Artifex-verzekeringen.nl

Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 1 Reglement Farmacie 2009
Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 2 Doel van dit reglement is om in aanvulling op de polisvoorwaarden een aantal zaken uit hetmodelovereenkomst nader te regelen. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op deZorgverzekeringswet, Besluit zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering (Rzv) .1)Voornoemd besluit en regeling geven de zorgverzekeraar de ruimte bepaalde zaken naderte regelen voor haar verzekerden. Zo weet u precies waar u als verzekerde van Agis, Pro Life enTakeCareNow! recht op hebt.
Als u na het lezen van dit reglement nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.
Op de achterzijde van dit reglement leest u hoe u ons kunt bereiken.
1)Wijzigingen als gevolg van wijzigingen van Bzv en Rzv voorbehouden.
Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 3 6 Maximale vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen Middelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 4 Besluit zorgverzekering
Besluit zorgverzekering zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2005, 389 met inbegrip van latere
wijzigingen.
Regeling zorgverzekering (Rzv)
Regeling zorgverzekering zoals gepubliceerd in de Staatscourant, 2005, 171 met inbegrip van latere
wijzigingen.
Reglement
Het Reglement Farmacie 2009 van Agis Zorgverzekeringen hierna: Agis.
Dit reglement geldt voor alle verzekerden van Agis, Pro Life en TakeCareNow! en is een aanvullingop de polisvoorwaarden Agis Basispolis, Agis Basispolis Basic, Pro Life Basispolis, Pro Life BasispolisBasic en TakeCareNow! Internetbasispolis.
In de polis heeft Agis in artikel 6 Farmaceutische zorg omschreven op welke middelen u aanspraakhebt, en onder welke voorwaarden. Binnen bepaalde groepen identieke geneesmiddelen hebt ualleen aanspraak op de door Agis aangewezen middelen; dit wordt uitgewerkt in artikel 4,preferentiebeleid. In Bijlage 2 van de Rzv heeft de minister voor een aantal geneesmiddelen naderevergoedingsvoorwaarden gesteld (zie artikel 6 van de polisvoorwaarden, de als eerste genoemdeuitsluiting). In artikel 5 en bijlage B van dit Reglement worden voor een aantal van de hierbovenbedoelde geneesmiddelen nadere voorwaarden met betrekking tot toestemming gesteld.
De kosten van de farmaceutische zorg stijgen jaarlijks gestaag. Deze stijging heeft ook effect op de
premies die Agis aan haar verzekerden in rekening dient te brengen. De overheid heeft een aantal
maatregelen genomen om de kostenontwikkeling af te remmen. Hierbij is ook aan de
zorgverzekeraars een rol toebedeeld. Agis vult deze taak in door onder meer specifieke afspraken te
maken over bijvoorbeeld prijs en kwaliteit met de bestaande apotheken, apotheekketens,
ziekenhuizen en nieuwe toetreders tot de farmaciemarkt, en door een preferentiebeleid te voeren
om lagere medicijnprijzen te realiseren.
Het preferentiebeleid houdt in dat Agis, net als alle andere zorgverzekeraars, binnen een groep
identieke geneesmiddelen er één of meer kan aanwijzen waarop u alleen en uitsluitend aanspraak
hebt. Als u toch een ander, niet door Agis aangewezen geneesmiddel wilt gebruiken dan zult u dit
geneesmiddel geheel zelf moeten betalen, tenzij er sprake is van een medische noodzaak (zie 4.3).
Hiermee wordt voorkomen dat onnodig hoog geprijsde geneesmiddelen worden afgeleverd of
vergoed. Het preferentiebeleid is terug te vinden in het Beleidsdocument aanwijzing preferente
geneesmiddelen (zie www.zn.nl, Beleidsdocument preferente geneesmiddelen) en het
Beleidsdocument aanvullend preferentiebeleid (zie www.agisweb.nl). Hierin staat vermeld welke
criteria Agis hanteert bij de aanwijzing van de geneesmiddelen, de gevolgde procedure, het tijdstip
waarop de aanwijzing ingaat, de duur ervan en de wijze van bekendmaking. Deze maatregel geldt
niet voor geneesmiddelen die worden toegediend in het ziekenhuis of op de polikliniek van een
ziekenhuis.
Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 5 Welke geneesmiddelen voor de verschillende werkzame stoffen als preferent zijn aangewezen
vindt u in bijlage A bij dit reglement. U kunt het reglement plus bijlage vinden op www.agisweb.nl
en prolife.nl/polisvoorwaarden. Ook vindt u daar eventuele wijzigingen, en een lijst met vragen en
antwoorden. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks met Agis, Pro Life of TakeCareNow! contact
opnemen. Agis klanten kunnen de Agis Klantenservice bellen, telefoon 0900 86 85 (€ 0,03 p/min) .
Pro Life verzekerden kunnen bellen met de klantenservice van Pro Life, telefoon 033 422 81 88.
De klantenserevice van TakeCareNow! kunt u bereiken op nummer 0900 202 19 21 (€ 0,03 p/min).
U kunt ook een van onze Servicepunten bezoeken.
Belangrijk om te weten is dat als u op basis van een medische noodzaak niet kunt wordenbehandeld met het door Agis aangewezen middel en u dus een ander bij de Rzv aangewezengeneesmiddel moet gebruiken, u dit geneesmiddel wel vergoed krijgt. De arts moet daarvoor schriftelijk verklaren dat er een medische noodzaak is. Dit geeft de arts aan op het recept. U hoefthiervoor dus geen extra handelingen te verrichten.
Naast het onder punt 4 genoemde preferentiebeleid kan Agis nadere maatregelen treffen omoneigenlijke verstrekking van geneesmiddelen te voorkomen. Agis stelt voor vergoeding van eenaantal geneesmiddelen en alle dieetpreparaten toestemming vooraf verplicht. Het gaat daarbijvooral om middelen van Bijlage 2 bij de Regeling zorgverzekering. In bijlage B bij dit reglementvindt u hierover nadere informatie. Wilt u vergoeding voor een ander middel dat niet of metbeperkingen in het basispakket is opgenomen, dan moet u dit altijd rechtstreeks bij Agisschriftelijk aanvragen, met een medische motivering van uw behandelend arts. U krijgt dan ookrechtstreeks bericht van Agis of het middel voor vergoeding in aanmerking komt.
Bij alle geneesmiddelen geldt dat voor vergoeding een recept van de behandelend huisarts ofspecialist vereist is. Bij dieetpreparaten is in plaats van een recept een advies van een diëtiste ooktoegestaan.
6 Maximale vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden Maximale vergoedingsperiode per recept
Per recept stelt Agis een maximum aan de periode waarover u de geneesmiddelen vergoed krijgt.
Deze periode is maximaal:
• 15 dagen als het gaat om medicatie die voor u nieuw is;
• 15 dagen als het gaat om antibiotica of chemotherapeutica voor de bestrijding van acute
• drie maanden als het gaat om geneesmiddelen voor de behandeling van chronische ziekten, met uitzondering van slaapmiddelen, angstremmende middelen of eetlustremmende middelen; • een jaar als het gaat om orale anticonceptiva of insuline;• een maand in overige gevallen.
Als een geneesmiddel in meer dan één van deze categorieën valt, geldt de kortste genoemdeperiode.
Maximale afleverhoeveelheid per keer
Agis stelt een maximum aan de hoeveelheid geneesmiddelen die u per keer geleverd krijgt.
U ontvangt per keer maximaal een hoeveelheid voor:
• zes maanden als het gaat om orale anticonceptiva;
• drie maanden als het gaat om insuline;
• een maand als het gaat om een geneesmiddel waarvan de kosten per gemiddelde dagdosering
• een maand als het gaat om (darb)epoëtine, gosereline of leuproreline.
Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 6 Uitzondering
Als u langer dan drie maanden op vakantie gaat en chronische medicatie gebruikt, maakt
Agis een uitzondering. De apotheker mag dan een grotere hoeveelheid afleveren.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• er is een recept van de arts met een vermelding van de hoeveelheid geneesmiddelen voor de
aangevraagde periode (die dus langer is dan drie maanden); • uw apotheker heeft inzicht in de hoeveelheid medicatie die u nog in bezit heeft;• in totaal is er voor maximaal zes maanden aan chronische medicatie in uw bezit.
Met het oog op deze uitzondering heeft Agis voor de apotheker een speciaalvakantiereceptformulier ontwikkeld. Dit formulier wordt door u in de apotheek ondertekend endoor de apotheker aan het recept gehecht. De apotheek declareert vervolgens bij Agis.
Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 7 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen
Periode 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008
Aanvullend Agis preferentiebeleid
Geneesmiddel

Productnaam
fabrikant
Gezamenlijk preferentiebeleid
Geneesmiddel

Productnaam
fabrikant
SIMVASTATINE ACTAVIS TABLET FILMOMHULD 20MG Actavis SIMVASTATINE ACTAVIS TABLET FILMOMHULD 40MG Actavis SIMVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 60MG Sandoz Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 8 Middelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering
Voor de vergoeding van een aantal geneesmiddel(groep)en heeft de overheid voorwaarden gesteld;
deze geneesmiddelen en voorwaarden staan in bijlage 2 bij de Regeling zorgverzekering. Ook de
groep dieetpreparaten is in Bijlage 2 opgenomen. Bijlage 2 wordt af en toe gewijzigd. U kunt de
actuele bijlage 2 vinden op internet: http://wetten.overheid.nl; tik in het zoekvenster Regeling
zorgverzekering; klik op vind; klik op Regeling zorgverzekering; klik in de lijst links onderaan op
Bijlage 2.
Voor de volgende middelen van Bijlage 2 Rzv is een artsenverklaring* en/of beoordeling en/ofmachtiging nodig. De nummering van de wettelijke Bijlage 2 Rzv is aangehouden. Per middelzijn de eventuele aanvullende voorwaarden van Agis vermeld.
Gaat het om een aandoening die niet op de artsenverklaring staat vermeld, dan kunt u een aanvraagmet medische informatie van uw behandelend specialist indienen bij Agis. U krijgt dan van Agisbericht of het middel wordt vergoed. N.B. Dit overzicht kan uiteraard niet actueel zijn; het geeft slechts de stand van zaken weer per
1 augustus 2008, en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Alle actuele informatie
kunt u vinden op de website www.znformulieren.nl. Uw arts of diëtiste vindt daar ook de in te
vullen verklaringen. Eventuele noodzakelijke aanvullingen specifiek voor Agis worden vermeld op
www.agisweb.nl (klik achtereenvolgens op Zorgverleners, Verstrekkingen, Farmaceutische zorg,
Afspraken en regels).
Uw arts of diëtiste vult de verklaring in. Agis neemt formeel de beslissing of het middel wordtvergoed, maar in veel gevallen kan uw apotheker of leverancier op basis van de verklaring meteenbeoordelen of u recht op vergoeding hebt of niet. Hebt u bezwaar tegen beoordeling door uwapotheker of leverancier, dan kunt u uw aanvraag uiteraard rechtstreeks naar Agis sturen.
U krijgt dan rechtstreeks van Agis bericht of het middel vergoed wordt.
Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 9 (Genees)middel
(Artsen-)
Beoordeling
Geldigheidsduur
verklaring1
machtiging
moet voorgeschreven zijn door kinderarts of (alleen bij volwassenen) internist moet voorgeschreven zijn door dermatoloog of reumatoloog moet voorgeschreven zijn door specialisterytro-/darbepoëtine ja moet voorgeschreven zijn door specialistanakinra ja 28 epoprostenol/treprostinil, iloprost ja moet voorgeschreven zijn door specialist in academisch zh of Antonius zh Nieuwegeinbosentan/sitaxentan/ moet voorgeschreven zijn door specialist in academisch zh of Antonius zh Nieuwegein, of door reumatoloogsildafenilmoet voorgeschreven zijn door specialist in een academisch zh of Antonius zh in Nieuwegein moet voorgeschreven zijn door reumatoloog, oogarts, internist, MDL-arts of dermatoloog.
moet voorgeschreven zijn door dermatoloog moet voorgeschreven zijn door reumatoloog, dermatoloog, internist, MDL-arts of oogarts moet voorgeschreven zijn door internist-hematoloog moet voorgeschreven zijn door internist-hematoloog moet voorgeschreven zijn door kinderarts-endocrinoloog 1) (artsen)verklaring: het formulier waarop uw arts (bij dieetpreparaten: arts of diëtiste) bepaalde gegevens invult zodat kan worden beoordeeld of u het betreffende middel vergoed krijgt 2) Waar ‘apotheker’ staat, kunt u er ook voor kiezen de artsenverklaring naar Agis te sturen.
U krijgt dan van Agis bericht of het betreffende middel wordt vergoed.
Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 10 Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 11 Q723_Rglmnt_farm:Q723_Rglmnt_farm 31-10-2008 14:24 Pagina 12 Hebt u vragen?U kunt ons op vele manieren bereiken.
Via internetVeel informatie kunt u vinden op onze website.
Eventuele vragen kunt u ook via internet stellen,Agis klanten kunnen e-mailen met klantenservice@agisweb.nlPro Life klanten kunnen e-mailen met klantenservice@prolife.nlTakeCareNow! klanten kunnen e-mailen met de klantenservice, via button e-mail op de website.
PersoonlijkBij onze Servicepunten kunt u terecht voor persoonlijk advies.
Adressen en openingstijden vindt u op onze site. U kunt ook de brochure ‘Persoonlijk contact met uw zorgverzekeraar’ aanvragen via onzeKlantenservice.
Belangrijke telefoonnummersAgis Klantenservice

Source: http://www.artifex-verzekeringen.nl/info/ziektekosten-zorg/2009/agis/reglement-farmacie.pdf

cheyenneurological.com

Enlarged Prostate / Prostate Obstruction Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is the term used to describe the non-malignant growth of the prostate gland that is responsible for blocking the flow of urine out of the urinary bladder. In some men, the growth of the prostate is outward, giving the gland increased overall size. This growth causes blockage by shee

hungryforacure.com

A Comprehensive Team Approach to the Management of Introduction. The treatment of children with Prader-Willi syndrome Prader-Willi syndrome (PWS) is (PWS) represents a new challenge in the field of pediatric endocrinology. characterized by infantile hypotonia; The handicaps and problems of affected children are manifold, more so short stature; small hands and feet; increased th

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles