Microsoft word - document4

1 LÄKEMEDLETS NAMN Priligy 30 mg filmdragerade tabletter Priligy 60 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin. Hjälpämne: Laktos För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. De filmdragerade tabletterna innehållande 30 mg är ljusgrå, runda, konvexa och präglade med ”30” inuti en triangel på ena sidan. De filmdragerade tabletterna innehållande 60 mg är grå, runda, konvexa och präglade med ”60” inuti en triangel på ena sidan. 4.1 Terapeutiska indikationer Priligy är indicerat för behandling av prematur ejakulation (PE) hos män i åldern 18 till 64 år. Följande villkor var uppfyllda i de kliniska studierna på PE: en latenstid för intravaginal ejakulation (IELT) på mindre än två minuter, och ständig eller återkommande ejakulation vid minimal sexuell stimulering före, under eller strax efter penetration och innan patienten önskar, och påtaglig personlig ängslan eller relationssvårigheter till följd av PE, och 4.2 Dosering och administreringssätt För oral användning. Tabletterna ska sväljas hela för att undvika den bittra smaken. Det rekommenderas att tabletterna tas med minst ett fullt glas vatten. Patienterna ska uppmanas att undvika situationer som kan leda till skador, däribland fordonskörning eller användning av farliga maskiner, om synkope eller dess prodromalsymtom såsom yrsel eller svimningskänsla skulle uppstå (se avsnitt 4.4). Vuxna män (18 till 64 år) Innan behandlingen påbörjas ska läkaren ta en noggrann medicinsk anamnes inriktad på tidigare ortostatiska händelser och även utföra ett ortostatiskt test (blodtryckoch pulsfrekvens, i liggande och stående ställning). Om patientens uppvisar en anamnes som tyder på ortostatiska reaktioner eller om ett ortostatiskt test visar på denna typ av reaktion, bör behandling med Priligy undvikas. Rekommenderad begynnelsedos för alla patienter är 30 mg som tas vid behov ca 1 till 3 timmar före sexuell aktivitet. Maximal rekommenderad behandlingsfrekvens är en gång var 24:e timme. Om effekten av 30 mg är otillräcklig ochbiverkningarna är acceptabla, kan dosen ökas till den högsta rekommenderade dosen på 60 mg. Om patienten har fått ortostatiska reaktioner med begynnelsedosen bör dosen inte ökas till 60 mg. Priligy kan tas oberoende av måltider (se avsnitt 5.2). Läkare som väljer att använda Priligy för behandling avprematur ejakulation bör bedöma riskerna och de patientrapporterade fördelarna med läkemedlet efter de första fyra behandlingsveckorna eller efter 6 doser för att uppskatta risk/nytta-balansen för patienten och för att bestämma om det är lämpligt att fortsätta behandlingen med Priligy. Äldre (65 år och äldre) Priligys säkerhet och verkan har inte fastställts hos patienter i åldern 65 år eller äldre, eftersom det endast finns begränsade data tillgängliga för denna population (se avsnitt 5.2). Barn och ungdomar Priligy ska inte användas av personer under 18 års ålder. Patienter med nedsatt njurfunktion Försiktighet bör iakttas hos patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Användning av Priligy rekommenderas inte till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2). Patienter med nedsatt leverfunktion Användning av Priligy är kontraindicerat till patienter med måttligt och kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B och C) (se avsnitt 4.3 och 5.2). Patienter med känd långsam CYP2D6-metabolism eller patienter behandlade med potenta CYP2D6-hämmare Försiktighet rekommenderas vid dosökning till 60 mg hos patienter med känd långsam CYP2D6-metabolism eller till patienter som samtidigt behandlas med potenta CYP2D6-hämmare (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2). Patienter behandlade med måttliga eller potenta hämmare av CYP3A4 Samtidig användning av potenta CYP3A4-hämmare ärkontraindicerad. Dosen begränsas till 30 mg till patienter som samtidigt behandlas med måttliga CYP3A4-hämmare och försiktighet rekommenderas (se avsnitt 4.3, 4.4 och 4.5). 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Signifikanta patologiska hjärtsjukdomar såsom: Överledningsavvikelser (AV-block II-III eller sjuk sinusknuta) som inte behandlas med permanent pacemaker. Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare (MAOI) eller inom 14 dagar efter att behandling med MAOI har upphört. MAOI ska inte heller administreras inom 7 dagar efter att behandling med Priligy har upphört (se avsnitt 4.5). Samtidig behandling med tioridazin eller inom 14 dagar efter att behandling med tioridazin har upphört. Tioridazin ska inte heller administreras inom 7 dagar efter att behandling med Priligy har upphört (se avsnitt 4.5). Samtidig behandling med serotoninåterupptagshämmare [selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), tricykliska antidepressiva medel (TCA)] eller andra läkemedel/naturläkemedel med serotonerga effekter [t.ex. L-tryptofan, triptaner, tramadol, linezolid, litium, johannesört (Hypericum perforatum)] eller inom 14 dagar efter att behandling med dessa läkemedel/naturläkemedel har upphört. Dessa läkemedel/naturläkemedel ska inte heller administreras inom 7 dagar efter att behandling med Priligy har upphört (se avsnitt 4.5). Samtidig behandling med potenta CYP3A4-hämmare såsom ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakvinavir, telitromycin, nefazadon, nelfinavir, atazanavir m.fl. (se avsnitt 4.5). Måttligt och kraftigt nedsatt leverfunktion. 4.4 Varningar och försiktighet Allmänt Priligy är endast indicerat hos män med PE. Säkerheten har inte fastställts och det finns inte några data på ejakulationsfördröjande effekter hos män utan PE. Användning tillsammans med ”recreational drugs” Patienterna bör rådas att inte använda Priligy tillsammans med ”recreational drugs”. ”Recreational drugs” medserotonerg aktivitet, såsom ketamin, metylendioximetamfetamin (MDMA) och lysergsyradietylamid (LSD) kan ge potentiellt allvarliga biverkningar om de kombineras med Priligy. Dessa biverkningar omfattar, men är inte begränsade till, arytmi, hypertermi och serotonergt syndrom. Användning av Priligy tillsammans med ”recreational drugs” med sedativa egenskaper såsom narkotika och bensodiazepiner kan ytterligare ökasomnolens och yrsel. Etanol Kombinationen alkohol och dapoxetin kan öka alkoholrelaterade neurokognitiva effekter och även öka neurokardiogena biverkningar, såsom synkope, och därmed öka risken för skada genom olyckshändelse. Patienterna bör därför rådas att undvika alkohol då de använder Priligy (se avsnitt 4.5 och 4.7). Synkope Frekvensen av synkope, definierad som medvetandeförlust i det kliniska utvecklingsprogrammet för Priligy, varierade beroende på vilken population som studerades, från 0,06 % (30 mg) till 0,23 % (60 mg) för de patienter som ingick i placebokontrollerade kliniska fas 3-prövningar, till 0,64 % (alla doser tillsammans) för fas 1-studier på friska frivilliga utan PE. Möjliga prodromalsymtom såsom illamående, yrsel/svimningsskänsla och svettning rapporterades oftare hos patienter som behandlades med Priligy jämfört medplacebo. Hos patienter som fick 30 mg Priligy i kliniska fas 3-prövningar rapporterades illamående hos 11,0 %, yrsel hos 5,8 % och hyperhidros/svettning hos 0,8 %. Hos patienter som fick 60 mg Priligy i kliniska fas 3-prövningar rapporterades illamående hos 21,2 %, yrsel hos 11,7 % och hyperhidros/svettning hos 1,5 %. Dessutom förefallersynkope och möjliga prodromalsymtom vara dosberoende, vilket visades genom högre förekomst hos patienter som behandlades med doser som var högre än de rekommenderade i kliniska fas 3-prövningar. Fallen av synkope, definierad som medvetandeförlust, vilka observerades i kliniska prövningar, ansågs ha vasovagaletiologi och flertalet förekom under de första 3 timmarna efter dosering, efter den första dosen eller i samband med studierelaterade procedurer på kliniken (såsom blodprovstagning och ortostatiska manövrar och blodtrycksmätningar). Möjliga prodromalsymtom såsom illamående, yrsel, svimningskänsla, hjärtklappning, asteni, förvirring och svettning förekom i allmänhet inom de första 3 timmarna efter dosering och föregick ofta synkope. Patienterna måste vara medvetna om att de kan drabbas av synkope när som helst, med eller utan prodromalsymtom, under tiden de behandlas med Priligy. Förskrivare ska informera patienterna om hur viktigt det är att de är tillräckligt hydrerade och hur de känner igen prodromala tecken och symtom för att minska risken för allvarlig skada i samband med fall på grund av medvetandeförlust. Om patienten upplever möjliga prodromalsymtom ska han omedelbart lägga sig ned så att huvudet befinner sig lägre än resten av kroppen eller sätta sig ned med huvudet mellan benen till dess symtomen har försvunnit, och uppmanas undvika situationer som kan leda till skador, däribland fordonskörning eller användning av farliga maskiner, om synkope eller andra CNS-effekter skulle uppkomma (se avsnitt 4.7). Kombinationen alkohol och dapoxetin kan öka neurokardiogena biverkningar såsom synkope, och därigenom öka risken för skada genom olyckshändelse. Patienter bör därför rådas att undvika alkohol då de använder Priligy. Patienter med bakomliggande kardiovaskulär sjukdom exkluderades från kliniska fas 3-prövningar. Risken för negativa kardiovaskulära följder av synkope (kardiellsynkope och synkope av andra orsaker) är högre hos patienter med bakomliggande strukturell kardiovaskulärsjukdom (t.ex. bekräftat utflödeshinder, hjärtklaffsjukdom, halsartärförträngning och kranskärlssjukdom). Det finns inte tillräckliga data för att avgöra om denna förhöjda risk även gäller vasovagal synkope hos patienter med bakomliggandekardiovaskulär sjukdom. Ortostatisk hypotoni Ett ortostatiskt test bör utföras innan behandling påbörjas. Vid tidigare dokumenterad eller misstänkt ortostatiskreaktion bör behandling med Priligy undvikas (se avsnitt 4.2). Ortostatisk hypotoni har rapporterats i kliniska prövningar. Förskrivaren bör i förväg uppmana patienten att, om han upplever möjliga prodromalsymtom såsom svimningskänsla strax efter att han har rest sig upp, omedelbart lägga sig ned så att huvudet befinner sig lägre än resten av kroppen eller sätta sig ned med huvudet mellan benen tills symtomen har försvunnit. Förskrivaren bör även informera patienten om att han inte ska resa sig upp snabbt efter att ha legat eller suttit en längre stund. Dessutom bör Priligy förskrivas med försiktighet till patienter som tar läkemedel med kärlvidgande egenskaper (såsom alfa-adrenerga receptorantagonister, nitrater, PDE5-hämmare) på grund av eventuellt minskad ortostatisk tolerans (se avsnitt 4.5). Måttliga CYP3A4-hämmare Försiktighet bör iakttas hos patienter som tar måttliga CYP3A4-hämmare och dosen är begränsad till 30 mg (se avsnitt 4.2 och 4.5). Potenta CYP2D6-hämmare Försiktighet bör iakttas om dosen ökas till 60 mg hos patienter som tar potenta CYP2D6-hämmare eller om dosen ökas till 60 mg hos patienter med känd långsam CYP2D6-metabolism, eftersom detta kan öka exponeringsnivåerna, vilket kan medföra högre incidens och svårighetsgrad av dosberoende biverkningar (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2). Självmord/självmordstankar Antidepressiva medel, däribland SSRI, ökade risken jämfört med placebo när det gällde självmordstankar och självmordsbenägenhet i korttidsstudier på barn och ungdomar med egentlig depression och andra psykiska störningar. Korttidsstudierna visade inte någon ökad risk för självmordsbenägenhet med antidepressiva medel jämfört med placebo hos vuxna äldre än 24 år. I kliniska prövningarmed Priligy för behandling av prematur ejakulation fanns det ingen tydlig indikation på behandlingsutlöst självmordsbenägenhet. Mani Priligy ska inte användas av patienter med mani/hypomani eller bipolärt syndrom i anamnesen och ska seponeras hos alla patienter som utvecklar symtom på dessa störningar. Krampanfall På grund av att SSRI kan sänka kramptröskeln ska Priligy seponeras hos patienter som får krampanfall och undvikas av patienter med instabil epilepsi. Patienter med kontrollerad epilepsi bör noggrant övervakas. Användning hos barn och ungdomar under 18 års ålder Priligy ska inte användas av personer under 18 års ålder. Komorbid depression och psykiska störningar Män med bakomliggande tecken och symtom på depression bör utvärderas före behandling med Priligy för att utesluta icke diagnostiserade depressioner. Samtidig behandling med Priligy och antidepressiva medel, däribland SSRI och SNRI, är kontraindicerad (se avsnitt 4.3). Pågående behandling av depression eller ångest bör inte avbrytas för att påbörja behandling av PE med Priligy. Priligy är inte indicerat för psykiska störningar och ska inte användas hos män med sådana störningar, såsom schizofreni, eller de som lider avkomorbid depression, eftersom man inte kan utesluta att depressionssymtomen förvärras. Detta kan bero på den bakomliggande psykiska störningen eller vara ett resultat av läkemedelsbehandlingen. Läkare bör uppmana patienterna att alltid rapportera oroande tankar eller känslor, och om tecken och symtom på depression utvecklas under behandling ska Priligy seponeras. Blödning Det har förekommit rapporter om onormala blödningar medSSRI. Försiktighet rekommenderas hos patienter som tar Priligy, i synnerhet vid samtidig användning av läkemedel som man vet påverkar trombocytfunktionen (t.ex. atypiska antipsykotika och fentiaziner, acetylsalicylsyra, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel [NSAID], trombocytaggregationshämmande medel) ellerantikoagulantia (t.ex. warfarin), liksom hos patienter med blödnings- eller koagulationsrubbningar i anamnesen (se avsnitt 4.5). Nedsatt njurfunktion Priligy rekommenderas inte till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och försiktighet bör iakttas hos patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2). Utsättningseffekter Abrupt seponering av kroniskt administrerade SSRI, som använts för behandling av kroniska depressioner, har rapporterats ge följande symtom: dysforisk sinnesstämning, irritabilitet, agitation, yrsel, känselstörningar (t.ex.parestesi, såsom känsla av elektriska stötar), ångest, förvirring, huvudvärk, letargi, känslomässig instabilitet, insomni och hypomani. En dubbelblind, klinisk prövning på patienter med PE, vilken var utformad för att utvärdera utsättningseffekter efter 62 dagars dosering dagligen eller vid behov med 60 mg Priligy, visade dock inte några tecken på utsättningssyndrom och endast obetydliga tecken på utsättningssymtom med endast en svagt förhöjd incidens av lindrig eller måttlig insomni och yrsel rapporterad hos patienter som bytte tillplacebo efter daglig dosering (se avsnitt 5.1). Överensstämmande resultat observerades i en andradubbelblind, klinisk prövning med en 24-veckors behandlingsfas med doser på 30 och 60 mg vid behov, följt av en period med utsättningsbedömning under en vecka. Laktosintolerans Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Farmakodynamiska interaktioner Potentiell interaktion med monoaminoxidashämmare Hos patienter som fått SSRI i kombination med en monoaminoxidashämmare (MAOI) har det förekommit rapporter om allvarliga, ibland dödliga, reaktioner, däriblandhypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom instabilitet med möjliga snabba fluktuationer av vitala tecken och förändringar i sinnestillståndet, vilka omfattar extremagitation som kan utvecklas till delirium och koma. Dessa reaktioner har även rapporterats hos patienter som nyligen har slutat ta en SSRI och börjat med en MAOI. I några fall har det förekommit symtom som påminner om malignt neuroleptikasyndrom. Data från djurstudier på effekterna av kombinerad användning av SSRI och MAOI tyder på att dessa läkemedel kan verka synergistiskt för höja blodtrycket och utlösa beteendemässig excitation. Därför ska inte Priligy användas i kombination med MAOI eller inom 14 dagar efter att behandling med MAOI har upphört. Likaledes ska inte MAOI administreras inom 7 dagar efter att behandling med Priligy har upphört (se avsnitt 4.3). Potentiell interaktion med tioridazin Administrering av enbart tioridazin ger en förlängning avQTc-intervallet, vilket är förknippat med allvarligaventrikulära arytmier. Läkemedel såsom Priligy som hämmar CYP2D6-isoenzymet tycks hämma metabolismen av tioridazin och de resulterande förhöjda nivåerna av tioridazin förväntas öka förlängningen av QTc-intervallet. Priligy ska inte användas i kombination med tioridazin eller inom 14 dagar efter att behandling med tioridazin har upphört. Likaledes ska inte tioridazin administreras inom 7 dagar efter att behandling med Priligy har upphört (se avsnitt 4.3). Läkemedel/naturläkemedel med serotonerga effekter Liksom för andra SSRI kan samtidig administrering av serotonerga läkemedel/naturläkemedel (däribland MAOI, L-tryptofan, triptaner, tramadol, linezolid, SSRI, SNRI, litium och preparat innehållande johannesört (Hypericum perforatum)) leda till serotoninrelaterade effekter. Priligy ska inte användas i kombination med andra SSRI, MAOI eller andra serotonerga läkemedel/naturläkemedel eller inom 14 dagar efter att behandling med dessa läkemedel/naturläkemedel har upphört. Likaledes ska inte dessa läkemedel/naturläkemedel administreras inom 7 dagar efter att behandling med Priligy har upphört (se avsnitt 4.3). CNS-aktiva läkemedel Användning av Priligy i kombination med CNS-aktiva läkemedel har inte utvärderats systematiskt hos patienter med prematur ejakulation. Därför bör försiktighet iakttas om samtidig administrering av Priligy och sådana läkemedel krävs. Farmakokinetiska interaktioner Effekter av samtidigt administrerade läkemedel på dapoxetins farmakokinetik In vitro-studier på humana mikrosomer från lever, njure och tarm indikerar att dapoxetin främst metaboliseras med hjälp av CYP2D6, CYP3A4 och flavinmonooxygenas 1 (FMO1). Därför kan hämmare av dessa enzymer minska clearance av dapoxetin. CYP3A4-hämmare Potenta CYP3A4-hämmare Administrering av ketokonazol (200 mg två gånger dagligen i 7 dagar) ökade Cmax och AUCinf för dapoxetin (60 mg som engångsdos) med 35 % respektive 99 %. Med tanke på bidraget från både obundet dapoxetin och desmetyldapoxetin kan Cmax för den aktiva fraktionen öka med ca 25 % och AUC för den aktiva fraktionen kan fördubblas om det tas tillsammans med potenta CYP3A4-hämmare. Ökningen av Cmax och AUC för den aktiva fraktionen kan påtagligt öka hos den del av befolkningen som saknar funktionellt CYP2D6-enzym, d.v.s. långsamma CYP2D6-metaboliserare, eller i kombination med potenta CYP2D6-hämmare. Samtidig användning av Priligy och potenta CYP3A4-hämmare, såsom ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakvinavir, telitromycin, nefazodon, nelfinavir och atazanavir är därför kontraindicerad (se avsnitt 4.3). Måttliga CYP3A4-hämmare Samtidig behandling med måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex. erytromycin, klaritromycin, flukonazol, amprenavir, fosamprenavir, aprepitant, verapamil, diltiazem) kan också ge upphov till signifikant ökad exponering av dapoxetin och desmetyldapoxetin, särskilt hos långsamma CYP2D6-metaboliserare. Den maximala dosen dapoxetin bör vara 30 mg om dapoxetin kombineras med något av dessa läkemedel (se avsnitt 4.2, 4.4 och nedan). Dessa två förfaringssätt gäller för alla patienter, förutom då patienten har konstaterats vara extensiv CYP2D6-metaboliserare genom geno- eller fenotypning. Till patienter som har konstaterats vara extensiva CYP2D6-metaboliserare rekommenderas en maximal dos om 30 mg, om dapoxetin kombineras med en potent CYP3A4-hämmare, och försiktighet bör iakttas om dapoxetin i dosen 60 mg tas tillsammans med en måttlig CYP3A4-hämmare. Potenta CYP2D6-hämmare Cmax och AUCinf för dapoxetin (60 mg som engångsdos) ökade med 50 % respektive 88 % i närvaro av fluoxetin (60 mg/dag i 7 dagar). Med tanke på bidraget från både obundet dapoxetin och desmetyldapoxetin kan Cmax för den aktiva fraktionen öka med ca 50 % och AUC för den aktivafraktionen kan fördubblas om det tas tillsammans med potenta CYP2D6-hämmare. Denna ökning av Cmax och AUCför den aktiva fraktionen liknar den som förväntas hos personer med långsam metabolisering via CYP2D6, och kan medföra en högre incidens och svårighetsgrad av dosberoende biverkningar (se avsnitt 4.4). PDE5-hämmare Farmakokinetiken för dapoxetin (60 mg) i kombination med tadalafil (20 mg) och sildenafil (100 mg) utvärderades i en överkorsningsstudie med engångsdoser. Tadalafil påverkade inte dapoxetins farmakokinetik. Sildenafil medförde en liten förändring av dapoxetins farmakokinetik (22 % ökning avAUCinf och 4 % ökning av Cmax), vilken inte förväntas vara kliniskt signifikant. Priligy bör dock förskrivas med försiktighet till patienter som använder PDE5-hämmare på grund av möjlig minskad ortostatisk tolerans (se avsnitt 4.4). Effekter av dapoxetin på farmakokinetiken för samtidigt administrerade läkemedel Tamsulosin Samtidig administrering av engångsdoser eller upprepadedoser av 30 mg eller 60 mg dapoxetin till patienter som får dagliga doser av tamsulosin medförde inte några förändringar av tamsulosins farmakokinetik. Tillägg av dapoxetin till tamsulosin förändrade inte den ortostatiska profilen och det fanns inte några skillnader i ortostatiska effekter mellan tamsulosin i kombination med 30 eller 60 mg dapoxetin och tamsulosin för sig. Priligy bör dock förskrivas med försiktighet till patienter som använder alfa-adrenerga receptorantagonister på grund av möjligt minskadortostatisk tolerans (se avsnitt 4.4). Läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 Upprepade doser av dapoxetin (60 mg/dag i 6 dagar) följt av en engångsdos på 50 mg desipramin ökade genomsnittlig Cmax och AUCinf för desipramin med ca 11 % respektive 19 % jämfört med när desipramin administrerades för sig. Dapoxetin kan ge upphov till en liknande ökning av plasmakoncentrationerna av andra läkemedel som metaboliseras av CYP2D6. Den kliniska relevansen är troligen liten. Läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 Upprepad dosering av dapoxetin (60 mg/dag i 6 dagar) minskade AUCinf för midazolam (8 mg som engångsdos) med ca 20 % (spridning -60 till +18 %). Den kliniska relevansen av effekten på midazolam är troligen liten hos de flesta patienter. Ökningen av CYP3A-aktiviteten kan ha klinisk relevans hos vissa personer som samtidigt behandlas med läkemedel som främst metaboliseras av CYP3A och som har ett smalt terapeutiskt fönster. Läkemedel som metaboliseras av CYP2C19 Upprepad dosering av dapoxetin (60 mg/dag i 6 dagar) hämmade inte metabolismen av en engångsdos på 40 mg omeprazol. Dapoxetin påverkar troligtvis intefarmakokinetiken för andra CYP2C19-substrat. L äkemedel som metaboliseras av CYP2C9 Upprepad dosering av dapoxetin (60 mg/dag i 6 dagar) påverkade inte farmakokinetiken eller farmakodynamiken för en engångsdos på 5 mg glibenklamid. Dapoxetin påverkar troligtvis inte farmakokinetiken för andra CYP2C9-substrat. Warfarin Det finns inte några data som utvärderar effekten avkronisk användning av warfarin tillsammans med dapoxetin. Därför bör försiktighet iakttas vid användning av dapoxetin till patienter som tar warfarin under lång tid (se avsnitt 4.4). I en farmakokinetikstudie påverkade dapoxetin (60 mg/dag i 6 dagar) inte farmakokinetiken ellerfarmakodynamiken (PT eller INR) för warfarin efter en engångsdos på 25 mg. Etanol Samtidig administrering av en engångsdos av etanol, 0,5 g/kg (ungefär 2 drinkar), påverkade inte farmakokinetiken för dapoxetin (60 mg som engångsdos). Dapoxetin i kombination med etanol ökade dock somnolensen och minskade signifikant självuppskattad vakenhet. Även farmakodynamiska mätningar av kognitiv försämring (Digit Vigilance Speed, Digit Symbol Substitution Test) visade enadditiv effekt när dapoxetin administrerades tillsammans med etanol. Samtidig användning av alkohol och dapoxetin ökar risken för eller svårighetsgraden av biverkningar såsom yrsel, dåsighet, långsamma reflexer eller försämrad omdömesförmåga. Alkohol tillsammans med dapoxetin kan öka dessa alkoholrelaterade effekter och även öka neurokardiogena biverkningar såsom synkope, och därmed öka risken för skada genom olyckshändelse. Patienter bör därför rådas att undvika alkohol då de använder Priligy (se avsnitt 4.4 och 4.7). 4.6 Graviditet och amning Priligy är inte indicerat för användning av kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet eller embryonal-/fosterutveckling (se avsnitt 5.3). Det är inte känt om vare sig dapoxetin eller dessmetaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Dapoxetin har mindre eller måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel, störd uppmärksamhet, synkope, dimsyn och somnolens har rapporterats hos patienter som har fått dapoxetin i kliniska prövningar. Patienterna bör därför uppmanas att undvika situationer där skada kan uppstå, däribland att framföra fordon eller använda farliga maskiner. Kombinationen alkohol och dapoxetin kan öka de alkoholrelaterade neurokognitiva effekterna och, kan också öka neurokardiogena biverkningar såsom synkope, och därigenom öka risken för skada genom olyckshändelse. Patienter bör därför rådas att undvika alkohol då de använder Priligy (se avsnitt 4.4 och 4.5). 4.8 Biverkningar Priligys säkerhet utvärderades hos 4 224 patienter medprematur ejakulation, vilka deltog i fem dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska prövningar. Av de 4 224 patienterna fick 1 616 Priligy 30 mg vid behov, och 2 608 fick antingen 60 mg vid behov eller en gång dagligen. Synkope, definierat som medvetandeförlust, har rapporterats i kliniska prövningar och anses vara läkemedelsrelaterad. Flertalet fall inträffade under de första 3 timmarna efter dosering, efter den första dosen eller i samband med studierelaterade procedurer på kliniken (såsom blodprovstagning och ortostatiska manövrar och blodtrycksmätningar). Prodromalsymtom föregick oftasynkope (se avsnitt 4.4). Ortostatisk hypotoni har rapporterats i kliniska prövningar(se avsnitt 4.4). De vanligaste läkemedelsbiverkningar som rapporterades under kliniska prövningar var huvudvärk, yrsel, illamående, diarré, insomni och trötthet. De vanligaste biverkningarna som ledde till seponering var illamående (2,2 % av de patienter som behandlades med Priligy) och yrsel (1,2 % av de patienter som behandlades med Priligy). Tabell 1 presenterar de biverkningar som har rapporterats. ångest,agita nervositet, mardrömmar, tion, minskadlibid likgiltighet, apati, o, onormala humörförändring, insomningssvårigheter, svårigheter att bibehålla sömnen, anorgasmi, förvirringstillstånd, spänd vaksamhet, onormala tankar, desorientering, förlust av libido Somnolens, Dysgeusi, hypersomni,letargi, se Yrsel vid Blodvallningar,hypotoni, systolis khypertoni Bukobehag, epigastriskt obehag Brådskande förstoppning, buksmärta, övre buk- smärta,dyspepsi, flatulens, magbesvär, utspänd buk Förhöjtblodtr Ökad hjärtfrekvens, förhöjt diastolisktblodtryck, förhöjt ortostatiskt blodtryck De biverkningar som rapporterades i öppna långtidsprövningar överensstämde med de som rapporterades i de dubbelblinda studierna och inga ytterligare biverkningar rapporterades. 4.9 Överdosering Inga fall av överdosering har rapporterats. Det förekom inte några oväntade biverkningar i en klinisk farmakologisk studie på Priligy med dagliga doser på upp till 240 mg (två doser på 120 mg, vilka gavs med 3 timmars mellanrum). Symtomen på överdosering med SSRI omfattar i allmänhet serotoninmedierade biverkningar såsomsomnolens, gastrointestinala störningar såsom illamående och kräkningar, takykardi, tremor, agitation och yrsel. Vid överdosering bör vanliga stödjande åtgärder vidtas efter behov. På grund av dapoxetinhydroklorids höga proteinbindningsgrad och stora distributionsvolym är det inte sannolikt att forcerad diures, dialys, hemoperfusion och utbytestransfusion gör nytta. Det finns inte några specifikaantidoter mot Priligy. 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Övriga urologiska medel, ATC-kod: G04BX14 Verkningsmekanism Dapoxetins verkningsmekanism vid prematur ejakulation antas vara kopplad till hämning av neuronalt återupptag avserotonin och den följande förstärkningen av neurotransmittorns effekt på pre- och postsynaptiska receptorer. Ejakulation hos människa medieras främst av det sympatiska nervsystemet. Den ejakulatoriska banan utgår från ett reflexcentrum i ryggmärgen och medieras av hjärnstammen, som initialt påverkas av ett antal kärnor i hjärnan (mediala preoptiska och paraventrikulära kärnor). Hos råtta hämmar dapoxetin den ejakulatoriska utstötningsreflexen genom att verka på supraspinal nivå där den laterala paragigantocellulariskärnan (LPGi) är en nödvändig hjärnstruktur för effekten. Postganglionära sympatiska fibrer som innerverar sädesblåsorna, sädesledaren, prostata, de bulbouretrala musklerna och blåshalsen får dem attkontrahera sig på ett koordinerat sätt för att uppnå ejakulation. Dapoxetin modulerar denna ejakulationsreflex hos råtta och ökar den pudendala motorneuronala reflexutlösningens (PMRD) latenstid och minskar varaktigheten av PMRD. Kliniska prövningar Priligys effektivitet vid behandling av prematur ejakulation har fastställts i fem dubbelblinda, placebokontrolleradekliniska prövningar, i vilka totalt 6 081 patienter randomiserades. Patienterna var 18 år eller äldre och hade haft PE vid de flesta samlag under 6 månader före rekrytering. Patienterna hade i fyra av studierna en latenstid för intravaginal ejakulation (IELT; tid från vaginalpenetration till tidpunkten för intravaginal ejakulation) på ≤ 2 minuter i minst 75 % av de utvärderingsbara samlagen under baslinjeperioden. I den femte studien hade patienterna samma inklusionskriterier. Dock mättes inte IELT med hjälp av stoppur. Patienter med andra typer av sexuelldysfunktion, däribland erektil dysfunktion, eller de som använde andra typer av farmakoterapi för behandling av PE exkluderades från alla studier. I fyra av studierna, mättes det primära effektmåttet genomsnittlig IELT med hjälp av stoppur vid varje samlag. Resultaten från alla randomiserade studier var överensstämmande. I en representativ studie med den längsta behandlingstiden (24 veckor) randomiserades 1 162 patienter, varav 385 till placebo, 388 till Priligy 30 mg vid behov och 389 till Priligy 60 mg vid behov. Medelvärdet för IELT vid baslinjen och vid studiens slutpunkt för alla behandlingsgrupper visas i figur 1. Ökningarna av medelvärdet för genomsnittlig IELT vid slutpunkten vecka 24 var statistiskt signifikant (p<0,001) i båda Priligy-grupperna jämfört med placebo. Storleken av IELT-förlängningen relaterades till IELT vid baslinjen och varierade mellan enskilda patienter. Den kliniska relevansen för effekten av behandling med Priligy beskrivs nedan i termer av patientrapporterade responsfrekvenser. Figur 1: Medelvärde (± standardfelet (SE) för genomsnittlig IELT (min) över tid i studien R096769-PRE-3001 Provstorlek (N) för varje besök i figur 1 Bas- Efter Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Slut- Slut- Behandlingsgrupp: --- . Placebo, - . - . DPX 30 mg vid behov, ——. DPX 60 mg vid behov Slutpunkt (TRT v.12) = LPOCF till vecka 12. Slutpunkt (TRT v.24) = LPOCF till vecka 24. LPOCF = last post-baseline observation carried forward (sista noterade studiedata efter baslinjen) Förutom det primära effektmåttet genomsnittlig IELT visades betydelsefull behandlingsnytta för patienten i ovanstående studie, med hjälp av en definition av behandlingssvar, vilken var sammansatt av en ökning av ejakulationskontrollen i minst 2 steg och en minskning av ejakulationsrelaterad ängslan i minst 1 steg. En statistisktsignifikant större procentandel patienter svarade i var och en av Priligy-grupperna jämfört med placebo i början av vecka 4 och fram till och med vecka 24 (p=0,003 för dapoxetin 30 mg jämfört med placebo vid vecka 16, alla andra jämförelser p≤0,001). En signifikant minskning av patientens ängslan och en signifikant förbättring av patientens tillfredställelse vid samlag observerades också. Förbättringarna vid vecka 12 och 24 avseende de sekundära effektmåtten visas i tabell 2. Tabell 2: Procentandel patienter med förbättringar av sekundära effektmått; studie R096769-PRE-3001 Förändring ≤ -1 av ängslan (n=347) (n=360) (n=353) Vecka 12 * p-värde <0,001 för Priligy jämfört med placebo; LPOCF = last post-baseline observation carried forward (sista noterade studiedata efter baslinjen) Tabell 3 visar fördelningen av responsutfall efter behandlingsgrupp för resultatmåttet patientens CGIC (Clinical Global Impression of Change), i vilket patienterna ombads jämföra sin prematura ejakulation med den i början av studien, och där svarsalternativen sträckte sig från mycket bättre till mycket sämre. Tabell 3: Sammanfattning av CGIC vid vecka 24 (LPOCF)*; studie R096769-PRE-3001 *LPOCF = last post-baseline observation carried forward (sista noterade studiedata efter baslinjen) **Tvåsidigt p-värde < 0,001 för både Priligy 30 mg jämfört med placebo och Priligy 60 mg jämfört med placebo (utfört med van Elteren test som kontrollerar baslinjens IELT stratum och poolat centrum som visade att fördelningen av CGIC i Priligy-grupperna var statistiskt signifikant bättre än i placebogruppen). ***Ingen förändring eller sämre omfattar ingen förändring, något sämre, sämre eller mycket sämre +Minst något bättre CGIC-responsfrekvens: Placebo (32 %), Priligy 30 mg (57,7 %) och Priligy 60 mg (72,4 %) med p-värde < 0,0001 för Priligy 30 mg jämfört med placebo och Priligy 60 mg jämfört med placebo Utsättningseffekterna vid kronisk dosering dagligen och vid behov med 60 mg Priligy vid behandling av prematurejakulation utvärderades i en placebokontrollerad,dubbelblind studie med parallella grupper, i vilken 1 238 patienter randomiserades. Patienterna fick placebo eller 60 mg Priligy en gång dagligen eller vid behov i 62 dagar, följt av en period med utsättningsbedömning under 7 dagar med ytterligare behandling med Priligy eller placebo. Utsättningseffekterna efter abrupt avbruten behandling mättes med hjälp av DESS (Discontinuation Emergent Signs and Symptoms), ett skattningsinstrument för kliniker, vilket frågar om symtom och tecken i samband med seponering av serotoninåterupptagshämmare. För varje patient definierades seponeringssyndrom som en ökning i DESS-poängen varje vecka med minst 4 poäng från dag 63 till dag 70. I denna studie fanns det inga tydliga bevis på seponerings(utsättnings)syndrom vid abrupt seponering av behandling med Priligy. I överensstämmelse med avsaknaden av seponeringssyndrom baserat på DESS, visade biverkningsdata obetydliga tecken på utsättningssymtom. Liknande resultat observerades i en andra dubbelblind, klinisk prövning med en 24-veckors behandlingsfas med doser på 30 och 60 mg vid behov, följt av en period med utsättningsbedömning under en vecka. 5.2 Farmakokinetiska egenskaper Absorption Dapoxetin absorberas snabbt med maximala plasmakoncentrationer (Cmax) ca 1-2 timmar efter tablettintag. Den absoluta biotillgängligheten är 42 % (spridning 15-76 %). Intag av måltid med högt fettinnehåll gav en måttligreduktion av Cmax (med 10 %) och en måttlig ökning avAUC (med 12 %) för dapoxetin och fördröjde tidpunkten något då dapoxetin uppnådde maximala koncentrationer. Dessa förändringar är inte kliniskt signifikanta. Priligy kan tas oberoende av måltider. Distribution Mer än 99 % av dapoxetin är bundet in vitro till humana serumproteiner. Den aktiva metaboliten desmetyldapoxetin (DED) är proteinbundet till 98,5 %. Dapoxetin förefaller ha snabb distribution med en genomsnittlig distributionsvolymvid steady state på 162 liter. Efter intravenösadministrering till människa, var de genomsnittliga uppskattade värdena för dapoxetins initiala, intermediära och terminala halveringstid 0,10, 2,19 respektive 19,3 timmar. Biotransformation In vitro-studier tyder på att dapoxetin elimineras via flera enzymsystem i lever och njurar, främst CYP2D6, CYP3A4 och flavinmonooxygenas (FMO1). Efter oral dosering i enklinisk studie, utformad för att undersöka metabolismen av14C-dapoxetin, metaboliserades dapoxetin i hög grad till flera metaboliter främst via följande biotransformationsvägar: N-oxidation, N-demetylering, naftylhydroxylering, glukuronidering och sulfatering. Det fanns bevis på presystemisk första-passagemetabolism efter oral administrering. Oförändrat dapoxetin och dapoxetin-N-oxid var de viktigaste cirkulerande substanserna i plasma. In vitro-studier visar att dapoxetin-N-oxid var inaktivt i en serie bindnings- och transportörstudier. Andra metaboliter är DED och didesmetyldapoxetin, vilka utgör mindre än 3 % av de cirkulerande läkemedelsrelaterade substanserna. Bindningsstudier in vitro indikerar att DED är lika potent som dapoxetin och att didesmetyldapoxetin har ca 50 % av dapoxetins potens. Exponeringen av obundet DED är ungefär 1/2 av exponeringen av fritt dapoxetin. Cmax för obundet DED uppskattas vara 20-25 % av Cmax för dapoxetin i frånvaro av inre (demografiska) eller yttre faktorer som kan förändra exponeringsnivåerna.Halveringstiden för DED är liknande den för dapoxetin. Eliminering Dapoxetins metaboliter eliminerades främst i urinen som konjugat. Oförändrad aktiv substans påvisades inte i urinen. Dapoxetin elimineras snabbt, vilket visas genom en låg koncentration (mindre än 5 % av maximum) 24 timmar efterdosering. Det förekom minimal ackumulering av dapoxetin efter daglig dosering. Den terminala halveringstiden är ca 19 timmar efter oral administrering. Farmakokinetik i särskilda patientgrupper Metaboliten DED bidrar till den farmakologiska effekten av Priligy särskilt då exponeringen av DED är ökad. Ökningen av parametrar för den aktiva fraktionen för vissa patientgrupper presenteras nedan. Detta är summan av exponeringen av obundet dapoxetin och DED. DED och dapoxetin är ekvipotenta. Uppskattningen förutsätter likvärdig distribution av DED till CNS, men det är inte känt om detta stämmer. Etnisk tillhörighet Analyser av kliniska farmakologiska studier med en engångsdos på 60 mg dapoxetin indikerade inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan kaukasier, svarta, latinamerikaner och asiater. En klinisk studie, som genomfördes för att jämföra dapoxetins farmakokinetik hos japanska och kaukasiska patienter, visade 10–20 % högre plasmanivåer (AUC och maximal koncentration) av dapoxetin hos japanska patienter på grund av lägre kroppsvikt. Den obetydligt högre exponeringen förväntas inte ha någon relevant klinisk effekt. Äldre (65 år och äldre) Analyser av en klinisk farmakologisk studie med en engångsdos på 60 mg dapoxetin visade inte några signifikanta skillnader med avseende på farmakokinetiska parametrar (Cmax, AUCinf, Tmax) mellan friska äldre män och friska unga vuxna män. Nedsatt njurfunktion I en klinisk farmakologisk studie med en engångsdos på 60 mg dapoxetin observerades inte någon korrelation mellankreatininclearance och dapoxetin Cmax eller AUCinf hos patienter med lindrigt (kreatininclearance 50 till 80 ml/min), måttligt (kreatininclearance 30 till < 50 ml/min) och kraftigt (kreatininclearance < 30 ml/min) nedsatt njurfunktion. Dapoxetins farmakokinetik har inte utvärderats hos patienter i dialys. Det finns begränsade data på patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Nedsatt leverfunktion Farmakokinetiken för dapoxetin och DED är oförändrad hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion. För patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B), ökar Cmax för obundet dapoxetin med 55 % och AUC med 120 %. Obundet Cmax och AUC för den aktiva fraktionen var oförändrad respektive dubblerad. Vid kraftigt nedsatt leverfunktion var Cmax för obundet dapoxetin oförändrat men AUC ökade mer än 3-faldigt. AUCför den aktiva fraktionen ökade flerfaldigt (se avsnitt 4.2 och 4.3). CYP2D6-polymorfism I en klinisk farmakologisk studie med en engångsdos på 60 mg dapoxetin var plasmakoncentrationerna hos långsamma CYP2D6-metaboliserare högre än hos extensiva CYP2D6-metaboliserare (ca 31 % högre Cmax och 36 % störreAUCinf för dapoxetin och 98 % högre Cmax och 161 % större AUCinf för DED). Den aktiva fraktionen av Priligy kan öka med ca 46 % när det gäller Cmax och med ca 90 % när det gäller AUC. Denna ökning kan medföra högre incidensoch allvarlighetsgrad av dosberoende biverkningar (se avsnitt 4.2). Priligys säkerhet hos långsamma CYP2D6-metaboliserare är av särskilt intresse vid samtidigadministrering av andra läkemedel som kan hämmadapoxetins metabolism, såsom måttliga och potenta CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.2 och 4.3). Plasmakoncentrationerna av dapoxetin och DED hos ultrasnabba CYP2D6-metaboliserare förväntas vara minskade. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter En fullständig utvärdering avseende dapoxetins säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad tillförsel, gentoxicitet, karcinogenicitet, beroende/utsättningsbenägenhet, fototoxicitet och reproduktionstoxicitet har utförts i prekliniska arter (mus, råtta, kanin, hund och apa) med upp till maximalt tolereradedoser för respektive art. På grund av den snabbarebiotransformationen hos de prekliniska arterna, var farmakokinetiska exponeringsparametrar (Cmax och AUC0-24h) vid de maximalt tolererade doserna i närheten av dem som observerats hos människa i vissa studier. Doserna som normaliserats mot kroppsvikt var dock mer än 100-faldigt högre. Inga kliniskt relevanta säkerhetsrisker identifierades i dessa studier. I studier med oral administrering var dapoxetin inte karcinogent hos råtta när det administrerades dagligen i ca två år i doser på upp till 225 mg/kg/dag, vilket ger ca dubbelt så höga exponeringar (AUC) som de som observerats hos män som fått den maximala rekommenderade humana dosen (MRHD) på 60 mg. Dapoxetin orsakade inte heller några tumörer hos Tg.rasH2-möss när det administrerades i de högsta möjliga doserna 100 mg/kg i 6 månader och 200 mg/kg i 4 månader. Exponeringen för dapoxetin vid steady state hos mus efter 6 månaders oral administrering av 100 mg/kg/dag var mindre än den exponering som observerats kliniskt efter engångsdosen 60 mg. Det fanns inga effekter på fertilitet, reproduktionsförmåga eller reproduktionsorganens morfologi hos han- eller honråttor och inga tecken på embryotoxicitet eller fetotoxicitet hos råtta eller kanin. De reproduktionstoxikologiska studierna omfattade inte studier för bedömning av risken för biverkningar efter exponering under peri- och postnatalperioden. 6.1 Förteckning över hjälpämnen Tablettkärna: Laktosmonohydrat Mikrokristallin cellulosa Kroskarmellosnatrium Kolloidal vattenfri kiseldioxid Magnesiumstearat Tablettdragering: Laktosmonohydrat Hypromellos Titandioxid (E171) Triacetin Svart järnoxid (E172) Gul järnoxid (E172) 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Inga särskilda förvaringsanvisningar. 6.5 Förpackningstyp och innehåll PVC-PE-PVDC/Alu-blister i vikbara förpackningar om 1, 2, 3 och 6 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering Detta läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar. 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sverige 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 30 mg: 26319 60 mg: 26320 9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE Första godkännandet: 2009-02-06 10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 2010–03–16

Source: http://www.121doc.se/images/product/priligy-bipack-sedel.pdf

911 911.920

Preston A. Marx1,2*, Phillip G. Alcabes3 and Ernest Drucker41Aaron Diamond AIDS Research Center,The Rockefeller University, New York, NY 10016, USA2Tulane Regional Primate Research Center and School of Public Health andTropical Medicine,Tulane University Health Sciences Center, Covington, LA 70433, USA3Hunter Col ege School of Health Sciences, City University of New York, NewYork, NY 10010, US

Guidelines for diets in delivery suite

ASPIRATION PROPHYLAXIS FOR PREGNANT PATIENTS REQUIRING ANAESTHESIA 1. Mortality and Morbidity from Aspiration ………………………………….1 ……………………………………………………………… Risk Factors ……………………………………………………………. 2 Effects of Available Preparations ……………………………

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles