Microsoft word - aab-r syllabus - statistike 2010.doc

FAKULTETI EKONOMIK
SYLLABUS
STATISTIKA PER EKONOMIKS DHE BIZNES
Niveli i kursit: Bachelor
Lloji i kursit: Obligative
Viti i studimeve Viti I
Semestri: Semestri II
Kodi dhe shifra e lëndës: FE002
Koha/lokacioni:
Ligjëratat:
Ushtrimet: 2 orë në javë
Mësimdhënësit e kursit: 4. MSc. Artane Rizvanolli, PhD kand.
1. Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me bazat e statistikës.
Këtu theksohen çështjet/fushat kyçe Studentët do të njihen me mënyrat e grumbullimit të të dhënave,
analizat statstikore të të dhënave, paraqitjen e të dhënave, teoritë e probabilitetit, leximin e tabelave të distribuimeve, ngritjen e hipotezave dhe njohuri bazike lidhur me regresionet lineare dhe jolineare. Të gjitha njësitë e përfshira në këtë lëndë do të lidhen direkt me shembuj e diskutime në fushën e 2. Qëllimet e lëndës
Qëllimi i kësaj lënde është të pajis studentët me njohuritë Çka synohet të arrihet nëpërmjet themelore në fushën e Statistikës, analizat statistikore dhe 3. Rezultatet e pritura Përmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri në:
Dijet dhe shkathtësitë teorike dhe
- metodat dhe teknikat e grumbullimit të të dhënave - përcaktimin e madhësisë së mostrës dhe përzgjedhjen e - prezentimin dhe analizat statistikore të të dhënave - teorinë e probabilitetit - përcaktimin e trendeve lineare dhe jolineare me qëllim të parashikimit të dukurive në të ardhmën Ky modul, po ashtu, duhet të zhvillojë tek studentët edhe këto Shkathtësitë e komunikimit dhe prezantimit, Shkathtësitë e interpretimit të numrave, tabelave dhe 4. Metodologjia
Në tri orë ligjërata në jave dhe dy orë ushtrime do të shtjellohet materiali mësimor, do të organizohet diskutim grupor dhe teste të vetëvlerësimit. Në ushtrime, krahas zgjidhjes së detyrave nga lënda mësimore, do të zhvillohen diskutime për problemet e ndryshme që kërkojnë analiza statistikore. Pjesë e ushtrimeve në këtë lëndë do të jenë edhe analiza statistikore për të dhëna makro dhe mikroekonomike për Kosovën. Për ushtrime studentët do të përdorin EXCEL. 5. Literatura
Nuhiu, R. dhe Shala, A., 1995, Bazat e Statistikës, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë. Braha, N., 2006, Bazat e Statistikës, Prishtinë Anderson, D., Sweeney, D. And Williams, T., 2005, Statistika, libër i përkthyer (Titulli: Statistics for Business and Economics) PEGI, Tiranë. Bigwood, S. and Spore, M. (2003) Presenting Numbers, Tables, and Charts, Oxford University Press, UK. Kohler, H. (2002), Statistics for Business and Economics, Thomson Learning.
6. Plani i mësimit
Hyrje në statistikë. Konceptet kryesore dhe aplikimi i statistikës në biznes.
Java 1 Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 1. Anderson et al., 2005, Kapitulli 1.
Elementet kryesore të analizës statistikore: dukuria masive dhe mostra. Llojet e të
Java 2 dhënave statistikore.
Kohler, 2002, pjesë nga Kapitulli 1.
Përcaktimi i madhësisë së mostrës, stratifikimi dhe teknikat e grumbullimit të të
Java 3 dhënave. Mënyrat e grumbullimit të të dhëna, përpilimi i pyetësorëve.
Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 10.
Kohler, 2002, pjesë nga Kapitulli 3.
Analiza statistikore: mesatarja aritmetike, harmonike, dhe gjeometrike; mesorja,
Java 4 Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 4. Braha, 2006
Anderson et al., 2005, Kapitulli 2 dhe 17.
Analiza statistikore: mesataret e ponderuara dhe aplikimi i tyre në biznes.
Java 5 Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 4. Anderson et al., 2005, Kapitulli 2 dhe 17.
Paraqitja e të dhënave statistikore: rregullat kryesore për paraqitjen e të dhënave.

Java 7 Indekset dhe treguesit tjerë ekonomik I
Java 8 Indekset dhe treguesit tjerë ekonomik II: aplikimi i indekseve në biznes.
Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 5.
Teoria e probabilitetit: nocionet themelore; probabiliteti i një dhe shumë ngjarjeve.
Kohler, 2002, pjesë nga Kapitulli 8.
Anderson et al., 2005, pjese nga Kapitulli 4, 5, 6 dhe 7.
Teoria e probabilitetit: nocionet themelore; probabiliteti i një dhe shumë ngjarjeve.
Kohler, 2002, pjesë nga Kapitulli 8.
Anderson et al., 2005, pjese nga Kapitulli 4, 5, 6 dhe 7.
Teoria e probabilitetit: nocionet themelore; probabiliteti i një dhe shumë ngjarjeve.
Anderson et al., 2005, pjese nga Kapitulli 4, 5, 6 dhe 7.
Treguesit e variacionit: treguesit absolut dhe relativ të variacionit dhe rëndësia e
Java 12 tyre në analizat statistikore.
Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 4.
Kohler, 2002, pjesë nga Kapitulli 7.
Treguesit e variacionit: devijimi standard; dispersioni; koeficienti i variancës;
Java 13 koeficienti i dispersionit; varianca relative.
Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 4.
Kohler, 2002, pjesë nga Kapitulli 7.
Testimi i hipotezave: ngritja e hipotezave dhe testimi i hiopotezave.
Java 14 Kohler, 2002, pjesë nga Kapitulli 8. Braha, 2006
Analiza dinamike, trendet dhe regresioni i thjeshtë linear
Java 15 Nuhiu dhe Shala, 1995, Kapitulli 6. 7. Vlerësimet
Kollokviumi 1: Pas Javës së shtatë (45% e vlerësimit të përgjithshëm) Kollokviumi 2: Pas Javës së katërmbëdhjetë (45% e vlerësimit të Provimi Final: 90% (Hyjnë ata studente të cilët nuk kanë pasur sukses ose nuk janë të kënaqur me suksesin e tyre në Kollokviume)
8. Politikat akademike dhe rregulloret e mirësjelljes



Studentët janë të obliguar të përcjellin me rregull ligjëratat dhe ushtrimet. Ata duhet të vijnë me kohë
në mësim, të mbajnë qetësinë dhe të jenë aktiv gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve. Studentët duhet ti bëjnë detyrat ashtu siç ju kërkohet. Gjatë kohës së mësimit studentët duhet t’i shkyçin telefonat
9. Metodat e vlerësimit

Kollokviumi 1: 45% e vlerësimit të përgjithshëm Kollokviumi 2: 45% e vlerësimit të përgjithshëm Pjesëmarrja në Ushtrime dhe 10% e vlerësimit të përgjithshëm Provimi Final: 90% (Hyjnë ata studente të cilët nuk kanë pasur sukses ose nuk janë të kënaqur me suksesin e tyre në Kollokviume)

Source: http://www.aab-edu.net/repository/docs/Syllabus_Statistike_2010.pdf

Microsoft word - news_burlo_n2_s_bozza_4.doc

IRCCS BURLO - Direzione Scientifica NEWS - Anno 3, n. 2S, febbraio 2009 Vi è qualcosa di più di un collegamento verbale tra le parole comune, comunità, comunicazione. Gli esseri umani vivono in comunità in virtù delle cose che hanno in comune e la comunicazione è il modo con cui arrivano ad avere delle cose in comune….il consenso Votate i migliori articoli del 2008 In

Press_release

Doctors in Veterinary, Human Medicine Team to Give Burned Horse a Second Chance American Paint Horse Was Victim of Animal Abuse COLUMBUS, Ohio – The unlikely pairing of an equine veterinarian and a burn surgeon is providing a second chance at a normal life for a horse that was doused in flammable liquid and set on fire late last summer. The Ohio State University doctors and their teams

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles