dragende ele- U kunt een premie krijgen voor de woning die u op de De lijst van de geldige attesten kunt u verkrijgen bij de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats en waarop u een zakelijk recht hebt. Onder zakelijk recht Deze inkomensvoorwaarde geldt niet indien u uw woning gevelbekleding en bepleistering van buitenmuren verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. behandeling van muren tegen optrekkend vocht vernieuwing voegwerk (eventueel met reiniging) Uw woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en ze moet U kunt de renovatiepremie al een krijgen als u en de op de dag van de premieaanvraag minstens 25 jaar oud vernieuwen van draagvloeren:
persoon met wie u wettelijk of feitelijk samenwoont, op zijn. De administratie kan nagaan hoe oud uw woning is. de aanvraagdatum en in de periode tot drie jaar vóór die datum geen andere woning vol edig in vol e eigen- dom of vol edig in vruchtgebruik hebt gehad. vernieuwing van dekvloeren, maar al een: - in combinatie met het bewerken van de draag- Eigenaars-verhuurders
Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun De premie bedraagt 30 % van de aanvaarde kostprijs, ex- - als dat noodzakelijk is voor de plaatsing of ver- woning gedurende minstens negen jaar verhuren aan clusief btw, met afronding naar het hogere tiental en met een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK is een - als dat resulteert in een nivel ering die een vlot- door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen te circulatie in de woning mogelijk maakt huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woon- dakwerkzaamheden:
Als u als eigenaar aan die woning werkzaamheden afbreken en vervangen van de dakstructuur uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kunt u onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie krijgen. Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie, Een overzicht van de erkende sociaal verhuurkantoren moet u geldige facturen voorleggen voor een bedrag van werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater minstens 10 000 euro, exclusief btw. Het moet gaan om aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, als de overige renovatiewerkzaamheden ontoerei- genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing van kend zijn om een functioneel geheel te verkrijgen het agentschap, kunt u beroep aantekenen. isolatie van het dakvlak (volgens de energiepres- voor woonvertrekken of de sanitaire ruimte op voorwaarde dat u een stedenbouwkundige ver- 7 Bij wie kunt u vooraf advies inwinnen? buitenschrijnwerk:
gunning en de nodige plannen kunt voorleggen. Opgelet: de volgende werkzaamheden of materialen komen U kunt vóór de uitvoering van de werkzaamheden vrijblij- hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde vend advies vragen aan Wonen-Vlaanderen. In de praktijk niet in aanmerking voor een renovatiepremie:
zal een medewerker van het agentschap ter plaatse de ge- breken aan de woning beoordelen op basis van een tech- fotovoltaïsche zonnepanelen (voor de productie nisch verslag. Samen met u zal hij vervolgens de prioritaire vervangen of plaatsen van binnendeuren op de
werkzaamheden aangeven en bespreken hoe u de renova- woonverdieping voor zover het deurblad van alle
verbruikstoestel en (parlofoon, videofoon, deur- tie het best kunt aanpakken. U kunt hem ook om een be- deuren minstens 93 cm breed is
bel, alarm, inbraakpreventie, modems enzovoort) een bad of douche met ‘gestuwde watertoevoer’ vervangen of plaatsen van een veilige trap
elektriciteit:
individuele verwarmingstoestel en, kachels. vernieuwen van de elektrische huisinstal atie aanbrengen van elementen voor stroomvoorzie- U mag de kosten van de aansluiting en plaatsing van Na de uitbetaling van de renovatiepremie of een tegemoet- de meetinstal atie mee inbrengen als u via een keu- koming zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Rege- ringsattest kunt aantonen dat de instal atie conform U kunt de premie aanvragen zodra de werken voltooid en ring van 23 februari 2001 tot instel ing van een tegemoet- gefactureerd zijn en als u in de woning woont. U dient uw koming bij het bouwen van een woning of bij het uitvoeren aanvraag in met het formulier Aanvraag van een premie van werken aan een woning, kan voor dezelfde woning ge- sanitair:
voor de renovatie van een woning, dat u stuurt naar het durende de volgende tien jaar geen renovatiepremie of een vernieuwen van de badkamer (met minstens een agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden wor- premiewoning zich bevindt. Het adres vindt u bovenaan op instal eren van een nieuwe badkamer als er voor- Omgekeerd kan na de uitbetaling van een verbeterings- instal eren van een tweede badkamer, op voor- Bij het aanvraagformulier, dat u en uw eventuele partner premie voor dezelfde woning gedurende de volgende drie waarde dat die zich bevindt op een andere ver- moeten ondertekenen, voegt u minstens de volgende do- jaar geen renovatiepremie worden verleend. vernieuwen van het toilet of instal eren van een - het aanslagbiljet van het inkomen van u en uw eventue- - leidingen voor watertoevoer en -afvoer le partner van drie jaar vóór de aanvraag (postdatum Voor meer informatie kunt u terecht bij: - leidingen en toestel en voor de productie van uw gemeentebestuur (de huisvestingsambtenaar) U kunt het best ook steeds een foto met een buitenzicht Wonen-Vlaanderen (zie contactgegevens bovenaan op van uw woning vóór en na de werkzaamheden toevoegen. centrale verwarming:
Als u een woning waarvan u eigenaar bent, verhuurt aan aanbrengen, vervangen of toevoegen van onder- een SVK, moet u ook het contract met dat SVK meesturen. de websites www.bouwenenwonen.be
delen van een centrale verwarming (met klassieke www.premiezoeker.be
Binnen een maand nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u een ontvangstmelding van het agentschap Wonen- plaatsen van een hoogrendementsverwarmingske- Vlaanderen. Als uw dossier onvol edig is, wordt u daar bin- Deze folder bevat een vereenvoudigde voorstel ing van de regle- tel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of nen dezelfde termijn van op de hoogte gebracht. mentering. Al een de officiële reglementering heeft rechtskracht, zie Vanaf de datum dat uw dossier vol edig is, heeft Wonen- herindelings- of uitbreidingswerkzaamheden:
Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslis- De herindeling of de uitbreiding van een woning komt al- RENO-toelichtingsfolder versie 5 – november 2008- W-Vl sing te nemen over uw aanvraag voor een renovatiepremie. leen in aanmerking voor een renovatiepremie: Als het agentschap binnen die termijn geen beslissing heeft

Source: http://www.aspect.be/pdf/2009_renovatiepremietoelichtingsfolder_west-vlaanderen.pdf?PHPSESSID=157867b17a86f2724f24cb4789ef5698

chitita.uta.cl

Educación Médica Superior. 2010; 24(1)85-94 ARTÍCULO DE REVISIÓN Desarrollo metodológico de "análisis de casos" como estrategia de enseñanza Methodological development of "case studies" as learning strategy TM. Mónica Maldonado RojasI; TM. Marcela Vásquez RojasII; TM. Carla Toro OpazoIII IMagíster Salud Pública. Facultad de Ciencias de la Salud.

Jp_fungal-infections.indd

Fungal Infections There are two main categories of fungal infections that can affect the foot. These include fungal infections of the skin, known as tinea pedis and those affecting the nail, known as onychomycosis. How do you contract fungal infections? Fungi thrive in warm, moist environments. The infection is spread by spores, which can often survive in harsh conditions. Ty

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles