Abbing.nu

I framtiden kommer pulsvågshastighet och pulsvågsförstärkning (augmen- tation) att bli värdeful a variabler för att prognosticera CVD och att följa en värdefull variabel att följa hos dia- terapin av hypertension, angina, hjärtsvikt, njursvikt och diabetes. Det skri- betiker i syfte att optimera terapin.
ver här docent Gunnar Nyberg, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
Njurinsufficiens
he Association for Research digare beskriven i Medicinsk Access PWVa är en stark prediktor för CV into Arterial structure and Phy- 2/2007 och 3 samt 4/5 2008).
mortalitet hos dialyspatienter [10, 11], har verkat under några år och har Diabetes och pulsvågshastighet (PWV) sufficiens [12]. Hos dialyspatienter är
även en egen tidning, Artery Research Att förhöjd PWV i aorta (PWVa) som PWVa associerad med vaskulär kalci- som började utkomma 2007. Den har mått på ökad artärstyvhet är relaterad fieringsgrad [13]. Svenska nefrologer sprungit fram genom ett antal forskare till diabetesgrad (även pre-diabetes) är under ledning av Uppsalaklinikens som under de senaste åt a åren träffats känt [1,2,3]. Ökad CV risk föreligger chef Björn Wikström har deltagit i till årliga möten för att utbyta forsk- även vid normala blodtrycksvärden en internationell studie, CORD, för ningsresultat om noninvasiv pulsvågs- [4]. Detta tycks vara relaterat till PWV bestämning av kalk i bukaorta hos diagnostik, et område som i modern då t ex valsartan kan sänka PWVa hos dialyspatienter, där även PWVa har tid föddes omkring 1996 när den första typ-2-diabetiker [5]. I Ghent visades bestämts med SphygmoCormetoden. användbara utrustningen (Sphygmo- att även hos välkontrollerade typ-1- Delresultat har publicerats [14]. Även diabetiker var PWVa prediktor för hos njurtransplanterade är PWVa ökat Senast hölls den årliga kongressen diastoliskt BT [6]. En annan studie motsvarande en vaskulär åldersskill- i Ghent 25-27 sept. 40 procent av fö- visade att denna PWVa-ökning var nad på >10 år [15]. I Ghent presentera- redragen var ägnade åt metodstudier, relaterad till ökad kollagenomsättning des data på att fetuin-A, som hämmar 30 procent åt hypertoni, CHD och och hsCRP [7]. Intressant var även att vaskulär kalcifiering, är sänkt, mer ju epidemiologi. Bland dem fanns några rimonabant-inducerad viktnedgång högre grad av njurinsufficiens, och väl få men intressanta studier hos diabeti- hos DM-II inte sänkte PWVa. [8]. korrelerat till PWVa [16]. Vidare gavs ker och njurinsufficienta, samt några Däremot kunde roziglitazone sänka data på att låggradig mikroalbuminuri studier som omfattade Arteriograf (ti- PWVa och hsCRP i samma patient- (UACR < 22 mg/g kreatinin för män) Survivors
Non-survivors
150 dialyspatienter, medelålder 52 år följdes upp till 140 månader, i genomsnitt 51 mån. De behandlades intensivt till målblodtryck 150/80 vilket också bibehölls under hela follow-up. Både överlevare och döda nådde målblodtryck, men hos de döda påverkades inte pulsvågshastigheten(PWV). Tvärtom steg den hos dessa. Hos de överlevande sjönk PWV med blodtrycket. Heldragen linje = medelblod-tryck, streckad linje = PWV. (modifierad efter Guerin et al, Circulation 2001;103:987-92). var relaterat till ökat PWVa [17]. Även vilka är de tre metoder som hittills av hypertension, angina, hjärtsvikt, hos pat. med mycket varierande GFR använts i större utsträckning i prakti- njursvikt och diabetes.
förelåg en korrelation till PWVa [18].
Författaren var nyligen inbjuden att i genomsnitt ge litet högre värden till nefrologernas i Uppsalaregionen än de andra metoderna, framför allt i möte för att föreläsa om användning området >10 m/s. F.n. är Sphygmo- av PWV i framförallt den preventiva Cor den dominerande metoden. Den njurvården. Intresset var stort och största bristen där är att mätningar på länsnefrolog Knut-Christian Gröntoft två ställen på kroppen görs konseku- planerar att testa Arteriograf i D-län.
Mätmetodik
En validering av Arteriografens kurv- och PWVa [23], liksom en jämförelse form jämfört med invasiva mätningar mellan prediktion med användning har publicerats av uppfinnarna [19]. av SCORE-systemet och PWVa [24)] Den verkliga expertgruppen på om- påvisade nyttan av Arteriograf som är rådet (Inst. Biomed. Techn. i Ghent) den enklaste och snabbaste metodiken presenterade data på validering av Ar- av de tre tillgängliga.
Gunnar Nyberg
kulation [20] och fann att den stämde. Sammanfattning
Data från det senaste året har också Pulsvågshastighet och pulsvågsför- bekräftat att god korrelation förelig- stärkning (augmentation) har kommit ger mellan värden på PWVa mätta hos för att stanna. I framtiden kommer hypertoniker och friska med Arteri- de att bli värdefulla variabler för att ograf, SphygmoCor och Complior, prognosticera CVD och följa terapin www.medicinskaccess.se

Source: http://www.abbing.nu/Medicinsk%20acess%20nr%208%20och%209%202008.pdf

Microsoft word - management of medicines_policy.doc

LYNDHURST HOUSE SCHOOL MANAGEMENT OF MEDICINES Table of Contents Assisting a child taking medication at school Management of Student Medication Assisting a Child Taking Medication at School: At Lyndhurst House School we do not make any requirement for any teacher to agree to administer medicines. There is no legal or contractual duty on school staff to administer medicine

Microsoft word - document

I am now halfway through a potentially long life, and have found myself without enough of the female hormones needed to remain healthy and vibrant. I am suffering from symptoms clearly related to estrogen deficiency and would like to feel vivacious and full of life again while reducing the risk of osteoporosis, depression, heart attacks, and colon cancer. I have learned some new and effectiv

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles